<2001> HOFFMANN Katharina rk
* 05.11.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<2002> HOFFMANN Josef rk
* 18.03.1888 Batsch Qu: Batsch TM 1888

<2003> HOFSCHEUER Katharina
1. o-o Glatz Anna * 08.01.1860 Hodschag
oo 11.11.1884 Batsch, Dornstädter Franz > 691

<2004> HOFSCHEUER Andreas
oo 
TREUER Anna


1. Anna * 04.03.1826 Hodschag
oo 31.08.1847 Hodschag, Roth Jakob > 6148


<2005> HOLZHOFFER Valentin/24 rk
Lebensort: Deronje   
oo 
LUDWIG Katharina Td. Josef und Eva Ott

2.oo 11.02.1904 Batsch Qu: Batsch HM 1904 Tz : Cserczercsov Josef und Hartusch Georg
KAISER Barbara/20 rk < 2624.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kaiser Georg /23 , Fischer Eva /20

1. Eva † 12.11.1919 Batsch
2. Georg * 26.06.1912 Batsch
3. Barbara * 12.07.1919 Batsch
Tp 2. Kaiser Georg, Schwerer Katharina 3. Kaiser Rosalia, Lorenz Josef

<2006> HOLZMANN Franz ev
* 19.04.1926 Wandorf/Ungarn † 23.11.1987 Aglasterhausen Lebensort: Aglasterhausen   
oo 27.05.1950 Aglasterhausen
OSWALD Anna rk < 5379.2
* 25.02.1929 Batsch Qu: Batsch TM 1929 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Oswald Simon/22 , Fleschler Apollonia/19

1. Wolfgang * 05.05.1951 Aglasterhausen
2. Reinhard * 27.02.1954 Aglasterhausen
3. Marianne * 09.06.1955 Aglasterhausen

<2007> HOLZSCHUH Franz /22 rk Strumpfwirker < 6302.1
† 24.09.1917 Batsch Lebensorte: Parabutsch Filipowa Batsch 
Mutter: , Schmidt Maria
oo 09.05.1881 Batsch Qu: Batsch HM 1881 Tz : Groll Andreas, Mohr Johann
BERKO Maria /23 rk < 363.1 o-o 362
Lebensorte: Vinkovci Batsch  
Eltern: Berko Anton , Kölbli Magdalena

1. Katharina/17 † 25.11.1939 Batsch > 40
2. Katharina * 03.02.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
3. Celestina * 23.01.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
oo 22.01.1903 Batsch, Lutrov Josef/25 > 4010
4. Maria * 26.02.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
5. Anna * 02.08.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
6. Magdalena * 10.08.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
Tp 2. Anashänsl Johannes und Parcsetich Cölestina 3. Anaszhenzl Johannes und Parcsetich Cölestina 4. Anaszhenzl Johannes und Parcsetich Cölestina 5. Schneider Maria Gd Hartusch Franz 6. Hartusch Franz, Maurer, und Schneider Maria

<2008> HOLZSCHUH Johann < 2030.1

Eltern: Holzschuh Franz , Boj Barbara
oo 19.02.1884 Batsch
HUNGER Juliana /18 rk < 2454.2
† 02.12.1935 Batsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Eltern: Hunger Johannes , Marx Elisabeth

1. Marie Anna/17
oo 05.05.1903 Batsch, Treuer Stefan/19 > 7168
2. Georg/21 * 02.12.1884 Batsch
oo 31.01.1905 Batsch, Lipovacz Katharina/19 > 2035
3. Anna Maria * 05.07.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
4. Johannes * 09.02.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894
5. Johannes * 09.02.1894 Batsch
oo 17.02.1914 Batsch, Klemm Anna/17 > 2037
6. Franz * 08.05.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897 † 06.04.1899 Batsch
Tp 3. Schwerer Georg und Klemm Maria 4. Schwerer Georg und Klemm Anna 5. Schwerer Georg, Klemm Anna Maria 6. Schwerer Georg und Klemm A. Maria

<2009> HOLZSCHUH Josef
1. o-o Holzschuh Katharina * 04.12.1844 Parabutsch
oo 10.02.1868 Parabutsch, Peter Heinrich > 5577

<2010> HOLZSCHUH Johannes Sd Franz und Barbara 4Jhr rk
† 19.03.1857 Batsch Qu: Batsch StM 1857 Lebensort: Batsch   

<2011> HOLZSCHUH Franz Sd Franz und Barbara 2Jhr rk
† 09.11.1856 Batsch Qu: Batsch StM 1856 Lebensort: Batsch   

<2012> HOLZSCHUH Franz Sd Franz und Barbara 2Jhr 6Mo rk
† 23.10.1868 Batsch Qu: Batsch StM 1868 Lebensort: Batsch   

<2013> HOLZSCHUH Anna Sd Paul und Katharina 2Jhr rk
† 07.07.1882 Batsch Qu: Batsch StM 1882 Lebensort: Batsch   

<2014> HOLZSCHUH Anna Td Franz und Maria 6Ta rk
† 08.08.1888 Batsch Qu: Batsch StM 1888 Lebensort: Batsch   

<2015> HOLZSCHUH Katharina/17 rk < 2007.1
† 25.11.1939 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Franz /22 , Berko Maria /23
1. o-o Ambrosi Maria * 10.12.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 20.09.1913 Batsch
2. o-o Ambrosi Johann * 14.01.1915 Batsch † 28.09.1915 Batsch
Tp 1. Majorszki Josef und Hottinger Maria 2. Köhl Susanna, Huff Johann

<2016> HOLZSCHUH Franziska


<2017> HOLZSCHUH Stefan/22 rk < 2032.1
† 30.10.1915 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Stefan /22 , Drach Barbara /17
oo 16.05.1905 Batsch Qu: Batsch HM 1905 Tz : Scheppe Georg und Millerferli Josef
KRESS Magdalena/17 rk < 3544.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Kress Georg

1. Eva/17
oo 14.02.1899 Batsch, Roth Stefan/20 > 6153
2. Maria/17
oo 28.09.1926 Batsch, Bertran Josef/19 > 369
3. Martin * 12.02.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906 † 13.08.1917 Batsch
4. Katharina * 22.09.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907 † 18.03.1909 Batsch
5. Magdalena * 16.05.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
6. Barbara * 15.03.1911 Batsch  Qu: Batsch TM 1911 † 14.04.1911 Batsch
7. Eva/18 * 20.12.1912 Batsch
oo 28.02.1930 Batsch, Erdudac Stefan/21 > 865

Tp 3. Amsz Martin und Ackermann Katharina 4. Amsz Martin und Ackermann Katharina 5. Ackermann Katharina und Amsz Martin 6. Ackermann Katharina und Amsz Martin 7. Ackermann Katharina, Ams Martin

<2018> HOLZSCHUH Maria/21 rk < 362.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Franz , Berko Maria /23
1. o-o Gazaffy Katharina * 13.05.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
Tp 1. Holzschuh Katharina und Ambrozi Andreas

<2019> HOLZSCHUH Franz
1. o-o Holzschuh Maria/21 > 1410

<2020> HOLZSCHUH Georg/21 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KRESS Rosalia
† 17.05.1907 Batsch
2.oo 10.11.1908 Batsch Qu: Batsch HM 1908 Tz : Holzschuh Georg und Müllerferli Georg
KELTERER Anna/17 rk < 1758.1
Lebensorte: Batsch   
Mutter: , Helleis Theresia

<2021> HOLZSCHUH Barbara
1. o-o Holzschuh Theresia/21 * 16.01.1906 Batsch
oo 23.04.1927 Batsch, Kobetich Stefan/22 > 3148

<2022> HOLZSCHUH Anna
1. o-o Amma Johannes /24
oo 21.01.1890 Batsch, Walter Anna /20 > 43

<2023> HOLZSCHUH Johannes/25 rk < 2024.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Johannes , Klemm Anna
oo 29.01.1940 Batsch Qu: Batsch HM 1940 Tz : Schwerer Johannes und Wolf Martin
BECKER Katharina/18 rk < 330.2 1.oo 2042
* 09.01.1922 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Becker Stefan , Richter Theresia

<2024> HOLZSCHUH Johannes
oo 
KLEMM Anna


1. Johannes/25
oo 29.01.1940 Batsch, Becker Katharina/18 > 2023


<2025> HOLZSCHUH Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 
STRICKER Amalia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan * 22.11.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928 † 23.11.1928 Batsch
Tp 1. Wisch Stefan und Orth Maria

<2026> HOLZSCHUH Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
MERKLER Eva rk
Lebensorte: Batsch   

1. Franz * 24.07.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
Tp 1. Schwerer Johannes und Eichinger Theresia

<2027> HOLZSCHUH Barbara rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Holzschuh Theresia * 16.01.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
Tp 1. Müllerferli Theresia

<2028> HOLZSCHUH Franz
oo 
SZABO Maria rk < 7018.1 o-o 7016
* Batsch Qu: Batsch TM 1893 Lebensorte: Batsch Debeljak  
Eltern: Szabo Michael , Walter Katharina

1. Magdalena
oo 07.10.1913 Batsch, Klemm Georg/24 > 3012


<2029> HOLZSCHUH Jakob
* um.1776 † 17.08.1836 Parabutsch
oo 25.01.1803 Parabutsch
MAYER Franziska
† 20.08.1826 Parabutsch

1. Franz * 28.08.1825 Parabutsch
oo 18.09.1849 Parabutsch, Boj Barbara > 2030


<2030> HOLZSCHUH Franz rk < 2029.1
* 28.08.1825 Parabutsch † 28.05.1866 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Jakob , Mayer Franziska
oo 18.09.1849 Parabutsch Tz : Josef Tilli, Matthias Himmelbach
BOJ Barbara rk < 483.2
* 14.05.1831 Parabutsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Boj Ignaz , Birli Katharina

1. Johann
oo 19.02.1884 Batsch, Hunger Juliana /18 > 2008
2. Franziska * 16.01.1850 Parabutsch
oo 26.05.1868 Batsch, Manz Stefan > 4097
3. Johannes * 29.11.1852 Batsch  Qu: Batsch TM 1852
4. Franz * 15.11.1854 Batsch  Qu: Batsch TM 1854
5. Paul * 09.01.1857 Batsch
oo 29.10.1878 Hodschag, Remili Katharina > 2031
6. Stefan /22 * 13.08.1860 Batsch
oo 30.01.1883 Batsch, Drach Barbara /17 > 2032
7. Johannes * 18.09.1862 Batsch  Qu: Batsch TM 1862
8. Anna /18 * 01.02.1864 Batsch  Qu: Batsch TM 1864
2.oo 08.01.1883 Batsch, Sutter Martin > 7001
9. Franz * 06.03.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866
Tp 3. Ams Johannes und Gattin Duacsek Anna 4. Amsz Johannes und Duhacsek Anna 5. Ams Johann, Anna Duhacsek 6. Anna Duhacsec, Johann Ams 7. Duhacsek Anna Gd Amsz Johannes 8. Duhacsek Anna Gd Amsz Johannes 9. Amsz Johannes und Duhacsek Anna

<2031> HOLZSCHUH Paul rk < 2030.5
* 09.01.1857 Batsch † 09.02.1937 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Holzschuh Franz , Boj Barbara
oo 29.10.1878 Hodschag
REMILI Katharina rk < 5911.1
Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Remili Anton , Hamann Katharina

1. Anton * 16.10.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879
2. Paul/20 * 16.01.1881 Batsch
oo 12.02.1901 Batsch, Purr Verona/19 > 2034
3. Paul * 16.04.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881
4. Eva * 09.07.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
5. Jakob * 07.09.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
6. Anna * 22.11.1884 Batsch
oo 18.11.1902 Batsch, Knöbl Johannes > 3139
7. Martin/19 * 26.10.1894 Batsch
oo 06.05.1913 Batsch, Millerferli Magdalena > 2039

Tp 1. Anton Sd verst.Klemm Anton und Järgel Anna 2. Anton Klem, Eva Kälbl 3. Klemm Anton und Kälbl Eva (02.10.1881) 4. Kälbl Eva Gd Klein Anton 5. Klemm Jakob und Kälbl Eva, uxor Klemm Anton 7. Sutter Martin, Holzschuh Anna

<2032> HOLZSCHUH Stefan /22 rk < 2030.6
* 13.08.1860 Batsch † 20.10.1926 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Franz , Boj Barbara
oo 30.01.1883 Batsch Qu: Batsch HM 1883 Tz : Treuer Michael, Schwager Jakob
DRACH Barbara /17 rk < 716.1
* Hodschag
Eltern: Drach Peter , Fischer Anna

1. Stefan/22
oo 16.05.1905 Batsch, Kress Magdalena/17 > 2017
2. Barbara/21
oo 27.09.1910 Batsch, Essert Adam/30 > 881
3. Anna/18
oo 12.05.1914 Batsch, Amma Johannes/22 > 50
4. Maria/23
oo 07.02.1922 Batsch, Schwerer Johannes/19 > 6783
5. Stefan * 26.12.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
6. Katharina * 23.09.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
oo 24.11.1902 Batsch, Gabriel Peter > 1386
7. Georg * 02.10.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
1.oo 05.02.1907 Batsch, Kress Rosalia > 2036
2.oo 22.09.1909 Batsch, Kellerer Anna
8. Barbara * 27.11.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
9. Peter * 24.01.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 30.08.1933 Batsch
10. Franz/20 * 13.04.1894 Batsch
oo 12.05.1914 Batsch, Bläsius Maria/17 > 2038
11. Anna * 08.06.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
oo , Legler Josef > 3809
12. Jakob * 01.05.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898 † 15.04.1901 Batsch
13. Theresia * 14.09.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900 † 25.04.1901 Batsch
14. Maria * 01.02.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
Tp 5. Millerferli Georg und Gattin Orth Katharina 6. Orth Katharina Gd Millerferli Georg 7. Millerferli Georg und Orth Katharina 8. Müller Georg und Gattin Orth Katharina 9. Millerferli Georg und Orth Katharina 10. Müllerferli Georg, Orth Katharina 11. Müllerferli Georg und Orth Katharina 12. Müllerferli Georg und Orth Katharina 13. Müllerferli Georg und Orth Katharina 14. Orth Katharina und Müllerferli Georg

<2033> HOLZSCHUH Josef
* 05.11.1868 Parabutsch
oo 
HIEL Anna


1. Franz * 12.11.1894 Bukin
oo 27.01.1914, Helmlinger Barbara > 2040


<2034> HOLZSCHUH Paul/20 rk < 2031.2
* 16.01.1881 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Paul , Remili Katharina
oo 12.02.1901 Batsch Qu: Batsch HM 1901 Tz : König Georg und Szutter Martin
PURR Verona/19 rk
* 04.02.1882 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Anna/19 * 21.11.1901 Batsch
oo 14.01.1920 Batsch, Helmlinger Andreas/26 > 1781
2. Michael/22 * 13.11.1905 Batsch
oo 11.10.1927 Batsch, Stocker Aurelia/18 > 2041

Tp 1. Manz Michael, Kölbli Anna 2. Kölbli Anna, Manz Micheal

<2035> HOLZSCHUH Georg/21 rk < 2008.2
* 02.12.1884 Batsch † 19.12.1941 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Johann , Hunger Juliana /18
oo 31.01.1905 Batsch Qu: Batsch HM 1905 Tz : Schwerer Georg und Urich Konrad
LIPOVACZ Katharina/19 rk < 3941.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Lipovacz Elias /22 , Kölbli Anna /18

1. Magdalena * 30.09.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905 † 01.10.1905 Batsch
2. Anna/17 * 05.03.1910 Batsch
oo 27.04.1926 Batsch, Manz Josef/23 > 4087

Tp 1. Eggert Magdalena und Neumayer Franz 2. Eggert Magdalena, Neumayer Franz

<2036> HOLZSCHUH Georg rk < 2032.7
* 02.10.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887
Eltern: Holzschuh Stefan /22 , Drach Barbara /17
oo 05.02.1907 Batsch
KRESS Rosalia

2.oo 22.09.1909 Batsch
KELLERER Anna


1. Katharina * 22.09.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
oo 10.11.1925 Batsch, Manz Lorenz/20 > 4105

Tp 1. Mayer Katharina und Lennert Stefan

<2037> HOLZSCHUH Johannes rk < 2008.5
* 09.02.1894 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Johann , Hunger Juliana /18
oo 17.02.1914 Batsch Qu: Batsch HM 1914 Tz : Schwerer Georg und Wolf Anton
KLEMM Anna/17 rk < 3062.2
† 04.12.1924 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Klemm Jakob/23 , Drach Katharina /18

1. Johann Georg * 02.03.1915 Batsch
oo , Becker Katharina/18 > 2042
2. Theresia/16 * 07.07.1919 Batsch
oo 26.02.1935 Batsch, Drach Jakob/20 > 710

Tp 1. Eichinger Theresia, Klemm Georg 2. Eichinger Theresia, Klemm Georg

<2038> HOLZSCHUH Franz/20 rk < 2032.10
* 13.04.1894 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Stefan /22 , Drach Barbara /17
oo 12.05.1914 Batsch Qu: Batsch HM 1914 Tz : Müllerferli Georg und Müllerferli Johannes
BLÄSIUS Maria/17 rk
Lebensorte: Batsch   

<2039> HOLZSCHUH Martin/19 rk < 2031.7
* 26.10.1894 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Paul , Remili Katharina
oo 06.05.1913 Batsch Qu: Batsch HM 1913 Tz : Kaiser Stefan und Bläsius Georg
MILLERFERLI Magdalena rk < 4635.4
* 12.04.1895 Batsch Qu: Batsch TM 1895
Eltern: Millerferli Johannes , Ams Anna Maria /18

1. Jana † 28.11.1921 Batsch
2. Johannes /22 * 01.03.1915 Batsch
3. Maria/21 * 31.01.1918 Batsch
oo 22.11.1938 Batsch, Roth Valentin/24 > 6159
4. Johannes/25 * 04.07.1922 Batsch
Tp 2. Neumayer Franziska, Bläsius Johann 3. Neumayer Franziska, Bläsius Johann 4. Bläsius Johann, Neumayer Franziska

<2040> HOLZSCHUH Franz < 2033.1
* 12.11.1894 Bukin † 25.11.1930 Bukin
Eltern: Holzschuh Josef , Hiel Anna
oo 27.01.1914
HELMLINGER Barbara
† 11.06.1898 Bukin

1. Adam * 06.12.1919 Bukin
2. Josef * 15.01.1922 Bukin
2.oo 13.04.1954 Schwetzingen, Manz Katharina > 2043


<2041> HOLZSCHUH Michael/22 rk < 2034.2
* 13.11.1905 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Holzschuh Paul/20 , Purr Verona/19
oo 11.10.1927 Batsch Qu: Batsch HM 1927 Tz : Manz Michael? und Kohlruss David
STOCKER Aurelia/18 rk
Lebensorte: Batsch   

<2042> HOLZSCHUH Johann Georg < 2037.1
* 02.03.1915 Batsch
Eltern: Holzschuh Johannes , Klemm Anna/17
oo 
BECKER Katharina/18 rk < 330.2 0.oo 2023
* 09.01.1922 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Becker Stefan , Richter Theresia

<2043> HOLZSCHUH Josef rk < 2040.2
* 15.01.1922 Bukin
Eltern: Holzschuh Franz , Helmlinger Barbara
2.oo 13.04.1954 Schwetzingen
MANZ Katharina rk < 4104.1 1.oo 845
* 17.05.1925 Batsch Qu: Batsch TM 1925 Lebensorte: Towarisch   
Eltern: Manz Stefan , Martin Barbara

<2044> HONSCH Josef/22 rk
Lebensort: Filipova   
oo 26.04.1932 Batsch Qu: Batsch HM 1932 Tz : Höntsch Franz und Schwerer Anton
PILLER Katharina/18 rk < 5624.5
* 01.09.1914 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Piller Anton/25 , Wolf Katharina/18

<2045> HONTSCH Franz rk
Lebensort: Filipova   
oo 22.10.1931 Batsch Qu: Batsch HM 1931 Tz : Farkas Peter und Kuhn Georg
HARTUSCH Theresia/19 rk < 1553.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hartusch Anton , Schurz Eva

<2046> HORAK Magdalena rk oo 872
Lebensorte: Baja Batsch Terschanik 
1. o-o Ertl Maria Elisabth Maria A * 14.09.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
Tp 1. Ertl Anna und E.Johannes Sd Ertl J. Dns.

<2047> HORAK Magdalena rk oo 871 0.oo 873
Lebensort: Baja   
1. o-o Ertl Ilona Maria Karolina * 07.12.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
Tp 1. Ertl Magdalena und Ertl Ladislaus

<2048> HORDELOS Michael rk
Lebensort: Batsch   
oo 25.01.1821 Batsch Qu: Batsch HM 1821 Tz : Cuha Joan, Herts..? Josepho, Batsch
BAUER Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

<2049> HORN Barbara rk < 2050.1
Lebensort: Szentivan   
Vater: Horn Adam
1. o-o Horn Martin * 21.03.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879
Tp 1. Boi Laura Gd Schwager Martin

<2050> HORN Adam rk
Lebensorte: Szentivan Batsch  
1. o-o Horn Barbara > 2049

<2051> HORN Robert rk
† 18.07.1908 Batsch Lebensorte: Apatin Batsch  
oo 
KÄMMERER Josepha rk
† 06.11.1932 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Anna- † 03.03.1923 Batsch
2. Rosa/22 * 23.05.1891 Batsch
oo 17.11.1913 Batsch, Teuchmann Johannes/25 > 7063
3. Robert * 06.06.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
Tp 2. Medve Johannes, Schweitzer Anna 3. Medve Johannes und Schweitzer Anna

<2052> HORN Stefan Sd Stefan und Elisabeth 2Ta rk
† 22.10.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<2053> HORN Katharina Td Stefan und Elisabeth 6Mo rk
† 14.06.1877 Batsch Qu: Batsch StM 1877 Lebensort: Batsch   

<2054> HORN Franziska Td Stefan und Elisabeth 1Jhr 6Mo rk
† 09.03.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<2055> HORN Franz Sd Robert und Josepha 18Ta rk
† 28.01.1882 Batsch Qu: Batsch StM 1882 Lebensort: Batsch   

<2056> HORN Magdalena Td Robert und Josepha 5Mo rk
† 21.09.1882 Batsch Qu: Batsch StM 1882 Lebensort: Apatin   

<2057> HORN Georg/38 rk < 2070.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Horn Josef , Fischer Elisabeth
oo 28.01.1907 Batsch Qu: Batsch HM 1907 Tz : Fischer Josef und Schneider Valentin
BRANZ Magdalena/19 rk < 572.3
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Branz Johannes /22 /42 , Martin Apollonia 22

1. Katharina * 15.12.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
2. Magdalena * 21.10.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
Tp 1. Bader Katharina 2. Neumayer Magdalena und Brancz Josef

<2058> HORN Valentin/35 rk
Lebensort: Palona   
oo 
HIPP Eva

2.oo 30.10.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Prutcser Anton und Hotolich Anton
HOTOLICH Elisabeth/34 rk < 2431.7
* 30.01.1885 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hotolich Anton , Mattheis Theresia

<2059> HORN Ignaz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
WENZL Elisabeth rk
Lebensorte: Vukovar   

1. Maria Aranka * 16.06.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
2. Josefa * 08.10.1911 Batsch
3. Josef * 22.02.1913 Batsch
oo , Fischer Elisabeth > 2070
4. Berta * 18.01.1917 Batsch
5. Robert Josef Alexander * 17.03.1919 Batsch
Tp 1. Wenzler Rosa 2. Wenzler Rosa, Tomlyenovich Zvonimir 3. Kobetich Josef, Schweizer Berta 4. Schweitzer Berta, Kobetich Josef 5. Kobetich Josef, Schweitzer Berta

<2060> HORN Katharina rk
* 23.05.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<2061> HORN Stefan rk
* 21.10.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<2062> HORN Katharina rk
* 22.12.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<2063> HORN Franz Karl rk
* 04.09.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<2064> HORN Josef rk
* 01.04.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<2065> HORN Anna Maria Elisabeth rk
* 08.10.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<2066> HORN Franz rk
* 10.01.1882 Batsch Qu: Batsch TM 1882

<2067> HORN Stefan rk
* 23.10.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<2068> HORN Maria Elisabeth rk
* 01.06.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<2069> HORN Anna rk
* 04.12.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<2070> HORN Josef < 2059.3
* 22.02.1913 Batsch † 03.06.1919 Batsch
Eltern: Horn Ignaz , Wenzl Elisabeth
oo 
FISCHER Elisabeth


1. Georg/38
oo 28.01.1907 Batsch, Branz Magdalena/19 > 2057


<2071> HORNAK Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 25.01.1787 Batsch Qu: Batsch HM 1787 Tz : Schuster Johann, Grubissich Elias, Batsch
BUSROVCSEVICS Maria rk
Lebensorte: Batsch   

<2072> HORNAK Elisabeth Gd Stefan 40Jhr rk
† 26.12.1769 Batsch Qu: Batsch StM 1769 Lebensort: Batsch   

<2073> HORNAUT Matthias 56Jhr rk
* um.1780 † 21.08.1836 Batsch Qu: Batsch StM 1836 Lebensort: Batsch   

<2074> HORNCSáK Anton /18 rk
Lebensort: Batsch   
oo 25.11.1835 Batsch Qu: Batsch HM 1835 Tz : Szabo Andreas, Pozseglich Josepho
SCHVABICH Magdalena /18 rk
Lebensorte: Batsch   

<2075> HORNIJAK Andreas Gd Dombay Elisabeth 50Jhr rk
* um.1805 † 06.05.1855 Batsch Qu: Batsch StM 1855 Lebensort: Batsch   

<2076> HORNJAK Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo  Tz : Farago Joann, Király András,Batsch
SNICZER Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

<2077> HORNJAK Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 22.11.1773 Batsch Qu: Batsch HM 1773 Tz : Vogl Procopo, Csizmadia Georgio, Batsch
ASTA Eva rk
Lebensorte: Batsch   

<2078> HORNJAK Andreas rk
Lebensort: Batsch   
oo 28.01.1788 Batsch Qu: Batsch HM 1788 Tz : Kalvovics Franciscus, Szalay Franciscus, Batsch
SERFÖZÖ Anna rk
Lebensorte: Batsch   

<2079> HORNJAK Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 16.02.1791 Batsch Qu: Batsch HM 1791 Tz : Vukovics Joannes, Kampel Joseph, Batsch
CHELICH Clara rk
Lebensorte: Batsch   

<2080> HORNJAK Michael /25 rk
Lebensort: Batsch   
oo 26.11.1829 Batsch Qu: Batsch HM 1829 Tz : Szabo Andreas, Temedovatz Paulo, Batsch
BARTOLOVICH Katharina /28 rk
Lebensorte: Batsch   

<2081> HORNJAK János /22 rk
Lebensort: Batsch   
oo 12.09.1838 Batsch Qu: Batsch HM 1838 Tz : Szentivansky Antal, Horvat Antal
MEDVE Trézsi /24 rk
Lebensorte: Batsch   

<2082> HORNJAK Anton /17 rk
Lebensort: Batsch   
oo 16.02.1852 Batsch Qu: Batsch HM 1852 Tz : Antalovich Martin, Schwerzfeiler Filipp
BODA Theresia /17 rk
Lebensorte: Batsch   

<2083> HORNJAK Anton /21 rk
† 07.12.1896 Batsch Lebensort: Batsch   
2.oo 04.08.1856 Batsch Qu: Batsch HM 1856 Tz : Antalovich Martin, Jonas Friedrich
NAGY Elisabeth /19- rk
† 02.06.1911 Batsch Lebensorte: Batsch   

<2084> HORNJAK Emmerich /25 rk
Lebensort: Batsch   

<2085> HORNJAK Anton /22 rk
Lebensort: Batsch   
oo 11.01.1882 Batsch Qu: Batsch HM 1882 Tz : Topalich Peter, Bartholovich Johann
KAMPEL Maria /18 rk o-o 2754
† 16.03.1942 Batsch Lebensorte: Batsch   

<2086> HORNJAK Andreas /23 rk
† 28.03.1939 Batsch Lebensorte: Deronje Batsch  
oo 15.11.1882 Batsch Qu: Batsch HM 1882 Tz : Kalmán Emerich, Eilhardt Emerich
RáCZ Juliana /21 rk
Lebensorte: Plavna Batsch  

<2087> HORNJAK Mathäus /24 rk
Lebensort: Batsch   
oo 12.01.1887 Batsch Qu: Batsch HM 1887 Tz : Topalich Anton und Peter
GYURETICH Maria /20 rk o-o 1503
Lebensorte: Batsch   

<2088> HORNJAK Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HORNYAK VH Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Susanna ˜ 29.04.1766 Batsch  Qu: Batsch TM 1766
2. Elisabeth ˜ 26.12.1769 Batsch  Qu: Batsch TM 1769
Tp 1. Szombathely Franz und Sua Maria, Batsch 2. Berinyi Elisabeth, Batsch

<2089> HORNJAK Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HORNYAK VH Eva rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina ˜ 10.11.1776 Batsch  Qu: Batsch TM 1776
2. Anna Td Johannes 3Wo ˜ 25.04.1778 Batsch  Qu: Batsch TM 1778 † 17.05.1778 Batsch Qu: Batsch StM 1778
3. Maria ˜ 25.06.1780 Batsch  Qu: Batsch TM 1780
Tp 1. Ganzer Katharina, Batsch 2. Ganzer Katharina, Batsch 3. Ganzer Katharina, Batsch

<2090> HORNJAK Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HORNYAK VH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Georg ˜ 16.04.1786 Batsch  Qu: Batsch TM 1786
2. Anton /18 * 11.07.1912 Batsch
Tp 1. Szigmond Franz und Katharina, Batsch 2. Jakich Marta, Topalich Anton

<2091> HORNJAK Michael rk
Lebensort: Batsch   
oo 
TYELICH Klara rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina ˜ 11.11.1793 Batsch  Qu: Batsch TM 1793
2. Elisabeth ˜ 31.08.1796 Batsch  Qu: Batsch TM 1796
3. Magdalena ˜ 06.05.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
2.oo 
SZILBERHOL Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

4. Maria ˜ 08.03.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
5. Johannes * 26.12.1800 Batsch  Qu: Batsch TM 1800
6. Peter * 26.06.1803 Batsch  Qu: Batsch TM 1803
7. Anna * 24.07.1805 Batsch  Qu: Batsch TM 1805
3.oo 
CHELICH Klara rk
Lebensorte: Batsch   

8. Anton * 13.01.1804 Batsch  Qu: Batsch TM 1804
4.oo 
CHELICH Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

9. Johannes * 10.12.1806 Batsch  Qu: Batsch TM 1806
Tp 1. Vukovich Anna, Batsch 2. Schaffer Stefan und Katharina, Batsch 3. Jurkovich Martin, Vukovich Anna, Batsch 4. Vilagos Andreas, Duda Eva, Batsch 5. Vilagos Andreas und Dudov Eva, Batsch 6. Vilagos Andreas, Batsch 7. Duda Eva Gd Vilagos Andreas, Batsch 8. Jurkovich Markus, Batsch 9. Jurkovich Markus, Batsch

<2092> HORNJAK Katharina rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Bruchlovi Maria ˜ 04.10.1797 Batsch  Qu: Batsch TM 1797
2. o-o Bruchlovi Josef ˜ 28.02.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
Tp 1. Biszarszki Paul, Jankiru Maria, Batsch 2. Biszaszki Paul, Gero Maria, Batsch

<2093> HORNJAK Elisabeth Td Stefan 2Jhr rk
† 04.05.1767 Batsch Qu: Batsch StM 1767 Lebensort: Batsch   

<2094> HORNJAK Maria Td Michael 16Jhr rk
† 11.09.1770 Batsch Qu: Batsch StM 1770 †Urs: apopl.(Schlaganfall) Lebensort: Batsch   

<2095> HORNJAK Andreas Sd Michael 3Jhr rk
† 15.09.1770 Batsch Qu: Batsch StM 1770 Lebensort: Batsch   

<2096> HORNJAK Michael 45Jhr rk
† 22.09.1771 Batsch Qu: Batsch StM 1771 Lebensort: Batsch   

<2097> HORNJAK Anna 70Jhr rk
† 07.08.1773 Batsch Qu: Batsch StM 1773 Lebensort: Batsch   

<2098> HORNJAK Helena 40Jhr rk
† 03.05.1775 Batsch Qu: Batsch StM 1775 Lebensort: Batsch   

<2099> HORNJAK Martin 16Jhr rk
† 16.09.1776 Batsch Qu: Batsch StM 1776 Lebensorte: Bogyan Batsch  

<2100> HORNJAK Johannes 5Jhr rk
† 13.09.1807 Batsch Qu: Batsch StM 1807 Lebensort: Batsch   

<2101> HORNJAK Peter Sd Michael und Katharina 6Mo rk
† 17.05.1804 Batsch Qu: Batsch StM 1804 Lebensort: Batsch   

<2102> HORNJAK Johannes Sd Michael und Elisabeth 7Ta rk
† 15.12.1806 Batsch Qu: Batsch StM 1806 Lebensort: Batsch   

<2103> HORNJAK Maria Td Michael und Klara 1Jhr rk
† 14.04.1809 Batsch Qu: Batsch StM 1809 Lebensort: Batsch   

<2104> HORNJAK Jakob Sd Michael u. Klara 1Wo rk
† 31.07.1810 Batsch Qu: Batsch StM 1810 Lebensort: Batsch   

<2105> HORNJAK Stefan Sd Georg und Juliana 7Wo rk
† 16.07.1821 Batsch Qu: Batsch StM 1821 Lebensort: Batsch   

<2106> HORNJAK Bona Sd Anton und Cecilia 3Ta rk
† 16.07.1853 Batsch Qu: Batsch StM 1853 Lebensort: Batsch   

<2107> HORNJAK Anton Sd Anton und Cäsilia 18Mo rk
† 09.04.1859 Batsch Qu: Batsch StM 1859 Lebensort: Batsch   

<2108> HORNJAK Martin Sd Anton und Katharina 4Jhr rk
† 13.05.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858 Lebensort: Batsch   

<2109> HORNJAK Martha Td Anton und Cäcilia 2Wo rk
† 13.12.1866 Batsch Qu: Batsch StM 1866 Lebensort: Batsch   

<2110> HORNJAK Katharina Td Anton und Cecilia 1Jhr rk
† 16.09.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871 Lebensort: Batsch   

<2111> HORNJAK Elisabeth Td Anton und Elisabeth 7Jhr rk
† 16.03.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<2112> HORNJAK Peter Sd Anton und Elisabeth 1Jhr rk
† 17.11.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<2113> HORNJAK Emmerich/22 rk < 2114.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Hornjak Anton , Nagy Elisabeth
oo 31.01.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Marosevich Josef und Hajnalik Johannes
HLAVINKA Paulina/21 rk < 1900.1 o-o 1899 1.oo 2129
Lebensorte: Batsch   
Vater: Hlavinka Andreas

1. Theresia- † 25.01.1908 Batsch
2. Anton- † 14.08.1916 Batsch

<2114> HORNJAK Anton rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Hornjak Emmerich/22
oo 31.01.1898 Batsch, Hlavinka Paulina/21 > 2113

<2115> HORNJAK Anton
1. o-o Hornjak Katharina/19
oo , Jakich Paul/21 > 2486

<2116> HORNJAK Andreas
1. o-o Hornjak Barbara/20
oo 28.02.1905 Batsch, Markovich Martin/21 > 4113

<2117> HORNJAK Emmerich/30 rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Hornjak Franz * 05.05.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
oo 
HLAVINKA Paula
† 03.07.1906 Batsch
Tp 1. Menrath Maria ----

<2118> HORNJAK Matthias
1. o-o Hornjak Martha/21
oo 15.11.1909 Batsch, Jakich Josef/24 > 2487

<2119> HORNJAK Andreas
1. o-o Hornjak Emmerich/24

<2120> HORNJAK Johannes/18 rk < 2121.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Hornjak Matthias
oo 06.11.1911 Batsch Qu: Batsch HM 1911 Tz : Topalich Anton und Topalich Josef
KOVACSEVICH Maria/17 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton/19
oo 18.11.1931 Batsch, Lukich Anna/18 > 2123


<2121> HORNJAK Matthias
1. o-o Hornjak Johannes/18
oo 06.11.1911 Batsch, Kovacsevich Maria/17 > 2120

<2122> HORNJAK Josef
oo 
BARTOLOVICH Eva


1. Magdalena/19
oo 20.01.1927 Batsch, Gubrinski Josef/22 > 1495


<2123> HORNJAK Anton/19 rk < 2120.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Hornjak Johannes/18 , Kovacsevich Maria/17
oo 18.11.1931 Batsch Qu: Batsch HM 1931 Tz : Filippovich Johannes und Hornjak Anton
LUKICH Anna/18 rk
* 24.09.1913 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Johannes * 11.09.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937
2. Stefan * 16.08.1942 Batsch  Qu: Batsch TM 1942
Tp 1. andrich Anna und Lukich Andreas 2. Andres Anna und Lukics Andreas

<2124> HORNJAK Stefan
oo 
KANKA Hermine


1. Margit/25
oo 30.03.1937 Batsch, Capella Emil/28 > 639
2. Stefan/23
oo 14.11.1942 Batsch, Veri Maria/20 > 2125
3. Stefan * 11.06.1919 Batsch
oo , Kanka Hermina > 2177
4. Hermine * 05.03.1921 Batsch
Tp 3. Kanka Vilma, Racz Stefan 4. Kanka Vilma, Racz Stefan

<2125> HORNJAK Stefan/23 rk < 2124.2
Lebensort: Batsch   
Eltern: Hornjak Stefan , Kanka Hermine
oo 14.11.1942 Batsch Qu: Batsch HM 1942 Tz : V. Cork Andres und Kolek Josef
VERI Maria/20 rk
Lebensorte: Batsch   

<2126> HORNJAK Stefan/30 rk < 2127.2
Lebensort: Batsch   
Eltern: Hornjak Emmerich , Polareczki Maria
oo 26.12.1943 Batsch Qu: Batsch HM 1943 Tz : Kajdich Anton und Pallagi Stefan
HERZOG Illona/20 rk
Lebensorte: Batsch   

<2127> HORNJAK Emmerich rk
Lebensort: Batsch   
oo 
POLARECZKI Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Helena/20
2. Stefan/30
oo 26.12.1943 Batsch, Herzog Illona/20 > 2126
3. Helena
oo , Gebauer Emil > 1417
4. Maria Magdalena * 17.02.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 4. Polareczki Juliana und Jung Theresia

<2128> HORNJAK Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KARI Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan * 11.08.1943 Batsch  Qu: Batsch TM 1943
Tp 1. Kopetich Magdalena und Kolek Josef

<2129> HORNJAK Emmerich rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HLAVINKA Paulina/21 rk < 1900.1 o-o 1899 0.oo 2113
Lebensorte: Batsch   
Vater: Hlavinka Andreas

1. Maria * 09.10.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
Tp 1. Alexi Johannes und Ackermann Apollonia

<2130> HORNJAK Klara Wwe 50Jhr rk
* um.1774 † 10.01.1824 Batsch Qu: Batsch StM 1824 Lebensort: Batsch   

<2131> HORNJAK Michael Gd Katharina Sziberhd 29Jhr rk
* um.1777 † 12.03.1806 Batsch Qu: Batsch StM 1806 Lebensort: Batsch   

<2132> HORNJAK Michael Gd N. Katharina 37Jhr rk
* um.1799 † 13.08.1836 Batsch Qu: Batsch StM 1836 Lebensort: Batsch   

<2133> HORNJAK Martin rk
* 05.01.1808 Batsch Qu: Batsch TM 1808

<2134> HORNJAK Anton Gd Magdalena 27Jhr rk
* um.1809 † 13.08.1836 Batsch Qu: Batsch StM 1836 Lebensort: Batsch   

<2135> HORNJAK Jakob rk
* 24.07.1810 Batsch Qu: Batsch TM 1810

<2136> HORNJAK Thomas rk
* 07.12.1811 Batsch Qu: Batsch TM 1811

<2137> HORNJAK Thomas Gd Medve Franziska 25Jhr rk
* um.1819 † 19.02.1844 Batsch Qu: Batsch StM 1844 Lebensort: Batsch   

<2138> HORNJAK Michael Gd Ideinovsky Katharina 32Jhr rk
* um.1823 † 16.11.1855 Batsch Qu: Batsch StM 1855 Lebensort: Batsch   

<2139> HORNJAK Anna Gd Kopcsanszki Nikolaus 55Jhr rk
* um.1835 † 15.12.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Kuczura   

<2140> HORNJAK Franz rk
* 16.09.1837 Batsch Qu: Batsch TM 1837

<2141> HORNJAK Martin rk
* 14.07.1839 Batsch Qu: Batsch TM 1839

<2142> HORNJAK Katharina rk
* 29.04.1840 Batsch Qu: Batsch TM 1840

<2143> HORNJAK Maria rk
* 10.02.1842 Batsch Qu: Batsch TM 1842

<2144> HORNJAK Anna rk
* 03.07.1843 Batsch Qu: Batsch TM 1843

<2145> HORNJAK Michael rk
* 13.09.1843 Batsch Qu: Batsch TM 1843

<2146> HORNJAK Stefan rk
* 24.12.1845 Batsch Qu: Batsch TM 1845

<2147> HORNJAK Adam rk
* 24.12.1845 Batsch Qu: Batsch TM 1845

<2148> HORNJAK Katharina rk
* 07.02.1847 Batsch Qu: Batsch TM 1847

<2149> HORNJAK Anna Oliva rk
* 07.06.1849 Batsch Qu: Batsch TM 1849

<2150> HORNJAK Bonaventura rk
* 14.07.1853 Batsch Qu: Batsch TM 1853

<2151> HORNJAK Theresia rk
* 30.09.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

<2152> HORNJAK Martin rk
* 12.11.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

<2153> HORNJAK Rosalia rk
* 04.06.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<2154> HORNJAK Anton rk
* 06.08.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857 † 05.12.1906 Batsch
oo 
JURKOVICH Cecilia


<2155> HORNJAK Michael rk
* 23.09.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<2156> HORNJAK Anton rk
* 30.05.1859 Batsch Qu: Batsch TM 1859

<2157> HORNJAK Andreas rk
* 20.11.1859 Batsch Qu: Batsch TM 1859

<2158> HORNJAK Matthias rk
* 17.02.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862
1. o-o Hornjak Martha * 22.10.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
2. o-o Hornjak Johannes * 05.02.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
oo 
GYURETICH Maria rk 0.oo 1504 o-o 1505
Lebensorte: Batsch   
Tp 1. Jakich Martha Gd Topalich Anton 2. Topalich Anton und Jakich Martha

<2159> HORNJAK Barbara rk
* 10.03.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862 † 15.01.1943 Batsch

<2160> HORNJAK Katharina rk
* 26.09.1863 Batsch Qu: Batsch TM 1863

<2161> HORNJAK Maria rk
* 04.08.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864

<2162> HORNJAK Gregor rk
* 13.02.1865 Batsch Qu: Batsch TM 1865

<2163> HORNJAK Martha rk
* 01.12.1866 Batsch Qu: Batsch TM 1866

<2164> HORNJAK Elisabeth rk
* 25.03.1867 Batsch Qu: Batsch TM 1867

<2165> HORNJAK Maria rk
* 16.06.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868 † 02.09.1942 Batsch

<2166> HORNJAK Katharina rk
* 08.11.1869 Batsch Qu: Batsch TM 1869

<2167> HORNJAK Katharina rk
* 13.10.1870 Batsch Qu: Batsch TM 1870

<2168> HORNJAK Peter rk
* 26.06.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<2169> HORNJAK Emmerich rk
* 18.09.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<2170> HORNJAK Franz rk
* 17.10.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<2171> HORNJAK Michael rk
* 26.10.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877 Lebensorte: Batsch Vranjak  

<2172> HORNJAK Martin rk
* 17.09.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<2173> HORNJAK Emmerich rk
* 20.10.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<2174> HORNJAK Barbara rk
* 18.09.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<2175> HORNJAK Katharina rk
* 30.12.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<2176> HORNJAK Maria rk
* 25.03.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<2177> HORNJAK Stefan < 2124.3
* 11.06.1919 Batsch
Eltern: Hornjak Stefan , Kanka Hermine
oo 
KANKA Hermina


1. Franziska
oo , Bezlar Stefan > 399


<2178> HORNUNG Barbara rk
Lebensort: Parabutsch   
1. o-o Wenzl Jakob * 11.07.1844 Parabutsch  Qu: Parabutsch lt. Wenzl
oo 14.05.1866 Batsch, Becker Juliana > 7418

<2179> HORVATH Peter /24 rk
Lebensorte: Bukin Batsch  
oo 25.10.1887 Batsch Qu: Batsch HM 1887 Tz : Branz Jakob, Kress Georg
KNÖBL Maria /22 rk < 3134.1
* 15.11.1865 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Knöbl Josef , Fath Katharina /22

1. Franz * 30.11.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
Tp 1. Farbasch Katharina, ledig

<2180> HORVATH Eva rk
Lebensorte: Apatin Batsch  
1. o-o Resch Franz * 25.03.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
Tp 1. Gazafi Josef und Aufricht Franziska nob.

<2181> HORVATH Stefan /35 rk
Lebensort: Bukin   
2.oo 05.11.1844 Batsch Qu: Batsch HM 1844 Tz : Csanich Stefan, Andrich Philipp, Bukin
SHOKCSEV Katharina /20 rk
Lebensorte: Batsch   

<2182> HORVATH Stefan /65 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 08.01.1856 Batsch Qu: Batsch HM 1856 Tz : Vavra Martin, Farkasch Michael
DUNAJCSIK Helena /67 rk
Lebensorte: Batsch   

<2183> HORVATH Josef /23 rk
† 11.07.1920 Batsch Lebensorte: Apatin Batsch  
oo 30.10.1865 Batsch Qu: Batsch HM 1865 Tz : Hartusch Georg, Horvath Ladislaus
BRANZ Anna /17 rk 1.oo 1208
† 15.01.1929 Batsch Lebensorte: Tolna Batsch  

<2184> HORVATH Ladislaus /52 rk
Lebensorte: Sombor Batsch  
2.oo 24.11.1881 Batsch Qu: Batsch HM 1881 Tz : Fiala Andreas, Horváth Josef
CZENDER Elisabeth /43 rk
Lebensorte: Bogyan Batsch  

<2185> HORVATH Josef /24 rk Maurer
† 21.05.1910 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 12.10.1886 Batsch Qu: Batsch HM 1886 Tz : Hlavinka Andreas, Horváth Josef
KELLER Katharina /18 rk
Lebensorte: Semlin Batsch  

1. Johannes/26
oo 29.07.1913 Batsch, Anashenzl Katharina/19 > 2309
2. Jakob Andreas * 29.11.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
3. Maria * 27.02.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
4. Ignaz * 02.02.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895 † 25.02.1895 Batsch Qu: Batsch TM 1895
5. Stefan * 27.09.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897 † 21.12.1900 Batsch
6. Rosalia * 25.01.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
7. Katharina * 14.05.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902
8. Theresia Isabella * 27.08.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
Tp 2. Noll Jakob und Gattin Jergler Rosalia 3. Noll Jakob und Noll Maria 4. Noll Jakob und Jergler Rosalia 5. Noll Jakob und Jergler Rosalia 6. Noll Jakob und Jergler Rosalia 7. Noll Jakob und Jergler Rosalia 8. Fischer Theresia und Leszmeister Stefan

<2186> HORVATH Johannes /24 rk
Lebensorte: Sonta Batsch  
oo 02.07.1889 Batsch Qu: Batsch HM 1889 Tz : Szabo Josef, Eilhardt Stefan
RUZSICSKA Anna /21 rk
Lebensorte: Jankovac Batsch  

<2187> HORVATH Adam /26 rk < 2188.1
Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Vater: Horvath Adam
oo 14.01.1890 Batsch Qu: Batsch HM 1890 Tz : Menrath Anton, Kälbl Anton
KÖLBLI Rosalia /21 rk < 3242.5 1.oo 3136
* 04.06.1866 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kölbli Jakob , Leibl Rosalia

<2188> HORVATH Adam rk
Lebensort: Parabutsch   
1. o-o Horvath Adam /26
oo 14.01.1890 Batsch, Kölbli Rosalia /21 > 2187

<2189> HORVATH Johannes rk
Lebensort: Towarisch   
oo 
GLORI Anna rk
Lebensorte: Towarisch   

1. Jakob * 27.04.1826 Batsch  Qu: Batsch TM 1826
Tp 1. Baky Emmerich, Szalay Katharina, Towarisch

<2190> HORVATH Lukas rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Horvath Magdalena ˜ 16.03.1758 Batsch  Qu: Batsch TM 1758
2. o-o Horvath Eva ˜ 21.05.1760 Batsch  Qu: Batsch TM 1760
Tp 1. Kampel Katharina 2. Kampel Katharina, Batsch

<2191> HORVATH Matthias Dns. rk Notarius
Lebensort: Batsch   
1. o-o Horvath Anna ˜ 28.10.1749 Batsch  Qu: Batsch TM 1749
Tp 1. Seim Paul und Anna Maria, Pazenkrov Georg Dns., Batsch

<2192> HORVATH Nikolaus rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Horvath Magdalena ˜ 26.05.1756 Batsch  Qu: Batsch TM 1756
Tp 1. Djurdierin N., Batsch

<2193> HORVATH Alexander rk
Lebensort: heimatlos   
1. o-o Horvath Johannes 1Ta ˜ 21.04.1759 Batsch  Qu: Batsch TM 1759 † 22.04.1759 Batsch Qu: Batsch StM 1759
2. o-o Horvath Anna ˜ 21.04.1759 Batsch  Qu: Batsch TM 1759
Tp 1. Horvath Anna, Batsch 2. Horvath Anna, Batsch

<2194> HORVATH Johannes rk
† 16.06.1759 Batsch Qu: Batsch StM 1759 Lebensort: Batsch   
oo 
BASZTROVICH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Franz ˜ 28.11.1759 Towarisch  Qu: Batsch TM 1759 † 28.09.1764 Towarisch Qu: Batsch StMat
2. Johannes Sd Stefan ˜ 31.08.1764 Batsch  Qu: Batsch TM 1764 † 03.06.1766 Batsch Qu: Batsch StM 1766
3. Katharina Td Johannes 1Mo ˜ 10.10.1766 Batsch  Qu: Batsch TM 1766
4. Georg 2Jhr ˜ 22.11.1767 Batsch  Qu: Batsch TM 1767 † 30.08.1770 Batsch Qu: Batsch StM 1770
5. Josef ˜ 19.02.1772 Batsch  Qu: Batsch TM 1772
6. Anna ˜ 27.01.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
Tp 1. Eller Franz und Margaretha, Batsch 2. Poka Johannes Dns., Batsch 3. Milosevich Magdalena, Batsch 4. Milassevich Katharina, Batsch 5. Milassevich Karl, Batsch 6. Kettl Bartholomäus und Fischer Rosina, Batsch

<2195> HORVATH Anton rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HORVATH Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria ˜ 09.12.1759 Batsch  Qu: Batsch TM 1759
2. Josefa ˜ 15.03.1763 Batsch  Qu: Batsch TM 1763
Tp 1. Matievich Georg, Batsch 2. Matievich Georg, Batsch

<2196> HORVATH Ignaz rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Horvath Josef ˜ 04.09.1764 Batsch  Qu: Batsch TM 1764
Tp 1. Illisevich Markus, Batsch

<2197> HORVATH Franz rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Horvath Josef ˜ 22.09.1764 Batsch  Qu: Batsch TM 1764
2. o-o Horvath Barbara ˜ 30.11.1765 Batsch  Qu: Batsch TM 1765
3. o-o Horvath Maria Td Franz 1Jhr ˜ 15.07.1769 Batsch  Qu: Batsch TM 1769 † 15.08.1770 Batsch Qu: Batsch StM 1770
4. o-o Horvath Josef ˜ 08.03.1771 Batsch  Qu: Batsch TM 1771
Tp 1. Lipkai Ladislaus Dns. und Franziska, Batsch 2. Lipkai Franziska, Batsch 3. Lipkai Franziska, Towarisch 4. Lipkai Anna, Batsch

<2198> HORVATH Stefan rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Horvath Rosalia ˜ 25.05.1767 Batsch  Qu: Batsch TM 1767
Tp 1. Farago Johannes und Anna, Batsch

<2199> HORVATH Michael rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Horvath Katharina ˜ 16.05.1768 Batsch  Qu: Batsch TM 1768
2. o-o Horvath Theresia ˜ 02.10.1769 Batsch  Qu: Batsch TM 1769
3. o-o Horvath Josef ˜ 13.03.1781 Batsch  Qu: Batsch TM 1781
4. o-o Horvath Johannes ˜ 31.10.1783 Batsch  Qu: Batsch TM 1783
Tp 1. Birkas Stefan und Maria, Batsch 2. Teufel Nikolöaus und Anna Maria, Batsch 3. Nemeth Johannes und Susanna, Batsch 4. Berczeli Georg und Eva, Batsch

<2200> HORVATH Michael rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Horvath Stefan ˜ 30.07.1768 Batsch  Qu: Batsch TM 1768
Tp 1. Varga Gregor, Batsch

Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN