<1601> HAUSPERGER Andreas/24 rk
Lebensort: Obrovacz   
oo 04.02.1902 Batsch Qu: Batsch HM 1902 Tz : Fing Franz und Bertram Lorenz
TREUER Anna/20 rk < 7164.8
* 11.04.1882 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Treuer Lorenz , Butter Barbara

<1602> HAUSZ Josef
* Hodschag Lebensort: Hodschag   
oo 
SCHRÖDER Katharina
* Hodschag

1. Matthias * 23.02.1862 Hodschag
oo 19.07.1886 Hodschag, Richter Anna Maria > 1605


<1603> HAUSZ Eva
1. o-o Farbas Anna
oo 05.05.1917 Batsch, Straub Paul > 6966

<1604> HAUSZ Josef/21 rk < 3305.1
Lebensort: Batsch   
Mutter: , König Juliana
oo 09.11.1909 Batsch Qu: Batsch HM 1909 Tz : Aufricht Matthias und Kühner Georg
TREUER Maria/16 rk < 7165.4
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Treuer Stefan /23 , Roth Apollonia/17

<1605> HAUSZ Matthias rk < 1602.1
* 23.02.1862 Hodschag Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Hausz Josef , Schröder Katharina
oo 19.07.1886 Hodschag
RICHTER Anna Maria rk < 6029.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Richter Jakob , Reh Katharina /33

1. Elisabeth * 08.01.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
2. Katharina * 05.12.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
3. Maria * 30.04.1894 Batsch
4. Johannes * 13.02.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
oo 09.11.1920 Bukin, Huck Katharina > 1606
5. Rosa * 03.09.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903 † 14.10.1903 Batsch
6. Matthias * 22.02.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905 † 12.12.1907 Batsch
Tp 1. Kubesch Elisabeth Gd Richter Franz 2. Kubesch Elisabeth und Richter Franz 4. Hartusch Johannes und Schmidt Rosalia 5. Hartusch Johannes und Schmidt Rosalia 6. Schmidt Rosalia und Hartusch Johannes

<1606> HAUSZ Johannes rk < 1605.4
* 13.02.1901 Batsch Qu: Batsch TM 1901 Lebensort: Batsch   
Eltern: Hausz Matthias , Richter Anna Maria
oo 09.11.1920 Bukin
HUCK Katharina < 2445.1
* 01.09.1898 Bukin
Eltern: Huck Andreas , Bauer Anna

1. Theresia * 08.12.1921 Bukin

<1607> HÄCKL Apollonia/28 rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Helleis Matthias * 22.02.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
Tp 1. Legler Florian und Kaiser Elisabeth

<1608> HÄCKL Andreas rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHEPPE Theresia/18 rk < 6224.2 0.oo 1647 0.oo 1649 o-o 6225
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Scheppe Josef , Knöbl Rosalia

1. Georg * 01.04.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 1. Hartusch anna und Kaiser Georg

<1609> HÄHN Johannes /34 rk
Lebensorte: Deronje Batsch  
2.oo 12.01.1885 Batsch Qu: Batsch HM 1885 Tz : Piller Georg und Anton
KLEMM Magdalena /28 rk
Lebensorte: Deronje   

<1610> HECKL Franz /20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 22.11.1852 Batsch Qu: Batsch HM 1852 Tz : Landenberger Andreas, Tieness Franz
ILLIK Eva /19 rk
Lebensorte: Obrovac   

<1611> HECKL Christian /34 rk
Lebensort: Batsch   
oo 22.08.1854 Batsch Qu: Batsch HM 1854 Tz : Klemm Georg, Teubl Josef
EGGERT (ECKERT) Juliana /19 rk
Lebensorte: Batsch   

<1612> HECKL Martin /22/35/40 rk < 1625.1
† 04.02.1908 Batsch Lebensort: Hodschag   
Eltern: Heckl Johannes , Basler Katharina
1. o-o Heckl Martin * 15.11.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867
oo 22.01.1861 Batsch Qu: Batsch HM 1861 Tz : Ming Nikolaus, Kaiser Georg
FLESCHLER Theresia
† 30.09.1875 Batsch
2.oo 28.02.1876 Batsch Qu: Batsch HM 1876 Tz : Eichinger Martin, Manz Lorenz
KRAIBL Anna /20 rk o-o 3356
Lebensorte: Deronje Batsch  
3.oo 24.03.1881 Batsch Qu: Batsch HM 1881 Tz : Eichinger Martin und Johann
KRESS Theresia /33 rk < 3534.1
† 23.12.1905 Batsch Lebensorte: Parabutsch   
Eltern: Kress Franz , Taubner Anna
Tp 1. Khüszt Bernhard und Piller Katharina

<1613> HECKL Josef /23 rk
Lebensort: Batsch   
oo 13.11.1849 Batsch Qu: Batsch HM 1849 Tz : Duhacsek Istvan, Fischer Josef
REH Katharina /20 rk o-o 5850
Lebensorte: Batsch   

1. JOsef * 03.04.1854 Batsch  Qu: Batsch TM 1854
Tp 1. Neumajer Anna Gd Klemm Peter

<1614> HECKL Andreas /24 rk
Lebensort: Batsch   
oo 22.10.1860 Batsch Qu: Batsch HM 1860 Tz : Landenberger Andreas, Jung Stefan
BURGHARDT Anna /23 rk
Lebensorte: Milititsch   

<1615> HECKL Matthias rk < 1624.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Heckl Michael
oo 04.11.1862 Batsch Qu: Batsch HM 1862 Tz : Landenberger Andreas, Riesz Jakob
KELLER Katharina /21 rk < 2840.1
Lebensorte: Parabutsch   
Vater: Keller Christoph
2.oo 25.11.1867 Batsch Qu: Batsch HM 1867 Tz : Helleisz Johann, Toth Franz
SCHMIDT Regina /25 rk
Lebensorte: Batsch   

<1616> HECKL Franz /24 rk
† 08.10.1939 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 22.08.1886 Batsch Qu: Batsch HM 1886 Tz : May Martin, Pollich Josef
WARNUS Anna /16 rk < 7338.6
* 23.07.1869 Batsch Qu: Batsch TM 1869 † 28.06.1923 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Warnus Josef , Klemm Anna /22

<1617> HECKL Josef /25 rk Tagelöhner
Lebensort: Batsch   
oo 04.11.1879 Batsch Qu: Batsch HM 1879 Tz : Kälbl Franz, Fischer Stefan
GROLL Katharina /18 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina/19
oo 15.11.1904 Batsch, Azasevaz Johannes > 204
2. Andreas/23
oo 06.11.1906 Batsch, Scheppe Theresia/18 > 1647
3. Theresia- † 17.06.1931 Batsch
4. Apollonia * 17.08.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
5. Apollonia * 30.09.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
6. Theresia * 18.10.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
7. Josef * 02.03.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 09.03.1902 Batsch
Tp 4. Kanto Michael und Drescher Katharina 5. Kanto Michael und Gattin Drescher Katharina 6. Kanto Michael und Drescher Katharina 7. Drescher Katharina ----

<1618> HECKL Bernhard /21 rk
Lebensort: Towarisch   
oo 29.02.1848 Batsch Qu: Batsch HM 1848 Tz : Wolf Josef, Grininger Valentin
BOJ Maria /20 rk
Lebensorte: Towarisch   

<1619> HECKL Xaver
1. o-o Heckl Magdalena * 31.10.1853 Batsch  Qu: Batsch TM 1853
Tp 1. Leist Anton und Weckli Magdalena

<1620> HECKL Josef
1. o-o Heckl Theresia * 03.01.1849 Batsch  Qu: Batsch TM 1849
Tp 1. Roth Theresia und Knebl Michael

<1621> HECKL Josef
oo 
ZIEGLER Rosalin


1. Katharina * 14.02.1847 Batsch  Qu: Batsch TM 1847
Tp 1. Müller Katharina und Grininger Valentin

<1622> HECKL Martin rk
Lebensort: Hodschag   
1. o-o Heckl Georg /23 * 28.03.1865 Batsch  Qu: Batsch TM 1865
oo 17.01.1888 Batsch, Kress Anna /18 > 1671
Tp 1. Toth Franz und Willand Anna

<1623> HECKL Andreas rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Heckl Katharina /19
oo 08.01.1883 Batsch, Duhacsek Johannes /23 > 762

<1624> HECKL Michael rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Heckl Matthias
1.oo 04.11.1862 Batsch, Keller Katharina /21 > 1615
2.oo 25.11.1867 Batsch, Schmidt Regina /25

<1625> HECKL Johannes rk
Lebensort: Hodschag   
oo 
BASLER Katharina rk
Lebensorte: Hodschag   

1. Martin /22/35/40
1.oo 22.01.1861 Batsch, Fleschler Theresia > 1612
2.oo 28.02.1876 Batsch, Kraibl Anna /20
3.oo 24.03.1881 Batsch, Kress Theresia /33


<1626> HECKL Katharina rk < 1627.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Heckl Anton
1. o-o Heckl Juliana * 26.03.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881
Tp 1. Gabriel Juliana Gd Hartusch Matthias

<1627> HECKL Anton rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Heckl Katharina > 1626

<1628> HECKL Eva Td Michael 6Jhr rk
† 12.04.1835 Batsch Qu: Batsch StM 1835 Lebensort: Batsch   

<1629> HECKL Juliana Td Christian und Juliana 2Mo rk
† 24.02.1859 Batsch Qu: Batsch StM 1859 Lebensort: Batsch   

<1630> HECKL Maria Td Franz und Eva 3Mo rk
† 13.07.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858 Lebensort: Batsch   

<1631> HECKL Katharina rk
1. o-o Heckl Katharina uneheliches Kind 1Ta † 25.09.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858

<1632> HECKL Michael Sd Christian und Juliana 1Jhr rk
† 16.01.1861 Batsch Qu: Batsch StM 1861 Lebensort: Batsch   

<1633> HECKL Adam Sd Andreas und Anna 6Mo rk
† 03.02.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<1634> HECKL Georg Sd Matthias und Katharina 3Wo rk
† 17.04.1865 Batsch Qu: Batsch StM 1865 Lebensort: Batsch   

<1635> HECKL Bernhard Sd Markus und Theresia 6Ta rk
† 04.09.1866 Batsch Qu: Batsch StM 1866 Lebensort: Batsch   

<1636> HECKL Johann Sd Martin und Theresia 11Wo rk
† 11.10.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871 Lebensort: Batsch   

<1637> HECKL Anna Td Matthias und Regina 6Jhr rk
† 27.01.1876 Batsch Qu: Batsch StM 1876 Lebensort: Batsch   

<1638> HECKL Martin Sd Martin und Anna 1Ta rk
† 10.02.1881 Batsch Qu: Batsch StM 1881 Lebensort: Batsch   

<1639> HECKL Martin Sd Martin und Theresia 3Jhr rk
† 06.05.1886 Batsch Qu: Batsch StM 1886 Lebensort: Batsch   

<1640> HECKL Apollonia Td Josef und Katharina 8Ta rk
† 25.08.1887 Batsch Qu: Batsch StM 1887 Lebensort: Batsch   

<1641> HECKL Rosa Td Georg und Anna 3Mo rk
† 26.09.1889 Batsch Qu: Batsch StM 1889 Lebensort: Batsch   

<1642> HECKL Anna Td Georg und Anna 14Mo rk
† 15.11.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

<1643> HECKL Theresia Td Martin und Theresia 2Jhr rk
† 24.11.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

<1644> HECKL Michael Sd Josef und Katharina 8Jhr rk
† 05.11.1892 Batsch Qu: Batsch StM 1892 Lebensort: Batsch   

<1645> HECKL Martin rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Heckl Apollonia/21

<1646> HECKL Martin rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Heckl Apollonia/21
oo 08.06.1899 Batsch, Eisele Josef/23 > 852

<1647> HECKL Andreas/23 rk < 1617.2
Lebensort: Batsch   
Eltern: Heckl Josef /25 , Groll Katharina /18
oo 06.11.1906 Batsch Qu: Batsch HM 1906 Tz : Kresz Georg und Mathes Stefan
SCHEPPE Theresia/18 rk < 6224.2 1.oo 1608 0.oo 1649 o-o 6225
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Scheppe Josef , Knöbl Rosalia

<1648> HECKL Georg
1. o-o Heckl Rosina/19 * 20.03.1895 Batsch
oo 19.02.1914 Batsch, Thon Adam/20 > 7067

<1649> HECKL Andreas rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHEPPE Theresia/18 rk < 6224.2 1.oo 1608 0.oo 1647 o-o 6225
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Scheppe Josef , Knöbl Rosalia

1. Anna/21
oo 03.02.1921 Batsch, Fodor Anton/20 > 1304
2. Anna * 03.08.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
Tp 2. Kaiser Georg und Hartusch Anna

<1650> HECKL Lorenz
oo 
GULD Anna


1. Theresia * 03.02.1861 Batsch  Qu: Batsch TM 1861
Tp 1. Müller Theresia Gd Wolf Josef

<1651> HECKL Michael Gd Hirschenpeiger Anna 60Jhr rk
* um.1789 † 15.01.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849 Lebensort: Batsch   

<1652> HECKL Johannes 22Jhr rk
* um.1814 † 14.08.1836 Batsch Qu: Batsch StM 1836 Lebensort: Batsch   

<1653> HECKL Anna-Maria Gd Scherer Jakob 42Jhr rk
* um.1822 † 12.03.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Parabutsch   

<1654> HECKL Josef Gd Reh Katharina 31Jhr rk
* um.1824 † 02.07.1855 Batsch Qu: Batsch StM 1855 Lebensort: Batsch   

<1655> HECKL Walburga Gd Mesel Johann 29Jhr rk
* um.1832 † 27.02.1861 Batsch Qu: Batsch StM 1861 Lebensort: Batsch   

<1656> HECKL Matthias rk
* 11.04.1833 Batsch Qu: Batsch TM 1833

<1657> HECKL Andreas rk
* 16.10.1835 Batsch Qu: Batsch TM 1835

<1658> HECKL Matthias Gd Schmidt Regina 34Jhr rk
* um.1835 † 20.01.1869 Batsch Qu: Batsch StM 1869 Lebensort: Batsch   

<1659> HECKL Andreas Gd Burgat Anna 35Jhr rk
* um.1836 † 28.06.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871 Lebensort: Batsch   

<1660> HECKL Eva rk
* 10.03.1850 Batsch Qu: Batsch TM 1850 Lebensort: Towarisch   

<1661> HECKL Peter rk
* 07.10.1850 Batsch Qu: Batsch TM 1850

<1662> HECKL Ursula rk
* 05.03.1856 Batsch Qu: Batsch TM 1856

<1663> HECKL Jakob rk
* 03.07.1856 Batsch Qu: Batsch TM 1856

<1664> HECKL Maria rk
* 26.08.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<1665> HECKL Juliana rk
* 05.11.1858 Batsch Qu: Batsch TM 1858

<1666> HECKL Anton rk
* 04.05.1859 Batsch Qu: Batsch TM 1859

<1667> HECKL Michael rk
* 02.02.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860

<1668> HECKL Adam rk
* 27.10.1861 Batsch Qu: Batsch TM 1861

<1669> HECKL Franz rk
* 25.11.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862

<1670> HECKL Katharina rk
* 19.09.1863 Batsch Qu: Batsch TM 1863

<1671> HECKL Georg /23 rk Bauer < 1622.1
* 28.03.1865 Batsch Qu: Batsch TM 1865 † 24.11.1922 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Vater: Heckl Martin
oo 17.01.1888 Batsch Qu: Batsch HM 1888 Tz : Drach Georg, Kaiser Franz
KRESS Anna /18 rk < 3536.1
† 21.12.1940 Batsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Mutter: , Kress Theresia

1. Rosina * 07.07.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
2. Anna * 10.09.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
3. Theresia * 12.01.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
4. Rosina * 20.03.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895
5. Maria * 29.08.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897 † 19.02.1899 Batsch
6. Anna * 03.06.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
7. Johannes * 14.09.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 21.01.1903 Batsch
Tp 1. Haarjung Johannes, Towarisch, und Polschetz Rosina 2. Harjung Johannes und Holzschuh Rosina 3. Harjung Johannes und Polsetz Rosina 4. Harjung Johannes und Polschetz Rosina 5. Harjung Johannes und Bolschetz Rosina 6. Harjung Johannes und Botschätz Rosina 7. Haarjung Johannes und Bolsetz Rosina

<1672> HECKL Matthias rk
* 22.06.1866 Batsch Qu: Batsch TM 1866

<1673> HECKL Bernhard rk
* 30.08.1866 Batsch Qu: Batsch TM 1866

<1674> HECKL Anna rk
* 10.11.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868

<1675> HECKL Georg Sd Christian und Juliana 14Jhr rk
* um.1870 † 20.05.1884 Batsch Qu: Batsch StM 1884 Lebensort: Lovasz cot. Syrm.   

<1676> HECKL Johannes rk
* 28.07.1871 Batsch Qu: Batsch TM 1871

<1677> HECKL Apollonia rk
* 05.10.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<1678> HECKL Martin rk
* 10.02.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<1679> HECKL Andreas rk
* 30.03.1882 Batsch Qu: Batsch TM 1882

<1680> HECKL Martin rk
* 14.04.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<1681> HECKL Michael rk
* 21.10.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<1682> HECKL Katharina rk
* 10.09.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<1683> HECKL Stefan rk
* 20.06.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887
oo 
MENRATH Maria Eva < 4556.2
* 11.09.1919 Batsch Lebensorte: Hodschag   
Eltern: Menrath Stefan/28 , Fischer Katharina/24

1. Stefan * 30.09.1921 Batsch
Tp 1. Menrath Stefan, Fischer Katharina

<1684> HECKL Theresia rk
* 04.08.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<1685> HECKLER Martin rk
Lebensort: Batsch   
oo 
TILLI Apollonia /22 rk 2.oo 4678
Lebensorte: Parabutsch Batsch  

<1686> HECKLER Jakob Sd Xaver und Eva 9Ta rk
† 12.07.1856 Batsch Qu: Batsch StM 1856 Lebensort: Batsch   

<1687> HECKLER Barbara
1. o-o Schwager Anton * 09.01.1795 Hodschag
oo 23.05.1820, Baumgartner Magdalena > 6648

<1688> HEGEDÜS Franz
oo 
SARKA Marga


1. Stefan Georg * 08.04.1936 Batsch
Tp 1. Sakacs Josef, Bosnjak Kalman

<1689> HEHN Peter rk
1. o-o Hehn Elisabeth/22
oo 21.01.1867 Batsch, Amma Michael /23 > 47

<1690> HEHN Nikolaus /24 rk
† 22.12.1936 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
oo 18.06.1889 Batsch Qu: Batsch HM 1889 Tz : Schneider Franz,Hodschag, Tilli Johann
MANZ Franziska /16 rk
* 26.02.1873 Batsch Qu: Batsch TM 1873 Lebensorte: Batsch   

1. Johannes * 07.02.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890 † 01.02.1906 Batsch
2. Nikolaus * 12.09.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 16.09.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892
3. Stefan * 20.02.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 08.09.1899 Batsch
4. Franziska * 16.06.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
5. Franz * 30.12.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
Tp 1. Eichinger Johannes,ledig und Drach Anna, ledig 2. Eichinger Johannes und Drach Anna 3. Eichinger Johannes und Drach Anna 4. eichinger Johannes und Drach Anna 5. Eichinger Johannes und Drach Anna

<1691> HEHN Georg rk
Lebensort: Deronje   
oo 
LANG Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Rosina
oo 04.02.1861 Batsch, Hirschenberg Stefan > 1877


<1692> HEHN Rosalia rk
Lebensorte: Batsch Deronje  
1. o-o Hehn Rosalia * 13.06.1875 Batsch  Qu: Batsch TM 1875
Tp 1. Fihn Josef und Treiber Maria (+20.06.1875)

<1693> HEHN Elisabeth Td Michael und Elisabeth 4Ta rk
† 14.07.1868 Batsch Qu: Batsch StM 1868 Lebensort: Batsch   

<1694> HEHN Johann Sd Lorenz und Anna 8Ta rk
† 23.11.1868 Batsch Qu: Batsch StM 1868 Lebensort: Batsch   

<1695> HEHN Elisabeth Td Michael und Anna 2Mo rk
† 21.01.1872 Batsch Qu: Batsch StM 1872 Lebensort: Batsch   

<1696> HEHN Matthias Sd Lorenz und Anna 2Jhr rk
† 03.02.1873 Batsch Qu: Batsch StM 1873 Lebensort: Batsch   

<1697> HEHN Rosalia rk
1. o-o Hehn Rosalia Td Hehn Rosalia 7Ta † 20.06.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875

<1698> HEHN Georg Sd Johann und Eva 8Ta rk
† 16.03.1876 Batsch Qu: Batsch StM 1876 Lebensort: Batsch   

<1699> HEHN Georg Sd Johann und Eva 1Ta rk
† 15.05.1884 Batsch Qu: Batsch StM 1884 Lebensort: Batsch   

<1700> HEHN Johann Sd Johann und Eva 1Ta rk
† 15.05.1884 Batsch Qu: Batsch StM 1884 Lebensort: Batsch   

<1701> HEHN Nikolaus Sd Nikolaus und Franziska 5Ta rk
† 16.09.1892 Batsch Qu: Batsch StM 1892 Lebensort: Batsch   

<1702> HEHN Anton/43 rk
Lebensort: Hodschag   
oo  Tz : Schmidt Jakob und Hehn Nikolaus
MAY Anna rk
Lebensorte: Hodschag-Hodschag   
2.oo 20.05.1897 Batsch Qu: Batsch HM 1897
LEGLER Anna/38 rk 1.oo 3720
* um.1859 Temeren Lebensorte: Temeren   

<1703> HEHN Magdalena rk
1. o-o Hartnoch Franziska
oo 28.10.1902 Batsch, Mayer Simon > 4510

<1704> HEHN Nikolaus
1. o-o Hehn Anna/17
oo 25.04.1910 Batsch, Orth Adam/18 > 5321

<1705> HEHN Nikolaus
oo 
MANZ Katharina


1. Franziska/19
oo 11.02.1919 Batsch, Pauschert Josef/28 > 5422


<1706> HEHN Franz
oo 
OERDEVICH Theresia


1. Franz/22

<1707> HEHN Michael rk
Lebensort: Hodschag   
oo 
MANZ Franziska rk
Lebensorte: Batsch   

1. Johannes * 19.12.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
Tp 1. Drach Anna und Eichinger Johannes

<1708> HEHN Rosina Gd Hirschenberger Stefan 44Jhr rk
* um.1835 † 24.11.1879 Batsch Qu: Batsch StM 1879 Lebensort: Batsch   

<1709> HEHN Lorenz /24 rk
* 15.08.1844 Hodschag † 02.11.1909 Batsch Lebensort: Hodschag   
oo 03.02.1868 Batsch Qu: Batsch HM 1868 Tz : Toth Mathias, Orth Josef
KANTA Anna /23 rk
† 11.07.1908 Batsch Lebensorte: Hodschag   

<1710> HEHN Florian Sd Gregor und Katharina 14Jhr rk
* um.1845 † 31.05.1859 Batsch Qu: Batsch StM 1859 Lebensort: Batsch   

<1711> HEHN Rosalia Gd Polich Josef 26Jhr rk
* um.1854 † 01.01.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Deronje   

<1712> HEHN Johann Sd Michael und Franziska 31Jhr rk
* um.1862 † 09.01.1893 Batsch Qu: Batsch StM 1893 Lebensort: Batsch   

<1713> HEHN Johannes rk
* 14.11.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868

<1714> HEHN Matthias rk
* 19.02.1871 Batsch Qu: Batsch TM 1871

<1715> HEHN Georg rk
* 11.03.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<1716> HEHN Maria rk
* 09.04.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<1717> HEHN Eva rk
* 11.08.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<1718> HEHN Gorg rk
* 15.05.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<1719> HEHN Johannes rk
* 15.05.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<1720> HEHN Anna rk
* 02.11.1893 Batsch Qu: Batsch TM 1893

<1721> HEIBECK Peter /23 rk Strumpfmacher
* um.1871 Szálka Lebensorte: Vukovar Szálka  
oo 06.08.1894 Batsch Qu: Batsch HM 1894 Tz : Topalics Franz und Emmerich
JONAS Juliana /19 rk < 2533.2
* um.1875 Batsch Lebensorte: Batsch   
Vater: Jonas Friedrich /53

<1722> HEIMBURGER Katharina
1. o-o Holzschuh Katharina * 04.12.1844 Parabutsch
oo 10.02.1868 Parabutsch, Peter Heinrich > 5577

<1723> HEIN Katharina
1. o-o Heckl Theresia * 03.01.1849 Batsch  Qu: Batsch TM 1849
Tp 1. Roth Theresia und Knebl Michael

<1724> HEINRICH Alois/30 rk
Lebensort: Temerin   
oo 14.07.1903 Batsch Qu: Batsch HM 1903 Tz : Selinger Lorenz und Heinrich Leopold
SCHNEIDER Katharina/22 rk < 6428.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schneider Johannes /21 , Schlageder Katharina /19

<1725> HEINTZ Lajos
oo 
TAGLIEBER Anna
† 15.03.1919 Batsch

<1726> HEISIG Georg/20 rk
* um.1902 Lebensort: Batsch   
oo 18.05.1922 Batsch Qu: Batsch HM 1922 Tz : Kopp Peter und Legler Josef
KAISER Anna/16 rk < 2598.3 2.oo 7390
* 21.02.1906 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kaiser Johannes/22 , Knöbl Maria/16

<1727> HEITZ Stefan /20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 02.03.1840 Batsch Qu: Batsch HM 1840 Tz : Warnusz Johann, Mai Simon
PILLER Gertrud /19 rk o-o 5606
* 30.01.1821 Batsch † 13.03.1850 Batsch Lebensorte: Batsch   

<1728> HEITZ Stefan /30 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 21.01.1851 Batsch Qu: Batsch HM 1851 Tz : Tomasich Johannes, Weimann Daniel, Batsch
SCHWAGER Barbara /28 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Theresia /20
oo 29.10.1872 Batsch, Polerecki Franz /24 > 5644


<1729> HEITZ Anton /21 rk < 5606.1
Lebensort: Batsch   
Mutter: , Piller Gertrud /19
1. o-o Heitz Anton * 18.01.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
Tp 1. Menrath Michael und Eisele Katharina

<1730> HEITZ Johannes /27 rk < 5606.2
Lebensort: Batsch   
Mutter: , Piller Gertrud /19
oo 02.06.1868 Batsch Qu: Batsch HM 1868 Tz : Schneider Valentin, Kaiser Jakob
POLLMANN Anna /21 rk < 2584.1
Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Mutter: , Kaiser Apollonia

<1731> HEITZ Josef /24 rk
† 03.10.1942 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 05.02.1884 Batsch Qu: Batsch HM 1884 Tz : Tomasich Valentinus Dns., Kälbl Franz
GROLL Theresia /21 rk
† 29.04.1903 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Theresia/17
oo 22.07.1902 Batsch, Machesz Stefan/22 > 4016


<1732> HEITZ Peter Sd Stefan und Barbara 6Ta rk
† 05.12.1853 Batsch Qu: Batsch StM 1853 Lebensort: Batsch   

<1733> HEITZ Anna Td Anton und Magdalena 2Ta rk
† 15.03.1866 Batsch Qu: Batsch StM 1866 Lebensort: Batsch   

<1734> HEITZ Josef/25 rk < 1735.1
† 01.04.1937 Batsch Lebensort: Monostor-szegh   
Vater: Heitz Josef
oo 05.09.1899 Batsch Qu: Batsch HM 1899 Tz : Einwillen Josef und Bartolovich Martin
IVAN Anna/18 rk
Lebensorte: Kuzura   

<1735> HEITZ Josef rk
1. o-o Heitz Josef/25
oo 05.09.1899 Batsch, Ivan Anna/18 > 1734

<1736> HEITZ Anton/26 rk < 1737.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Heitz Anton , Himmelsbach Magdalena
oo 13.06.1904 Batsch Qu: Batsch HM 1904 Tz : Menrath Michael und Fiehn Josef
POLLICH Katharina/22 rk < 5730.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Pollich Josef

1. Theresia * 27.01.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
2. Katharina * 20.04.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
Tp 1. Schwerer Theresia und Warnusz Adam 2. Warnusz Adam und Schwerer Theresia

<1737> HEITZ Anton
† 06.09.1915 Batsch
1. o-o Heitz Anton/26
oo 13.06.1904 Batsch, Pollich Katharina/22 > 1736

<1738> HEITZ Johannes/25 rk < 484.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Heitz Johannes- , Bollmann Maria
oo 21.02.1905 Batsch Qu: Batsch HM 1905 Tz : Schwetz Josef und Andrisz Nikolaus
PILLER Katharina/24 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan * 26.03.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906 † 28.05.1906 Batsch
Tp 1. Schwecz Josef und Schneider Theresia

<1739> HEITZ Johannes-
† 12.06.1919 Batsch
1. o-o Heitz Johannes/25
oo 21.02.1905 Batsch, Piller Katharina/24 > 1738
oo 
BOLLMANN Anna o-o 485
† 20.09.1909 Batsch

<1740> HEITZ Johannes
1. o-o Heitz Katharina
oo 25.10.1905 Batsch, Schmidt Franz > 6326

<1741> HEITZ Stefan/24 rk < 1742.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Heitz Johannes
oo 20.11.1906 Batsch Qu: Batsch HM 1906 Tz : Burghart Stefan und Andresz Johannes
KÖNIG Katharina/17 rk < 3266.2
* 03.09.1889 Batsch † 27.12.1914 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: König Jakob /23 , Schwager Anna /23

1. Katharina/19
oo 26.04.1927 Batsch, Seiler Georg/23 > 6798
2. Anna/19
oo 17.01.1928 Batsch, Amma Josef/22 > 52
3. Katharina * 10.01.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
4. Anna * 23.08.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
5. Rosalia * 23.04.1911 Batsch  Qu: Batsch TM 1911
Tp 3. Roth Katharina und Schwerer Josef 4. Roth Katharina und Schwerer Josef 5. Roth Katharina und Schwerer Josef

<1742> HEITZ Johannes
1. o-o Heitz Stefan/24
oo 20.11.1906 Batsch, König Katharina/17 > 1741

<1743> HEITZ Johannes
1. o-o Heitz Rosalia/18
oo 26.02.1908 Batsch, Scheppe Franz/20 > 6226

<1744> HEITZ Josef/24 rk < 1745.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Heitz Josef , Johannes Anna
oo 18.08.1925 Batsch Qu: Batsch HM 1925 Tz : Toth Stefan und Bader Johannes
HALTMAYER Theresia/17 rk < 1521.2
* 18.05.1908 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Haltmayer Jakob , Filko Rosalia

<1745> HEITZ Josef
oo 
JOHANNES Anna


1. Josef/24
oo 18.08.1925 Batsch, Haltmayer Theresia/17 > 1744


<1746> HEITZ Franziska rk oo 2831
† 31.12.1898 Batsch
1. o-o Kathrein Rosalia /25 * um.1870 Batsch
oo 11.06.1872 Batsch, Riemann Georg /27 > 6050

<1747> HEITZ Theresia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Matheis Josef- † 11.06.1903 Batsch
2. o-o Matheis Stefan * 14.11.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
Tp 2. Holzschuh Coelestina und Lutov Josef

<1748> HEITZ Stefan rk
* 02.11.1846 Batsch Qu: Batsch TM 1846

<1749> HEITZ Georg rk
* 06.04.1856 Batsch Qu: Batsch TM 1856

<1750> HEITZMANN Georg Sd ? *? rk Quelle:OSB Hodschag Nr. 02357
Lebensort: Hodschag   
oo 27.09.1788 Hodschag Qu: Hodschag OSB Hod.02357 Tz : Birli Leopold u. Progert Jakob
WOHLFAHRT Elisabeth Td Martin u. Klotzbücher rk
* 09.01.1771 Lebensorte: Hodschag   
2.oo 11.09.1804 Hodschag Qu: Hodschag OSB Hod.02357 Tz : nicht genannt
BELLI Katharina Td Josef u.Wecker Chr. 58Jhr rk OSB Hodschag Nr. 02357
* 17.03.1784 Milititsch † 05.01.1842 Hodschag Lebensorte: Milititsch Hodschag  

1. Magdalena /20 * 01.06.1822 Hodschag
oo 06.02.1844 Batsch, Warnus Heinrich /20 > 7336


<1751> HELLEIS Johannes /22 rk
Lebensort: Batsch   
oo 17.11.1846 Batsch Qu: Batsch HM 1846 Tz : Millerlaili Josef, Weber Michael, Batsch
REH Magdalena /19 rk < 5855.1
† 18.05.1914 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Reh Johannes Wwr nach Prüszl Helena , Grislinger Magdalena

1. Jakob * 27.03.1850 Batsch  Qu: Batsch TM 1850
2. Magdalena * 24.03.1852 Batsch  Qu: Batsch TM 1852
3. Katharina /16 * 25.11.1853 Batsch
oo 26.01.1869 Batsch, Mink Nikolaus > 4650
4. Johannes * 13.01.1856 Batsch  Qu: Batsch TM 1856
5. Josef * 18.03.1858 Batsch  Qu: Batsch TM 1858
6. Eva * 23.11.1859 Batsch  Qu: Batsch TM 1859
oo 16.05.1876 Batsch, Legler Anton > 3794
7. Anna * 11.03.1862 Batsch  Qu: Batsch TM 1862
8. Theresia /16 * 07.04.1863 Batsch
oo 30.09.1879 Batsch, Sutter Martin > 7001
9. Johannes * 15.03.1865 Batsch  Qu: Batsch TM 1865
10. Michael * 27.09.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866
11. Franz * 29.03.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868
Tp 1. Schmidt Jakob und Kelbli Anna 2. Schneider Jakob und Kelbli Anna 4. Schmidt Jakob und Kelbl Anna 5. Schmidt Jakob und Kelbl Anna 6. Schmidt Jakob und Kelbl Anna 7. Schmidt Jakob und Gattin Kelbl Anna 9. Schmidt Jakob und Kelbl Anna 10. Schmidt Jakob und Kelbl Anna 11. Schmidt Jakob und Kelbl Anna

<1752> HELLEIS Johann
Lebensort: Goldscheuern ?   
oo 
BARBARA Maria


1. Andreas * um.1750 Gajdobra † 30.08.1843 Parabutsch > 1765

<1753> HELLEIS Matthias
2.oo 
MARX Anna /20 rk 1.oo 3103 o-o 4226
Lebensorte: Parabutsch   

1. Heinrich/25
oo 23.01.1912 Batsch, Neumayer Maria/18 > 1759


<1754> HELLEIS Johannes rk
Lebensorte: Temerin Batsch  
oo 
SCHWERER Theresia rk
Lebensorte: Kula Batsch  

1. Josef * 14.03.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
Tp 1. Fischer Anton und Bläsius Barbara

<1755> HELLEIS Eva rk
Lediges Kind
1. o-o Helleis Michael * 21.09.1916 Batsch
Tp 1. Gomsik Franziska, Gasparovski Anton

<1756> HELLEIS Theresia rk
1. o-o Sutter Franz/21
oo 14.01.1902 Batsch, Schwerer Juliana/16 > 6991

<1757> HELLEIS Andreas/36 rk
Lebensort: Szotin   
oo 
ROTH Juliana/28 rk 0.oo 1776
Lebensorte: Batsch   

1. Valentin * 04.10.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
2. Maria * 23.03.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
2.oo 10.01.1905 Batsch Qu: Batsch HM 1905 Tz : Käzl Nikolaus und Hlavinka Anton
WALTER Rosina rk < 7284.2
* 10.11.1882 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Walter Franz /24 , Weimann Barbara
Tp 1. Bertran Valentin und Pfeifer Franziska 2. Pfister Franziska und Bertran Valentin

<1758> HELLEIS Theresia
1. o-o Kelterer Anna/17
oo 10.11.1908 Batsch, Holzschuh Georg/21 > 2020

<1759> HELLEIS Heinrich/25 rk < 1753.1
Lebensort: Kukujevci   
Eltern: Helleis Matthias , Marx Anna /20
oo 23.01.1912 Batsch Qu: Batsch HM 1912 Tz : Neumeyer Peter und Hahn Josef
NEUMAYER Maria/18 rk < 5090.7
* 02.02.1894 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Neumayer Franz , Märzweiler Juliana /27

<1760> HELLEIS Magdalena
1. o-o Kühner Magdalena- † 30.10.1918 Batsch

<1761> HELLEIS Barbara
1. o-o Knöbl Adam
oo , Leibl Katharina > 3107

<1762> HELLEIS Magdalena
Lebensort: Batsch   
1. o-o Kühner Anton * 25.02.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
Tp 1. Ama Georg und Hartusch Barbara

<1763> HELLEIS Jakob rk
Lebensort: Batsch   
oo 
BAUMGARTNER Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Magdalena * 29.10.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
Tp 1. Fläschler Magdalena und Fischer Josef

<1764> HELLEIS Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HÄCKL Apollonia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Theresia * 22.09.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
2. Apollonia * 25.02.1919 Batsch
Tp 1. Legler Florian und Kaiser Elisabeth 2. Kaiser Elisabeth, Legler Floria

<1765> HELLEIS Andreas < 1752.1
* um.1750 Gajdobra † 30.08.1843 Parabutsch Lebensorte: Goldscheuer ? Gajdobra  
Eltern: Helleis Johann , Barbara Maria
1. o-o Helleis Johann * um.1781 Gajdobra
oo 18.01.1803 Parabutsch, Klein Genoveva > 1766

<1766> HELLEIS Johann < 1765.1
* um.1781 Gajdobra † 22.11.1830 Parabutsch
Eltern: Helleis Andreas , Beck Anne Maria
oo 18.01.1803 Parabutsch
KLEIN Genoveva < 2962.1

Eltern: Klein Johann , Burger Eva

1. Andreas * 22.05.1806 Parabutsch
oo 31.01.1831 Parabutsch, Eppli Katharina > 1767
2. Johann * um.1806 Gajdobra
oo , Eisenmann Theresia > 1768
3. Katharina * 20.06.1813 Parabutsch
oo 28.01.1834 Parabutsch, Fischer Josef > 1202


<1767> HELLEIS Andreas rk < 1766.1
* 22.05.1806 Parabutsch † 05.05.1857 Parabutsch Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Helleis Johann , Klein Genoveva
oo 31.01.1831 Parabutsch
EPPLI Katharina


1. Matthias /26 * 26.02.1836 Parabutsch
oo 03.03.1862 Batsch, Scheppe Eva > 1770


<1768> HELLEIS Johann < 1766.2
* um.1806 Gajdobra † 12.04.1881 Batsch
Eltern: Helleis Johann , Klein Genoveva
oo 
EISENMANN Theresia
† 20.10.1885 Batsch

1. Theresia /20
oo 06.10.1863 Batsch, Ott Christoph /22 > 5386
2. Magdalena
oo 14.02.1871 Batsch, Schneider Franz /24 > 6376
3. Anna/22
oo 27.01.1863 Batsch, Amma Martin /23 > 46
4. Nikolaus * 05.02.1835 Gajdobra
oo 25.11.1858 Hodschag, Ertl Elisabeth > 1769


<1769> HELLEIS Nikolaus rk < 1768.4
* 05.02.1835 Gajdobra † 26.08.1902 Batsch Lebensorte: Gajdobra Batsch  
Eltern: Helleis Johann , Eisenmann Theresia
oo 25.11.1858 Hodschag
ERTL Elisabeth rk < 874.1
* 15.05.1838 Hodschag Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ertl Lorenz , Mayer Theresia

1. Anton * 10.02.1859 Batsch
oo 07.02.1882 Batsch, Schneider Rosalia > 1771
2. Johannes * 01.01.1862 Batsch  Qu: Batsch TM 1862
oo 05.03.1889 Deronje, Ott Theresia > 1772
3. Nikolaus * 08.02.1864 Batsch  Qu: Batsch TM 1864
oo , Pauschert Anna > 1773
4. Lorenz * 24.05.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866
1.oo 19.11.1889 Batsch, Walter Magdalena /18 > 1775
2.oo 29.09.1890 Batsch, Blank Barbara /19
5. Magdalena * 19.01.1869 Batsch  Qu: Batsch TM 1869
6. Magdalena/21 * 10.05.1876 Batsch
oo 18.11.1897 Batsch, Orth Matthias/24 > 5320
7. Matthias * 24.02.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879
oo 24.09.1901 Batsch, Oser Theresia/18 > 1777
8. Franz * 08.07.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881
Tp 2. Fleschler Anton und Gattin Lorenz Magdalena 3. Ackermann Nikolaus und Lorenz Magdalena 4. Ackermann Nikolaus und Gattin Lorenz Magdalena 5. Ackermann Nikolaus und Lorenz Magdalena(+12.11.1869) 6. Nikolaus Ackermann, Magdalena Lorenz 7. Ackermann Nikolaus und Lorenz Magdalena 8. Ackermann Nikolaus und Lorenz Magdalena (+09.07.1881)

<1770> HELLEIS Matthias /26 rk < 1767.1
* 26.02.1836 Parabutsch † 23.01.1911 Batsch Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Helleis Andreas , Eppli Katharina
oo 03.03.1862 Batsch Qu: Batsch HM 1862 Tz : Fischer Josef, Lennert Stefan
SCHEPPE Eva rk < 6219.1
† 25.11.1899 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Scheppe Josef , Hartusch Katharina

1. Apollonia * 29.03.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863 † 15.01.1864 Batsch
2. Stefan /28 * 18.07.1864 Batsch
1.oo 22.02.1892 Batsch, Pocs Barbara /20 > 1774
2.oo , Hausz Anna
3. Apollonia * 09.11.1865 Batsch  Qu: Batsch TM 1865
4. Eva * 09.09.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867
5. Andreas/27 * 15.10.1869 Batsch
oo 10.02.1896 Batsch, Roth Juliana/28 > 1776
6. Katharina/28 * 31.12.1871 Batsch
oo 30.01.1899 Batsch, Ritt Franz/24 > 6114
7. Magdalena * 21.06.1875 Batsch
oo 21.06.1897 Batsch, Kühner Anton/22 > 3642
8. Eva * 05.11.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
oo , Azasevaz Matthias > 210
9. Johanna * 09.05.1903 Batsch
Tp 1. Fischer Stefan und Gattin Reh Apollonia 2. Fischer Stefan, Appolonia Reh 3. Fischer Stefan und Reh Apollonia 4. Fischer Stefan und Gattin Reh Apollonia 6. Fischer Stefan, Reh Apollonia 8. Reh Apollonia und Fischer Stefan

<1771> HELLEIS Anton rk < 1769.1
* 10.02.1859 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Helleis Nikolaus , Ertl Elisabeth
oo 07.02.1882 Batsch Qu: Batsch HM 1882 Tz : Ackermann Nikolaus, Hartusch Johann
SCHNEIDER Rosalia rk < 6375.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schneider Valentin , Groll Rosalia

1. Barbara * 25.01.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884
2. Anna * 13.04.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886 † 19.04.1886 Batsch
3. Stefan * 19.08.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
Tp 1. Fischer Anton und Gattin Bläsius Barbara 2. Fischer Anton und Bläsius Barbara(+19.04.1886) 3. Fischer Anton und Bläsius Barbara

<1772> HELLEIS Johannes rk < 1769.2
* 01.01.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862 † 18.08.1898 Batsch
Eltern: Helleis Nikolaus , Ertl Elisabeth
oo 05.03.1889 Deronje
OTT Theresia rk < 5388.1 o-o 5387
Lebensorte: Deronje Batsch  
Eltern: Ott Franz , Baumann Theresia

1. Elisabeth * 11.08.1889
oo , Oser Jakob > 5349
2. Anton * 09.12.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
3. Barbara * 12.11.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
oo 31.08.1909 Batsch, Knöbl Adam > 3141

Tp 2. Fischer Anton und Bläsius Barbara (+29.12.1890) 3. Fischer Anton und Bläsius Barbara

<1773> HELLEIS Nikolaus rk < 1769.3
* 08.02.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864
Eltern: Helleis Nikolaus , Ertl Elisabeth
oo 
PAUSCHERT Anna rk
Lebensorte: Hodschag Batsch  

1. Franz * 23.01.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
2. Magdalena * 30.09.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
3. Maria * 30.09.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
Tp 1. Velterer Georg und Helleisz Theresia 2. Schäfer Josef und Becherer Magdalena 3. Schäfer Josef und Beckerer Magdalena

<1774> HELLEIS Stefan /28 rk Bauer < 1770.2
* 18.07.1864 Batsch † 27.02.1939 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Helleis Matthias /26 , Scheppe Eva
oo 22.02.1892 Batsch Qu: Batsch HM 1892 Tz : Schneider Franz, Fischer Stefan
POCS Barbara /20 rk < 5638.1
† 25.06.1905 Batsch Lebensorte: Kula Batsch  
Eltern: Pocs Matthias , Brunner Anna

1. Rosa * 07.11.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893 † 24.11.1893 Batsch Qu: Batsch TM 1893
2. Halva ? * 05.10.1894 Batsch † 05.10.1894 Batsch
3. Rosina * 08.05.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
4. Wendelin * 29.12.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900 † 25.01.1901 Batsch
5. Stefan * 16.04.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902
6. Regina * 10.06.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905 † 10.07.1905 Batsch
7. Matthias/24 * 03.03.1910 Batsch
oo 12.06.1934 Batsch, Hlavinka Anna/20 > 1778

2.oo 
HAUSZ Anna
* 03.03.1906 Hodschag
Tp 1. Ackermann Peter und Weber Rosalia 3. Weber Rosina und Ackermann Peter 4. Wiedermann Wendelin und Ritt Regina 5. Wiedermann Wendel und Ritt Regina 6. Ritt Regina und Wiedermann Wendel

<1775> HELLEIS Lorenz rk < 1769.4
* 24.05.1866 Batsch Qu: Batsch TM 1866 † 08.01.1938 Pennsylvania Lebensort: Batsch   
Eltern: Helleis Nikolaus , Ertl Elisabeth
oo 19.11.1889 Batsch Qu: Batsch HM 1889 Tz : Ackermann Nikolaus, Drach Peter
WALTER Magdalena /18 rk < 7310.1
* 17.09.1871 Hodschag † 26.07.1890 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Walter Adam , Mink Regina
2.oo 29.09.1890 Batsch Qu: Batsch HM 1890 Tz : Ackermann Nikolaus, Link Anton
BLANK Barbara /19 rk < 5636.1
* 16.04.1871 Plavna Lebensorte: Plavna Batsch  
Eltern: Plank Josef , Pertl Margaretha

1. Maria * 30.08.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
oo 08.05.1913 Batsch, Eisele Josef/23 > 856
2. Adam * 09.11.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893 † 18.07.1922 Batsch
3. Barbara * 11.03.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
4. Lorenz * 12.03.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
5. Theresia * 17.04.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
6. Franz * 18.06.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
Tp 1. Drach Adam und Gattin Hunger Maria 2. Drach Adam und Hunger Maria 3. Drach Adam und Hunger Maria 4. Drach ... und Hunger Maria 5. Drach Adam und Hunger Maria 6. Drach Adam und Hunger Maria

<1776> HELLEIS Andreas/27 rk < 1770.5
* 15.10.1869 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Helleis Matthias /26 , Scheppe Eva
oo 10.02.1896 Batsch Qu: Batsch HM 1896 Tz : Hlarinka Martin und Legler Anton
ROTH Juliana/28 rk 2.oo 1757
Lebensorte: Batsch   

<1777> HELLEIS Matthias rk < 1769.7
* 24.02.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879
Eltern: Helleis Nikolaus , Ertl Elisabeth
oo 24.09.1901 Batsch
OSER Theresia/18 rk < 5346.5
* 08.01.1883 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Oser Georg /22 , Rupprich Theresia /16

1. Juliana * 09.02.1903 Batsch † 06.01.1919 Batsch
2. Theresia * 17.03.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905 † 17.05.1905 Batsch
3. Jakob * 23.06.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
Tp 1. Neumayer Juliana, Walter Jakob 2. Neumayer Julianna und Walter Jakob 3. Walter Jakob und Neumayer Juliska

<1778> HELLEIS Matthias/24 rk < 1774.7
* 03.03.1910 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Helleis Stefan /28 , Pocs Barbara /20
oo 12.06.1934 Batsch Qu: Batsch HM 1934 Tz : Walter Jakob und Kuntscher Emmerich
HLAVINKA Anna/20 rk < 1942.2
* 18.11.1914 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hlavinka Johannes , Horvath Maria/21

1. Maria * 10.01.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Klein Maria und Gubrinski Franz

<1779> HELMLINGER Johannes/24 rk < 766.1
Lebensorte: Palona Plavna  
Eltern: Helmlinger Josef , Dupp Katharina
oo 08.11.1917 Batsch Qu: Batsch HM 1917 Tz : Hehnlinger und Neumayer Stefan
AMS Magdalena/18 rk < 74.3
* 14.06.1899 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ams Johannes /20 , Knöbl Maria

1. Josef/18
oo 17.08.1937 Batsch, Kress Magdalena/16 > 1783
2. Johann * 23.12.1921 Batsch
Tp 2. Orth Rosina, Fleischmann Lorenz

<1780> HELMLINGER Josef
1. o-o Helmlinger Johannes/24
oo 08.11.1917 Batsch, Ams Magdalena/18 > 1779

<1781> HELMLINGER Andreas/26 rk < 1782.1
Lebensort: Palona   
Eltern: Helmlinger Josef , Dupp Katharina
oo 14.01.1920 Batsch Qu: Batsch HM 1920 Tz : Scheudlinger Georg und Manz Paul
HOLZSCHUH Anna/19 rk < 2034.1
* 21.11.1901 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Holzschuh Paul/20 , Purr Verona/19

1. Katharina/19
oo 13.11.1941 Batsch, Lorenz Stefan/25 > 3973
2. Franz * 03.03.1921 Batsch † 19.03.1922 Batsch
3. Katharina * 10.02.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
4. Andreas * 27.08.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
Tp 2. Schwerer Franz, Müllerferli Katharina 3. Müllerferli Katharina und Schwerer Franz 4. Müllerferli Katharina und Schwerer Franz

<1782> HELMLINGER Josef
oo 
DUPP Katharina o-o 766


1. Andreas/26
oo 14.01.1920 Batsch, Holzschuh Anna/19 > 1781


<1783> HELMLINGER Josef/18 rk < 1779.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Helmlinger Johannes/24 , Ams Magdalena/18
oo 17.08.1937 Batsch Qu: Batsch HM 1937 Tz : Legler Josef und Ams Andreas
KRESS Magdalena/16 rk < 3553.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kress Georg , Lennert Eva

1. Anna * 24.09.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937
Tp 1. Purr Anna und Ams Maria

<1784> HEPP Franz/24 rk
Lebensort: Palanka   
oo 03.06.1902 Batsch Qu: Batsch HM 1902 Tz : Ackermann Franz und Zsigmond Stefan
OSWALD Maria/21 rk < 5358.1
Lebensorte: Hodschag   
Eltern: Oswald Anton /22 , Ackermann Maria /17

<1785> HERBST Ignaz /20 rk
Lebensorte: Bogyan Plavna  
oo 
HORNJAK Katharina /20 rk
Lebensorte: Batsch   

<1786> HERBST Johannes rk
Lebensort: Plavna   
2.oo 25.07.1927 Batsch Qu: Batsch HM 1927 Tz : Schwager Stefan und Fleschler Lorenz
SCHUHMACHER Maria/23 rk
Lebensorte: Batsch   

<1787> HERCRIG Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
AUFRICHT Marija rk
Lebensorte: Batsch   

1. Magdalena * 29.12.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927
Tp 1. Ripsam Magdalena und Schwager Jakob

<1788> HERING Franz/26 rk < 1789.1
Lebensort: Bukin   
Eltern: Hering Josef , Ripsam Maria
oo 12.02.1896 Batsch Qu: Batsch HM 1896 Tz : Moro Andreas und Wolf Philipp
SCHWAGER Eva/20 rk < 6655.2
* 19.06.1876 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwager Heinrich , Kölbli Agatha

1. Franz/19
oo 07.10.1924 Batsch, Aufricht Maria/16 > 1790
2. Theresia * 13.12.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
3. Johannes * 04.05.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 11.05.1899 Batsch
4. Franz * 17.06.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
Tp 2. Riesz Johannes und Mancz Theresia 3. Riesz Johannes und Manz Theresia 4. Riesz Johannes und Mancz Theresia

<1789> HERING Josef rk
Lebensort: Bukin   
1. o-o Hering Franz/26
oo 12.02.1896 Batsch, Schwager Eva/20 > 1788

<1790> HERING Franz/19 rk < 1788.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Hering Franz/26 , Schwager Eva/20
oo 07.10.1924 Batsch Qu: Batsch StM 1924 Tz : Amsz Martin und Riesz Johannes
AUFRICHT Maria/16 rk < 197.12
* 12.09.1908 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Aufricht Martin /28 , Bertran Katharina /15

1. Jakob * 30.03.1931 Batsch  Qu: Batsch TM 1931
2. Maria * 06.02.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937
Tp 1. Schwager Jakob und Ripsam Magdalena 2. Ripsam Magdalena und Schwager Jakob

<1791> HERING Peter/22 rk < 1792.1
Lebensort: Plavna   
Eltern: Hering Peter , Abt Rosina
oo 16.02.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Kühner Josef und Walter Franz
POLLER Theresia/19 rk < 5716.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Poller Anton , Wolf Katharina

<1792> HERING Peter
oo 
ABT Rosina


1. Peter/22
oo 16.02.1928 Batsch, Poller Theresia/19 > 1791


<1793> HERMAN Katharina rk 0.oo 4306
Lebensort: Batsch   
1. o-o May Paul ˜ 25.04.1794 Batsch  Qu: Batsch TM 1794
Tp 1. Marso Paul,Batsch

<1794> HERNAP Matthias rk
Lebensort: Novoselo   
2.oo 03.02.1777 Batsch Qu: Batsch HM 1777 Tz : Asztalos Francisco, Berzenkovich Andreas
ANTALOWITSCH Martha rk


<1795> HERRMANN Anton rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Herrmann Johannes
oo 21.11.1876 Batsch, Kölbli Juliana > 1796
2. o-o Herrmann Elisabeth ˜ 21.11.1790 Batsch  Qu: Batsch TM 1790
oo , Leist Josef > 3853
oo 
HERMANN VH Veronika rk
Lebensorte: Batsch   

3. Franziska Td Anton 2Mo ˜ 20.05.1774 Batsch  Qu: Batsch TM 1774 † 16.08.1774 Batsch Qu: Batsch StM 1774
4. Anna ˜ 03.09.1775 Batsch  Qu: Batsch TM 1775
5. Katharina ˜ 22.03.1777 Batsch  Qu: Batsch TM 1777
oo , Korlikmajer Johannes > 3196
6. Klara ˜ 06.05.1779 Batsch  Qu: Batsch TM 1779
oo , Hlavinka Johannes > 1945
7. Theresia ˜ 05.07.1781 Batsch  Qu: Batsch TM 1781
oo , Pokor Michael > 5642
8. Barbara Td Anton 2Jhr ˜ 30.01.1784 Batsch  Qu: Batsch TM 1784 † 14.01.1786 Batsch Qu: Batsch StM 1786
9. Barbara ˜ 14.03.1786 Batsch  Qu: Batsch TM 1786
10. Anton Sd Anton 10Mo ˜ 05.03.1789 Batsch  Qu: Batsch TM 1789 † 31.01.1790 Batsch Qu: Batsch StM 1790
Tp 2. Nessler Maria, Batsch 3. Lipkai Franziska, Batsch 4. Lipkai Anna, Batsch 5. Lipkai Anna, Batsch 6. Lipkai Klara, Batsch 7. Lipkai Katharina, Batsch 8. Pokfus Philipp und Barbara, Batsch 9. Wencsicsin Barbara, Batsch 10. Nessler Johannes und Ägidia, Batsch

<1796> HERRMANN Johannes rk < 1795.1
† 31.12.1916 Batsch Lebensort: Parabutsch   
Vater: Herrmann Anton
1. o-o Herrmann Theresia/19 * 22.02.1882 Batsch
oo 26.06.1901 Batsch, Schwerer Bernhart/23 > 6774
oo 21.11.1876 Batsch Qu: Batsch HM 1876 Tz : Roth Johann, Legler Martin
KÖLBLI Juliana rk < 3239.7
* 12.06.1859 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kölbli Anton , Thürr Agathe

2. Anton
oo 25.11.1907 Batsch, Lauber Magdalena > 1806
3. Ludwig * 23.09.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
Tp 3. Millmann Anton und Walter Magdalena

<1797> HERRMANN Andreas rk
1. o-o Herrmann Agatha /22
oo , Kaiser Jakob /22 > 2618

<1798> HERRMANN Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
N. Apollonia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna ˜ 24.02.1748 Batsch  Qu: Batsch TM 1748
Tp 1. Sanionis Magdalena, Batsch

<1799> HERRMANN Andreas rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HERMANN VH Eva 35Jhr rk
† 17.06.1773 Batsch Qu: Batsch StM 1773 Lebensorte: Batsch   

1. Andreas ˜ 03.04.1771 Batsch  Qu: Batsch TM 1771
Tp 1. Lipkai Franziska, Batsch

<1800> HERRMANN Katharina rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Gotlibmajer Anton ˜ 10.01.1798 Batsch  Qu: Batsch TM 1798
Tp 1. Hibler Anton, Bözer Katharina, Batsch

Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN