<4601> METTENDORFER Kaspar /23 rk
Lebensort: Bukin   
oo 14.10.1884 Batsch Qu: Batsch HM 1884 Tz : Ackermann Nikolaus, Wolf Paul
MINK Anna


1. Kaspar * 01.04.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
2. Franz * 21.12.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 24.12.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892
3. Katharina * 25.03.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894
4. Maria * 05.10.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
5. Laura * 20.01.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 02.12.1900 Batsch
6. Josef * 26.04.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
7. Szaleszi Franz * 29.01.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
8. Laura * 12.10.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
Tp 1. Müller Franz und Reumann Maria 2. Milla Franz und Reimann Maria 3. Milla Franz und Reimann Maria 4. Milla Franz und Weimann Maria 5. Milly Franz und Reumann Maria 6. Milla Franz und Reumann Maria 7. Milla Franz und Reimann Maria 8. Milla Franz und Reimann Maria

<4602> METTENDORFER Rosalia Td Kaspar und Anna 2Mo rk
† 17.10.1885 Batsch Qu: Batsch StM 1885 Lebensort: Batsch   

<4603> METTENDORFER Franziska Td Kaspar und Anna 10Ta rk
† 12.06.1886 Batsch Qu: Batsch StM 1886 Lebensort: Batsch   

<4604> METTENDORFER Anna Td Kaspar und Anna 2Jhr rk
† 13.05.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

<4605> METTENDORFER Maria Td Kaspar und Anna 4Jhr rk
† 06.11.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

<4606> METTENDORFER Franz rk
* 01.06.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<4607> METTENDORFER Maria rk
* 22.08.1887 Batsch Qu: Batsch Batsch

<4608> METTLER Andreas /24 rk < 6930.1
† 28.01.1931 Batsch Lebensort: Parabutsch   
Mutter: , Stemmer Theresia
oo 06.07.1886 Batsch Qu: Batsch HM 1886 Tz : Legler Florian, Klein Wendelin
HARTUSCH Theresia /23 rk < 1536.5
* 02.08.1863 Batsch † 20.04.1936 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hartusch Johannes , Märzweiler Katharina

1. Theresia * 10.09.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
2. Katharina * 09.09.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
oo 25.02.1908 Batsch, Tilli Stefan > 7105
3. Katharina * 09.09.1892 Batsch
4. Josef * 24.11.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898 † 10.12.1898 Batsch
Tp 1. Haitz Josef und Groll Theresia 2. Haitz Josef und Groll Theresia 3. Haitz Josef, Groll Theresia 4. Heitz Josef und Groll Theresia

<4609> METZGER Martin/50 rk
Lebensort: Bacsujlak   
oo 
SCHMIDT Anna

2.oo 14.09.1920 Batsch Qu: Batsch HM 1920 Tz : Haring Franz und Ripszam Johannes
ROTH Katharina/22 rk < 6150.2 1.oo 7019
* 14.12.1884 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Roth Stefan /24 , Roth Eva /20

<4610> MIHALY Adalbert rk
Lebensort: Batsch   
oo 27.11.1798 Batsch Qu: Batsch HM 1798 Tz : Szluvenkas Joannes, Vajki Stephanus, Batsch
KLEMM (KLEM) Magdalena rk
Lebensorte: Batsch   

<4611> MIHOLICH Anton /22 rk
Lebensort: Batsch   
oo 21.10.1873 Batsch Qu: Batsch HM 1873 Tz : Kubesch Stefan, Kovács Paul
JONAS Anna /16 rk
† 09.03.1901 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Katharina * 12.08.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891 † 09.02.1899 Batsch
Tp 1. Makkay Cölestina Wwe.

<4612> MIHOLIER Maria
1. o-o Bartolovich Anna/18
oo 28.05.1912 Batsch, Malina Josef/23 > 4076

<4613> MIJATOVICS Johannes rk
Lebensort: Futok   
oo 02.02.1801 Batsch Qu: Batsch HM 1801 Tz : Rajk Sebastianus, Szankov Paulus, Futok
HORVATH Theresia rk
Lebensorte: Batsch   

<4614> MIKUS Johannes rk
Lebensort: Dorosolo   
oo 
FARKAS Juliana rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton * 13.06.1943 Batsch  Qu: Batsch TM 1943
Tp 1. Jergus Agnes und Safarik Georg

<4615> MILITICH Gregor rk
Lebensort: Szonta   
oo 
MARTINOVICH Anna rk
Lebensorte: Szonta   

1. Matthias * 08.03.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
Tp 1. Molnar Agnes und Eilhardt Johannes

<4616> MILLA Anton 63 rk
Lebensort: Filipowa   
2.oo 02.09.1856 Batsch Qu: Batsch HM 1856 Tz : Voschtorn Andreas, Merkl Jakob
LAUBER Maria /65 rk
Lebensorte: Batsch   

<4617> MILLA Josef
oo 
JERGLER Magdalena


1. Maria * 07.12.1844 Batsch  Qu: Batsch TM 1844
2. Josef * 17.02.1846 Batsch  Qu: Batsch TM 1846
3. Maria * 04.01.1848 Batsch  Qu: Batsch TM 1848
4. Agnes * 06.04.1849 Batsch  Qu: Batsch TM 1849
Tp 1. Pinter Josef B. Maria 2. Pinter Josef und Beszterczan Maria 3. Beztercza Maria und Pinter Josef 4. Pinter Maria Wwe.

<4618> MILLA Georg rk
Lebensort: Batsch   
oo 
DICKMANN Magdalena rk
Lebensorte: Batsch Parabutsch  

1. Josef * 21.06.1864 Batsch  Qu: Batsch TM 1864 † 22.07.1864 Batsch
2. Anton * 04.11.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867
3. Katharina * 12.01.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870 † 06.07.1872 Batsch
4. Magdalena * 31.12.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871 † 13.06.1879 Batsch
5. Anna * 28.10.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
Tp 1. Leszmeister Josef und Gattin Hubert Apollonia 2. Maj Anton und Gattin Polchert Katharina 3. Maj Anton und Polchert Katharina 4. May Anton und Polchert Katharina 5. May Anton und Polchert Katharina

<4619> MILLA Magdalena Td Georg und Anni 6Jhr rk
† 25.08.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849 Lebensort: Towarisch   

<4620> MILLA Franz/41 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
REIMANN Maria

2.oo 20.11.1906 Batsch Qu: Batsch HM 1906 Tz : Hanka Theodor und Mettendorfer Kaspar
HEINTZ Katharina


1. Franz/25
oo 22.08.1938 Batsch, Drach Emma/17 > 4622
2. Franz * 20.01.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
3. Stefan * 31.07.1911 Batsch
Tp 2. Mink Anna und Mettendorfer Kaspar 3. Schneider Hans, Hartusch Katharina

<4621> MILLA Jakob/55 rk
Lebensort: Weiska   
oo 
ABEL Elisabeth

2.oo 02.07.1917 Batsch Qu: Batsch HM 1917 Tz : Becker Josef und Abel Michael
HARTUSCH Anna/36 rk
Lebensorte: Batsch   

<4622> MILLA Franz/25 rk < 4620.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Milla Franz/41 , Heintz Katharina
oo 22.08.1938 Batsch Qu: Batsch HM 1938 Tz : Milla Stefan und Reis Stefan
DRACH Emma/17 rk < 722.1 2.oo 1459
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Drach Franz , Schlitz Apollonia

<4623> MILLA Elisabeth rk
* 06.03.1853 Batsch Qu: Batsch TM 1853

<4624> MILLA Anna Gd Engl Ignaz 34Jhr rk
* um.1855 † 27.01.1889 Batsch Qu: Batsch StM 1889 Lebensort: Batsch   

<4625> MILLA Franz /20 rk
* 10.10.1865 Batsch Qu: Batsch TM 1865 Lebensort: Batsch   
oo 25.08.1885 Batsch Qu: Batsch HM 1885 Tz : Schwager Martin, Amma? Andreas
REIMANN Maria /17 rk
† 13.05.1906 Batsch Lebensorte: Batsch   

<4626> MILLA Johannes Georg rk
* 21.10.1909 Batsch Qu: Batsch TM 1909 Lebensort: Bacsujlak   

<4627> MILLASSEVICH Katharina rk
Lebensort: Batsch   

<4628> MILLER Jakob rk
Lebensort: Deronje   
oo 
WOLF Anna rk
Lebensorte: Deronje   

1. Anna Maria * 11.12.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
2. Apollonia * 05.02.1802 Batsch  Qu: Batsch TM 1802
Tp 1. Ortlieb Anna Maria, Hodschag 2. Englert Jakob, Ortlieb Anna Maria, Hodschag

<4629> MILLERFERLI Georg /23 rk
† 25.12.1931 Batsch Lebensort: Hodschag   
oo 22.11.1881 Batsch Qu: Batsch HM 1881 Tz : König Georg, Gabriel Josef
ORTH Katharina /18 rk
† 29.06.1932 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  

1. Barbara * 13.10.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
2. Theresia * 20.06.1886 Batsch
oo , Wieland Josef > 7436
3. Stefan * 1897 † 29.03.1901 Batsch
Tp 1. Holzschuh Stefan und DRach Barbara 3. Holzschuh Stefan und Drach Barbara

<4630> MILLERFERLI Maria Td Johann und Maria 14Ta rk
† 23.03.1890 Batsch Qu: Batsch StM 1890 Lebensort: Batsch   

<4631> MILLERFERLI Johannes/40 rk
Lebensort: Hodschag   
2.oo 27.07.1905 Batsch Qu: Batsch HM 1905 Tz : Bläsius Georg und Hauszperger Michael
ARNOLD Magdalena rk 1.oo 4083
Lebensorte: Brocz   

1. Theresia/16 * 15.04.1906 Batsch
oo 11.01.1923 Batsch, Remili Josef/22 > 5914
2. Johannes * 21.09.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907 † 09.10.1907 Batsch
3. Johannes * 09.09.1912 Batsch
oo , Ams Maria > 4642

Tp 1. Klemm Magdalena, Bläsius Georg 2. Blesius Georg und Klemm Magdalena 3. Bläsius Georg, Klemm Magdalena

<4632> MILLERFERLI Andreas
oo 
EICHINGER Apollonia rk 2.oo 4651
Lebensorte: Batsch   

<4633> MILLERFERLI Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
LAUBER Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 09.09.1940 Batsch  Qu: Batsch TM 1940
Tp 1. Klein Josef und Kopp Maria

<4634> MILLERFERLI Sebastian
* um.1834 Lebensort: Hodschag   
oo 18.11.1856 Hodschag
TREUER Katharina
* 17.03.1838 † 07.02.1874 Lebensorte: Hodschag   

1. Johannes * um.1865 Hodschag
oo 22.11.1887 Batsch, Ams Anna Maria /18 > 4635


<4635> MILLERFERLI Johannes rk Bauer < 4634.1
* um.1865 Hodschag Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Millerferli Sebastian , Treuer Katharina
oo 22.11.1887 Batsch
AMS Anna Maria /18 rk < 56.7
* 18.08.1869 Batsch † 20.03.1905 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ams Andreas /24 , Ries Magdalena

1. Maria * 09.03.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
2. Georg * 24.08.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
3. Andreas * 29.01.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
oo 21.05.1912 Batsch, Eichinger Apollonia > 4637
4. Magdalena * 12.04.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895
oo 06.05.1913 Batsch, Holzschuh Martin/19 > 2039
5. Katharina * 25.08.1897 Batsch
6. Georg * 04.07.1899 Batsch † 26.01.1892 Batsch
7. Georg * 30.04.1901 Batsch
8. Katharina/18 * 04.11.1902 Batsch
oo 04.05.1920 Batsch, Schwerer Franz/20 > 6747

Tp 1. Bläsius Georg und Gattin Klemm Theresia 2. Bläsius Georg und Gattin Klemm Theresia 3. Bläsius Georg Wwr. nach Klemm Magdalena 4. Bläsius Georg und Klemm Magdalena 5. Blesius Georg, Klemm Magdalena 6. Blesius Georg, Klemm Magdalena 7. Blesius Georg, Klemm Magdalena

<4636> MILLERFERLI Theresia rk
* 20.06.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<4637> MILLERFERLI Andreas rk < 4635.3
* 29.01.1893 Batsch Qu: Batsch TM 1893
Eltern: Millerferli Johannes , Ams Anna Maria /18
oo 21.05.1912 Batsch
EICHINGER Apollonia rk < 816.3
* 11.03.1894 Batsch Qu: Batsch TM 1894
Eltern: Eichinger Johannes , Drach Anna/17

<4638> MILLERFERLI Andreas/19 rk
* 29.01.1893 Batsch † 20.10.1918 Batsch Lebensort: Batsch   

<4639> MILLERFERLI Katharina rk
* 25.08.1897 Batsch Qu: Batsch TM 1897 † 15.02.1898 Batsch Lebensort: Batsch   

<4640> MILLERFERLI Georg rk
* 04.07.1899 Batsch Qu: Batsch TM 1899 † 08.04.1901 Batsch Lebensort: Batsch   

<4641> MILLERFERLI Georg rk
* 30.04.1901 Batsch Qu: Batsch TM 1901 † 15.05.1901 Batsch Lebensort: Batsch   

<4642> MILLERFERLI Johannes < 4631.3
* 09.09.1912 Batsch
Eltern: Millerferli Johannes/40 , Arnold Magdalena
oo 
AMS Maria < 58.2

Eltern: Ams Josef/20 , Radovich Barbara/23

<4643> MILLERLEILI Leonhard /25 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 17.09.1855 Batsch Qu: Batsch HM 1855 Tz : Duhacsek Stefan, Heckl Franz
KOCH Ottilie /23 rk
Lebensorte: Batsch   

<4644> MILLERLEILI Josef /24 rk
Lebensort: Batsch   
oo 03.02.1857 Batsch Qu: Batsch HM 1857 Tz : Ketterer Georg, Willmann Josef
MÜLLER Katharina /22 rk
Lebensorte: Batsch   

<4645> MILLERLEILI Johannes rk
Lebensort: Hodschag   
oo 
KORTI Marianna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Theresia * 04.11.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
Tp 1. Bläsius Georg, Gajdobra und Klemm Theresia, Hodschag

<4646> MILLERLEILI Josef
1. o-o Millerleili Maria /20
oo 22.01.1850 Batsch, Mink Michael /22 > 4664

<4647> MILLERLEILI Peter
* 27.06.1843 Hodschag † 24.04.1866 Hodschag
1. o-o Millerleili Katharina /20 * 03.07.1866 Hodschag
oo 12.01.1886 Batsch, Roth Jakob > 6151

<4648> MILLMANN Josef /22 rk
† 11.04.1906 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 27.01.1874 Batsch Qu: Batsch HM 1874 Tz : Tomasich Valentin, Hartusch Mathias
HARTUSCH Maria /21 (Anna M.) rk
Lebensorte: Batsch   

1. Magdalena † 08.05.1901 Batsch
2. Theresia * 03.03.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
3. Adam * 10.10.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884 † 07.04.1897 Batsch
4. Katharina * 24.06.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891 † 03.06.1896 Batsch
Tp 2. Gabriel Josef und Märzluft Theresia 3. Gabriel Josef und Märzluft Theresia 4. Märzluft Theresia Wwe.

<4649> MINK Johannes /25 rk
† 11.03.1908 Batsch Lebensort: Batsch   
2.oo 27.06.1859 Batsch
BOJ Magdalena /27 rk < 483.1 1.oo 3556 2.oo 6979
* 09.06.1828 Parabutsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Boj Ignaz , Birli Katharina

1. Anton * 17.01.1861 Batsch  Qu: Batsch TM 1861 † 18.07.1878 Batsch
2. Magdalena * 25.01.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863 † 05.04.1863 Batsch
3. Johannes * 26.03.1865 Batsch
oo 06.02.1988 Hodschag, Konrad Theresia > 4667

Tp 1. Kaiser Georg und Gattin Sentius Barbara 2. Kaiser Georg und Sentius Barbara 3. Kaiser Georg, Sentius Barbara

<4650> MINK Nikolaus rk < 4660.1
Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Mink Nikolaus , Wieland Regina
oo 26.01.1869 Batsch
HELLEIS Katharina /16 rk < 1751.3
* 25.11.1853 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Helleis Johannes /22 , Reh Magdalena /19

1. Regina * 06.01.1842 Hodschag
oo 29.01.1867 Hodschag, Walter Adam > 7310
2. Stefan * 19.02.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
3. Theresia * 09.12.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871 † 18.03.1874 Batsch
4. Katharina /17 * 21.02.1875 Batsch  Qu: Batsch TM 1875
oo 07.06.1892 Batsch, Krämer Nikolaus > 3494
5. Magdalena * 19.11.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876 † 01.03.1880 Batsch
2.oo 26.11.1878 Batsch Qu: Batsch HM 1878 Tz : Schwendemann Johann, Lennert Stefan
LAUBER / LAUBERT Anna < 3749.1

Eltern: Lauber Franz , Kettenbach Elisabeth

6. Stefan * 29.08.1880 Batsch  Qu: Batsch TM 1880
7. Nikolaus * 25.09.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
8. Eva * 19.05.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887 † 06.06.1887 Batsch
9. Franz * 27.06.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888 † 27.06.1888 Batsch
10. Eva * 13.11.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
11. Franz * 22.07.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
Tp 2. Stefan Sd Lennert Stefan und Theresia Td König Johannes 3. Theresia Td König Johannes 4. Lennert Stefan und König Theresia 5. Loncsar Stefan und König Theresia 6. Lennert Stefan und Gattin König Theresia 7. Lennert Stefan und König Theresia 8. Lennert Stefan und Fischer Eva 9. Nottaufe durch Hebamme Freiszt Eva +versorben 27.06. 10. Lennert Stefan und Fischer Eva 11. Lennert Stefan und Fischer Eva

<4651> MINK Johannes Gregor rk < 4667.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Johannes , Konrad Theresia
oo 28.04.1910 Batsch
KAISER Agatha < 2618.8
† 02.08.1918 Batsch
Eltern: Kaiser Jakob /22 , Herrmann Agathe

1. Stefan * 03.02.1911 Batsch  Qu: Batsch TM 1911 † 24.09.1913 Batsch
2. Josef * 23.11.1912 Batsch † 26.09.1913 Batsch
3. Stefan * 01.09.1914 Batsch † 06.09.1914 Batsch
4. Johann * 11.08.1917 Batsch
2.oo 27.02.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Pollich Stefan und Ketterer Michael
EICHINGER Apollonia rk 1.oo 4632
Lebensorte: Batsch   

5. Nikola/21
oo 30.01.1940 Batsch, Manz Theresia/18 > 4653
6. Josef * 15.04.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926 † 02.11.1926 Batsch
Tp 1. Polich Stefan und Roth Anna 2. Polich Stefan, Roth Anna 3. Roth Anna, Polich Stefan 6. Ketterer Nikolaus und Legler Katharina

<4652> MINK Franz/23 rk < 4669.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Martin/24 , Farkas Apollonia/17
oo 07.02.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Orth Matthias und Schmidt Anton
KÜHNER Agatha/19 rk < 3645.1
* 10.02.1904 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kühner Kaspar , Wolf Agatha

1. Georg * 18.02.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
2. Katharina * 08.06.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934
3. Agatha * 08.06.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934
Tp 1. Piller Georg und Wiedermann Katharina 2. Wiedermann Katharina und Poller Georg 3. Wiedermann Katharina und Poller Georg

<4653> MINK Nikola/21 rk < 4651.5
Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Johannes Gregor , Eichinger Apollonia
oo 30.01.1940 Batsch Qu: Batsch HM 1940X Tz : Ketterer Nikolaus und Legler Florian
MANZ Theresia/18 rk < 4086.1
* 16.11.1922 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Manz Michael/19 , Klemm Magdalena/16

<4654> MINK Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
MANS Theresia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Lazarus * 11.1940 Batsch  Qu: Batsch TM 1940
Tp 1. Bertram Lazarus und Legler Eva

<4655> MINK Stefan
oo 11.05.1880 Batsch
GABRIEL Katharina rk < 1384.6
* 05.11.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862
Eltern: Gabriel Josef , Treuer Elisabeth

<4656> MINK Wolfgang
oo 
REISER Maria


1. Jakob * 25.07.1736 Oberflacht
oo 17.02.1759 Seitingen, Treuer Johanna > 4657


<4657> MINK Jakob < 4656.1
* 25.07.1736 Oberflacht
Eltern: Mink Wolfgang , Reiser Maria
oo 17.02.1759 Seitingen
TREUER Johanna < 3619.1
* 17.01.1737 Weilheim-Würmelingen
Eltern: Treuer Georg , Kupferschmidt Theresia

1. Johann * 04.09.1767 Oberflacht
oo 19.01.1789 Hodschag, Ansert Anna Maria > 4658


<4658> MINK Johann < 4657.1
* 04.09.1767 Oberflacht
Eltern: Mink Jakob , Treuer Johanna
oo 19.01.1789 Hodschag
ANSERT Anna Maria
* 14.05.1772 † 18.09.1831 Hodschag

1. Josef * 01.10.1793 Hodschag
1.oo 01.03.1813 Hodschag, Landenberger Katharina > 4659
2.oo 24.01.1837 Batsch, Eichinger Franziska
2. Nikolaus * 01.12.1813
oo 22.10.1832 Hodschag, Wieland Regina > 4660


<4659> MINK Josef < 4658.1
* 01.10.1793 Hodschag † 12.12.1855 Batsch
Eltern: Mink Johann , Ansert Anna Maria
oo 01.03.1813 Hodschag
LANDENBERGER Katharina < 3711.1
* 07.03.1795 † 18.08.1836 Batsch
Eltern: Landenberger Simon , Thürr Barbara

1. Friedrich * 10.01.1815 Hodschag
oo 30.06.1835 Batsch, Hartusch Theresia /23 > 4661
2. Anton /24 * 16.01.1819 Hodschag
oo 06.02.1844 Batsch, Schwager Barbara /22 > 4662
3. Michael /22 * um.1828
oo 22.01.1850 Batsch, Millerleili Maria /20 > 4664

2.oo 24.01.1837 Batsch
EICHINGER Franziska rk
* um.1810 Parabutsch † 26.10.1887 Batsch

4. Theresia * um.1836
oo 12.01.1859 Batsch, Becker Peter > 336
5. Margaretha 14Jhr * 08.07.1838 † 07.06.1852 Batsch Qu: Batsch StM 1852
6. Eva * 14.11.1839 Batsch  Qu: Batsch TM 1839
7. Theresia * 24.06.1841 Batsch  Qu: Batsch TM 1841
8. Katharina * 19.01.1844 Batsch  Qu: Batsch TM 1844 † 31.07.1846 Batsch
9. Josef * 19.01.1844 Batsch  Qu: Batsch TM 1844 † 31.07.1846 Batsch
10. Eva/ 20 * 17.03.1846 Batsch
oo 22.01.1866 Batsch, Ackermann Josef /23 > 20
11. Katharina * 29.07.1848 Batsch  Qu: Batsch TM 1848 † 05.07.1853 Batsch
12. Josef * 21.01.1851 Batsch  Qu: Batsch TM 1851
13. Matthias * 10.02.1853 Batsch  Qu: Batsch TM 1853 † 29.03.1871 Batsch
14. Franziska * 13.03.1855 Batsch  Qu: Batsch TM 1855 † 17.03.1856 Batsch
Tp 6. Csundler Agatha Gd Hartus Johannes 7. Haar Maria Gd Weber Jakob 8. Klemm Katharina Gd Schal Josef 9. Schal Josef und Gattin Klemm Katharina 11. Klemm Katharina und Schal Josef 12. Klemm Katharina Gd Vaal Josef 13. Klemm Katharina Gd Schal Josef 14. Klemm Katharina und Schaal Josef

<4660> MINK Nikolaus rk Bauer < 4658.2
* 01.12.1813 Lebensorte: Hodschag Hodschag Batsch 
Eltern: Mink Johann , Ansert Anna Maria
oo 22.10.1832 Hodschag
WIELAND Regina < 7436.1

Eltern: Wieland Josef , Millerferli Theresia

1. Nikolaus
1.oo 26.01.1869 Batsch, Helleis Katharina /16 > 4650
2.oo 26.11.1878 Batsch, Lauber / Laubert Anna

Tp 1. Ketterer Nikolaus, Legler Katharina

<4661> MINK Friedrich 22Jhr rk < 4659.1
* 10.01.1815 Hodschag † 13.08.1836 Batsch Qu: Batsch StM 1836 Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Josef , Landenberger Katharina
1. o-o Mink Franz 14Jhr * 27.08.1835 Batsch † 15.07.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849
oo 30.06.1835 Batsch
HARTUSCH Theresia /23 < 1567.2 2.oo 2559
* 27.08.1812 Hodschag † 03.12.1854 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Hartusch Matthias /57 , Schwager Barbara
Tp 1. Maucher N.,Hajag Margarete

<4662> MINK Anton /24 rk < 4659.2
* 16.01.1819 Hodschag † 06.07.1849 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Josef , Landenberger Katharina
oo 06.02.1844 Batsch
SCHWAGER Barbara /22 rk < 6648.1
* 27.05.1822 Hodschag Lebensorte: Hodschag   
Eltern: Schwager Anton , Baumgartner Magdalena

1. Daniel /23 * 26.10.1846 Batsch
oo 11.01.1870 Batsch, Jung Anna /24 > 4666

Tp 1. Neumann Daniel, Kuzman Theresia

<4663> MINK Sebastian /26 rk
* um.1821 † 29.01.1891 Batsch Lebensorte: Batsch India  
oo 
GERBECZ Magdalena
Lebensorte: Bukin   

1. Josef /24 * um.1845
oo 08.11.1869 Batsch, Fuchs Katharina /22 > 4665

2.oo 03.09.1849 Batsch Qu: Batsch HM 1849 Tz : Eichinger Jakob, Schal Josef
GAVELLI Magdalena /22 rk
Lebensorte: Batsch   

2. Apollonia * 08.05.1853 Batsch  Qu: Batsch TM 1853 † 12.02.1856 Batsch
3. Eva * 26.10.1854 Batsch  Qu: Batsch TM 1854 † 23.11.1855 Batsch
Tp 1. Wolf Paul, Lacher Anna 2. Lacher Apollonia und Eichinger Jakob 3. Wacker Apollonia und Eichinger Josef

<4664> MINK Michael /22 rk < 4659.3
* um.1828 Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Josef , Landenberger Katharina
oo 22.01.1850 Batsch Qu: Batsch HM 1850 Tz : Senczler Anton, Poor Peter, Batsch
MILLERLEILI Maria /20 rk < 3813.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Millerleili Josef , Leimann Katharina

<4665> MINK Josef /24 rk < 4663.1
* um.1845 † 24.11.1903 Batsch Lebensorte: India Batsch  
Eltern: Mink Sebastian /26 , Gerbecz Magdalena
oo 08.11.1869 Batsch Qu: Batsch HM 1869 Tz : Traub Georg, Landenberger Adam
FUCHS Katharina /22 rk < 574.1
* um.1847 † 15.10.1918 Batsch Lebensorte: Bukin   
Eltern: Fuchs Heinrich , Branz Anna

1. Katharina /17 * 17.11.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
2.oo 08.11.1887 Batsch, Zolich Josef /25 > 7587
2. Magdalena /18 * 30.03.1875 Batsch  Qu: Batsch TM 1875
oo 26.10.1893 Batsch, Gubrinski Franz > 1493
3. Josef * 12.11.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878 † 18.11.1878 Batsch
Tp 1. Wolf Paul und Lacher Anna 2. Wolf Paul und Lacher Anna 3. Wolf Paul und Lacher Anna

<4666> MINK Daniel /23 rk Soldat < 4662.1
* 26.10.1846 Batsch † 24.11.1919 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Anton /24 , Schwager Barbara /22
oo 11.01.1870 Batsch Qu: Batsch HM 1870 Tz : Peraz Josef, Burghard Thomas
JUNG Anna /24 rk < 2559.5
* 22.11.1845 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Jung Stefan /22/45 , Hartusch Theresia /23

1. Martin 2Jhr † 30.01.1870 Batsch Qu: Batsch StM 1870
2. Apollonia Td Daniel und Anna 3Wo † 10.02.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871
3. Anna Td Daniel und Anna 3Jhr 9Mo † 01.10.1873 Batsch Qu: Batsch StM 1873
4. Johann Sd Daniel und Anna 14Mo † 25.09.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880
5. Anna Td Daniel und Anna 8Ta † 17.01.1884 Batsch Qu: Batsch StM 1884
6. Anna * 31.12.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871
7. Martin/24 * 29.10.1873 Batsch
oo 28.09.1897 Batsch, Farkas Apollonia/17 > 4669
8. Daniel * 17.07.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
9. Johannes * 11.06.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879
10. Theresia * 21.10.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881 † 04.12.1896 Batsch
11. Anna * 05.01.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884
Tp 6. Fleschler Martin und Tilli Apollonia 7. Mohr Johannes, Tilli Apollonia 8. Mohr Johannes und Tilli Apollonia 9. Mohr Johannes und Tilli Apollonia 10. Mohr Johannes und Tilli Apollonia 11. Mohr Johannes und Gattin Tilli Apollonia (+17.01.1884)

<4667> MINK Johannes < 4649.3
* 26.03.1865 Batsch † 23.10.1937 Batsch
Eltern: Mink Johannes /25 , Boj Magdalena /27
oo 06.02.1988 Hodschag
KONRAD Theresia < 3180.1
* 23.01.1868 Hodschag Lebensorte: Parabutsch   
Eltern: Konrad Ferdinand , Mandl Rosina

1. Johannes Gregor
1.oo 28.04.1910 Batsch, Kaiser Agatha > 4651
2.oo 27.02.1919 Batsch, Eichinger Apollonia
2. Johannes/22 * 01.12.1888 Batsch
oo 28.04.1910 Batsch, Kaiser Agathe/19 > 4670
3. Josef * 13.03.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
Tp 2. Johannes Schatzl, Anna Wahl 3. Schatzl Johannes und Gattin Wahl Anna

<4668> MINK Apollonia rk
* 21.01.1871 Batsch Qu: Batsch TM 1871
Lediges Kind
1. o-o Mink Ignaz * 05.08.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895
Tp 1. Jung Theresia und Polereczki Johannes

<4669> MINK Martin/24 rk < 4666.7
* 29.10.1873 Batsch † 18.05.1937 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Daniel /23 , Jung Anna /24
oo 28.09.1897 Batsch Qu: Batsch HM 1897 Tz : Walter Adam und Amsz Josef
FARKAS Apollonia/17 rk < 1054.3
* 01.01.1880 Batsch † 11.12.1925 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Farkas Franz , Jung Theresia /21

1. Franz/23
oo 07.02.1928 Batsch, Kühner Agatha/19 > 4652
2. Magdalena * 21.01.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898 † 24.01.1898 Batsch
3. Apollonia * 28.06.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 15.12.1900 Batsch
4. Matthias/21 * 16.09.1900 Batsch
oo 01.02.1921 Batsch, Piller Katharina/18 > 4671
5. Martin * 17.01.1902 Batsch
oo 16.06.1931 Batsch, Durcsak Katharina > 4672
6. Daniel/23 * 25.05.1903 Batsch
oo 09.02.1926 Batsch, Kuhnert Katharina/18 > 4673
7. Theresia * 30.01.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
8. Magdalena/24 * 29.06.1906 Batsch
oo 08.01.1931 Batsch, Martini Stefan/20 > 4174
9. Stefan * 14.11.1915 Batsch † 11.12.1915 Batsch
10. Anna /18 * 30.09.1921 Batsch † 20.10.1921 Batsch
Tp 2. Orth Matthias und Helleisz Magdalena 3. Orth Matthias und Helleisz Magdalena 4. Orth Matthias, Helleis Magdalena 5. Orth Matthias, Helleis Magdalena 6. Matthias Orth, Magdalena Helleisz 7. Orth Matthias und Helleisz Magdalena 8. Klemm Magdalena, Blasius Georg 9. Helleisz Magdalena, Orth Matthias 10. Helleisz Magdalena, Orth Matthias

<4670> MINK Johannes/22 rk < 4667.2
* 01.12.1888 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Johannes , Konrad Theresia
oo 28.04.1910 Batsch Qu: Batsch HM 1910 Tz : Orth Matthias und Ozer Bernhardt
KAISER Agathe/19 rk < 2618.7
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kaiser Jakob /22 , Herrmann Agathe

<4671> MINK Matthias/21 rk < 4669.4
* 16.09.1900 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Martin/24 , Farkas Apollonia/17
oo 01.02.1921 Batsch Qu: Batsch HM 1921 Tz : Orth Matthias und Becherer Anton
PILLER Katharina/18 rk < 5623.2
* 23.02.1903 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Piller Georg/21 , Hartusch Anna

1. Josef /37 * 25.02.1922 Batsch
2. Matthias * 10.03.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
Tp 1. Eichinger Josef, Walter Theresia 2. Eichinger Josef und Walter Theresia

<4672> MINK Martin rk < 4669.5
* 17.01.1902 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Martin/24 , Farkas Apollonia/17
oo 16.06.1931 Batsch Qu: Batsch HM 1931 Tz : Orth Matthias und Molnar Stefan
DURCSAK Katharina rk < 203.1
* 26.04.1912 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Durcsak Franz , Azasevaz Martha

1. Apollonia * 25.01.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
Tp 1. Hetzl Anna und Mathes Stefan

<4673> MINK Daniel/23 rk < 4669.6
* 25.05.1903 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Mink Martin/24 , Farkas Apollonia/17
oo 09.02.1926 Batsch Qu: Batsch HM 1926 Tz : Orth Matthias und Kempf Anton
KUHNERT Katharina/18 rk < 3610.2
* 07.02.1906 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kuhnert Martin/24 , Fiehn Theresia/21

1. Johannes * 22.11.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
2. Paul * 28.06.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929
3. Katharina * 04.08.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
Tp 1. ams Johannes und Schwager Katharina 2. Ams Johannes und Schwager Katharina 3. Schwager Katharina und Ams Johannes

<4674> MINKOVICH Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 25.11.1772 Batsch Qu: Batsch HM 1772 Tz : Ilek Joann, Gyurakovich Stephano
NICOLAI Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

<4675> MINKWITZ Gebhard
oo 24.07.1970
WALTER Veronika < 7318.6
* 24.01.1948 Cepin / Osijek
Eltern: Walter Johannes , Treuer Anna

<4676> MOGER Jakob
1. o-o Moger Michael /27
oo 19.02.1868 Batsch, Radich Franciska (Ther.)/23 > 4677

<4677> MOGER Michael /27 rk < 4259.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Moger Jakob , Matishick Katharina
oo 19.02.1868 Batsch Qu: Batsch HM 1868 Tz : Lipovatz Anton, Filippovich Cosmas
RADICH Franciska (Ther.)/23 rk < 5795.1
Lebensorte: Sombor Batsch  
Eltern: Radich Hieronymus , Schinkowich Katharina

<4678> MOHR Johannes /26 rk < 4679.1
† 05.12.1904 Batsch Lebensort: Parabutsch   
Vater: Mohr Philipp
oo 05.05.1873 Batsch Qu: Batsch HM 1873 Tz : Mayer Simon, Fiala Andreas
TILLI Apollonia /22 rk 1.oo 1685
Lebensorte: Parabutsch Batsch  

1. Anna /18 * 07.12.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
oo 15.05.1894 Batsch, Wenzl Franz /24 > 7419

Tp 1. Ming Daniel und Jung Anna

<4679> MOHR Philipp rk
Lebensort: Parabutsch   
1. o-o Mohr Johannes /26
oo 05.05.1873 Batsch, Tilli Apollonia /22 > 4678

<4680> MOHR Apollonia Td Johann und Apollonia 14Ta rk
† 28.10.1878 Batsch Qu: Batsch StM 1878 Lebensort: Batsch   

<4681> MOHR Theresia Td Johann und Apollonia 2Mo rk
† 25.01.1879 Batsch Qu: Batsch StM 1879 Lebensort: Batsch   

<4682> MOHR Johannes rk
oo 
TILLI Katharina rk


1. Katharina/19
oo 21.11.1899 Batsch, Lukich Christof/19 > 3984
2. Theresia/19
oo 05.11.1901 Batsch, Schwerer Jakob/22 > 6734


<4683> MOHR Johannes rk
* 20.07.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<4684> MOHR Apollonia rk
* 16.10.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<4685> MOHR Theresia rk
* 16.10.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<4686> MOHR Katharina rk
* 20.09.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<4687> MOHR Theresia rk
* 16.10.1882 Batsch Qu: Batsch TM 1882

<4688> MOJSZKI Thomas /41 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 09.02.1857 Batsch Qu: Batsch HM 1857 Tz : Jonas Friedrich, Rohacs Martin
GABRIEL Katharina /40 rk
* um.1815 † 30.10.1872 Batsch Lebensorte: Batsch   

<4689> MOKUS Johannes rk
Lebensort: Dorosolo   
oo 
FARKAS Juliana/21 rk < 958.3
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Farkas Josef/24 , Feher Anna/22

1. Maria * 29.09.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935 † 21.03.1936 Batsch
Tp 1. Jergich Anna und Safarik Georg

<4690> MOLNAR Martin /33 rk
Lebensorte: Nemesmilitics Selenca  
2.oo 22.05.1871 Batsch Qu: Batsch HM 1871 Tz : Kovács Paul, Ösz Franz
HOCK Maria /23 rk
Lebensorte: Batsch   

<4691> MONAR Paul rk
Lebensort: Deronje   
oo 
NAGY Anna rk
Lebensorte: Deronje   

1. Johannes ˜ 13.05.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
Tp 1. Blashkov Jakob, Jaksich Veronika, Deronje

<4692> MORICZ Anton WWR rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 
KNÖBL Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria * 07.09.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
Tp 1. Kaiser Anna und Hartusch Anton

<4693> MOSER Wolfgang rk
Lebensort: Novoselo   
oo 06.05.1734 Batsch Qu: Batsch HM 1734 Tz : Obt Pius u. Gleber Johannes, Novoselo
CSUKTRILER Margaretha rk
Lebensorte: Novoselo   

<4694> MOSER Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 14.05.1793 Batsch Qu: Batsch HM 1793 Tz : Szene Andreas, Hibler Caspar, Batsch, Ehe geschieden
FABER Anna Maria rk
Lebensorte: Batsch   

<4695> MOSER Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 03.02.1807 Batsch Qu: Batsch HM 1807 Tz : Pauer Peter, KupferschmidtFidelis, Karawukovo
CZEPF Rosalia rk
Lebensorte: Karawukovo   

<4696> MOSER Franz /58 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 13.01.1868 Batsch Qu: Batsch HM 1868 Tz : Szukolich Alexander, Kubanovich Johann
NOVOSELICS Franziska /48 rk
Lebensorte: Batsch   

<4697> MOSER Johannes /32 rk
Lebensort: Hodschag   
oo 23.09.1856 Batsch Qu: Batsch HM 1856 Tz : Puha Karl, Beck Andreas
SCHUSTER Josefa /26 rk
Lebensorte: Batsch   

<4698> MOSER Barbara /18 rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Petrik Barbara /16

<4699> MOSER Bonus /20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 05.08.1861 Batsch Qu: Batsch HM 1861 Tz : Medved Franz, Berakovich Franz
JURKOVICH Martha /19 rk
Lebensorte: Batsch   

<4700> MOSER Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
MOSER VH Anna Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef ˜ 12.09.1794 Batsch  Qu: Batsch TM 1794
2. Anna Maria * 09.10.1801 Batsch  Qu: Batsch TM 1801
Tp 1. Fux Josef, Batsch 2. Fux Josef und Anna Maria, Batsch

<4701> MOSER Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PANVIN Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan ˜ 04.08.1796 Batsch  Qu: Batsch TM 1796
2.oo 
BAUER Anna rk
Lebensorte: Batsch   

2. Johannes ˜ 21.01.1798 Batsch  Qu: Batsch TM 1798
3. Katharina * 16.06.1800 Batsch  Qu: Batsch TM 1800
Tp 1. Fux Josef und Anna Maria, Batsch 2. Fux Josef und Kanter Anna Maria, Batsch 3. Fux Josef und Kanter Anna Maria, Batsch

<4702> MOSER Josef Sd Johannes und Rosalia 2Jhr rk
† 27.11.1826 Batsch Qu: Batsch StM 1826 Lebensort: Batsch   

<4703> MOSER Stefan Sd Franz und Blashkovich M. 12Ta rk
† 16.07.1828 Batsch Qu: Batsch StM 1828 Lebensort: Batsch   

<4704> MOSER Katharina Td Johannes und Zepf Ros. 6Jhr rk
† 31.12.1828 Batsch Qu: Batsch StM 1828 Lebensort: Batsch   

<4705> MOSER Anton Sd Franz und Magdalena 1Mo rk
† 31.05.1834 Batsch Qu: Batsch StM 1834 Lebensort: Batsch   

<4706> MOSER Kaspar Sd Franz und Magdalena 1Jhr rk
† 15.02.1837 Batsch Qu: Batsch StM 1837 Lebensort: Batsch   

<4707> MOSER Apollonia Td Adam und Eva 6Ta rk
† 01.04.1843 Batsch Qu: Batsch StM 1843 Lebensort: Batsch   

<4708> MOSER Adam rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHWERER Magdalena rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina * 12.07.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
Tp 1. Drach Theresia und Blesius Anna

<4709> MOSER Franz 59Jhr rk
* um.1776 † 21.04.1835 Batsch Qu: Batsch StM 1835 Lebensort: Batsch   

<4710> MOSER Johannes Gd Zepf Rosalia 52Jhr rk
* um.1779 † 25.03.1831 Batsch Qu: Batsch StM 1831 Lebensort: Batsch   

<4711> MOSER Rosalia Wwe 65Jhr rk
* um.1780 † 10.03.1845 Batsch Qu: Batsch StM 1845 Lebensort: Batsch   

<4712> MOSER Maria rk
* 08.09.1808 Batsch Qu: Batsch TM 1808

<4713> MOSER Franz /20 rk Handwerker
* um.1808 Batsch † 22.11.1888 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 12.02.1828 Batsch Qu: Batsch HM 1828 Tz : Szetskár Stephano, Maurer Peter,
BLASKOVICH Magdalena /20 rk
Lebensorte: Batsch   

<4714> MOSER Martin Sd Johannes u. Rosalia 12Jhr rk
* um.1808 † 13.09.1820 Batsch Qu: Batsch StM 1820 Lebensort: Batsch   

<4715> MOSER Adam Wwr nach Anaszenzel Eva 75Jhr rk
* um.1818 † 30.08.1893 Batsch Qu: Batsch StM 1893 Lebensort: Batsch   
oo 
ANASZENZEL Eva


<4716> MOSER Josef rk
* 15.02.1819 Batsch Qu: Batsch TM 1819

<4717> MOSER Katharina rk
* 29.03.1822 Batsch Qu: Batsch TM 1822

<4718> MOSER Peter rk
* 17.06.1824 Batsch Qu: Batsch TM 1824

<4719> MOSER Georg rk
* 12.04.1827 Batsch Qu: Batsch TM 1827

<4720> MOSER Stefan rk
* 04.07.1828 Batsch Qu: Batsch TM 1828

<4721> MOSER Barbara rk
* 03.10.1829 Batsch Qu: Batsch TM 1829

<4722> MOSER Elisabeth rk
* 10.06.1832 Batsch Qu: Batsch TM 1832

<4723> MOSER Anton rk
* 09.04.1834 Batsch Qu: Batsch TM 1834

<4724> MOSER Josepha rk
* 13.03.1835 Batsch Qu: Batsch TM 1835

<4725> MOSER Kaspar rk
* 02.01.1837 Batsch Qu: Batsch TM 1837

<4726> MOSER Vinzenz rk
* 14.03.1838 Batsch Qu: Batsch TM 1838

<4727> MOSER Bonaventura rk
* 29.06.1841 Batsch Qu: Batsch TM 1841

<4728> MOSER Apollonia rk
* 21.09.1842 Batsch Qu: Batsch TM 1842

<4729> MOSER Bona Gd Jurkovich Martha 24Jhr rk
* um.1842 † 24.10.1866 Batsch Qu: Batsch StM 1866 Lebensort: Batsch   

<4730> MOSER Magdalena rk
* 19.07.1844 Batsch Qu: Batsch TM 1844

<4731> MOSER Franz rk
* 07.07.1845 Batsch Qu: Batsch TM 1845

<4732> MOSER Matthias rk
* 19.10.1846 Batsch Qu: Batsch TM 1846

<4733> MOSER Franz Sd Franz und Magdalena 16Jhr rk
* um.1847 † 27.02.1863 Batsch Qu: Batsch StM 1863 Lebensort: Batsch   

<4734> MOSER Maria rk
* 27.07.1852 Batsch Qu: Batsch TM 1852

<4735> MOSER Eva rk
* 15.12.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

<4736> MOSER Maria rk
* 01.03.1856 Batsch Qu: Batsch TM 1856

<4737> MOSER Magdalena rk
* 27.11.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<4738> MOSER Maria rk
* 06.09.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862

<4739> MOSER Emmerich rk
* 31.10.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864

<4740> MRKOVICH Josef /68 rk
Lebensort: Selenca   
2.oo 05.08.1877 Batsch Qu: Batsch HM 1877 Tz : Herbak Michael, Kovacsich Anna
HORNJAK Katharina /62 rk
Lebensorte: Batsch   

<4741> MUDRI Franz-Theodor /48 rk
Lebensorte: Kutzura Batsch  
2.oo 20.05.1878 Batsch Qu: Batsch HM 1878 Tz : Jung Anton, Menrath Michael
KLEMM Anna /39/55 WWe rk 3.oo 5611
* um.1839 Hodschag Lebensorte: Hodschag   

<4742> MURSLAR Franz rk
Lebensort: Vukova   
oo 
SCHWAGERL Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan Rudolf * 05.05.1942 Batsch  Qu: Batsch TM 1942
Tp 1. Schweizer Margit und Klesz Theresia

<4743> MUTTER Johannes rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 06.02.1787 Batsch Qu: Batsch HM 1787 Tz : Nessler Johannes, Hausperger Nicolaus,Batsch
BIBERLE Theresia rk
Lebensorte: Batsch   

<4744> MUTTER Martin Sd Johannes 9Mo rk
† 26.11.1784 Batsch Qu: Batsch StM 1784 Lebensort: Batsch   

<4745> MUTTER Maria Gd Johannes 40Jhr rk
* um.1744 † 03.11.1784 Batsch Qu: Batsch StM 1784 Lebensort: Batsch   

<4746> MÜLLER Andreas rk
2.oo 05.01.1794 Batsch Qu: Batsch HM 1794 Tz : Beneye Mathias, Vukula Stephanus,
HERKOLA Joda rk


<4747> MÜLLER Katharina
1. o-o Fischer Johann- † 14.06.1921 Batsch

<4748> MÜLLER Josef /24 rk
Lebensort: Towarisch   
oo 29.02.1848 Batsch Qu: Batsch HM 1848 Tz : Merkl Jakob, Scheer Josef
WOLF Apollonia /18 rk
Lebensorte: Towarisch   

<4749> MÜLLER Philipp rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Müller Theresia /20
oo 29.02.1848 Batsch, Wolf Josef /22/49/52/55 > 7484

<4750> MÜLLER Kilian rk
Lebensort: Towarisch   
oo 
MÜLLER VH Anna rk
Lebensorte: Towarisch   

1. Vinzenz ˜ 05.04.1797 Batsch  Qu: Batsch TM 1797
Tp 1. Lajsz Paul und Theresia, Towarich

<4751> MÜLLER Theresia rk
Lebensort: Deronje   
1. o-o Tosch Anna * 22.04.1803 Batsch  Qu: Batsch TM 1803
Tp 1. Polyak Josef Dns.und Karvaczi Katharina, Batsch

<4752> MÜLLER Balthasar/68 rk
Lebensort: Bacsordas   
oo 
HEHN Eva
† 04.09.1904 Batsch

1. Kaspar * 22.11.1861 Batsch  Qu: Batsch TM 1861
2. Jakob * 24.07.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863
3. Maria /20 * 12.02.1865 Batsch  Qu: Batsch TM 1865
oo 13.01.1885 Batsch, Burási Franz /25 > 624
4. Melchior * 16.11.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866
5. Eva /22 * 23.12.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867 o-o 4771
oo 05.11.1889 Batsch, Fleischmann Paul /23 > 1259
6. Adam * 05.12.1869 Batsch  Qu: Batsch TM 1869 † 17.01.1870 Batsch
7. Balthasar * 09.12.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
8. Stefan * 05.08.1872 Batsch  Qu: Batsch TM 1872
9. Matthias * 22.02.1875 Batsch  Qu: Batsch TM 1875
10. Martin * 05.11.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876 † 17.03.1880 Batsch
11. Veronika * 09.12.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878 † 23.03.1880 Batsch
12. Juliana * 27.07.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881 † 19.04.1882 Batsch
2.oo 13.11.1906 Batsch Qu: Batsch HM 1906 Tz : Purr Martin und Fleischmann Paul
HIMMELSBACH Theresia rk < 1867.1
† 02.06.1918 Batsch Lebensorte: Parabutsch   
Vater: Himmelsbach Matthias
Tp 1. Gratz Kaspar und Gattin Klein Maria 2. Kratz Kaspar und Gattin Klein Maria 3. Kratz Kaspar und Klein Maria 4. Kratz Kaspar und Gattin Klein Anna Maria 5. Kratz Kaspar und Klein Maria 6. Kratz Kaspar und Klein Maria 7. Kratz Kaspar und Klein Maria 8. Kratz Kaspar und Klein Anna Maria 9. Kratz Kaspar und Klein Anna Maria(+19.10.1875) 10. Kratz Kaspar und Klein Marianna 11. Kratz Kaspar und Klein Maria 12. Ober Josef und Skelacz Eva

<4753> MÜLLER Apollonia Td Franz und Magdalena 8Jhr rk
† 12.12.1848 Batsch Qu: Batsch StM 1848 Lebensort: Batsch   

<4754> MÜLLER Balthasar rk
† 15.10.1863 Batsch Qu: Batsch StM 1863 Lebensort: Batsch   

<4755> MÜLLER Balthasar Sd Balthasar Eva 8Mo rk
† 30.08.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871 Lebensort: Batsch   

<4756> MÜLLER Theresia Gd Wolf Josef 1Jhr rk
† 01.09.1872 Batsch Qu: Batsch StM 1872 Lebensort: Batsch   

<4757> MÜLLER Matthias Sd Balthasar und Eva 8Mo rk
† 10.10.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<4758> MÜLLER Josef Sd Balthasar und Eva 3Jhr 6Mo rk
† 13.01.1876 Batsch Qu: Batsch StM 1876 Lebensort: Batsch   

<4759> MÜLLER Veronika Td Balthasar und Eva 1Jhr rk
† 23.03.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<4760> MÜLLER Eva rk
1. o-o Müller Matthias Sd Müller Eva 16Ta † 23.02.1886 Batsch Qu: Batsch StM 1886

<4761> MÜLLER Josef
oo 
DRESCHER Magdalena/53 rk 2.oo 2601
† 04.04.1922 Batsch Lebensorte: Militics   

<4762> MÜLLER Maria Anna oo 3313
1. o-o Winkler Lorenz/24
oo 05.11.1912 Batsch, Hunger A.Maria/17 > 7456

<4763> MÜLLER Katharina rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Müller Johann Stefan * 11.04.1922 Batsch
2. o-o Müller Stefan * 21.09.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Misich Magdalena, Bozsin Stefan 2. Misich Magdalena und Rozsich Stefan

<4764> MÜLLER Peter Gd (V)Wolf? Margaretha 46Jhr rk
* um.1804 † 22.06.1850 Batsch Qu: Batsch StM 1850 Lebensort: Batsch   

<4765> MÜLLER Barbara Gd Weiman Johann 32Jhr rk
* um.1817 † 06.03.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849 Lebensort: Batsch   

<4766> MÜLLER Johann Gd Fischer Theresia 18Jhr rk
* um.1820 † 21.04.1838 Batsch Qu: Batsch StM 1838 Lebensort: Towarisch   

<4767> MÜLLER Josef Gd Wolf Apollonia 25Jhr rk
* um.1823 † 18.08.1848 Batsch Qu: Batsch StM 1848 Lebensort: Batsch   

<4768> MÜLLER Maria rk
* 30.01.1849 Batsch Qu: Batsch TM 1849

<4769> MÜLLER Anna rk
* 13.08.1850 Batsch Qu: Batsch TM 1850

<4770> MÜLLER Nikolaus rk (takacs)
* 30.06.1851 Hodschag Lebensorte: Hodschag Batsch  
oo 11.02.1878 Hodschag
BASLER Regina rk
* 14.08.1857 Hodschag † 01.10.1941 Hodschag Lebensorte: Hodschag Batsch  

1. Katharina * 23.08.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884
2. Barbara * 24.12.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
3. Magdalena * 22.11.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 02.06.1896 Batsch
4. Theresia * 02.10.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
Tp 1. Müller Katharina Gd Waimann Wendelin 2. Barbara Td Basler Konrad u.verst. Schneider Apollonia 3. Müller Franziska und Jäger Franz 4. Krebsz Johannes und Geczi Theresia

<4771> MÜLLER Eva /22 rk < 4752.5 oo 1259
* 23.12.1867 Batsch Qu: Batsch TM 1867 Lebensort: Batsch   
Eltern: Müller Balthasar/68 , Hehn Eva
1. o-o Müller Matthias * 06.02.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
Tp 1. Bartolovich Cäcilia Gd Kuluncsich Boni (+23.02.1886)

<4772> MÜLLER Florian rk
* 21.08.1897 Batsch Qu: Batsch TM 1897 Lebensort: Deronje   
oo 
ELBET Eva rk
Lebensorte: Batsch   

1. Adalberta * 20.01.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
Tp 1. Schweitzer Adalberta und Kobetich Josef

<4773> MÜLLEREILI Sebastian Gd Nella Theresia 38Jhr rk
* um.1830 † 27.11.1868 Batsch Qu: Batsch StM 1868 Lebensort: Hodschag   

<4774> MÜLLERER Milchior Sd Balthasar und Eva 8Ta rk
† 24.11.1866 Batsch Qu: Batsch StM 1866 Lebensort: Batsch   

<4775> MÜLLERLAY Katharina Td Josef und Katharina 8Jhr rk
† 27.07.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849 Lebensort: Batsch   

<4776> MÜLLERLEILE Matthias Sd Sebastian und Theresia 1Jhr 3Mo rk
† 25.03.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<4777> MÜLLERLEILI Theresia Td Sebastian und Theresia 1Jhr 3Mo rk
† 03.06.1868 Batsch Qu: Batsch StM 1868 Lebensort: Batsch   

<4778> MÜLLERLEILE Magdalena Td Sebastian und Theresia 3Wo rk
† 10.01.1869 Batsch Qu: Batsch StM 1869 Lebensort: Batsch   

<4779> MÜLLERLEILE Katharina Gd Roth Jakob 20Jhr rk
* um.1866 † 21.11.1886 Batsch Qu: Batsch StM 1886 Lebensort: Hodschag   

<4780> N. Katharina rk
Lebensort: Sotin   

<4781> N. Johannesa rk
Lebensort: Batsch   

<4782> N. Anna rk
1. o-o Alexi Johannes ˜ 28.07.1723 Batsch  Qu: Batsch TM 1723
Tp 1. Auslimcich Johannes

<4783> N. N. rk


<4784> N. Elisabeth rk 0.oo 4302
Lebensort: Batsch   
1. o-o May Josef ˜ 15.03.1731 Batsch  Qu: Batsch TM 1731
2. o-o May Martin ˜ 12.11.1736 Batsch  Qu: Batsch TM 1736
Tp 1. Petrovich Johann, Batsch 2. Susterich Martin und Nemeth Susanna, Batsch

<4785> N. N. rk
Lebensort: Plavna   
1. o-o Kadich Rosa ˜ 28.08.1734 Batsch  Qu: Batsch TM 1734
Tp 1. Burich Michael Dns., Plavna

<4786> N. Katharina rk
Lebensort: Plavna   

<4787> N. Sybille rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Wohlfahrt Barbara Td Jakob 6Mo ˜ 11.08.1754 Batsch  Qu: Batsch TM 1754 † 18.03.1755 Batsch Qu: Batsch StM 1755
2. o-o Wohlfahrt Barbara ˜ 13.03.1756 Batsch  Qu: Batsch TM 1756
Tp 1. Kaltschmidt Anna Maria, Batsch 2. Kaltschmidt Maria, Batsch

<4788> N. Katharina rk
Lebensort: Batsch   

<4789> N. N.
1. o-o Hartusch Theresia Kein Vater bekannt * 14.01.1860 Batsch  Qu: Batsch TM 1860
Tp 1. Lennert Stefan und Hartusch Theresia

<4790> N.N ??
1. o-o Kempf Franz * 13.10.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
Tp 1. Jankovics Franz und Resch Barbara

<4791> N.N. Veronika
† 16.07.1773
1. o-o Resch Johann * um.1750 ???
oo 13.09.1773 Hodschag, Stemmer Veronika > 5974

<4792> NAGL Paul rk habita Dimissione J.D.Administratoris Vaiska
* um.1795 † 26.12.1836 Batsch Lebensorte: Bogyan Towarisch  
oo 25.01.1815 Towarisch Qu: Batsch HM 1815 Tz : Horvath Joan, Szetzkar Michael,
HORVATH Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

<4793> NAGY Andreas rk
Lebensort: Batsch   
oo 18.11.1754 Batsch Qu: Batsch HM 1754 Tz : Pekich Jakob, Szabo Andreas, Batsch
VORGICH Magdalena rk 0.oo 4799
Lebensorte: Batsch   

1. Anna ˜ 20.08.1757 Batsch  Qu: Batsch TM 1757
2. Matthäus 8Ta ˜ 08.09.1762 Batsch  Qu: Batsch TM 1762 † 15.09.1762 Batsch Qu: Batsch StM 1762
3. Margaretha ˜ 06.09.1763 Batsch  Qu: Batsch TM 1763
4. Rosa Td Andreas 4Jhr ˜ 22.02.1766 Batsch  Qu: Batsch TM 1766 † 18.11.1770 Batsch Qu: Batsch StM 1770
5. Gregor ˜ 28.02.1768 Batsch  Qu: Batsch TM 1768
Tp 1. Szabov Martha, Batsch 2. Mutavaxevich Matthäus, Batsch 3. Mutavgxich Margaretha, Batsch 4. Kiraly Andreas und Elisabeth, Batsch 5. Kiraly Eva, Batsch

<4794> NAGY Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 25.02.1770 Batsch Qu: Batsch HM 1770 Tz : Jemedovich Stephano, Kuluncsich Stephano, Batsch
JANKOVICH Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

<4795> NAGY Susanna rk
Lebensort: Batsch   

<4796> NAGY Johannes rk < 4904.1

Eltern: Nagy Anton/21 , Topalich Margit
oo 01.11.1774 Batsch Qu: Batsch HM 1774 Tz : Néhmeth Georgio, Szekeres Joann
DANIEL Barbara rk


<4797> NAGY Georg
oo 
NAGY VH Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Andreas Sd.Gregor 5Ta ˜ 15.11.1785 Batsch  Qu: Batsch TM 1785 † 18.11.1785 Batsch Qu: Batsch StM 1785
2.oo 
NAGY VH Katharina rk 0.oo 4819 o-o 5032
Lebensorte: Batsch   

2. Anton * 08.06.1804 Batsch  Qu: Batsch TM 1804
Tp 1. Horvath Johannes, Batsch 2. Farkas Katharina Gd Szalai Stefan, Batsch

<4798> NAGY Gregor rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Nagy Stefan ˜ 21.12.1790 Batsch  Qu: Batsch TM 1790
2. o-o Nagy Josef ˜ 02.03.1793 Batsch  Qu: Batsch TM 1793
3. o-o Nagy Magdalena ˜ 15.06.1794 Batsch  Qu: Batsch TM 1794
oo 
NAGY VH Anna rk
Lebensorte: Batsch   

4. Katharina Td Gregor 1Ta ˜ 12.02.1787 Batsch  Qu: Batsch TM 1787 † 13.02.1787 Batsch Qu: Batsch StM 1787
5. Maria Td Gregor 2Jhr ˜ 04.01.1788 Batsch  Qu: Batsch TM 1788 † 30.04.1790 Batsch Qu: Batsch StM 1790
2.oo 04.02.1790 Batsch Qu: Batsch HM 1790 Tz : Szabo Stephanus, Bosnyak Antonius, Batsch
NAGY VH Elisabeth rk 1.oo 4818 o-o 5031
Lebensorte: Batsch   

6. Josef ˜ 05.03.1796 Batsch  Qu: Batsch TM 1796
7. Georg ˜ 12.04.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
8. Maria Td. Gregor u. Elisabeth 2Jhr * 11.07.1801 Batsch  Qu: Batsch TM 1801 † 02.05.1803 Batsch Qu: Batsch StM 1803
Tp 1. Berczeli Georg, Batsch 2. Berczeli Eva, Batsch 3. Berczeli Eva, Batsch 4. Berczeli Georg und Eva, Batsch 5. Berczeli Eva, Batsch 6. Fux Josef und Anna Maria, Batsch 7. Fux Josef, Konder Anna, Batsch 8. Fux Josef und Anna Maria, Batsch

<4799> NAGY Andreas rk
Lebensort: Batsch   
oo 13.11.1794 Batsch Qu: Batsch HM 1794 Tz : Stray Jacob, Tott Emerich, Batsch
VORGICH Magdalena rk 1.oo 4793
Lebensorte: Batsch   

<4800> NAGY Stefan rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 21.09.1810 Batsch Qu: Batsch HM 1810 Tz : Kampel Katthias, Pincér JOseph, Batsch
IDXAVOVICH Agathe rk
Lebensorte: Batsch   

Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN