<2601> KAISER Heinrich/55 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
FISCHER Anna
† 24.09.1904 Batsch

1. Georg/19 * 24.04.1882 Batsch
oo 26.11.1901 Batsch, Millerferli Theresia/15 > 2635

2.oo 11.02.1909 Batsch Qu: Batsch HM 1909 Tz : Manz Stefan und Drescher Adam
DRESCHER Magdalena/53 rk 1.oo 4761
† 04.04.1922 Batsch Lebensorte: Militics   
Tp 1. Ignatius Tetling, Rosalia Glantz

<2602> KAISER Andreas
† 08.10.1920 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 
FISCHER Elisabeth
Lebensorte: Batsch   

1. Agatha/17
oo 27.01.1921 Batsch, Tilli Josef/20 > 7093
2. Franz /21 * um.1857
oo 15.01.1878 Batsch, Taubner Anna > 2621
3. Susanna * 26.09.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 30.11.1899 Batsch
4. Theresia/18 * 27.09.1900 Batsch
oo 19.11.1918 Batsch, Farkas Franz/21 > 967
5. Agatha * 21.04.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
6. Georg * 03.05.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
7. Andreas * 15.05.1915 Batsch
oo , Zabek Maria > 2649

Tp 3. Schneider Georg und Wiedermann Susanna 5. Wiedermann Susanna und Schneider Georg 6. Schneider Georg und Wiedermann Elisabeth 7. Schneider Georg, Wiedermann Susanna

<2603> KAISER Stefan/22 rk < 2640.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg/21 , Schwerer Katharina
oo 13.05.1930 Batsch Qu: Batsch HM 1930 Tz : Riesz Franz und Kempf ...?
BAUER Marga/21 rk < 301.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Bauer Stefan/22 , Pawlitsch Anna/19

<2604> KAISER Georg/28 rk < 2648.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg , Hartusch Anna
oo 18.06.1940 Batsch Qu: Batsch HM 1940 Tz : Lutrov Stefan und Neller Franz
FINK Maria/20 rk
Lebensorte: Plava   

1. Georg Stefan * 19.04.1941 Batsch  Qu: Batsch TM 1941
2. Ingrid * 24.05.1942 Batsch  Qu: Batsch TM 1942
3. R. * 01.07.1943 Batsch  Qu: Batsch TM 1943
Tp 1. Kubesch Johannes und Resch Magdalena 2. Resch Magdalena und Kubesch Stefan 3. Resch Magdalena und Kubesch Stefan

<2605> KAISER Georg rk
Lebensort: Batsch   
oo 
BRUNNER Rosa rk
Lebensorte: Batsch   

1. Johannes * 02.12.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905 † 09.12.1905 Batsch
Tp 1. Wischt Magdalena und Fischer Johannes

<2606> KAISER Georg rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HARTUSCH Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Andreas * 19.11.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906 † 14.06.1915 Batsch
2. Franz * 08.12.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
3. Theresia * 07.01.1911 Batsch  Qu: Batsch TM 1911 † 06.02.1911 Batsch
4. Anna/18 * 21.10.1919 Batsch † 06.11.1919 Batsch
Tp 1. Häckl Andreas und Scheppe Theresia 2. Scheppe Theresia und Häckl Andreas 3. Scheppe Theresia und Häkl Andreas 4. Besl Katharina, Hartusch Valentin

<2607> KAISER Franz < 2600.1

Eltern: Kaiser Georg , Fischer Elisabeth
oo 15.01.1878 Batsch
KRÄMER Katharina rk
† 04.10.1926 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Johannes/22
oo 02.06.1903 Batsch, Knöbl Maria/16 > 2598
2. Georg/20
oo 18.09.1906 Batsch, Hartusch Ilona/16 > 2599
3. Elisabeth/20 * 08.08.1879 Batsch
oo 16.05.1899 Batsch, Legler Florian/23 > 3767

Tp 3. Johann Hartusch, Elisabeth Schmidt

<2608> KAISER Georg
* um.1776
oo 
MERGER (MERGLER) Anna
* um.1780

1. Georg * 23.09.1801 Hodschag
oo 27.11.1823 Parabutsch, Herrmann Maria > 2610

2.oo 03.08.1840 Parabutsch
HELFRICH Eva


<2609> KAISER Georg /55 rk
* um.1800 Lebensort: Batsch   
2.oo 15.05.1855 Batsch Qu: Batsch HM 1855 Tz : Martin Franz, Willmann Adam
SCHWAGER Elisabeth /32 rk
Lebensorte: Batsch   

<2610> KAISER Georg < 2608.1
* 23.09.1801 Hodschag
Eltern: Kaiser Georg , Merger (Mergler) Anna
oo 27.11.1823 Parabutsch
HERRMANN Maria


1. Barbara * 18.12.1823 Parabutsch
2. Jakob * 17.09.1825 Parabutsch
3. Georg * 10.01.1828 Batsch
1.oo 27.09.1829 Parabutsch, Klein Magdalena > 2614
2.oo 03.02.1857 Parabutsch, Sentzius Barbara


<2611> KAISER Georg Gd Tich Elisabeth 60Jhr rk
* um.1802 † 05.07.1862 Batsch Qu: Batsch StM 1862 Lebensort: Hodschag   

<2612> KAISER Theresia Gd Pirkmayer Lukas 45Jhr rk
* um.1818 † 19.02.1863 Batsch Qu: Batsch StM 1863 Lebensort: Parabutsch   

<2613> KAISER Jakob /24 rk
* um.1825 † 13.02.1917 Batsch Lebensort: Batsch   
2.oo 08.05.1849 Batsch Qu: Batsch HM 1849 Tz : Schwager Heinrich, Duhacsek Stefan
MANZ Theresia /17 rk < 4095.1
† 21.02.1899 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Manz Peter , Resch Katharina

1. Jakob /22 * um.1851
oo 14.01.1873 Batsch, Herrmann Agathe > 2618
2. Heinrich /25 * 10.05.1854 Batsch
oo 03.02.1880 Batsch, Landwehr Anna /24 > 2619
3. Stefan * 18.12.1861 Batsch  Qu: Batsch TM 1861
4. Stefan * 25.10.1872 Batsch  Qu: Batsch TM 1872
Tp 2. Schwager Heinrich, Peter Anna 3. Schwager Heinrich und Gattin Peter Anna 4. Schwager Heinrich und Peter Anna

<2614> KAISER Georg rk < 2610.3
* 10.01.1828 Batsch † 02.04.1900 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg , Herrmann Maria
oo 27.09.1829 Parabutsch
KLEIN Magdalena < 2960.1
* 27.03.1829 Parabutsch † 01.12.1856 Batsch Lebensorte: Parabutsch   
Eltern: Klein Stefan , Walter Eva

1. Johannes * 13.07.1854 Batsch
2.oo 03.02.1857 Parabutsch
SENTZIUS Barbara < 6809.1
* 04.12.1836 Parabutsch Lebensorte: Parabutsch   
Eltern: Sentzius Johann , Himmelsbach Marianne

2. Josef Sd Georg und Barbara 1Jhr † 29.10.1863 Batsch Qu: Batsch StM 1863
3. Magdalena /18 * um.1858
oo 24.07.1876 Batsch, Brunner Michael /24 > 597
4. Georg /23 * 12.09.1860 Batsch  Qu: Batsch TM 1860
oo 30.10.1883 Batsch, Fischer Eva /20 > 2624
5. Josef /24 * 15.07.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866
oo 28.01.1890 Batsch, Relinger Theresia /19 > 2629
6. Katharina * 23.02.1869 Batsch  Qu: Batsch TM 1869 † 24.02.1869 Batsch
7. Jakob/25 * 25.04.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
oo 26.11.1896 Batsch, Fischer Maria/25 > 2631
8. Katharina * 30.01.1873 Batsch  Qu: Batsch TM 1873 † 31.08.1873 Batsch
9. Katharina * 14.12.1875 Batsch  Qu: Batsch TM 1875
oo 16.01.1894 Batsch, Leist Josef/25 > 3845

Tp 4. Mink Johannes und Gattin Boi Magdalena 5. Mink Johannes und Boi Magdalena 6. Ming Johannes und Boi Magdalena (+24.02.1869) 7. Ming Johannes und Boi Magdalena 8. Ming Johannes und Boi Magdalena(+31.08.1873) 9. Boi Magdalena und Mink Johannes

<2615> KAISER Valentin Sd Georg und Katharina 20Jhr rk
* um.1830 † 15.09.1856 Batsch Qu: Batsch StM 1856 Lebensort: Batsch   

<2616> KAISER Fabian Sd Paul 27Jhr rk Soldat?
* um.1836 † 16.11.1863 Batsch Qu: Batsch StM 1863 Lebensort: Batsch   

<2617> KAISER Theresia rk
* 09.09.1838 Batsch Qu: Batsch TM 1838

<2618> KAISER Jakob /22 rk Soldat, Com. Coronini ped.Rgt.Nr.6, 9.Kp. < 2613.1
* um.1851 Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Jakob /24 , Manz Theresia /17
1. o-o Kaiser Magdalena * 29.09.1873 Batsch  Qu: Batsch TM 1873
2. o-o Kaiser Magdalena * 22.07.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
3. o-o Kaiser Jakob * 13.02.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
4. o-o Kaiser Agatha * 21.07.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
oo 14.01.1873 Batsch Qu: Batsch HM 1873 Tz : Schwager Heinrich, Ozer Bernhard
HERRMANN Agathe rk
Lebensorte: Batsch   

5. Magdalena/21 † 06.09.1901 Batsch
6. Katharina/16
oo 20.01.1902 Batsch, Knöbl Peter/24 > 3112
7. Agathe/19
oo 28.04.1910 Batsch, Mink Johannes/22 > 4670
8. Agatha
oo 28.04.1910 Batsch, Mink Johannes Gregor > 4651

Tp 1. Ozer Bernhard und Märzweiler Magdalena(+06.10.1873) 2. Oser Bernhard und Magdalena Märzweiler 3. Ozer Bernhard und Märzweiler Magdalena 4. Oser Bernhard und Gattin Märzweiler Magdalena

<2619> KAISER Heinrich /25 rk < 2613.2
* 10.05.1854 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Jakob /24 , Manz Theresia /17
oo 03.02.1880 Batsch Qu: Batsch HM 1880 Tz : Tetling? Ignaz, Schwager Heinrich
LANDWEHR Anna /24 rk 1.oo 4082
Lebensorte: Batsch   

<2620> KAISER Johann Sd Georg und Magdalena 19Jhr rk
* um.1855 † 23.02.1874 Batsch Qu: Batsch StM 1874 Lebensort: Batsch   

<2621> KAISER Franz /21 rk < 2602.2
* um.1857 Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Andreas , Fischer Elisabeth
oo 15.01.1878 Batsch Qu: Batsch HM 1878 Tz : Oltovány Dns. Elias, Bläsius Johannes
TAUBNER Anna rk o-o 7058
Lebensorte: Parabutsch   

<2622> KAISER Josef rk
* 29.01.1858 Batsch Qu: Batsch TM 1858

<2623> KAISER Josef rk
* 01.01.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860

<2624> KAISER Georg /23 rk < 2614.4
* 12.09.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860 † 16.02.1930 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg , Sentzius Barbara
oo 30.10.1883 Batsch Qu: Batsch HM 1883 Tz : Mink Johannes, Helleisz Matthias
FISCHER Eva /20 rk < 1144.1
* 15.05.1863 Batsch Qu: Batsch TM 1863 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Fischer Stefan /33 , Reh Apollonia /37

1. Josef
2. Barbara/20
oo 11.02.1904 Batsch, Holzhoffer Valentin/24 > 2005
3. Georg/21 * 15.03.1886 Batsch
oo 31.01.1907 Batsch, Schwerer Katharina > 2640
4. Rosalia * 10.03.1888 Batsch o-o 2641
oo 15.11.1906 Batsch, Lorenz Josef > 3970
5. Apollonia * 06.01.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890 † 12.04.1892 Batsch
6. Josef * 07.05.1892 Batsch
oo 02.06.1914 Batsch, Fischer Theresia > 2644
7. Stefan/25 * 19.04.1894 Batsch
oo 11.02.1919 Batsch, Hajnalicz Magdalena/19 > 2645
8. Martin/19 * 04.02.1896 Batsch
oo 16.05.1922 Batsch, Schuhmacher Maria/18 > 2646
9. Franz * 04.02.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896 † 25.09.1918 Batsch
10. Eva * 12.01.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
11. Martin * 06.11.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
Tp 1. Hartusch Georg und Eichinger Rosalia 3. Hartusch Georg, Eichinger Rosalia 5. Holzschuh Georg und Eichinger Rosalia 7. Hartusch Georg, Eichinger Rosa 9. Hartusch Georg und Eichinger Rosalia 10. Kaiser Magdalena und Brunner Magdalena 11. Brunner Michael und Kaiser Magdalena

<2625> KAISER Josef Sd Georg und Elisabeth 25Jhr rk
* um.1860 † 05.01.1885 Batsch Qu: Batsch StM 1885 Lebensort: Batsch   

<2626> KAISER Anton rk
* 13.04.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862

<2627> KAISER Katharina rk
* 05.08.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862

<2628> KAISER Anna /20 rk
* 11.11.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864 Lebensort: Batsch   
1. o-o Hartusch Valentin/22
oo 17.11.1908 Batsch, Büsl Katharina/16 > 1543
2. o-o Hartusch Anna * 04.05.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
3. o-o Hartusch Anton * 07.02.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
Tp 2. Neumayer Valentin und Hartusch Magdalena 3. Neumayer Valentin und Hrtusch Magdalena

<2629> KAISER Josef /24 rk < 2614.5
* 15.07.1866 Batsch Qu: Batsch TM 1866 Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg , Sentzius Barbara
oo 28.01.1890 Batsch Qu: Batsch HM 1890 Tz : Ming Johannes, Nagy Johannes
RELINGER Theresia /19 rk
* um.1866 Lebensorte: Plavna Batsch  

1. Theresia * 05.02.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895 † 17.10.1897 Batsch
2. Martin * 18.01.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 08.03.1901 Batsch
Tp 1. Menrath Martin und Landenberger Theresia 2. Menrath Martin und Landenberger Theresia

<2630> KAISER Josef rk
* 24.05.1867 Batsch Qu: Batsch TM 1867

<2631> KAISER Jakob/25 rk < 2614.7
* 25.04.1870 Batsch Qu: Batsch TM 1896 Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg , Sentzius Barbara
oo 26.11.1896 Batsch Qu: Batsch TM 1896 Tz : Branz Jakob und Ketterer Georg
FISCHER Maria/25 rk < 1206.1

Eltern: Fischer Johannes , Himmelsbach Anna

1. Julianna * 04.02.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
Tp 1. Manz Ignaz und Neumayer Julianna

<2632> KAISER Andreas rk
* 04.06.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<2633> KAISER Elisabeth rk
* 08.08.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<2634> KAISER Magdalena rk
* 29.10.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<2635> KAISER Georg/19 rk < 2601.1
* 24.04.1882 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Heinrich/55 , Fischer Anna
oo 26.11.1901 Batsch Qu: Batsch HM 1901 Tz : Terrling Ignaz und Holzschuh Stefan
MILLERFERLI Theresia/15 rk
Lebensorte: Batsch   

<2636> KAISER Stefan rkrk
* 08.05.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<2637> KAISER Barbara rk
* 03.12.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<2638> KAISER Katharina rk
* 19.05.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<2639> KAISER Georg rk
* 03.01.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<2640> KAISER Georg/21 rk < 2624.3
* 15.03.1886 Batsch † 01.02.1932 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg /23 , Fischer Eva /20
oo 31.01.1907 Batsch Qu: Batsch HM 1907 Tz : Hartusch Georg und Holzschuh Johannes
SCHWERER Katharina rk < 6738.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwerer Georg , Klemm Anna Maria

1. Stefan/22
oo 13.05.1930 Batsch, Bauer Marga/21 > 2603
2. Stefan * 07.02.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
3. Georg * 12.03.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
4. Josef * 18.03.1917 Batsch
Tp 2. Treuer Stefan und Gabrielli Anna 3. Ferenci Stefan und Gabriel Anna 4. Treuer Stefan, Gabrieli Anna

<2641> KAISER Rosalia < 2624.4 oo 3970
* 10.03.1888 Batsch † 02.09.1960 Thundorf Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg /23 , Fischer Eva /20
1. o-o Lorenz Katharina * 06.10.1920 Batsch
oo 27.01.1936 Batsch, Jakobich Ernst/75 > 2489
Tp 1. Wolf Theresia, Berger Stefan

<2642> KAISER Rosalia rk
* 13.03.1888 Batsch Qu: Batsch TM 1888

<2643> KAISER Franz rk
* 18.02.1889 Batsch Qu: Batsch TM 1889

<2644> KAISER Josef rk < 2624.6
* 07.05.1892 Batsch † 04.06.1957 Aglasterhausen Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg /23 , Fischer Eva /20
oo 02.06.1914 Batsch
FISCHER Theresia rk < 1211.10
* 02.09.1895 Batsch † 17.02.1970 Aglasterhausen Lebensorte: Batsch   
Eltern: Fischer Anton /24 , Bläsius Barbara /19

1. Theresia /37 * 27.04.1915 Batsch
2. Paul- * 29.10.1919 Batsch
3. Theresia/18 * 22.02.1921 Batsch
4. Eva * 08.01.1924 Batsch  Qu: Batsch TM 1924
5. Barbara * 13.02.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
6. Eva * 15.08.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
7. Katharina * 09.04.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930 † 21.04.1930
8. Anna * 08.04.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
Tp 1. Hebamme Schäfer Anna 3. Schal Theresia, Tilli Paul 4. ---- 5. Schall Theresia und Tilli Paul 6. ---- 7. Schall Theresia und Tilli Paul 8. Schall Theresia und Tilli Paul

<2645> KAISER Stefan/25 rk < 2624.7
* 19.04.1894 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg /23 , Fischer Eva /20
oo 11.02.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Hartusch Georg und Parcsetich Johannes
HAJNALICZ Magdalena/19 rk < 1519.1 o-o 1520
* 16.06.1900 Batsch † 11.06.1987 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hajnalicz Georg , Godeu (?) Paulina

1. Josef * 08.10.1920 Batsch † 14.02.2006 Grünau /österreich
2. Stefan/24 * 25.05.1922 Batsch
oo , Ivanich Maria > 2650
3. Johannes * 04.09.1924 Batsch  Qu: Batsch TM 1924 † 28.06.1985 Batsch
Tp 1. Pauschert Josef, Hehn Franziska 2. Pauschert Josef, Hehn Framziska 3. Pausert Josef und Hehn Franziska

<2646> KAISER Martin/19 rk < 2624.8
* 04.02.1896 Batsch † 09.12.1924 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg /23 , Fischer Eva /20
oo 16.05.1922 Batsch Qu: Batsch HM 1922 Tz : Straub Paul und Kräff Peter
SCHUHMACHER Maria/18 rk < 6462.6
* 08.08.1904 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schuhmacher Andreas , Janson(Janezan) Katharina

1. Rosina * 10.04.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923 † 04.12.1923 Batsch
Tp 1. Steiger Rosina und Schwager Stefan

<2647> KAISER Johannes rk < 2598.5
* 31.01.1912 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Johannes/22 , Knöbl Maria/16
oo 
ZIMMERMANN Elisabeth rk < 6301.1
Lebensorte: Batsch   
Mutter: , Schmidt Rosalia /20

1. Ludwig * 22.09.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937
Tp 1. Remili Ludwig und K. Anna

<2648> KAISER Georg
* 19.04.1912 Batsch
oo 
HARTUSCH Anna


1. Georg/28
oo 18.06.1940 Batsch, Fink Maria/20 > 2604


<2649> KAISER Andreas rk < 2602.7
* 15.05.1915 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Andreas , Fischer Elisabeth
oo 
ZABEK Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 28.08.1938 Batsch  Qu: Batsch TM 1938 † 14.10.1938 Batsch
Tp 1. Kaiser Agathe und Tilli Josef

<2650> KAISER Stefan/24 rk < 2645.2
* 25.05.1922 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kaiser Stefan/25 , Hajnalicz Magdalena/19
oo  Tz : Tomasich Valentin und Holzschuh Paul
IVANICH Maria < 2478.1
* 07.04.1930 Batsch
Eltern: Ivanich Emerich , Bartolovich Maria

1. Elvira * 20.11.1948 Batsch

<2651> KAJDICH Johannes
1. o-o Kajdich Anton /26
oo 20.05.1889 Batsch, Antalowitsch Juliana /20 > 2652

<2652> KAJDICH Anton /26 rk < 2651.1
Lebensorte: Plavna Nimci Geletovaczi 
Eltern: Kajdich Johannes , Vojtek Anna
oo 20.05.1889 Batsch Qu: Batsch HM 1889 Tz : Sokcsevics Franz, Batsch, Bartholovich Mathias,Plavna
ANTALOWITSCH Juliana /20 rk < 151.3
* 03.04.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Antalowitsch Mathäus /18 , Oszicsan Maria /18

<2653> KAJDICH Anton/36 rk
Lebensort: Plavna   
oo 
ANTALOWITSCH Juliana rk
Lebensorte: Plavna-Plavna   

1. Johann// † 18.03.1901 Batsch
2.oo 08.02.1899 Batsch Qu: Batsch HM 1899 Tz : Pakledinacz Matthias und Schinshinger Stefan
TAMAS Theresia/32 rk
Lebensorte: Batsch   

<2654> KAJDICH Johannes/21 rk
Lebensort: Batsch   
oo 18.11.1918 Batsch Qu: Batsch HM 1918 Tz : Kajdich Stefan und Ognyanov Johannes
PEKETICH Margit/19 rk < 5520.1
† 25.07.1938 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Peketich Vincenz , Krempatich Martha

1. Josef * 18.01.1920 Batsch
2. Stefan * 30.07.1931 Batsch  Qu: Batsch TM 1931
3. Katharina * 29.09.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
Tp 1. Kampel Katharina, Bartolovich Johann 2. Bartolovich Stefan und Filippovich Katharina 3. Filippovich Katharina und Bartolovich Stefan

<2655> KALLI Heinrich /19 rk
Lebensort: Batsch   
oo 29.05.1853 Batsch Qu: Batsch HM 1853 Tz : Klemm Jakob, Fent Josef
PILLER Juliana /23 rk
Lebensorte: Batsch   

<2656> KALMAN Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KOLAR Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Rosalia ˜ 01.07.1786 Batsch  Qu: Batsch TM 1786
2. Eva ˜ 18.12.1787 Batsch  Qu: Batsch TM 1787
3. Georg ˜ 27.03.1790 Batsch  Qu: Batsch TM 1790
4. Katharina ˜ 25.01.1795 Batsch  Qu: Batsch TM 1795
5. Georg ˜ 09.01.1798 Batsch  Qu: Batsch TM 1798
Tp 1. Benney Matthias und Katharina, Batsch 2. Benyei Katharina, Batsch 3. Benyei Matthias und Katharina, Batsch 4. Benye Matthias, Batsch 5. Benyei Matthias,Albert Katharina, Batsch

<2657> KALMAN Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KALMAN VH Maria rk o-o 2727
Lebensorte: Batsch   

1. Maria ˜ 22.01.1792 Batsch  Qu: Batsch TM 1792
Tp 1. Benyei Katharina, Batsch

<2658> KALMAN Maria rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Janosik Emmerich * 29.09.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
2. o-o Janosik Maria * 05.08.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
3. o-o Janosik Johannes * 28.06.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
Tp 1. Battyan Katharina Gd Veziak Anton 2. Cseke Johannes und Gattin Kalman Elisabeth 3. Kalman Elisabeth Gd Cseke Johannes

<2659> KALMAN Elisabeth rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Csöke Elisabeth * 13.04.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
Tp 1. Fallosi Helena Gd Orovez Franz

<2660> KALMAN Anton Sd Johannes und Maria 5Jhr rk
† 06.04.1808 Batsch Qu: Batsch StM 1808 Lebensort: Batsch   

<2661> KALMAN Anton Sd Johannes u. Maria 6Mo rk
† 07.04.1810 Batsch Qu: Batsch StM 1810 Lebensort: Batsch   

<2662> KALMAN Emmerich Sd Georg und Anna Poka 5Jhr rk
† 25.09.1824 Batsch Qu: Batsch StM 1824 Lebensort: Batsch   

<2663> KALMAN Matthias Sd Georg u. Anna rk
† 14.07.1825 Batsch Qu: Batsch StM 1825 Lebensort: Batsch   

<2664> KALMAN Maria Td Matthias und Sörfözö Maria 4Jhr rk
† 09.02.1829 Batsch Qu: Batsch StM 1829 Lebensort: Batsch   

<2665> KALMAN Stefan Sd Georg und Anna 7Jhr rk
† 19.05.1829 Batsch Qu: Batsch StM 1829 Lebensort: Batsch   

<2666> KALMAN Adam Sd Georg und Ana 4Jhr rk
† 05.12.1829 Batsch Qu: Batsch StM 1829 Lebensort: Batsch   

<2667> KALMAN Emmerich Sd Georg und Roka Anna 2Jhr rk
† 16.03.1830 Batsch Qu: Batsch StM 1830 Lebensort: Batsch   

<2668> KALMAN Katharina Td Georg und Anna 2Jhr rk
† 08.09.1831 Batsch Qu: Batsch StM 1831 Lebensort: Batsch   

<2669> KALMAN Josef Sd Matthias und Maria 4Jhr rk
† 18.08.1832 Batsch Qu: Batsch StM 1832 Lebensort: Batsch   

<2670> KALMAN Josef Sd Georg und Anna 7Ta rk
† 05.02.1834 Batsch Qu: Batsch StM 1834 Lebensort: Batsch   

<2671> KALMAN Maria Td Matthias und Maria 3Ta rk
† 05.11.1838 Batsch Qu: Batsch StM 1838 Lebensort: Batsch   

<2672> KALMAN Anna Td Georg und Anna 3Jhr rk
† 04.03.1842 Batsch Qu: Batsch StM 1842 Lebensort: Batsch   

<2673> KALMAN Elisabeth Td Emmerich und Rosa 1Mo rk
† 30.09.1856 Batsch Qu: Batsch StM 1856 Lebensort: Batsch   

<2674> KALMAN Emmerich Sd Emmerich und Barbara 2Mo rk
† 13.11.1859 Batsch Qu: Batsch StM 1859 Lebensort: Batsch   

<2675> KALMAN Anton Sd Emmerich und Barbara 9Mo rk
† 22.07.1861 Batsch Qu: Batsch StM 1861 Lebensort: Batsch   

<2676> KALMAN Maria Td Emerich Barbara 2Ta rk
† 21.05.1881 Batsch Qu: Batsch StM 1881 Lebensort: Batsch   

<2677> KALMAN Emmerich rk
Lebensort: Bukin   
1. o-o Kalman Anna/24
oo 23.02.1897 Batsch, Jagodich Josef/23 > 2482

<2678> KALMAN Magdalena
1. o-o Farkas Josef/24
oo 05.09.1904 Batsch, Feher Anna/22 > 958

<2679> KALMAN Maria
1. o-o Janicsek Magdalena/17

<2680> KALMAN Emmerich
oo 
DURCSAK Katharina


1. Margita * 11.06.1920 Batsch
oo , Zarecki Franz > 7563
2. Stefan/22 * 06.10.1922 Batsch
oo 27.05.1942 Batsch, Hunger Anna/17 > 2726
3. Emmerich * 21.01.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
Tp 1. Trusina Anna, Szabo Stefan 2. Szabo Stefan, Truszina Anna 3. Szabo Stefan und Truszina Anna

<2681> KALMAN Johannes Gd Rusz Maria 65Jhr rk
* um.1755 † 10.04.1820 Batsch Qu: Batsch StM 1820 Lebensort: Batsch   

<2682> KALMAN Maria Wwe 75Jhr rk
* um.1756 † 26.10.1831 Batsch Qu: Batsch StM 1831 Lebensort: Batsch   

<2683> KALMAN Georg Gd Magyar Elisabeth 56Jhr rk
* um.1798 † 06.04.1854 Batsch Qu: Batsch StM 1854 Lebensort: Batsch   

<2684> KALMAN Adalbert rk
* 06.03.1807 Batsch Qu: Batsch TM 1807

<2685> KALMAN Matthias 35Jhr rk
* um.1807 † 23.08.1842 Batsch Qu: Batsch StM 1842 Lebensort: Batsch   

<2686> KALMAN Anton rk
* 04.05.1809 Batsch Qu: Batsch TM 1809

<2687> KALMAN Anna rk
* 06.06.1809 Batsch Qu: Batsch TM 1809

<2688> KALMAN Anna Gd Bahol Georg 45Jhr rk
* um.1812 † 30.10.1857 Batsch Qu: Batsch StM 1857 Lebensort: Batsch   

<2689> KALMAN Maria Gd Bombola Johann 52Jhr rk
* um.1820 † 02.07.1872 Batsch Qu: Batsch StM 1872 Lebensort: Batsch   

<2690> KALMAN Adam rk
* 22.12.1825 Batsch Qu: Batsch TM 1825

<2691> KALMAN Katharina rk
* 27.12.1825 Batsch Qu: Batsch TM 1825

<2692> KALMAN Emmerich rk
* 11.12.1827 Batsch Qu: Batsch TM 1827

<2693> KALMAN Josef rk
* 03.08.1828 Batsch Qu: Batsch TM 1828

<2694> KALMAN Katharina rk
* 07.09.1829 Batsch Qu: Batsch TM 1829

<2695> KALMAN Agnes Gd Parlicsek Matthias 28Jhr rk
* um.1829 † 15.03.1857 Batsch Qu: Batsch StM 1857 Lebensort: Batsch   

<2696> KALMAN Anton rk
* 29.12.1830 Batsch Qu: Batsch TM 1830

<2697> KALMAN Georg rk
* 09.04.1832 Batsch Qu: Batsch TM 1832

<2698> KALMAN Markus rk
* 09.04.1832 Batsch Qu: Batsch TM 1832

<2699> KALMAN Helena rk
* 18.08.1833 Batsch Qu: Batsch TM 1833

<2700> KALMAN Ilona Td Matthias und Maria 16Jhr rk
* um.1833 † 26.01.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849 Lebensort: Batsch   

<2701> KALMAN Josef rk
* 02.02.1834 Batsch Qu: Batsch TM 1834

<2702> KALMAN Agnes rk
* 18.01.1835 Batsch Qu: Batsch TM 1835

<2703> KALMAN Emmerich rk
* 06.10.1835 Batsch Qu: Batsch TM 1835

<2704> KALMAN Katharina Gd Sörfözö Georg 23Jhr rk
* um.1835 † 16.01.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858 Lebensort: Batsch   

<2705> KALMAN Emmerich Gd Hujsza Barbara 56Jhr rk
* um.1837 † 13.07.1893 Batsch Qu: Batsch StM 1893 Lebensort: Batsch   

<2706> KALMAN Anna rk
* 19.07.1838 Batsch Qu: Batsch TM 1838

<2707> KALMAN Maria rk
* 03.11.1838 Batsch Qu: Batsch TM 1838

<2708> KALMAN Josef rk
* 13.02.1840 Batsch Qu: Batsch TM 1840

<2709> KALMAN Rosalia rk
* 15.04.1840 Batsch Qu: Batsch TM 1840

<2710> KALMAN Anton rk
* 14.01.1843 Batsch Qu: Batsch TM 1843

<2711> KALMAN Josef rk
* 14.01.1843 Batsch Qu: Batsch TM 1843

<2712> KALMAN Stefan Sd Georg und Elisabeth 40Jhr rk
* um.1849 † 12.07.1889 Batsch Qu: Batsch StM 1889 Lebensort: Batsch   

<2713> KALMAN Stefan rk
* 04.08.1850 Batsch Qu: Batsch TM 1850

<2714> KALMAN Elisabeth rk
* 14.09.1856 Batsch Qu: Batsch TM 1856

<2715> KALMAN Eva rk
* 23.12.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<2716> KALMAN Emmerich rk
* 01.09.1859 Batsch Qu: Batsch TM 1859

<2717> KALMAN Anton rk
* 22.10.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860

<2718> KALMAN Elisabeth rk
* 26.09.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862

<2719> KALMAN Maria rk
* 19.02.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868

<2720> KALMAN Johannes rk
* 27.12.1870 Batsch Qu: Batsch TM 1870

<2721> KALMAN Johann Sd Emmerich und Barbara 24Jhr rk
* um.1871 † 18.02.1895 Batsch Qu: Batsch StM 1895 Lebensort: Batsch   

<2722> KALMAN Anna rk
* 24.08.1873 Batsch Qu: Batsch TM 1873

<2723> KALMAN Franz Td Emmerich und Barbara 16Jhr rk
* um.1875 † 11.05.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

<2724> KALMAN Maria Barbara rk
* 19.05.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<2725> KALMAN Anton rk
* 13.07.1888 Batsch Qu: Batsch TM 1888

<2726> KALMAN Stefan/22 rk < 2680.2
* 06.10.1922 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kalman Emmerich , Durcsak Katharina
oo 27.05.1942 Batsch Qu: Batsch HM 1942 Tz : Zareczki Franz und Schäfer Josef
HUNGER Anna/17 rk < 2458.3
* 15.02.1925 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hunger Heinrich/19 , Purr Katharina/17

1. Ladislaus * 11.08.1942 Batsch  Qu: Batsch TM 1942
Tp 1. Kovacs Juliana und Neumayer Anton

<2727> KALMAN VH Maria rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Kalman Maria ˜ 22.01.1792 Batsch  Qu: Batsch TM 1792
Tp 1. Benyei Katharina, Batsch

<2728> KALMANN Matthias Sd Josef und Katharina 4Wo rk
† 18.02.1833 Batsch Qu: Batsch StM 1833 Lebensort: Batsch   

<2729> KALMANN Georg Sd Georg und Anna 2Jhr rk
† 17.01.1834 Batsch Qu: Batsch StM 1834 Lebensort: Batsch   

<2730> KALMANN Markus Sd Georg und Anna 2Jhr rk
† 20.01.1834 Batsch Qu: Batsch StM 1834 Lebensort: Batsch   

<2731> KALMANN Maria Td Matthias und Maria 6Mo rk
† 13.10.1837 Batsch Qu: Batsch StM 1837 Lebensort: Batsch   

<2732> KALMANN Josef Sd Mate und Barbara 1Jhr rk
† 03.11.1843 Batsch Qu: Batsch StM 1843 Lebensort: Batsch   

<2733> KALMANN Anton Sd Mate und Maria 1Jhr rk
† 07.11.1843 Batsch Qu: Batsch StM 1843 Lebensort: Batsch   

<2734> KALMANN Eva Td Emmerich und Barbara 7Ta rk
† 01.01.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858 Lebensort: Batsch   

<2735> KALMANN Ladislaus rk
Lebensort: Batsch   
oo 
NAGY Juliana rk
Lebensorte: Batsch   

1. Verka * 24.12.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929
Tp 1. Seljmasi Verona und Seljmasi Alexander

<2736> KALMANN Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SÖRFÖZÖ Margit rk
Lebensorte: Szegedi   

1. Erika Eva * 20.11.1941 Batsch  Qu: Batsch TM 1941
Tp 1. Kalmann Maria und Kataro Paul

<2737> KALMANN Josef Sd Matthias 18Jhr rk
* um.1824 † 07.02.1842 Batsch Qu: Batsch StM 1842 Lebensort: Batsch   

<2738> KALMANY Georg rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KALMANY VH Katharina Gd Georg 36Jhr rk
† 07.03.1783 Batsch Qu: Batsch StM 1783 Lebensorte: Batsch   

1. Franz ˜ 01.01.1773 Batsch  Qu: Batsch TM 1773
2. Georg ˜ 02.05.1778 Batsch  Qu: Batsch TM 1778
3. Eva ˜ 20.12.1779 Batsch  Qu: Batsch TM 1779
4. Juliana ˜ 12.02.1782 Batsch  Qu: Batsch TM 1782
Tp 1. Garzai Elisabeth, Batsch 2. Garzai Stefan und Elisabeth, Batsch 3. Penter Adam und Elisabeth, Batsch 4. Pavager Juliana, Batsch

<2739> KALMANY Georg rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KALMANY VH Margaretha rk
Lebensorte: Batsch   

1. Elisabeth ˜ 26.01.1775 Batsch  Qu: Batsch TM 1775
Tp 1. Karssai Matthias und Elisabeth, Batsch

<2740> KALMANY Johannes 9Mo rk
† 29.12.1790 Batsch Qu: Batsch StM 1790 Lebensort: Batsch   
oo 
RUSZ Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton * 15.01.1801 Batsch  Qu: Batsch TM 1801
2. Matthias * 03.06.1804 Batsch  Qu: Batsch TM 1804
Tp 1. Benyei Matthias, Albert Katharina, Batsch 2. Benyei Matthias und Alberth Katharina, Batsch

<2741> KALMANY Katharina Td Georg 6Mo rk
† 04.09.1773 Batsch Qu: Batsch StM 1773 Lebensort: Batsch   

<2742> KALMANY Anton Sd Georg 3Mo rk
† 04.09.1778 Batsch Qu: Batsch StM 1778 Lebensort: Batsch   

<2743> KALMANY Juditha Td Georg 2Jhr rk
† 14.08.1783 Batsch Qu: Batsch StM 1783 Lebensort: Batsch   

<2744> KALMANY Georg Sd Johannes 9Mo rk
† 29.12.1790 Batsch Qu: Batsch StM 1790 Lebensort: Batsch   

<2745> KALMANY Albert Sd Johannes und Maria 6Mo rk
† 28.09.1807 Batsch Qu: Batsch StM 1807 Lebensort: Batsch   

<2746> KALMANY Emmerich rk
* 05.11.1818 Batsch Qu: Batsch TM 1818

<2747> KALMANY Franz rk
* 29.01.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<2748> KALOCZI Martin rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHNEIDER Magdalena rk
Lebensorte: Gambos   

<2749> KALTNER Georg /28 rk
† 09.05.1896 Batsch Lebensorte: Weprowatz Brestowatz  
1. o-o Kaltner Maria Elisabeth Elvira * 26.12.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
Tp 1. Tamus Elisabeth, Sükosd, Eichinger Adam Dns

<2750> KALTNER Karl
oo 
HORVATH Maria-/
† 28.03.1906 Batsch

<2751> KALUZSA Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HORVATH Ilona rk
Lebensorte: Batsch   

1. Veronika ˜ 17.05.1798 Batsch  Qu: Batsch TM 1798
Tp 1. Melichor Stefan, Nyereshi Maria, Batsch

<2752> KAMANDEL Ignaz rk
Lebensort: Batsch   
oo 28.02.1821 Batsch Qu: Batsch HM 1821 Tz : Leist Josef, Bertich Andrea, Batsch
KRÄMER Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

<2753> KAMERER Valentin/28 rk
Lebensort: Batsch   
oo 04.02.1932 Batsch Qu: Batsch HM 1932 Tz : Orth Stefan und Sch....? Valentin
SCHWAGER Magdalena/21 rk < 6664.11
* 24.05.1911 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwager Jakob /25 , Branz Anna /15

1. Matthias * 17.09.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933 † 15.03.1943 Batsch
Tp 1. Roth Matthias und Treuer Anna

<2754> KAMPEL Maria /18 rk oo 2085
† 16.03.1942 Batsch Lebensort: Batsch   
1. o-o Hornjak Katharina/19
oo , Jakich Paul/21 > 2486

<2755> KAMPEL Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAWLITSCH Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Barbara * 20.08.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
2. Michael * 03.09.1800 Batsch  Qu: Batsch TM 1800
3. Magdalena * 01.11.1801 Batsch  Qu: Batsch TM 1801
4. Martha Td Johannes und Katharina 8Jhr * 29.04.1805 Batsch  Qu: Batsch TM 1805 † 28.12.1813 Batsch Qu: Batsch StM 1813
Tp 1. Poka Maria Td Johannes, Batsch 2. Poka Elisabeth Dna., Batsch 3. Paur Johannes und Magdalena, Batsch 4. Pajdlstain Magdalena Gd Pauer Johannes, Batsch

<2756> KAMPEL Johannes/34 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 23.02.1920 Batsch Qu: Batsch HM 1920 Tz : Bartolovich Franz und Jurkovich Johannes
ANDRICS Maria/34 rk 1.oo 205
Lebensorte: Batsch   

<2757> KAMPEL Anton/18 rk
Lebensort: Batsch   
oo 11.10.1926 Batsch Qu: Batsch HM 1926 Tz : Kovacsich Stefan und Ubrekich ...?
BAUER Maria/18 rk < 302.1
* 25.09.1908 Batsch † 24.12.1940 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Bauer Franz/22 , Oszicsan Katharina

1. Johannes * 21.05.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927 † 07.03.1928 Batsch
2. Johannes * 05.12.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
3. Anton * 02.02.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Kovacsich Johannes und Kovacsich Rosa 2. Kovacsich Johannes und Kovacsich Rosa 3. Kovacsich Johannes und Kovacsich Rosa

<2758> KAMPEL Johannes
oo 
LENNERT Katharina


1. Anna/18

<2759> KAMPEL Anton/51 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 23.11.1931 Batsch Qu: Batsch HM 1931 Tz : azashevacz Johannes und Hartus Anton
ANASHENZL Magdalena/40 rk
Lebensorte: Batsch   

<2760> KAMPEL Anton rk
Lebensort: Batsch   
oo 
ILLES Cecilia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Paul * 14.10.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
Tp 1. Neumayer Paul und Becker Elisabeth

<2761> KANKA Johannes /24 rk Zimmermann
Lebensort: Batsch   
oo 16.02.1892 Batsch Qu: Batsch HM 1892 Tz : Jónás Andreas, Neumayer Jakob
GAZAFFY Magdalena /28 rk 1.oo 2780
Lebensorte: Towarisch Batsch  

<2762> KANKA Josef rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Kanka Wilma /28
oo 21.11.1893 Batsch, Filipovich Matthias /25 > 1135
2. o-o Kanka Hermine /20 * um.1874 Batsch
oo 13.08.1894 Batsch, Kohlruss Johannes /31 > 3171
3. o-o Kanka Adelheid /18 * 16.04.1877 Batsch  Qu: Batsch TM 1877
oo 26.02.1895 Batsch, Stern Koloman /26 > 6957
oo 
RADETZKY Johanna
† 29.10.1902 Batsch
Tp 3. Holzheim Johanna Dna, Artinger Franz

<2763> KANKA Maria Td Michael und Gasparovsky M. 1Jhr rk
† 11.12.1828 Batsch Qu: Batsch StM 1828 Lebensort: Batsch   

<2764> KANKA Eugen Sd D. Josef und Johanna 10Mo rk
† 03.06.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871 Lebensort: Batsch   

<2765> KANKA Celestina/20 rk < 2766.1 oo 1094
Lebensort: Ujvidek   
Vater: Kanka Theodor
1. o-o Ferenci Stefan

<2766> KANKA Theodor
1. o-o Kanka Celestina/20 o-o 2765
oo 11.06.1907 Batsch, Ferenci Johannes/24 > 1094

<2767> KANKA Theodor
1. o-o Kanka Anna/16
oo 06.02.1912 Batsch, Klebert Anton/22 > 2932

<2768> KANKA Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
GAZAFFY Magdalena rk
Lebensorte: Batsch Towarisch  

1. Anna * 12.03.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
2. Maria Magdalena * 08.07.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
3. Franz Josef * 16.06.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
4. Rosina * 28.04.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902
5. Wilma * 05.04.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
Tp 1. Gazaffy Anna und Dolezsal Josef 2. Gazaffi Anna und Dolezsal Josef 3. Gazaffy Anna und Dolezsal Josef 4. Gazaffy Anna und Dolezsal Josef 5. Kanka Wilma und Filippovich Mate

<2769> KANKA Theodor rk
Lebensort: Batsch   
oo 
TAGLICHER Josephina rk
Lebensorte: Eszek   

1. Karolina * 21.06.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 29.06.1899 Batsch
2. Laura * 18.09.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
Tp 1. Nemeth Kalman und Kanka Adelheid 2. Riesz Melchior und Neumayer Katharina

<2770> KANKA Franz-
oo 
GAZAFFY Ilona


1. Wilma- † 26.11.1907 Batsch

<2771> KANKA Tivadar
† 06.04.1915 Batsch

<2772> KANKA Josef Gd Radeczki Johanna 76Jhr rk
* um.1817 † 19.06.1893 Batsch Qu: Batsch StM 1893 Lebensort: Batsch   

<2773> KANKA Maria rk
* 23.08.1827 Batsch Qu: Batsch TM 1827

<2774> KANKA Johannes rk
* 23.10.1830 Batsch Qu: Batsch TM 1830

<2775> KANKA Stefan rk
* 28.11.1858 Batsch Qu: Batsch TM 1858

<2776> KANKA Sigmund rk
* 21.09.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860

<2777> KANKA Karolina rk
* 29.05.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862

<2778> KANKA Josephina rk
* 23.02.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864

<2779> KANKA Wilhelmina rk
* 14.11.1865 Batsch Qu: Batsch TM 1865

<2780> KANKA Johannes Franz rk
* 28.12.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868
oo 
GAZAFFY Magdalena /28 rk 0.oo 2761
Lebensorte: Towarisch Batsch  

1. Hermina * 07.12.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 > 2784
Tp 1. Kanka Hermina, ledig, Batsch

<2781> KANKA Eugen rk
* 23.09.1870 Batsch Qu: Batsch TM 1870

<2782> KANKA Emma rk
* 02.07.1872 Batsch Qu: Batsch TM 1872

<2783> KANKA Hermina rk
* 07.04.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<2784> KANKA Hermina rk < 2780.1
* 07.12.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892
Eltern: Kanka Johannes Franz , Gazaffy Magdalena /28
1. o-o Kanka Maria * 27.08.1912 Batsch > 2786
Tp 1. Kanka Coelestina, Ferenci Johann

<2785> KANKA Josephina rk
* 10.09.1894 Batsch Qu: Batsch TM 1894 Lebensort: Batsch   

<2786> KANKA Maria < 2784.1
* 27.08.1912 Batsch
Mutter: , Kanka Hermina
1. o-o Szabo Julia/18

<2787> KANKAR Stefan Sd Josef und Johanna 5Jhr rk
† 15.01.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<2788> KANKAR Karolina Td Josef und Johanna 2Jhr rk
† 20.01.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<2789> KANKAR Siegmund Sd Josef und Johanna 3Jhr rk
† 25.01.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<2790> KANKAR Josef rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Kankar Adelheid/18
oo 26.02.1895 Batsch, Stern Klemens/26 > 6956

<2791> KANTA Franz Sd Franz und Maria 7Jhr rk
† 05.07.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849 Lebensort: Batsch   

<2792> KANTA Susanne Td Franz und Maria 5Wo rk
† 17.09.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849 Lebensort: Batsch   

<2793> KANTA Josef Sd Michael und Katharina 14Ta rk
† 05.02.1884 Batsch Qu: Batsch StM 1884 Lebensort: Batsch   

<2794> KANTA Michael
1. o-o Kanta Katharina/13

<2795> KANTA Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
STEIGER Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Valentin * 15.09.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
2. Franz * 04.11.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910 † 29.11.1910 Batsch
3. Josef * 31.03.1912 Batsch † 01.12.1913 Batsch
Tp 1. Hartusch Valentin und Basl Katharina 2. Hartusch Valentin und Basel Katharina 3. Hartusch Valentin, Hartusch Katharina

<2796> KANTA Franz Gd Krebs Anna 40Jhr rk
* um.1818 † 04.08.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858 Lebensort: Batsch   

<2797> KANTA Michael rk
* 02.07.1851 Batsch Qu: Batsch TM 1851 † 23.02.1898 Batsch
oo 
DRESCHER Katharina o-o 757
† 31.05.1908 Batsch

1. Georg- † 06.01.1906 Batsch
2. Katharina * 12.03.1896 Batsch
oo 20.02.1909 Batsch, Weber Johannes > 7363


<2798> KANTA Maria rk
* 08.08.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

<2799> KANTA Georg rk
* 24.04.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<2800> KANTA Josef rk
* 24.01.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN