<7001> SUTTER Martin rk Bauer
* um.1854 Lebensorte: Hodschag Batsch  
oo 30.09.1879 Batsch Qu: Batsch HM 1879 Tz : Duffner Michael, Schmidt Jakob
HELLEIS Theresia /16 rk < 1751.8
* 07.04.1863 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Helleis Johannes /22 , Reh Magdalena /19
2.oo 08.01.1883 Batsch Qu: Batsch Hm 1883 Tz : Orth Franz, Kress Georg
HOLZSCHUH Anna /18 rk < 2030.8
* 01.02.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864 † 21.07.1905 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Holzschuh Franz , Boj Barbara

1. Martin * 08.11.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
2. Anton * 15.02.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
3. Valentin * 21.01.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
4. Paul * 26.04.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
5. Adam * 27.01.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 27.01.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892
6. Adam * 24.12.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
7. Katharina * 29.11.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894 † 07.09.1899 Batsch
8. Paul * 12.07.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
9. Anna * 12.11.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
10. Barbara * 12.12.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 27.02.1901 Batsch
11. Martin * 05.05.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
Tp 1. Orth Franz und Hartusch Anna 2. Orth Franz und Hartusch Anna 3. Orth Franz und Hartusch Anna 4. Holzschuh Paul und Remili Katharina 5. Nottaufe durch Hebamme Glatz Barbara 6. Holzschuh Paul und Remili Adam 7. Holzschuh Paul und Remili Katharina 8. Holzschuh Paul und Remili Katharina 9. Holzschuh Paul und Remili Katharina 10. Holzschuh Paul Remili Katharina 11. Holzschuh Paul und Remili Katharina

<7002> SUTTER Barbara rk
* 01.10.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<7003> SUTTER Barbara rk
* 02.10.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<7004> SUTTER Barbara Gd Klem Jakob 36Jhr rk
* um.1857 † 07.02.1893 Batsch Qu: Batsch StM 1893 Lebensort: Batsch   

<7005> SUTTER Matthias rk
* 23.02.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<7006> SUTTER Lorenz rk
* 23.09.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<7007> SUTTER Franz rk
* 30.07.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<7008> SUTTER Anna rk
* 23.10.1882 Batsch Qu: Batsch TM 1882

<7009> SUTTER Anna rk
* 23.05.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<7010> SUTTER Konrad rk
* 26.11.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<7011> SVAGANOVICH Maria rk oo 6594
* um.1840 Weiska † 14.01.1895 Batsch Lebensort: Batsch   
1. o-o Schusteritsch Johannes
oo 11.02.1789 Batsch, Berkaszov Maria > 6536
2. o-o Schusteritsch Anton Sd Anton und Maria 1Jhr † 07.11.1808 Batsch Qu: Batsch StM 1808
3. o-o Schusteritsch Katharina Td Anton BatJhr scMo hWo † 11.05.1806 Batsch Qu: Batsch StM 1806
4. o-o Schusteritsch Paul Sd Anton u. Maria 7Jhr * um.1807 † 17.04.1814 Batsch Qu: Batsch StM 1814

<7012> SZABO Anton /20 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 11.02.1830 Batsch Qu: Batsch HM 1830 Tz : Zsigry Joannes, Roháts Adamo, Batsch
BOMBOLA Juliana /18 rk
Lebensorte: Batsch   

<7013> SZABO Johannes /51 rk
† 07.06.1910 Batsch Lebensorte: Kupusina Batsch  
2.oo 29.05.1876 Batsch Qu: Batsch HM 1876 Tz : Birli Johann, Glatz Stefan
HLAVINKA Eva /32 rk
Lebensorte: Batsch   

<7014> SZABO Janos /25 rk
Lebensort: Plavna   
2.oo 06.03.1848 Batsch Qu: Batsch HM 1848 Tz : Vörös Marton, Moser Adam
MOSER Anna /45 rk
Lebensorte: Batsch   

<7015> SZABO Johannes /26 rk
Lebensort: Batsch   
oo 27.04.1858 Batsch Qu: Batsch HM 1858 Tz : Balacz Michael, Moser Adam
NAGY Helena /32 rk
Lebensorte: Batsch   

<7016> SZABO Maria rk < 7018.1
* Batsch Qu: Batsch TM 1893 Lebensorte: Batsch Debeljak  
Eltern: Szabo Michael , Walter Katharina
1. o-o Farkas Johannes /24
oo 11.01.1870 Batsch, Elhardt Elisabeth /23 > 897
2. o-o Farkas Johannes * 01.01.1845 Batsch  Qu: Batsch TM 1845
Tp 2. Cseke Johannes und Bugacsia Katharina

<7017> SZABO Georg-
† 04.11.1940 Batsch
oo 
OROVECZ Anna-
† 07.03.1920 Batsch

<7018> SZABO Michael
* Bajsa Lebensort: Bajsa   
oo 
WALTER Katharina rk
Lebensorte: Bajsa Batsch Debeljak 

1. Maria * Batsch  Qu: Batsch TM 1893 o-o 7016
oo , Holzschuh Franz > 2028


<7019> SZADLETZ Adam/20 rk
Lebensort: Hodschag   
oo 22.01.1907 Batsch Qu: Batsch HM 1907 Tz : Ripszan Johannes und Konrad Josef
ROTH Katharina/22 rk < 6150.2 2.oo 4609
* 14.12.1884 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Roth Stefan /24 , Roth Eva /20

1. Eva * 06.03.1912 Batsch
Tp 1. Roth Eva, Roth Stefan

<7020> SZALAY Ferencz /37 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
FARKAS Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Magdalena ˜ 20.09.1796 Batsch  Qu: Batsch TM 1796
2. Matthias ˜ 04.09.1798 Batsch  Qu: Batsch TM 1798
3. Helena * 19.01.1801 Batsch  Qu: Batsch TM 1801
4. Stefan Sd Stefan und Kath. 1Wo * 07.07.1803 Batsch  Qu: Batsch TM 1803 † 12.07.1803 Batsch Qu: Batsch StM 1803
5. Michael * 22.08.1804 Batsch
oo 22.08.1826 Batsch, May Barbara > 7021

2.oo 04.04.1837 Batsch Qu: Batsch HM 1837 Tz : Lukich István, Hirman Franz
FARKAS Ilona /27 rk
Lebensorte: Batsch   
Tp 1. Medve Josef und Magdalena, Batsch 2. Medve Josef, Szalai Magdalena, Batsch 3. Medve Magdalena und Josef, Batsch 4. Medve Josef, Batsch

<7021> SZALAY Michael rk < 7020.5
* 22.08.1804 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Szalay Ferencz /37 , Farkas Katharina
oo 22.08.1826 Batsch Qu: Batsch HM 1826 Tz : Dunacsek Georg, Bodry Joseph, Towarisch
MAY Barbara rk
Lebensorte: Towarisch   

<7022> SZATLEK Adam


<7023> SZECSKAR Ignaz rk
Lebensort: Batsch   
oo 25.11.1794 Batsch Qu: Batsch HM 1794 Tz : Szlezak Carolus, Pesser Adam,
HERRMANN Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Jakob * 12.07.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
2. Franz * 18.07.1801 Batsch  Qu: Batsch TM 1801
3. Maria * 08.05.1803 Batsch  Qu: Batsch TM 1803
Tp 1. Hapt Michael, Novoselo 2. Pokfus Johannes, Kampel Maria, Batsch 3. Abt Michael und Maria, Novoselo

<7024> SZECSKAR Ignaz rk
2.oo 17.07.1803 Batsch Qu: Batsch HM 1803 Tz : Turacselja Francisco, Dns.,Majer Johann, Batsch
MOSER Maria rk
Lebensorte: Batsch   

<7025> SZECSKAR Mihal /25 rk
Lebensort: Batsch   
oo 15.01.1850 Batsch Qu: Batsch HM 1850 Tz : Szecskar Janos, Schneider Georg, Batsch
MAY Justina /25 rk
Lebensorte: Batsch   

<7026> SZECSKáR Johannes /19 rk
Lebensort: Bogyan   
oo 16.11.1892 Batsch Qu: Batsch HM 1892 Tz : Kovacsevics Stefan, Daniel Stefan
ANTALOWITSCH Eva /19 rk < 142.3
* 19.12.1873 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Antalowitsch Matthias , Oszicsan Maria

<7027> SZEGEDI Georg/23 rk
Lebensort: Csonopla   
oo 30.05.1899 Batsch Qu: Batsch HM 1899 Tz : Farkas David und Vraczko Vlado
FARKAS Anna/22 rk < 952.2
Lebensorte: Dautova   
Eltern: Farkas Josef , Farkas Katharina

1. Michael/22
oo 21.02.1922 Batsch, Farkas Maria/19 > 7028
2. Johannes * 12.07.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
Tp 2. Geiger Maria und Gergely Johannes

<7028> SZEGEDI Michael/22 rk < 7027.1
Lebensort: Towarisch   
Eltern: Szegedi Georg/23 , Farkas Anna/22
oo 21.02.1922 Batsch Qu: Batsch HM 1922 Tz : Sörfözö Josef und Gyuretich Andreas
FARKAS Maria/19 rk < 968.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Farkas Franz , Kelemen Elisabeth

1. Katharina/23 * 03.12.1922 Batsch
Tp 1. Sörfözö Maria, Sörfözö Josef

<7029> SZEGÖ Adelheid 0.oo 6793 oo 6805
1. o-o SEHRIGER Fran Ernst * 24.09.1919 Batsch
Tp 1. Nemetz Paula, Selinger Mathias

<7030> SZEKERES Johannes rk
2.oo 31.07.1775 Batsch Qu: Batsch HM 1775 Tz : Makai Georgio, Kampel Andreas
NAGY Susanna rk


<7031> SZELINGER Lorenz/24 rk
Lebensort: Rats-Militisch   
oo 26.11.1901 Batsch Qu: Batsch HM 1901 Tz : Topalich Emmerich und Kalli Christian
SCHNEIDER Anna/21 rk < 6428.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schneider Johannes /21 , Schlageder Katharina /19

<7032> SZEMLER Johannes rk
Lebensort: Deronje   
oo 
SCHMIDT Veronika rk
Lebensorte: Deronje   

1. Anna * 04.06.1801 Batsch  Qu: Batsch TM 1801
Tp 1. Kettler Anna und Matthias, Batsch

<7033> SZENSZ Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 
RESCH Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Karl Alexander Matth * 20.05.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896 † 01.02.1900 Batsch
Tp 1. Resch Josef und Resch Eva

<7034> SZENTIVANSZKY Anton /35 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 10.10.1836 Batsch Qu: Batsch HM 1836 Tz : Szentivansky Michael, Stogrosich Martino
HORNJAK Katharina /36 rk
Lebensorte: Batsch   

<7035> SZENTIVANSZKY Andreas /30 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 27.02.1838 Batsch Qu: Batsch HM 1838 Tz : Szentivansky Antal, Berger Paul
NAGY Rozsi /27 rk
Lebensorte: Batsch   

<7036> SZENTIVANSZKY Illes /60 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 05.02.1844 Batsch Qu: Batsch HM 1844 Tz : Zsigri Janos, Kubanovich Ferencz, Batsch
PEKETICH Eva /50 rk
Lebensorte: Batsch   

<7037> SZENTIVANSZKY Anton /43 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 23.02.1857 Batsch Qu: Batsch HM 1857 Tz : Penavin Emerich und Fabian
SCHUSTER Anna /36 rk
Lebensorte: Batsch   

<7038> SZENTIVANSZKY Stefan /32 rk
† 10.04.1904 Batsch Lebensort: Batsch   
2.oo 06.05.1878 Batsch Qu: Batsch HM 1878 Tz : Bartholovich Anton, Szentivanszky Gregor
PEKETICH Margareta /25 rk
Lebensorte: Batsch   

<7039> SZIBA Nikolaus
oo 
ACKERMANN Maria


1. Maria/19

<7040> SZIKORA Matyas /25 rk
Lebensort: Batsch   
oo 28.01.1846 Batsch Qu: Batsch HM 1846 Tz : Kovacs Marton, Farkas Mihal, Batsch
KALMANY Maria /35 rk
Lebensorte: Batsch   

<7041> SZILBERHOL Paul rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HORNJAK Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina * 13.09.1800 Batsch  Qu: Batsch TM 1800
2. Anna * 17.01.1802 Batsch  Qu: Batsch TM 1802
3. Paul * 19.01.1803 Batsch  Qu: Batsch TM 1803
4. Elisabeth * 02.04.1806 Batsch  Qu: Batsch TM 1806
Tp 1. Biszaczky Paul und Getra Maria, Batsch 2. Biszaczky Maria und Paul, Batsch 3. Biszaczki Paul, Gera Maria, Batsch 4. Biszaczky Paul und Gattin Gerova Maria, Batsch

<7042> SZLEHOGYI Anna


<7043> SZLEZAK Klara rk 0.oo 4287 oo 4307
Lebensort: Batsch   
1. o-o May Elisabeth * 18.08.1805 Batsch  Qu: Batsch TM 1805
Tp 1. Kesmarhi Elisabeth Dna. Gd Csajaghy Alexander Dns., Batsch

<7044> SZLEZAK Michael rk
Lebensort: Batsch   
oo 27.11.1815 Batsch Qu: Batsch HM 1815 Tz : Szalay Francisco, Vavra Martino, Batsch
RADICH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

<7045> SZOCZKY Georg rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HORVATH Rosa rk
Lebensorte: Batsch   

1. Paul * 03.05.1801 Batsch  Qu: Batsch TM 1801
Tp 1. Nysky Elisabeth und Paul, Batsch

<7046> SZOLOMAYI Josef
oo 
MAYER Magdalena


1. Josef/28

<7047> SZTAPKOVICH Michael rk
Lebensort: Batsch   
oo 21.01.1817 Batsch Qu: Batsch HM 1817 Tz : Setska Michael, Pregler Joseph, Batsch
BAUER Anna rk
Lebensorte: Batsch   

<7048> SZTOGROCSICH Vinvenz/20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 13.10.1913 Batsch Qu: Batsch HM 1913 Tz : Rozsich Martin und Oszicsan Franz
PEKETICH Anna/17 rk < 5519.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Peketich Vincenz

1. Katharina * 05.03.1916 Batsch
Tp 1. Jakich Anna, Rozsich Anton

<7049> SZUHOCZKI Martinus rk
Lebensort: Batsch   
oo 13.01.1784 Batsch Qu: Batsch HM 1784 Tz : Skovrecz Martinus, Horvath Georgius, Batsch
HORVATH Rosalia rk
Lebensorte: Batsch   

<7050> SZUHOGYI Georg rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Szuhogyi Stefan ˜ 23.08.1798 Batsch  Qu: Batsch TM 1798
2. o-o Szuhogyi Franziska * 09.10.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
3. o-o Szuhogyi Juliana * 25.06.1802 Batsch  Qu: Batsch TM 1802
4. o-o Szuhogyi Anna * 28.04.1804 Batsch  Qu: Batsch TM 1804
5. o-o Szuhogyi Stefan Sd Georg und Anna 2Mo * 18.07.1805 Batsch  Qu: Batsch TM 1805 ± 12.09.1805 Batsch Qu: Batsch StM 1805
oo 
XYZLEER

Tp 1. Kreczner Elisbeth, Jungfrau, Batsch 2. Burza Theresia und Georg, Batsch 3. Burza Georg, Batsch 4. Medve Anna Theresia Gd Burza Georg, Batsch 5. Burza Georg und Gattin Medve Theresia, Batsch

<7051> SZUHOGYI Paul/62 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 01.03.1924 Batsch Qu: Batsch StM 1924 Tz : Pavlicsek Emmerich und Sörfözö Josef
KALMAN Elisabeth/49 rk 1.oo 7567
Lebensorte: Batsch   

<7052> SZURCSICH Johannes
oo 
MALOKOVICH Karolin/27 rk 2.oo 5292
Lebensorte: Batsch   

<7053> SZURCSIK NN
oo 
FARKAS Katharina rk o-o 952
Lebensorte: Baracska   

1. Elisabeth/18

<7054> SZURCSIK Stefan/24 rk < 952.1
Lebensort: Baracska   
Mutter: , Farkas Katharina
oo 09.12.1896 Batsch Qu: Batsch HM 1896 Tz : Hosszu Josef und Weckerle Peter
FRANYO Anna/17 rk < 2806.1
Lebensorte: Dautova   
Mutter: , Kapitany Agnes

<7055> SZUVAICSICH Lukas rk
Lebensort: Batsch   
oo 
MARTINI Juliana rk
Lebensorte: Batsch   

1. Elisabeth * 26.08.1800 Batsch  Qu: Batsch TM 1800
Tp 1. Kerszmarich Elisabeth Td Dns.Anton, Batsch

<7056> TASS Matthias rk
Lebensort: Deronje   
oo 
KRAUS Eva rk
Lebensorte: Deronje   

1. Anna Maria * 19.02.1804 Batsch  Qu: Batsch TM 1804
Tp 1. Pulacher Anna Maria Gd Herzel Stefan, Deronje

<7057> TASS Andreas rk
Lebensort: Deronje   
oo 
KLEIN Katharina rk < 2946.5
* 02.09.1913 Batsch Lebensorte: Deronje   
Eltern: Klein Jakob/24 , Drahovski Apollonia

1. Martin * 05.03.1804 Batsch  Qu: Batsch TM 1804
Tp 1. Ritt Martin und Jergel Magdalena, Deronje

<7058> TAUBNER Anna rk 0.oo 2621
Lebensort: Parabutsch   
1. o-o Kress Theresia /33
3.oo 24.03.1881 Batsch, Heckl Martin /22/35/40 > 1612

<7059> TAUTOS Josef/36 rk
Lebensort: Labod Com. Smogy   
oo 
KORDA Karolin


1. Anton † 27.11.1916 Batsch
2.oo 04.10.1910 Batsch Qu: Batsch HM 1910 Tz : Resch Franz und Dr. Tautos Georg
RESCH Laura-Elisabeth rk < 5956.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Resch Josef

<7060> TEMEDOVACZ Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 20.11.1798 Batsch Qu: Batsch HM 1798 Tz : Setzkar Michael, Agarski Josephus, Batsch
MATESSICH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

<7061> TEUBL Josef /23 rk
Lebensort: Batsch   
oo 24.01.1854 Batsch Qu: Batsch HM 1854 Tz : Hartusch Mathias, Martin Franz
OSWALD Elisabeth /20 rk
Lebensorte: Batsch   

<7062> TEUCHMANN Johannes
oo 
HEITZ Maria


1. Johannes/25 * um.1888 Plavna
oo 17.11.1913 Batsch, Horn Rosa/22 > 7063


<7063> TEUCHMANN Johannes/25 rk < 7062.1
* um.1888 Plavna Lebensort: Plavna   
Eltern: Teuchmann Johannes , Heitz Maria
oo 17.11.1913 Batsch Qu: Batsch HM 1913 Tz : Ripsam Paul und Medve Johannes
HORN Rosa/22 rk < 2051.2
* 23.05.1891 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Horn Robert , Kämmerer Josepha

1. Franz- † 05.06.1921 Batsch
2. Maria- † 18.09.1921 Batsch
3. Maria-- † 18.03.1929 Batsch
4. Franz Robert * 06.06.1916 Batsch
5. Anna * 14.05.1922 Batsch
6. Josef * 20.02.1924 Batsch  Qu: Batsch TM 1924
7. Anton * 29.06.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926 † 06.07.1926 Batsch
8. Maria * 15.09.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
9. Elisabeth * 01.11.1931 Batsch  Qu: Batsch TM 1931
Tp 4. Teuchmann Anna, Horn Johann 5. Teichmann Anna, Horn Johann 6. Teichmann Anna und Horn Johannes 7. Horn Johannes und Teuchmann Anna 8. Teuchmann Anna und Horn Johannes 9. Horn Johannes und Teuchmann Anna

<7064> TEUFEL (TAIFL) Nicola rk
Lebensort: Bukin   
oo 20.08.1761 Batsch Qu: Batsch HM 1761 Tz : Mille Sigmund, Kampel Joseph, Batsch
WEISS (WAISIN) Maria Anna rk


<7065> THASZ Martin rk
Lebensort: Deronje   
oo 
KRAUS Eva rk
Lebensorte: Deronje   

1. Stefan * 05.05.1802 Batsch  Qu: Batsch TM 1802
Tp 1. Hazli Stefan, Polyavrin Anna Maria, Deronje

<7066> THON Nikolaus
* 07.12.1862 Towarisch † 07.02.1932 Batsch
oo 09.02.1886 Towarisch
WAGNER Rosalia
* 04.10.1864 Towarisch

1. Marianna/21 * Towarisch
2.oo 24.01.1911 Batsch, Treuer Stefan/27 > 7154
2. Adam/20 * 19.06.1894 Towarisch
oo 19.02.1914 Batsch, Heckl Rosina/19 > 7067
3. Nikolaus/22 * 17.11.1898 Towarisch
oo 27.04.1920 Batsch, Fischer Theresia/17 > 7068


<7067> THON Adam/20 rk < 7066.2
* 19.06.1894 Towarisch † 17.09.1952 Lebensorte: Towarisch Batsch  
Eltern: Thon Nikolaus , Wagner Rosalia
oo 19.02.1914 Batsch Qu: Batsch HM 1914 Tz : Jakich Franz und Idzsanovich Stefan
HECKL Rosina/19 rk < 1648.1
* 20.03.1895 Batsch † 17.11.1978 Maxdorf Lebensorte: Batsch   
Eltern: Heckl Georg , Kress Anna

1. Adam/22 * 26.04.1915 Batsch
oo 05.10.1937 Batsch, Orth Maria/17 > 7069
2. Franz * 21.05.1919 Batsch
Tp 1. Belschecz Rosalia 2. Holzschuh Franz, Bläsius Marin

<7068> THON Nikolaus/22 rk < 7066.3
* 17.11.1898 Towarisch Lebensort: Towarisch   
Eltern: Thon Nikolaus , Wagner Rosalia
oo 27.04.1920 Batsch Qu: Batsch HM 1920 Tz : Klebert Kaspar und Kaiser Georg
FISCHER Theresia/17 rk < 1238.2
* 12.08.1903 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Fischer Johannes , Wischt Magdalena

1. Anna/17 * 23.05.1921 Batsch
oo 23.02.1938 Batsch, Treuer Josef/25 > 7175
2. Stefan * 20.03.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Mutter Anna, König Stefan 2. Mutter Anna und König Stefan

<7069> THON Adam/22 rk < 7067.1
* 26.04.1915 Batsch † 06.08.1987 Maxdorf Lebensort: Batsch   
Eltern: Thon Adam/20 , Heckl Rosina/19
oo 05.10.1937 Batsch Qu: Batsch HM 1937 Tz : Holzschuh Franz und Drach Lorenz
ORTH Maria/17 rk < 5322.1
* 24.03.1920 Batsch † 24.09.1988 Maxdorf Lebensorte: Batsch   
Eltern: Orth Jakob , Drahovski Elisabeth

1. Josef Franz * 01.08.1938 Batsch  Qu: Batsch TM 1938 † 24.05.1988 Maxdorf
2. Anna * 24.05.1941 Batsch  Qu: Batsch TM 1941
3. Rosmarie * 25.02.1951 Hörbertsham
Tp 1. Thon Anna und Treuer Josef 2. Thon Anna und Treuer Josef

<7070> THORENT Georg rk
oo 
HARTUSCH Katharina rk 2.oo 6988
Lebensorte: Batsch   

<7071> THRONER Josef
1. o-o Throner Maria * 13.06.1919
oo 14.01.1942 Deronje, Amma Michael > 54

<7072> THÜRR Agathe rk oo 3102
Lebensort: Batsch   
1. o-o Kölbli Katharina Td Anton und Agathe 8Ta † 23.05.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849
2. o-o Kölbli Bernhard * 15.06.1850 Batsch  Qu: Batsch TM 1850
1.oo 26.11.1872 Batsch, Klemm Elisabeth > 3244
2.oo , Kraus Katharina
3. o-o Kölbli Magdalena /19 * 17.07.1852 Batsch
oo 14.02.1871 Batsch, Messerschmid Florian /27 > 4594
4. o-o Kölbli Michael /26 * 12.04.1854 Batsch
oo 23.11.1880 Batsch, Lebanovics Maria /20 > 3246
5. o-o Kölbli Agatha * 08.03.1857 Batsch
oo 10.05.1875 Batsch, Schwager Heinrich > 6655
6. o-o Kölbli Anton * 08.03.1857 Batsch  Qu: Batsch TM 1857
7. o-o Kölbli Juliana * 12.06.1859 Batsch
oo 21.11.1876 Batsch, Herrmann Johannes > 1796
8. o-o Kölbli Anton * 17.01.1862 Batsch
oo , Schneider Susanna > 3250
9. o-o Kölbli Johannes * 11.06.1865 Batsch  Qu: Batsch TM 1865
10. o-o Kölbli Josef * 22.09.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867 † 21.02.1888 Batsch
Tp 2. Jung Bernhard, Drahovski Katharina 3. Drahovsky Katharina,Bernhard Jung 6. Jung Bernhard, Drahovszki Katharina und Hartusch Katharina 8. Thomas Roth, Juliane Hausz 9. Rott Johannes und Mausz Juliana 10. Roth Johannes und Hausz Juliana

<7073> THÜRR Georg /21 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 09.02.1847 Batsch Qu: Batsch HM 1847 Tz : Schneider Georg, PoszpishelKarol, Batsch
MAY Justina /22 rk
Lebensorte: Batsch   

<7074> THÜRR Margareta
1. o-o Klemm Anna /22
oo 31.08.1863 Batsch, Warnus Josef > 7338

<7075> THÜRR Barbara
1. o-o Landenberger Katharina * 07.03.1795
oo 01.03.1813 Hodschag, Mink Josef > 4659

<7076> TILLI Josef
* Parabutsch
oo 
DORNSTÄDTER Franziska


1. Franz * 05.06.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884
Tp 1. Fuchs Johannes und Eichinger Magdalena

<7077> TILLI Adam rk
Lebensort: Parabutsch   
oo 
HAUSMANN Apollonia rk
† 24.11.1904 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Apollonia /16 * um.1852 Batsch
oo 04.02.1868 Batsch, Fleschler Martin > 1287
2. Theresia * 04.02.1865 Batsch  Qu: Batsch TM 1865 † 26.02.1865 Batsch
3. Anna /18 * 04.10.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866
oo 03.02.1885 Batsch, Fischer Josef /24 > 1146
4. Stefan * 14.11.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868
Tp 2. Jung Bernhard Drahovszki Katharina 3. Jung Bernhard und Drahovszki Bernhard 4. Eichinger Johannes und Duhacsek Fraziska

<7078> TILLI Josef rk
Lebensort: Parabutsch   
oo 
HOFSCHAUER Apollonia
Lebensorte: Batsch   

1. Josef /25 * um.1852 Parabutsch
oo 10.05.1875 Batsch, Klemm Magdalena /23 > 7101


<7079> TILLI Georg rk
Lebensort: Paraga   
oo 
TILLI VH Maria rk
Lebensorte: Paraga   

1. Agatha ˜ 13.04.1775 Batsch  Qu: Batsch TM 1775
Tp 1. Kaiser Stefan (Staifon) und Agatha, Paraga (Filiale)

<7080> TILLI Theresia rk
Lebensort: Batsch   
Lediges Kind
1. o-o Tilli Josef * 23.05.1864 Batsch  Qu: Batsch TM 1864
Tp 1. Schäffer Josef und Maj Theresia

<7081> TILLI Maria rk
Lebensort: Batsch   
2 Ledige Kinder
1. o-o Tilli Stefan * um.1829 Batsch  Qu: Batsch TM 1868
oo , Boj Eva > 7100
2. o-o Tilli Josef * 27.09.1865 Batsch  Qu: Batsch TM 1865
Tp 1. Knöbl Josef und Fath Katharina 2. Toth Katharina Gd Knebl Josef

<7082> TILLI Anna-Maria Td Stefan und Eva 2Jhr rk
† 02.10.1862 Batsch Qu: Batsch StM 1862 Lebensort: Parabutsch   

<7083> TILLI Adam Sd Stefan und Eva ?Jhr rk
† 07.09.1863 Batsch Qu: Batsch StM 1863 Lebensort: Batsch   

<7084> TILLI Theresia rk
1. o-o Tilli Josef Sd Tilli Theresia 4Ta † 25.05.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864

<7085> TILLI Bernhard Sd Adam und Apollonia 8Wo rk
† 25.07.1868 Batsch Qu: Batsch StM 1868 Lebensort: Batsch   

<7086> TILLI Katharina Td Stefan und Eva 2Ta rk
† 18.10.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871 Lebensort: Batsch   

<7087> TILLI Stefan Sd Stefan und Eva 7Jhr rk
† 12.11.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<7088> TILLI Franz Sd Josef und Magdalena 2Jhr rk
† 25.05.1879 Batsch Qu: Batsch StM 1879 Lebensort: Batsch   

<7089> TILLI Franz Sd Josef und Magdalena 10Mo rk
† 02.11.1882 Batsch Qu: Batsch StM 1882 Lebensort: Batsch   

<7090> TILLI Katharina rk
1. o-o Jonas Verona/25
oo , Liely Josef/22 > 3939

<7091> TILLI Paul/24 rk < 7101.3
Lebensort: Batsch   
Eltern: Tilli Josef /25 , Klemm Magdalena /23
oo 18.05.1915 Batsch Qu: Batsch HM 1915 Tz : Hartusch Franz und Schall Josef
KLEIN Eva/17 rk < 2945.9
* 25.08.1914 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Klein Nikolaus/21 , Radovich Theresia/17

<7092> TILLI Josef
Lebensort: Batsch   
oo 
BRUNNER Magdalena < 593.2
* 12.06.1880 Batsch † 26.05.1942 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Brunner Michael/60 , Kaiser Magdalena

1. Josef/20
oo 27.01.1921 Batsch, Kaiser Agatha/17 > 7093
2. Johannes
oo 27.01.1921 Batsch, Krämer Magdalena/19 o|o > 7094
3. Eva/19
4. Johannes * 05.08.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
5. Josef * 14.06.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
6. Eva * 23.12.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
oo , Kempf Peter > 2889
7. Apollonia * 21.06.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
Tp 4. Andres Johannes und Hotolich Apollonia 5. Andres Johannes und Hotolich Apollonia 6. Hotolich Apollonia und Andresz Johannes 7. Andresz Johannes und Hotolich Apollonia

<7093> TILLI Josef/20 rk < 7092.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Tilli Josef , Brunner Magdalena
oo 27.01.1921 Batsch Qu: Batsch StM 1921 Tz : Andres Johannes und Fischer Paul
KAISER Agatha/17 rk < 2602.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kaiser Andreas , Fischer Elisabeth

1. Martin * 21.01.1922 Batsch
2. Apollonia * 19.06.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
3. Magdalena * 08.11.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
Tp 1. Purr Martin, Andres Apollonia 2. Andres Apollonia und Purr Martina 3. Andres Apollonia und Purr Martina

<7094> TILLI Johannes rk < 7092.2
Lebensort: Batsch   
Eltern: Tilli Josef , Brunner Magdalena
oo 27.01.1921 Batsch Qu: Batsch StM 1921 Tz : Fleschler Nikolaus und Andresz Johannes, Ehe geschieden
KRÄMER Magdalena/19 rk < 3494.6
* 25.11.1902 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Krämer Nikolaus , Mink Katharina /17

1. Katharina * 03.01.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
Tp 1. Sutter Johannes und Knöbl Katharina

<7095> TILLI Apollonia


<7096> TILLI Magdalena rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Lutrov Josef Anton * 07.06.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Öffenberger Stefan und Tilli Katharina

<7097> TILLI Anna rk oo 6333
Lebensort: Parabutsch   
1. o-o Schmidt Anna /22
oo 27.01.1857 Batsch, Fent Josef /32 > 1093

<7098> TILLI Anton ledig 69Jhr rk
* um.1809 † 25.04.1878 Batsch Qu: Batsch StM 1878 Lebensort: Parabutsch   

<7099> TILLI Adam Gd Hermann Apollonia 41Jhr rk
* um.1827 † 21.01.1868 Batsch Qu: Batsch StM 1868 Lebensort: Parabutsch   

<7100> TILLI Stefan rk < 7081.1
* um.1829 Batsch Qu: Batsch TM 1868 † 03.03.1873 Batsch
Mutter: , Tilli Maria
oo 
BOJ Eva
† 15.11.1909 Batsch

1. Adam * 22.08.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863
2. Eva * 22.08.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863
3. Katharina * 17.08.1864 Batsch  Qu: Batsch TM 1864
4. Theresia * 10.09.1865 Batsch  Qu: Batsch TM 1865
5. Johannes /19 * 06.10.1866 Batsch
oo 24.11.1885 Batsch, Orth Magdalena /25 Wwe > 7102
6. Katharina * 16.10.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871
Tp 1. Kempf Johannes und Pencz Gertrud 2. Kempf Johannes und Pencz Gertrud 3. Kempf Johannes und Pencz Gertrud 4. Kempf Johannes und Pencz Gertrud 6. Mühlfeld Eva Gd Freiszt Josef

<7101> TILLI Josef /25 rk < 7078.1
* um.1852 Parabutsch † 20.02.1892 Batsch Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Tilli Josef , Hofschauer Apollonia
1. o-o Tilli Apollonia /21 * um.1852
oo 16.09.1873 Batsch, Piller Anton /24 > 5613
oo 10.05.1875 Batsch Qu: Batsch HM 1875 Tz : Roth Josef, Manz Lorenz
KLEMM Magdalena /23 rk < 1518.1
* um.1852 Batsch † 27.08.1898 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Klemm Paul , Hajer Margarethe

2. Apollonia/21
oo 05.06.1906 Batsch, Becker Matthias/21 > 341
3. Paul/24
oo 18.05.1915 Batsch, Klein Eva/17 > 7091
4. Barbara * 01.01.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
5. Franz * 20.03.1877 Batsch  Qu: Batsch TM 1877
6. Josef * 03.12.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
7. Barbara * 29.08.1880 Batsch  Qu: Batsch TM 1880
8. Franz * 29.01.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
9. Stefan * 24.07.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
10. Apollonia * 07.10.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
11. Franz * 15.06.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
12. Paul * 07.03.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
oo , Schall Theresia > 7106

Tp 4. Hartusch Franz und Amsz Barbara (+24.02.1876) 5. Hartusch Franz und Amsz Barbara 6. Hartusch Franz und Ams Barbara 7. Ams Barbara Gd Hartusch Franz 8. Hartusch Franz und Ams Barbara 9. Hartusch Franz und Ams Barbara 10. Hartusch Franz und Ams Barbara 11. Hartusch Franz und Ams Barbara 12. Hartusch Franz und Gattin Ams Brbara

<7102> TILLI Johannes /19 rk < 7100.5
* 06.10.1866 Batsch † 25.01.1892 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Tilli Stefan , Boj Eva
1. o-o Tilli Anna/17
oo 08.02.1904 Batsch, Tomasich Johannes/26 > 7128
oo 24.11.1885 Batsch Qu: Batsch HM 1885 Tz : Lesmeister Josef, Hartusch Jakob
ORTH Magdalena /25 Wwe rk 2.oo 5127
* um.1868 Hodschag Lebensorte: Hodschag Batsch  

2. Anna * 06.07.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
3. Stefan * 26.12.1889 Batsch
oo 25.02.1908 Batsch, Mettler Katharina > 7105

Tp 2. Eichinger Anton und Knöbl Anna

<7103> TILLI Anna Gd Fischer Josef 22Jhr rk
* um.1866 † 26.01.1888 Batsch Qu: Batsch StM 1888 Lebensort: Batsch   

<7104> TILLI Bernhard (posthum) rk
* 22.05.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868

<7105> TILLI Stefan rk < 7102.3
* 26.12.1889 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Tilli Johannes /19 , Orth Magdalena /25 Wwe
oo 25.02.1908 Batsch Qu: Batsch StM 1908 Tz : Eichinger Anton und Heitz Josef
METTLER Katharina rk < 4608.2
* 09.09.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892
Eltern: Mettler Andreas /24 , Hartusch Theresia /23

1. Katharina /18
1.oo , Merkl Georg > 4588
2.oo , Jonas Andreas /23 > 2516
2. Magdalena * 12.11.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
3. Katharina/18 * 19.08.1912 Batsch > 5396
Tp 2. Schneider Magdalena und Wischt Simon 3. Schneider Magdalena, Wischt Simon

<7106> TILLI Paul rk < 7101.12
* 07.03.1891 Batsch Qu: Batsch TM 1891 † 22.03.1950 Aglasterhausen Lebensorte: Batsch Aglasterhausen  
Eltern: Tilli Josef /25 , Klemm Magdalena /23
oo 
SCHALL Theresia rk
* 14.05.1899 Batsch † 17.11.1966 Aglasterhausen Lebensorte: Batsch Aglasterhausen  

1. Josef * 31.03.1920 Batsch
oo , Hartusch Magdalena > 7108

Tp 1. Kaiser Josef, Fischer Theresia

<7107> TILLI Katharina/18 rk < 7105.3
* 19.08.1912 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Tilli Stefan , Mettler Katharina
1. o-o Öffenberger Katharina * 22.08.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
2. o-o Öffenberger Maria Magdalena * 19.07.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
Tp 1. Tilli Magdalena und Lutrov Stefan 2. Tilli Magdalena und Lutrov Stefan

<7108> TILLI Josef < 7106.1
* 31.03.1920 Batsch † 23.06.2004 Aglasterhausen
Eltern: Tilli Paul , Schall Theresia
oo 
HARTUSCH Magdalena rk < 1594.4
* 08.07.1924 Batsch Qu: Batsch TM 1924 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hartusch Franz , Klein Magdalena/18

<7109> TILLINGER Georg rk
Lebensorte: Batsch Terschanik  
1. o-o Tillinger Nikolaus * 29.11.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
oo 
BLATINSZKY Maria
* Futog

2. Stefan * 24.07.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
3. Josef * 12.02.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
Tp 1. Kopcsanszki Michael (gk)und Gattin German Theresia (rk) 2. Szentivanszky Maria Gd Garvan Andreas 3. Winkler Rosa Gd Baranyai Josef

<7110> TILLINGER Veronika rk
* 23.10.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884 Lebensorte: Batsch Terschanik  

<7111> TOLLER Anna
1. o-o Tomasich ...? /21
oo 26.04.1927 Batsch, Simon Johannes/23 > 6819

<7112> TOMASICH Anton
oo 
MÄRZWEILER Theresia < 4533.1
* 22.01.1869 Batsch
Eltern: Märzweiler Michael , Schmidt Veronika

1. Anna * 22.11.1856 Batsch  Qu: Batsch TM 1856
2. Maria /19 * um.1859
oo 28.08.1878 Batsch, Hlavinka Franz /28 > 1946

Tp 1. Schweizer Anna, Mädchen

<7113> TOMASICH Anna rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Tomasich Ludwig * 31.01.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
Lediges Kind
Tp 1. Anna Td Godany Thomas und Lapig Thomas

<7114> TOMASICH Anna Td Georg 3Jhr rk
† 04.12.1749 Plavna Qu: Batsch StM 1749 Lebensort: Plavna   

<7115> TOMASICH Anna Td Anton und Theresia 3Wo rk
† 12.10.1855 Batsch Qu: Batsch StM 1855 Lebensort: Batsch   

<7116> TOMASICH Stefan Sd Stefan und Anna 4Mo rk
† 20.12.1873 Batsch Qu: Batsch StM 1873 Lebensort: Batsch   

<7117> TOMASICH Carolina Td Stefan und Anna 2Jhr rk
† 07.04.1882 Batsch Qu: Batsch StM 1882 Lebensort: Batsch   

<7118> TOMASICH Franz/30 rk < 7119.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Tomasich Josef , Andres Maria
oo 11.03.1933 Batsch Qu: Batsch StM 1933 Tz : Hlavinka Johannes und Polich Franz
SCHILLING Regina/23 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Franz * 16.10.1941 Batsch  Qu: Batsch TM 1941
Tp 1. Reimann Mark und Jung Theresia

<7119> TOMASICH Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
ANDRES Maria rk
† 10.01.1933 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Franz/30
oo 11.03.1933 Batsch, Schilling Regina/23 > 7118
2. Josef * 13.03.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
3. Johannes Markus * 10.01.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
Tp 2. Reimann Markus und Jung Theresia 3. Raiman Markus und Jung Theresia

<7120> TOMASICH Juliana rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Tomasich Wilhelm Josef * 20.12.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
Tp 1. May Josef und Neumayer Theresia

<7121> TOMASICH Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
STILLING Regina rk
Lebensorte: Batsch   

<7122> TOMASICH Anna//
† 24.12.1904 Batsch

<7123> TOMASICH Valentin
† 01.04.1906 Batsch
oo 
NEUMAYER Katharina


1. Katharina * 02.08.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868 † 21.05.1888 Batsch
2. Anna * 01.08.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870 † 29.06.1871 Batsch
3. Valentin * 27.08.1872 Batsch  Qu: Batsch TM 1872 † 05.01.1876 Batsch
4. Anna Maria * 25.09.1874 Batsch  Qu: Batsch TM 1874 † 05.01.1876 Batsch
5. Valentin * 21.11.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
6. Maria * 21.11.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
7. Johannes/26 * 26.03.1878 Batsch
oo 08.02.1904 Batsch, Tilli Anna/17 > 7128
8. Valentin * 16.07.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882 † 04.01.1903 Batsch
9. Anton * 20.09.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887 † 26.10.1891 Batsch
Tp 1. Millmann Theresia Gd Krebsz Johannes 2. Krebs Johannes und Millmann Theresia 3. Krebs Johannes Millmann Theresia(+02.09.1872) 4. Krebs Johannes und Willmann Theresia 5. Krebs Johannes und Millmann Theresia 6. Krebs Johannes und Millmann Theresia 8. Millmann Josef und Hartusch Maria 9. Krebs Johannes und Geczy Theresia

<7124> TOMASICH Johann
* um.1802 † 23.08.1872 Batsch
oo 
BIRLI Theresia 39Jhr rk
* um.1809 † 31.12.1848 Batsch Qu: Batsch StM 1848 Lebensorte: Batsch   

1. Stefan /24 * 11.05.1846 Batsch
oo 24.11.1870 Batsch, Schlageder Anna /24 > 7125


<7125> TOMASICH Stefan /24 rk Soldat, in Neusatz < 7124.1
* 11.05.1846 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Tomasich Johann , Birli Theresia
oo 24.11.1870 Batsch Qu: Batsch HM 1870 Tz : Ackermann Franz, Walter Georg
SCHLAGEDER Anna /24 rk < 6285.1 o-o 6280
* 23.05.1846 Batsch Qu: Batsch TM 1846 Lebensorte: Batsch   
Vater: Schlageder Josef

1. Josef * 02.02.1872 Batsch  Qu: Batsch TM 1872 † 16.01.1876 Batsch
2. Stefan * 08.09.1873 Batsch  Qu: Batsch TM 1873 † 18.04.1875 Batsch
3. Ignaz * 25.09.1874 Batsch
4. Stefan/43 * 11.05.1876 Batsch
oo 16.01.1919 Batsch, Hlavinka Josepha/40 > 7127
5. Josef * 30.05.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
6. Karolina * 09.02.1880 Batsch  Qu: Batsch TM 1880
Tp 1. Walter Georg und W. Juliana 2. Marsch Elisabeth Gd Schweitzer Ignaz (+10.12.1873) 5. Marsch Elisabeth und Schweizer Ignaz 6. Marsch Elisabeth Gd Schweizer Ignaz

<7126> TOMASICH Ignaz rk
* 15.07.1860 Batsch † 30.01.1931 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 08.06.1886 Batsch
GLATZ Maria /17 rk
† 12.10.1920 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  

1. Josef * 12.08.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889 † 18.10.1889 Batsch
2. Anna * 17.09.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
3. Juliana/29 * 01.03.1894 Batsch
oo 03.05.1923 Batsch, Pollich Franz/27 > 5734
4. Josef * 12.01.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
5. Johannes * 22.08.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910 † 21.07.1915 Batsch
Tp 1. Petrik Josef und Flasch Anna, Palanka 2. Petrik Josef und Flasch Anna 4. Tomacsich Anna und Punczmann Ludwig 5. Tomacsich Theresia

<7127> TOMASICH Stefan/43 rk < 7125.4
* 11.05.1876 Batsch † 13.11.1935 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Tomasich Stefan /24 , Schlageder Anna /24
oo 16.01.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Schneider Johannes und Simunovich Stefan
HLAVINKA Josepha/40 rk < 1946.1
* 30.08.1879 Batsch † 18.03.1941 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hlavinka Franz /28 , Tomasich Maria /19

1. Josef/20 * 14.12.1919 Batsch
Tp 1. Kempf Maria, Simunovich Stefan

<7128> TOMASICH Johannes/26 rk < 7123.7
* 26.03.1878 Batsch † 06.06.1929 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Tomasich Valentin , Neumayer Katharina
oo 08.02.1904 Batsch Qu: Batsch HM 1904 Tz : Neumayer Johannes und Eichinger Anton
TILLI Anna/17 rk < 7102.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Tilli Johannes /19 , Orth Magdalena /17

1. Anna/20
oo 03.05.1928 Batsch, Gauges Stefan/24 > 1402
2. Katharina/19 * 09.02.1905 Batsch
oo 02.09.1924 Batsch, Kollmann Peter/23 > 3176
3. Maria Magdalena Theresia * 12.07.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
4. Tomani/21 * um.1906
5. Anna * 23.01.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
6. Maria * 16.01.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
7. Stefan/20 * 20.07.1912 Batsch
oo 05.04.1932 Batsch, Vukovich Katharina/17 > 7129

Tp 3. Friedrich Katharina und Jonas Stefan 5. Friedrich Katharina und Jonas Stefan 6. Friedrich Katharina und Jonas Stefan

<7129> TOMASICH Stefan/20 rk < 7128.7
* 20.07.1912 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Tomasich Johannes/26 , Tilli Anna/17
oo 05.04.1932 Batsch Qu: Batsch HM 1932 Tz : Vorgich Marin und Jonas Stefan
VUKOVICH Katharina/17 rk o-o 7281
* 18.04.1915 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Anna Hermina * 22.04.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934
2. Katharina Maria * 12.11.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
3. Helena * 29.05.1941 Batsch  Qu: Batsch TM 1941
Tp 1. Tomasich Anna und Ganges Stefan 2. Tomacsich Maria und Süto Josef 3. Tomasich Maria und Sitö Josefina

<7130> TOPALICH Paul rk
Lebensort: Batsch   
oo 28.01.1818 Batsch Qu: Batsch HM 1818 Tz : Bertich Damiano, Vomshich Joan, Batsch
SCHUSTER Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina 3Jhr * 26.11.1826 Batsch  Qu: Batsch TM 1826 † 27.09.1829 Batsch Qu: Batsch StM 1829
Tp 1. Kuluncsich Maria, Tochter des Matthias K., Batsch

<7131> TOPALICH Andreas rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HAJMOVICH Rosalia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Peter ˜ 12.09.1795 Batsch  Qu: Batsch TM 1795
2. Josef ˜ 21.03.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
3. Magdalena Td Andreas und Rosaia 17Jhr * 18.06.1802 Batsch  Qu: Batsch TM 1802 † 31.01.1819 Batsch Qu: Batsch StM 1819
4. Margaretha Sd Andreas u. Rosalia 6Jhr * 11.06.1804 Batsch  Qu: Batsch TM 1804 † 19.09.1810 Batsch Qu: Batsch StM 1810
2.oo 
ANTALOWITSCH Rosa rk
Lebensorte: Batsch   

5. Paul * 14.10.1800 Batsch  Qu: Batsch TM 1800
Tp 1. Grubissich Elias und Magdalena, Batsch 2. Hübler Anton, Bözer Anna, Batsch 3. Hibler Maria und Anton, Batsch 4. Hübler Anton, Batsch 5. Hibler Anton und Gattin Maria, Batsch

<7132> TOPALICH Johannes/31 rk < 7133.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Topalich Mark , Ambrosi Magdalena
oo 31.05.1932 Batsch Qu: Batsch HM 1932 Tz : Topalich Stefan und Stampfer Josef
STAMPFER Paula/20 rk < 6858.1
Lebensorte: Brestovac   
Eltern: Stampfer Adam , Schwarz Molena

1. Emmerich Johannes * 29.10.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
Tp 1. Gerhard Elisabeth, Rosa und Gerhard Franz

<7133> TOPALICH Mark
oo 
AMBROSI Magdalena


1. Johannes/31
oo 31.05.1932 Batsch, Stampfer Paula/20 > 7132


<7134> TOTH Nikolaus /18 rk
Lebensort: Batsch   
oo 14.02.1810 Batsch Qu: Batsch HM 1810 Tz : Grubishich Elia, Kapashevich Mathäo, Batsch
HORVATH Anna /17 rk
Lebensorte: Batsch   

<7135> TOTH Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 20.02.1821 Batsch Qu: Batsch HM 1821 Tz : Hübler Anton, Frantz Michael, Batsch
MAYER Anna Maria rk
Lebensorte: Batsch   

<7136> TOTH Emmerich rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 30.01.1833 Batsch Qu: Batsch HM 1833 Tz : Penkutin Fabianus, Toth Joseph
NAGY Theresia23 rk
Lebensorte: Batsch   

<7137> TOTH Emmerich /20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 20.01.1834 Batsch Qu: Batsch HM 1834 Tz : Pavlity Antonio, Tontzik Josepho
FARKAS Eva /23 rk
Lebensorte: Batsch   

<7138> TOTH Johannes /24 rk
Lebensort: Batsch   
oo 24.11.1834 Batsch Qu: Batsch HM 1834 Tz : Hübler Gaspar, Hartus(ch) Matthias
HEITZ Maria /20 rk
Lebensorte: Batsch   

<7139> TOTH Mathias
oo 
TOTH Elisabeth


1. Elisabeth
oo 11.06.1889 Deronje, Reiter Josef > 5897


<7140> TOTH Andreas
Lebensort: Jankonacz   
oo 
SAJTOR Katharina
Lebensorte: Parabutsch   

1. Agnes * 05.02.1895 Batsch
Tp 1. Horvath Erzse

<7141> TOTH Johannes-- /37 rk
Lebensort: Hodschag   
2.oo 30.04.1888 Batsch Qu: Batsch HM 1888 Tz : Roth Josef, Poco Mathias
MAYER Anna /29 rk o-o 4453
† 17.09.1938 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  

<7142> TOTH Johannes /26 rk
Lebensort: Batsch   
oo 16.11.1868 Batsch Qu: Batsch HM 1868 Tz : Zsivolich Kaspar und Johann
HORVATH Katharina /19 rk
Lebensorte: Apatin Batsch  

<7143> TOTH Johannes /24 rk
Lebensort: Bogojevo   
oo 16.11.1885 Batsch Qu: Batsch HM 1885 Tz : Nemes Josef, Sörfözö Stefan
FARKAS Katharina /19 rk
Lebensorte: Batsch   

<7144> TOTH Georg Josef/26 rk
Lebensort: Batsch   
oo 30.04.1935 Batsch Qu: Batsch HM 1935 Tz : Erdudac Emmerich und Simudvarac Vincenz
PEKETICH Juliana/20 < 5515.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Peketich Stefan/24 , Marosevich Maria/22

1. Franz * 20.11.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Lutrov Franz und Jakich Martha

<7145> TOTH Georg rk
Lebensort: Batsch   
oo 
WEINER Theresia rk
Lebensorte: Plavna   

1. Stefan * 28.11.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
Tp 1. Cselich Stefan und Horvath Anna

<7146> TÖRÖK Stefan /24 rk
Lebensorte: Kula Hodschag  
oo 08.10.1872 Batsch Qu: HM 1872 Tz : Cseke Michael, Pongrácz Johann
NAGY Elisabeth /16 rk
Lebensorte: Hercegfalva Batsch  

<7147> TRESCHMIDT Josef rk
Lebensorte: Towarisch Batsch  
oo 
ROTH Juliana rk
* 10.08.1867 Batsch Qu: Batsch TM 1867

1. Anna * 21.07.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
Tp 1. Roth Anna und Hlavinka Anton

<7148> TREUER Michael /25 rk < 7150.1
Lebensort: Hodschag   
Eltern: Treuer Valentin , Knöbl Christina
oo 25.02.1868 Batsch Qu: Batsch HM 1868 Tz : Neumayer Johann, Manz Peter
DUHACSEK Magdalena /19 rk < 765.1
* 25.11.1848 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Duhacsek Stefan , Järgler Anna

1. Franz * 02.08.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868
2. Magdalena * 11.08.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870 † 17.11.1875 Batsch
3. Franziska * 09.10.1872 Batsch  Qu: Batsch TM 1872 † 20.06.1873 Batsch
4. Rosalia * 02.09.1874 Batsch  Qu: Batsch TM 1874 † 25.11.1875 Batsch
5. Eva * 10.12.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
6. Stefan * 09.04.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879
7. Anton * 16.01.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
8. Michael/26 * 17.07.1884 Batsch
oo 14.04.1910 Batsch, Hartusch Katharina/17 > 7169
9. Theresia * 15.10.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
Tp 1. Manz Stefan und Holzschuh Franziska 2. Manz Stefan und Holzschuh Franziska 3. Manz Stefan und Holzschuh Franziska 4. Manz Stefan und Holzschuh Franziska 5. Holzschuh Franziska Gd Manz Stefan 6. Manz Stefan und Holzschuh Franziska 7. Manz Stefan und Gattin Holzschuh Franziska 8. Holzschuh Franziska, Manz Stefan 9. Holzschuh Franziska und Manz Stefan

<7149> TREUER Theresia rk
† 28.10.1897 Batsch Lebensort: Batsch   
1. o-o Fath Jakob /22 * 16.07.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
oo 23.02.1892 Batsch, Fischer Anna /20 > 1086
Tp 1. Roth Josef und Titl Rosalia

<7150> TREUER Valentin rk
oo 
KNÖBL Christina rk


1. Michael /25
oo 25.02.1868 Batsch, Duhacsek Magdalena /19 > 7148
2. Elisabeth * 18.02.1829 Hodschag  Qu: Hodschag OSB 01554
oo 23.04.1850 Hodschag, Gabriel Josef > 1384
3. Eva * 14.01.1839 Hodschag
oo 31.01.1859 Hodschag, Neumayer Johann > 5115


<7151> TREUER
oo 
FARKAS Elisabeth rk < 986.1 o-o 1079
* 10.03.1898 Batsch Qu: Batsch TM 1898 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Farkas Johannes , Biki Franziska

<7152> TREUER Theresia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Fath Rosina/23
oo , Farkas Josef > 989

<7153> TREUER Georg/21 rk < 6135.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Treuer Stefan /23 , Roth Apollonia
oo 22.11.1910 Batsch Qu: Batsch HM 1910 Tz : Kühner Georg und Fischer Johannes
LENNERT Anna/18 rk < 3865.4
* 11.11.1892 Batsch Lebensorte: Batsch   
Vater: Lennert Stefan /23/37

1. Elisabeth
oo 20.09.1932 Batsch, Roth Matthias/20 > 6158
2. Georg
3. Eva/17 † 13.02.1930 Batsch > 1260
4. Josef/25 * 22.03.1913 Batsch
oo 23.02.1938 Batsch, Thon Anna/17 > 7175
5. Anna * 27.03.1916 Batsch
oo , Hottinger Jakob > 2434

Tp 4. Schwerer Josef, Urich Eva 5. Urich Eva, Schwerer Josef

<7154> TREUER Stefan/27 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 24.01.1911 Batsch Qu: Batsch HM 1911 Tz : Drahorszki Jakob und Amsz Josef
THON Marianna/21 rk < 7066.1
* Towarisch Lebensorte: Towarisch   
Eltern: Thon Nikolaus , Wagner Rosalia

1. Stefan/22 * 14.04.1911 Batsch
oo 20.12.1932 Batsch, Drach Magdalena/19 > 7173
2. Nikolaus * 14.03.1912 Batsch
3. Franz/21 * 01.12.1918 Batsch
oo 24.01.1939 Batsch, Schwerer Theresia/18 > 7177
4. Naveri Franz * 01.12.1918 Batsch
Tp 1. Treuer Maria, Ams Josef 2. Manoz Peter, Theresia Ams 3. Ams Theresia, Manz Peter 4. Ams Theresia, Manz Peter

<7155> TREUER Lorenz/19 rk < 7170.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Treuer Stefan/19 , Gabriel Anna/19
oo 21.09.1926 Batsch Qu: Batsch HM 1926 Tz : Kaiser Georg und Faber Franz
KLEMM Anna/16 rk < 3005.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Klemm Jakob/21 , Ries Katharina/17

1. Barbara * 10.07.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927
2. Stefan * 09.04.1933 Batsch  Qu: Batsch StM 1933
Tp 1. Neumayer Barbara und Urich Stefan 2. Urich Stefan und Neumayer Barbara

<7156> TREUER Andreas
1. o-o Treuer Martin * 11.11.1726 Weilheim/Wurmlingen
oo 24.11.1751 Wurmlingen, Wenger Anna > 7159
2. o-o Farkas Andreas /22 * 10.11.1918 Batsch † 25.03.1919 Batsch
Tp 2. Horvath Eva, Bagyi Michael

<7157> TREUER Martin < 7168.1
* Palanka † 17.11.1907 Batsch
Eltern: Treuer Stefan/19 , Holzschuh Marie Anna/17
oo 
SCHUTTER Apollonia
* Hodschag

1. Theresia /22
oo 10.08.1886 Batsch, Höger Josef /26 > 2435


<7158> TREUER Georg
1. o-o Treuer Johanna * 17.01.1737 Weilheim-Würmelingen
oo 17.02.1759 Seitingen, Mink Jakob > 4657

<7159> TREUER Martin < 1305.1
* 11.11.1726 Weilheim/Wurmlingen
Eltern: Treuer Andreas , Forster Lucia
oo 24.11.1751 Wurmlingen
WENGER Anna
* 03.10.1731 Guningen

1. Mathias * 01.09.1752 Weilheim/Wurmlingen
oo 02.03.1772, Holtzer Magdalena > 7160


<7160> TREUER Mathias < 7159.1
* 01.09.1752 Weilheim/Wurmlingen
Eltern: Treuer Martin , Wenger Anna
oo 02.03.1772
HOLTZER Magdalena


1. Josef * 17.02.1774
oo , Zimmerer Maria Anna > 7161


<7161> TREUER Josef < 7160.1
* 17.02.1774 † 27.11.1830
Eltern: Treuer Mathias , Holtzer Magdalena
oo 
ZIMMERER Maria Anna
* 22.04.1782 Lebensorte: Hodschag   

1. Lorenz * 28.03.1812 Hodschag
oo 06.02.1832 Hodschag, Menrath Apollonia > 7163


<7162> TREUER Franz
* 14.05.1809 Hodschag † 19.03.1882 Hodschag
oo 03.02.1834 Hodschag
ORIOLD Apollonia
* 21.07.1817 Hodschag

1. Stefan /23 * um.1854 Hodschag
oo 18.09.1877 Batsch, Roth Apollonia/17 > 7165


<7163> TREUER Lorenz < 7161.1
* 28.03.1812 Hodschag † 29.01.1862 Hodschag
Eltern: Treuer Josef , Zimmerer Maria Anna
oo 06.02.1832 Hodschag
MENRATH Apollonia
* 30.01.1811 Hodschag

1. Lorenz * 31.05.1847 Hodschag
1.oo 28.11.1871 Hodschag, Butter Barbara > 7164
2.oo 22.02.1898 Batsch, Sauer Anna/42


<7164> TREUER Lorenz rk < 7163.1
* 31.05.1847 Hodschag † 04.03.1914 Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Treuer Lorenz , Menrath Apollonia
oo 28.11.1871 Hodschag
BUTTER Barbara rk < 632.1
* 09.06.1851 Hodschag † 15.10.1897 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Butter Nikolaus , Manz Elisabeth

1. Katharina * 15.08.1872 Batsch † 07.09.1872 Batsch
2. Martin * 19.01.1874 Hodschag
oo 02.05.1899 Batsch, Hotolich Katharina > 7166
3. Lorenz * 18.02.1876 Hodschag
oo , Kles Magdalena > 7167
4. Jakob * 04.02.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878 † 15.03.1878 Batsch
5. Nikolaus * 13.05.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879 † 10.06.1897 Batsch
6. Josef * 08.04.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881 † 12.05.1881 Batsch
7. Georg * 08.04.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881 † 15.04.1881 Batsch
8. Anna/20 * 11.04.1882 Batsch
oo 04.02.1902 Batsch, Hausperger Andreas/24 > 1601
9. Josef * 18.03.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884 † 18.10.1888 Batsch
10. Michael * 18.09.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886 † 04.03.1887 Batsch
11. Stefan/19 * 26.07.1888 Batsch
oo 27.11.1907 Batsch, Gabriel Anna/19 > 7170
12. Katharina/19 * 26.10.1889 Batsch
oo 19.05.1908 Batsch, Oswald Michael/23 > 5378
13. Katharina * 26.10.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
14. Barbara * 26.10.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
Klosterschwester
15. Franz * 07.10.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 12.10.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892
2.oo 22.02.1898 Batsch
SAUER Anna/42 rk 1.oo 5870
Lebensorte: Filipova-Towarisch   

16. Martin
Tp 4. Sutter Jakob und Gattin S. Anna 5. Szutter Anna Gd S.Jakob 6. Bertran Josef und Anna Menges (+12.05.1881) 7. Bertran Josef und Menges Anna(+15.04.1881) 8. Bertran Josef, Menges Anna 9. Bertram Josef und Gattin Menges Anna 10. Bertram Josef und Menges Anna 13. Bertram Josef 14. Menges Anna Gd Treuer Lorenz 15. Bertram Josef und Menges Anna

<7165> TREUER Stefan /23 rk < 7162.1
* um.1854 Hodschag † 01.03.1914 Batsch Lebensort: Hodschag   
Eltern: Treuer Franz , Oriold Apollonia
1. o-o Treuer Georg/21
oo 22.11.1910 Batsch, Lennert Anna/18 > 7153
oo 18.09.1877 Batsch Qu: Batsch HM 1877 Tz : Mergl Stefan, Fáth Josef
ROTH Apollonia/17 rk < 6122.2
* um.1860 Batsch † 15.05.1936 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Roth Josef , Dietl Rosina

2. Theresia Td Stefan und Apollonia 17Ta † 08.10.1878 Batsch Qu: Batsch StM 1878
3. Franz Sd Stefan und Apollonia 5Mo † 16.07.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880
4. Maria/16
oo 09.11.1909 Batsch, Hausz Josef/21 > 1604
5. Theresia * 21.09.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
6. Franz * 22.02.1880 Batsch  Qu: Batsch TM 1880
7. Katharina * 07.05.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881
8. Apollonia/17 * 07.09.1882 Batsch
oo , Drahovski Jakob > 749
9. Stefan * 12.01.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884
10. Stefan/19 * 12.01.1884 Batsch
oo 05.05.1903 Batsch, Holzschuh Marie Anna/17 > 7168
11. Lorenz * 03.08.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891 † 10.09.1891 Batsch
12. Rosalia * 07.07.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 07.07.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892
13. Maria * 14.08.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
Tp 5. Bader Franz und Fath Theresia(+08.10.1878) 6. Bader Franz und Fath Theresia(+16.07.1880) 7. Kühner Georg und Jungert Katharina 8. Lungart Katharina, Kühner Georg 9. Kühner Georg und Jungert Katharina 11. Kühner Georg und Gattin Junger Katharina 12. Nottaufe durch Hebamme Freiszt Eva 13. Kühner Georg und Jung Katharina

<7166> TREUER Martin rk < 7164.2
* 19.01.1874 Hodschag † 29.10.1940 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Treuer Lorenz , Butter Barbara
oo 02.05.1899 Batsch
HOTOLICH Katharina rk < 2431.5
* 12.11.1881 Batsch † 13.08.1945 Filipova Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hotolich Anton , Mattheis Theresia

1. Lorenz * 08.08.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1903 † 23.09.1903 Batsch
2. Anna * 16.05.1906 Batsch
oo 27.10.1921 Batsch, Walter Johannes > 7318
3. Katharina * 03.02.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908 † 27.03.1908 Batsch
4. Anton/18 * 01.11.1909 Batsch
oo 01.05.1928 Batsch, Ketterer Apollonia/16 > 7172
5. Theresia/17 * 01.10.1911 Batsch
oo 01.05.1928 Batsch, Legler Stefan/18 > 3780
6. Martin * 19.07.1914 Batsch
7. Martin * 14.10.1915 Batsch
oo 30.01.1950 Kernei, Müller Theresia > 7176
8. Katharina/17 * 18.11.1919 Batsch
oo 28.01.1936 Batsch, Wischt Josef > 7474

Tp 1. Schuldhausz Andreas und Menrath Anna 2. Menrath Anna, Schuldhaus Andreas 3. Menrath Anna und Schuldhaus Andreas 4. Hotolich 5. Hotolich Elisabeth 6. Hotolich Elisabeth,Hotolich Anton 7. Hotolich Elisabeth 8. Gabriel Anna, Treuer Stefan

<7167> TREUER Lorenz < 7164.3
* 18.02.1876 Hodschag † 13.04.1944 Lovas
Eltern: Treuer Lorenz , Butter Barbara
oo 
KLES Magdalena
Lebensorte: Lovas   

<7168> TREUER Stefan/19 rk < 7165.10
* 12.01.1884 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Treuer Stefan /23 , Roth Apollonia/17
oo 05.05.1903 Batsch Qu: Batsch HM 1903 Tz : Kühner Georg und Schwerer Georg
HOLZSCHUH Marie Anna/17 rk < 2008.1
† 10.10.1910 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Holzschuh Johann , Hunger Juliana /18

1. Martin * Palanka
oo , Schutter Apollonia > 7157
2. Peter * 08.04.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 2. Manz Peter und Amsz Theresia

<7169> TREUER Michael/26 rk < 7148.8
* 17.07.1884 Batsch Lebensort: Drenoce   
Eltern: Treuer Michael /25 , Duhacsek Magdalena /19
oo 14.04.1910 Batsch Qu: Batsch HM 1910 Tz : Manz Michael und Amsz Martin
HARTUSCH Katharina/17 rk
Lebensorte: Batsch   

<7170> TREUER Stefan/19 rk < 7164.11
* 26.07.1888 Batsch † 21.05.1937 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Treuer Lorenz , Butter Barbara
oo 27.11.1907 Batsch Qu: Batsch HM 1907 Tz : König Georg und Müllerferli Johannes
GABRIEL Anna/19 rk < 1385.9 o-o 1388
* 04.02.1889 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Gabriel Josef , Märzluft Theresia

1. Lorenz/19
oo 21.09.1926 Batsch, Klemm Anna/16 > 7155
2. Georg/19 * 13.02.1909 Batsch
oo 07.02.1928 Batsch, Urich Magdalena/17 > 7171
3. Stefan/20 * 02.03.1912 Batsch
oo 26.01.1932 Batsch, Kress Eva/16 > 7174
4. Josef * 06.03.1919 Batsch
Tp 2. Kaiser Georg,Schwerer Katharina 3. Kaiser Georg, Gabriel Anna 4. Kaiser Georg, Schwerer Katharina

<7171> TREUER Georg/19 rk < 7170.2
* 13.02.1909 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Treuer Stefan/19 , Gabriel Anna/19
oo 07.02.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Treuer Martin und Klemm Matthia
URICH Magdalena/17 rk < 7217.2
* 20.08.1911 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Urich Franz , Klemm Magdalena

1. Theresia * 21.06.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
2. Anna * 24.09.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929
Tp 1. Legler Ignaz und Treuer Theresia 2. Treuer Theresia und Legler Ignaz

<7172> TREUER Anton/18 rk < 7166.4
* 01.11.1909 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Treuer Martin , Hotolich Katharina
oo 01.05.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Mink Johannes und Horn Valentin
KETTERER Apollonia/16 rk < 2907.1
* 29.03.1912 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ketterer Nikolaus , Legler Katharina/1895

1. Josef * 27.12.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
2. Anton * 25.03.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
3. Nikolaus * 17.05.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
Tp 1. Kress Josef und Neumayer Anna 2. Kress Josef und Neumayer Anna 3. Kress Josef und Neumayer Anna

<7173> TREUER Stefan/22 rk < 7154.1
* 14.04.1911 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Treuer Stefan/27 , Thon Marianna/21
oo 20.12.1932 Batsch Qu: Batsch StM 1932 Tz : Hartus Stefan und Hartus Anton
DRACH Magdalena/19 rk < 721.1
* 18.09.1913 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Drach Valentin/21 , Lorenz Magdalena/21

1. Josef * 09.03.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934
2. Anna Magdalena * 07.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Martin Stefan und Mink Magdalena 2. Mink Magdalena und Martin Stefan

<7174> TREUER Stefan/20 rk < 7170.3
* 02.03.1912 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Treuer Stefan/19 , Gabriel Anna/19
oo 26.01.1932 Batsch Qu: Batsch HM 1932 Tz : Legler Martin und Legler Josef
KRESS Eva/16 rk < 3553.2
* 13.02.1917 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kress Georg , Lennert Eva

1. Josef * 08.05.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
2. Stefan * 06.06.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
Tp 1. Schwerer Josef und Schwerer Rosalia 2. Schwerer Josef und Schwerer Rosalia

<7175> TREUER Josef/25 rk < 7153.4
* 22.03.1913 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Treuer Georg/21 , Lennert Anna/18
oo 23.02.1938 Batsch Qu: Batsch HM 1938X Tz : Schwerer Josef und Fischer Johannes
THON Anna/17 rk < 7068.1
* 23.05.1921 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Thon Nikolaus/22 , Fischer Theresia/17

1. Adam * 15.12.1938 Batsch  Qu: Batsch TM 1938
2. Erwin * 15.01.1943 Batsch  Qu: Batsch TM 1943
Tp 1. Orth Maria und Thon Adam 2. Orth Maria und Thon Adam

<7176> TREUER Martin < 7166.7
* 14.10.1915 Batsch
Eltern: Treuer Martin , Hotolich Katharina
oo 30.01.1950 Kernei
MÜLLER Theresia
Lebensorte: Kernei   

<7177> TREUER Franz/21 rk < 7154.3
* 01.12.1918 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Treuer Stefan/27 , Thon Marianna/21
oo 24.01.1939 Batsch Qu: Batsch HM 1939 Tz : Treuer Georg und Orth Anton
SCHWERER Theresia/18 rk < 6740.10
* 22.02.1921 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwerer Josef/19 , Urich Eva/17

1. Magdalena * 15.04.1939 Batsch  Qu: Batsch TM 1939 † 01.09.1939 Batsch
Tp 1. Manz Magdalena und Urich Michael

<7178> TRUTZL Martin /23 rk Maurer
Lebensorte: Deronje Batsch  
oo 01.07.1879 Batsch Qu: Batsch HM 1879 Tz : Willmann Josef, Hetzl Valentin, Ehe geschieden
SCHNEIDER Anna /21 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton/22 * 02.08.1880 Batsch
oo 24.01.1905 Batsch, Bukovich Katharina > 7187
2. Rosalia * 16.04.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
3. Maria * 28.05.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
Tp 2. L. Rosalia Gd Willmann Josef 3. Gasparovszki Maria und Bauer Anton

<7179> TRUTZL Michael rk
Lebensort: Deronje   
1. o-o Trutzl Michael /23 * um.1870 Deronje
oo 13.02.1893 Batsch, Wenzl Juliana /19 > 7186

<7180> TRUTZL Nikolaus
1. o-o Trutzl Rosalia/25
oo 26.02.1908 Batsch, Jung Josef/25 > 2566

<7181> TRUTZL Michael
† 23.11.1902 Batsch
oo 
WENZL Juliana/37 rk 2.oo 5792
† 08.12.1932 Batsch Lebensorte: Batsch   

<7182> TRUTZL Magdalena rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Trutzl Josef- † 28.11.1926 Batsch
2. o-o Trutzl Jakob/22 * 14.07.1918 Batsch
oo 06.10.1940 Batsch, Fellner Eva/21 > 7189
3. o-o Trutzl Josef * 08.07.1921 Batsch † 09.08.1921 Batsch
4. o-o Trutzl Magdalena Franziska * 25.07.1922 Batsch
5. o-o Trutzl Maria * 02.08.1924 Batsch  Qu: Batsch TM 1924
6. o-o Trutzl Josef * 28.12.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
Tp 3. Oser Anna, König Jakob 4. Schauß Franziska 5. Kempf Magdalena und König Stefan 6. Kempf Apollonia und Wölfli Josef

<7183> TRUTZL Michael rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Trutzl Apollonia * 01.06.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
oo 
TRUTZL Magdalena rk
Lebensorte: Batsch   
Tp 1. Kempf Apollonia und Wölfli Josef

<7184> TRUTZL Michael rk
Lebensort: Deronje   
2.oo 
WENCZEL Julianna rk
Lebensorte: Batsch   

<7185> TRUTZL Rosalia-
1. o-o Trutzl Franziska- † 26.07.1908 Batsch

<7186> TRUTZL Michael /23 rk < 7179.1
* um.1870 Deronje Lebensorte: Deronje Batsch  
Eltern: Trutzl Michael , Walter Katharina
oo 13.02.1893 Batsch Qu: Batsch HM 1893 Tz : Branz Jakob, Eisele Josef
WENZL Juliana /19 rk < 337.1
* um.1874 Batsch Lebensorte: Batsch   
Mutter: , Becker Juliana

1. Josef * 22.04.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894
2. Anton * 10.06.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895
3. Magdalena * 25.06.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897 † 11.04.1934 Batsch > 7188
Tp 1. Kempf Josef und May Magdalena 2. Kempf Josef und May Magdalena 3. Kempf Josef und Mayer Magdalena

<7187> TRUTZL Anton/22 rk < 7178.1
* 02.08.1880 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Trutzl Martin /23 , Schneider Anna /21
oo 24.01.1905 Batsch Qu: Batsch HM 1905 Tz : Bursa Anton und Ober Josef
BUKOVICH Katharina rk < 603.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Bukovich Erke , Walter Katharina

1. Theresia * 05.06.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
Tp 1. Eckert Theresia und Becherer Anton

<7188> TRUTZL Magdalena rk < 7186.3
* 25.06.1897 Batsch Qu: Batsch TM 1897 † 11.04.1934 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Trutzl Michael /23 , Wenzl Juliana /19
1. o-o Trutzl Jakob * 14.07.1918 Batsch
oo , Fallner Eva > 7190
Tp 1. Fleschler Daniel, Walter Magdalena

<7189> TRUTZL Jakob/22 rk < 7182.2
* 14.07.1918 Batsch Lebensort: Batsch   
Mutter: , Trutzl Magdalena
oo 06.10.1940 Batsch Qu: Batsch HM 1940 Tz : Hornjak Stefan und Pavlicsek Maria
FELLNER Eva/21 rk
† 13.01.1942 Batsch Lebensorte: Batsch   

<7190> TRUTZL Jakob rk < 7188.1
* 14.07.1918 Batsch Lebensort: Batsch   
Mutter: , Trutzl Magdalena
oo 
FALLNER Eva rk
Lebensorte: Obrovac   

1. Stefan * 14.11.1940 Batsch  Qu: Batsch TM 1940
Tp 1. Bazler Stefan und Hornjak Franziska

<7191> UBREKICH Georg rk
Lebensort: Batsch   
oo 17.01.1822 Batsch Qu: Batsch HM 1822 Tz : Vercsibradich Antonio, Broxa Michael, Batsch
HORVATH Agathe rk
Lebensorte: Towarisch   

<7192> UBREKICH Martin /22 rk
Lebensort: Batsch   
oo 25.11.1868 Batsch Qu: Batsch HM 1868 Tz : Schäffer Michael, Rohács Ludwig
POLERECKI Anna /30 rk < 5674.2
* 05.09.1838 Hodschag Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Eltern: Polerecki Thomas , Lieli Rosalia

<7193> UHLER Manfred
* 06.04.1958 Sinsheim
oo 10.04.1997
ORTH Heike < 5330.2
* 08.06.1966 Mosbach Lebensorte: Aglasterhausen   
Eltern: Orth Anton , Rukatukel Maria

<7194> UHTIRS Viktor /27 rk
Lebensort: Essegg   
oo 03.11.1885 Batsch Qu: Batsch HM 1885 Tz : Helleisz Johann, König Georg
RICHTER Katharina /23 rk
Lebensorte: Batsch   

<7195> ULMANN Michael/29 rk
Lebensort: Sonta   
oo 26.01.1933 Batsch Qu: Batsch StM 1933 Tz : Kühner Anton und Hahn Anton
AMMA Rosalia/24 rk
Lebensorte: Batsch   

<7196> UNBEKANNT


<7197> UNYI Stefan /22 rk
† 15.05.1922 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 25.01.1881 Batsch Qu: Batsch HM 1881 Tz : Barbics Vincenz, Horn Stefan
MORVAI Anna /20 rk 2.oo 4292
† 08.06.1922 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Maria/19
oo 25.06.1912 Batsch, Schmidt Stefan/25 > 6329
2. Stefan * 16.09.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
Tp 2. Kuban Katharina Gd Ivanich Lukas

<7198> UNYI Michael /24 rk Schmied
Lebensort: Batsch   
1. o-o Unyi Emmerich * 13.09.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
2. o-o Unyi Michael * 07.09.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
3. o-o Unyi Ignaz * 21.07.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
oo , Spolavich Barbara > 7211
4. o-o Unyi Anna * 10.07.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
5. o-o Unyi Daniel * 22.07.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895
6. o-o Unyi Daniel * um.1895 Batsch
oo 15.01.1920 Batsch, Groll Anna/18 > 7213
oo 14.09.1886 Batsch Qu: Batsch HM 1886 Tz : Kapitány Franz, Horváth Johann
GODANY Rosalia


7. Anna/27 o-o 7204
oo , Polerecki Josef > 5667
8. Alexander * 27.04.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
Tp 1. Emmerich Sd Josef Paul Csek u.Juliana Td Hlavinka Martin 2. Pavlicsek Emmerich und Hlavinka Juliana 3. Pavlicsek Emmerich und Gattin Hlavinka Juliana 4. Pavlicsek Emmerich und Szeid Anna 5. Vilagos Daniel und Klemm Anna 8. Vilagos Daniel und Klemm Anna

<7199> UNYI Barbara rk
Lebensort: Kula   
1. o-o Scheveracz Stefan /25 Schuster * um.1870 Kula

<7200> UNYI Ignaz Sd Michael und Rosa 6Ta rk
† 27.07.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN