<1> AAA Version
* 01.01.2015 Kempf

<2> ABT Georg/24 rk
Lebensort: Palona   
oo 10.02.1914 Batsch Qu: Batsch HM 1914 Tz : Süto Anton und Laboda Michael
NEUMAYER Theresia/17 rk < 5090.9
* 11.08.1897 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Neumayer Franz , Märzweiler Juliana /27

<3> ACKERMANN Martin /33 rk < 18.1
Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Ackermann Johannes , Weber Magdalena
oo 03.07.1877 Batsch Qu: Batsch HM 1877 Tz : Helleisz Nikolaus, Schwerer Anton
POHLMANN Apollonia /32 rk < 135.1
† 20.01.1902 Batsch Lebensorte: Batsch, Parabut   
Eltern: Andrics Johann , Pohlmann Apollonia

1. Apollonia/19
oo 04.05.1897 Batsch, Alexi Johannes/25 > 29
2. Apollonia * 15.06.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
3. Josef * 20.03.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882 † 25.03.1882 Batsch
4. Martin * 01.05.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884
oo , Legler Maria > 23
5. Maria * 10.09.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
Tp 2. Fischer Matthias und Schwerer Apollonia 3. Shemudvaracz Georg und Svabich Eva (+25.03.1882) 4. Shemudvaracz Georg und Schwabich Eva 5. Schwabich Eva Gd Shemudvaracz Gregor

<4> ACKERMANN Katharina rk unverheiratet
Lebensort: Batsch   
1. o-o Ackermann Magdalena * 26.10.1869 Batsch  Qu: Batsch TM 1869
Tp 1. Lorenz Magdalena Gd Ackermann Nikolaus

<5> ACKERMANN Franz
oo 
SCHÄFFER Theresia


1. Josef Sd Franz und Theresia 9Ta † 25.03.1866 Batsch Qu: Batsch StM 1866
2. Theresia Td Franz und Theresia 10Mo † 28.08.1869 Batsch Qu: Batsch StM 1869
3. Maria * 10.09.1860 Batsch  Qu: Batsch TM 1860
4. Franz * 07.12.1861 Batsch  Qu: Batsch TM 1861
5. Josef * 16.03.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866
6. Maria * 20.07.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867
7. Hermina * 12.10.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
Tp 3. Ackermann Anna Gd Kubesch Johannes 4. Simich August Dns. und Gattin Ackermann Anna Wwe. 5. Simich August Dns. u. Katharina Wwe. nach Simich 6. Engler Anna Maria Wwe. nach Schwerer Anton 7. Simich August Dns.

<6> ACKERMANN Peter rk
Lebensorte: Bezdan Weprowatz Batsch 
oo 
WEBER Rosalia rk
Lebensorte: Parabutsch Batsch  

1. Carolina Td Peter und Rosalia 9Jhr † 25.12.1894 Batsch Qu: Batsch StM 1894
2. Andreas 3Mo † 09.01.1895 Batsch Qu: Batsch StM 1895
3. Stefan * 25.02.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
4. Andreas * 05.10.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894
Tp 3. Helleisz Stefan und Poos Barbara 4. Helleisz Stefan u.Pocs Barbara, Helleisz Katharina, ledig

<7> ACKERMANN Paul
Lebensort: Brestovac   
oo 
RICKER Barbara


1. Anna 9Mo † 24.12.1869 Batsch Qu: Batsch StM 1869

<8> ACKERMANN Franz
oo 
WAHL Katharina


1. Maria /17
oo 14.05.1878 Batsch, Oswald Anton /22 > 5358
2. Maria 4Jhr † 14.04.1850 Batsch Qu: Batsch StM 1850
3. Johannes * 04.08.1850 Batsch  Qu: Batsch TM 1850 † 10.02.1853 Batsch
4. Franz * 11.06.1853 Batsch  Qu: Batsch TM 1853 † 21.07.1853 Batsch
Tp 3. Ackermann Anna und Kobes Johannes 4. Kubesch Johannes und Ackermann Anna

<9> ACKERMANN Nikolaus
oo 
LEBANOVICS Franziska o-o 3754


1. Johannes * 25.09.1856 Batsch  Qu: Batsch TM 1856 † 04.10.1856 Batsch
2. Anna * 07.04.1860 Batsch  Qu: Batsch TM 1860
3. Franziska * 18.03.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863 † 31.03.1863 Batsch
4. Katharina * 04.07.1864 Batsch  Qu: Batsch TM 1864
oo , Butter Nikolaus > 633
5. Nikolaus * 20.05.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867 † 20.12.1869 Batsch
6. Maria * 25.07.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871 † 08.02.1894 Batsch
Tp 1. Kubes Johannes und Ackermann Anna 2. Ackermann Anna und Kubesch Johannes 3. Ackermann Anna Wwe. nach Kubesch Johannes 4. Ackermann Anna Wwe. nach Kubesch Johannes 5. Anna Kubesch Wwe. und Sohn Stefan 6. Ackermann Anna Wwe. nach Kubesch Johannes

<10> ACKERMANN Franz
† 16.09.1909 Batsch
oo 
RIESTER Karolina rk 2.oo 5959
Lebensorte: Ruma   

1. Stefan Franz * 30.07.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
Tp 1. Kubesch Stefan und Lang Apollonia, Hodschag

<11> ACKERMANN Franz/19 rk < 3783.1
Lebensort: Batsch   
Mutter: , Legler Maria
oo 08.11.1932 Batsch Qu: Batsch HM 1932 Tz : Peketich Franz und Schwerer Franz
NEUMAYER Magdalena/19 rk < 5091.3 1.oo 24
* 19.09.1913 Batsch † 15.02.1988 New York Lebensorte: Batsch   
Eltern: Neumayer Peter , Neumayer Theresia

<12> ACKERMANN Johannes
oo 
KIRCHHOFER Anna Maria


1. Georg * 23.04.1861 Batsch  Qu: Batsch TM 1861
2. Anna * 10.10.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863 † 20.11.1869 Batsch
3. August Nikolaus * 05.06.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867
Tp 1. Schwerer Anton und Gattin Engler Anna Maria 2. Schwerer Anton und Englert Maria 3. Simich August und Adelheid

<13> ACKERMANN Anton rk
† 05.07.1896 Batsch Lebensort: Veprovacz   
oo 
KELLER Magdalena rk
Lebensorte: Filipova   

1. Jakob * 07.08.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
2. Anna * 27.05.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
Tp 1. Streih Anna und Szeider Jakob 2. Streili Anna und Szeider Jakob

<14> ACKERMANN Adam rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHNEIDER Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton * 30.01.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
Tp 1. Mayer Anton und Blaskovich Julianna

<15> ACKERMANN Johannes
oo 
KÖLBLI Juliane


1. Maria * 16.04.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
Tp 1. Willmann Anton und Walter Magdalena

<16> ACKERMANN Martin
† 04.04.1900 Batsch
oo 
BOLLMANN Maria o-o 484


<17> ACKERMANN Martin
* 12.04.1787 Hodschag † 14.08.1836 Hodschag
oo 01.02.1808 Hodschag
SCHMIDT Eva
* 27.11.1790

1. Johannes * 25.12.1816 Hodschag
oo , Weber Magdalena > 18


<18> ACKERMANN Johannes rk < 17.1
* 25.12.1816 Hodschag Lebensort: Hodschag   
Eltern: Ackermann Martin , Schmidt Eva
oo 
WEBER Magdalena rk
* 18.05.1817 Hodschag † 10.06.1852 Hodschag Lebensorte: Hodschag   

1. Martin /33
oo 03.07.1877 Batsch, Pohlmann Apollonia /32 > 3
2. Nikolaus /22 * 10.10.1841 Hodschag
oo 24.11.1863 Batsch, Lorenz Magdalena /24 > 19
3. Josef /23 * 14.03.1843 Hodschag
oo 22.01.1866 Batsch, Mink Eva/ 20 > 20


<19> ACKERMANN Nikolaus /22 rk < 18.2
* 10.10.1841 Hodschag † 17.11.1914 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Ackermann Johannes , Weber Magdalena
oo 24.11.1863 Batsch Qu: Batsch HM 1863 Tz : Schwerer Anton, Helleisz Johann
LORENZ Magdalena /24 rk Witwe aus Batsch < 3951.1
* um.1839 † 14.10.1913 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Lorenz Josef/23 , Lennert Theresia/19

1. Eva * 24.12.1864 Batsch  Qu: Batsch TM 1864 † 01.02.1865 Batsch
2. Nikolaus /20 * 21.02.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866
oo 16.02.1886 Batsch, Wenzl Rosalia /18 > 21
3. Jakob /24 * 26.07.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868
oo 06.02.1893 Batsch, Messerschmid Laura /19 > 22
4. Anton * 30.09.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
5. Johannes * 09.04.1874 Batsch  Qu: Batsch TM 1874 † 16.01.1878 Batsch
6. Adam * 23.12.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
7. Magdalena * 25.05.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879 † 03.03.1880 Batsch
Tp 1. Helleisz Nikolaus und Ertl Elisabeth 2. Helleisz Nikolaus und Ertl Eslisabeth 3. Helleisz Nikolaus und Gattin Ertl Elisabeth 4. Helleisz Nikolaus und Ertl Elisabeth 5. Helleisz Nikolaus und Groll Elisabeth 6. Helleisz Nikolaus und Ertl Elisabeth 7. Helleisz Nikolaus und Ertl Elisabeth

<20> ACKERMANN Josef /23 rk < 18.3
* 14.03.1843 Hodschag Lebensort: Hodschag   
Eltern: Ackermann Johannes , Weber Magdalena
oo 22.01.1866 Batsch Qu: Batsch HM 1866
MINK Eva/ 20 rk < 4659.10
* 17.03.1846 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Mink Josef , Eichinger Franziska

<21> ACKERMANN Nikolaus /20 rk < 19.2
* 21.02.1866 Batsch Qu: Batsch TM 1866 † 22.11.1930 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ackermann Nikolaus /22 , Lorenz Magdalena /24
oo 16.02.1886 Batsch
WENZL Rosalia /18 rk o-o 7405
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina/17
oo 22.11.1904 Batsch, Ams Martin/22 > 76
2. Magdalena * 04.10.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888 † 06.11.1891 Batsch
3. Rosalia * 24.09.1890 Batsch
oo 08.11.1906 Batsch, Fischer Andreas/23 > 1241

Tp 2. Jung Katharina Gd Eisele Valentin

<22> ACKERMANN Jakob /24 rk Metzger < 19.3
* 26.07.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868 Lebensort: Batsch   
Eltern: Ackermann Nikolaus /22 , Lorenz Magdalena /24
oo 06.02.1893 Batsch Qu: Batsch HM 1893 Tz : Helleisz Nikolaus, Schwager Martin
MESSERSCHMID Laura /19 rk < 4594.1
* 26.11.1871 Batsch Qu: Batsch TM 1871 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Messerschmid Florian /27 , Kölbli Magdalena /19

1. Katharina * 30.11.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
2. Laura * 24.08.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
oo 23.10.1921 Batsch, Varga Ladislaus/22 > 7251
3. Anton * 22.03.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
Tp 1. Werner Paul, Schuhmacher, und Rozanovich Katharina 2. Pennavin Anton und Legler Magdalena 3. Pennavin Anton und Legler Magdalena

<23> ACKERMANN Martin rk < 3.4
* 01.05.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884 † 06.09.1969 Aglasterhausen Lebensorte: Batsch Aglasterhausen  
Eltern: Ackermann Martin /33 , Pohlmann Apollonia /32
oo 
LEGLER Maria rk < 3757.5
* 15.08.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887 † 10.09.1965 Aglasterhausen
Eltern: Legler Florian /22 , Lennert Katharina /21

1. Anna/17 * 06.07.1905 Batsch
oo 17.01.1922 Batsch, Orth Stefan/20 > 5323
2. Maria * 05.03.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910 † 23.03.1991 Aglasterhausen
3. Franz * 15.05.1913 Batsch
oo 08.11.1932 Batsch, Neumayer Magdalena/19 > 24

Tp 2. Lennert Anna und Schwerer Franz 3. Schwerer Franz, Lennert Anna

<24> ACKERMANN Franz rk < 23.3
* 15.05.1913 Batsch † 11.11.1995 New York Lebensorte: Batsch New York  
Eltern: Ackermann Martin , Legler Maria
oo 08.11.1932 Batsch
NEUMAYER Magdalena/19 rk < 5091.3 0.oo 11
* 19.09.1913 Batsch † 15.02.1988 New York Lebensorte: Batsch   
Eltern: Neumayer Peter , Neumayer Theresia

1. Franz * 17.10.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
2. Adolf * 22.12.1941 Batsch  Qu: Batsch TM 1941
Tp 1. Supp Franz und Romer Theresia 2. Supp Franz und Fleschler Theresia

<25> AGNES Szentewanski
1. o-o Gyuretich Martha /17 * 20.03.1864 Batsch  Qu: Batsch TM 1864
oo 11.01.1882 Batsch, Bauer Peter /18 > 298
Tp 1. Haneshenzler Eva Gd Ozer Wami

<26> ALEXI Matthias rk
Lebensort: Selenca   
oo 
BALOGH Theresia rk o-o 230
Lebensorte: Batsch   

1. Andreas * 29.11.1802 Batsch  Qu: Batsch TM 1802
Tp 1. Kalori Georg und Eredes Barbara, Batsch

<27> ALEXI Mihal /16 rk
Lebensort: Selenca   
oo 14.11.1849 Batsch Qu: Batsch HM 1849 Tz : Bolf Johann, Petrovich Marton
GAZAFFY Maria /20 rk
Lebensorte: Towarisch   

<28> ALEXI Stefan rk
Lebensorte: Selenca Terschanik  
oo 
KATHARINA VH. Alexi rk
Lebensorte: Selenca Terschanik  

1. Rosalia * 07.02.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884
Tp 1. Bogyos Rosalia Gd Shimunovich Martin

<29> ALEXI Johannes/25 rk < 30.1
Lebensort: Selence   
Eltern: Alexi Johannes , Gasparovski Eva
oo 04.05.1897 Batsch Qu: Batsch HM 1897 Tz : Gerch Lazarus und fischer Matthias
ACKERMANN Apollonia/19 rk < 3.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ackermann Martin /33 , Pohlmann Apollonia /32

1. Paulina * 10.03.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
2. Johannes * 18.09.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
3. Martin * 14.08.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 19.09.1902 Batsch
4. Martin * 08.02.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
5. Josef * 29.01.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
oo , Balasz Maria > 33

Tp 1. Hornjak Emmerich und Hlavinka Paulina 2. Millmann Theresia ---- 3. Ackermann Maria und Ackermann Martin 4. Ackermann Maria ---- 5. Ackermann Nikolaus und Wenzler Rosalia

<30> ALEXI Johannes rk
Lebensort: Selence   
oo 
GASPAROVSKI Eva


1. Johannes/25
oo 04.05.1897 Batsch, Ackermann Apollonia/19 > 29


<31> ALEXI Johann-
oo 
RAZSCH Juliana


1. Maria- † 14.04.1911 Batsch

<32> ALEXI Maria Gd Durcsak Stefan 57Jhr rk
* um.1774 † 01.03.1831 Batsch Qu: Batsch StM 1831 Lebensort: Batsch   

<33> ALEXI Josef rk < 29.5
* 29.01.1908 Batsch Qu: Batsch TM 1908 Lebensort: Batsch   
Eltern: Alexi Johannes/25 , Ackermann Apollonia/19
oo 
BALASZ Maria rk 2.oo 2427
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina * 18.03.1859 Batsch  Qu: Batsch TM 1859 † 16.05.1859 Batsch
2. Theresia * 27.08.1860 Batsch  Qu: Batsch TM 1860
3. Katharina * 26.06.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863
Tp 2. Ivanek Paul und Gattin Kutenics Katharina 3. Kutenich Katharina Gd Ivanek Paul

<34> AMANN Josef rk
oo 
SCHWAGER Katharina rk
Lebensorte: Deronje   

1. Anton /22
oo 03.02.1874 Batsch, Kozarevics Eva /21 > 44


<35> AMANN Johannes rk
* um.1811
oo 30.01.1828 Batsch
HARTUSCH Gertrude rk
* um.1808

1. Martin /23 * um.1840
oo 27.01.1863 Batsch, Helleis Anna/22 > 46


<36> AMANN Peter /24 rk
* um.1820 † 29.06.1849 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 16.01.1844 Batsch Qu: Batsch HM 1844 Tz : Hartusch Mathäus, Kathrein Michael, Batsch
SCHWAGER Rosalia /22 rk
* um.1822 Lebensorte: Batsch   

1. Michael /23 * 03.11.1844 Batsch  Qu: Batsch TM 1844
oo 21.01.1867 Batsch, Hehn Elisabeth/22 > 47

Tp 1. Katrain Michael und Heicz Franziska

<37> AMBROSI Franz rk
Lebensort: Gajdobra   
oo 
SCHWENDNER Agatha
Lebensorte: Batsch   

1. Matthias /31 * um.1832 Batsch
oo 20.01.1863 Batsch, Maucher Katharina /24 > 38


<38> AMBROSI Matthias /31 rk < 37.1
* um.1832 Batsch † 07.11.1879 Batsch Lebensort: Gajdobra   
Eltern: Ambrosi Franz , Schwendner Agatha
oo 20.01.1863 Batsch Qu: Batsch HM 1863 Tz : Schneider Valentin, Schlagetter Josef
MAUCHER Katharina /24 rk < 1517.1 o-o 4279
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Maucher Franz , Hajek Margarethe

1. Theresia * 15.03.1864 Batsch  Qu: Batsch TM 1864 † 11.01.1866 Batsch
2. Sebastian * 02.10.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866 † 18.11.1866 Batsch
3. Matthias * 05.04.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868
oo , Polgar Elisabeth /30 > 39
4. Andreas * 31.08.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870 † 14.01.1871
5. Katharina * 12.03.1872 Batsch  Qu: Batsch TM 1872 † 05.02.1879 Batsch
6. Andreas/25 * 06.04.1874 Batsch
oo 17.01.1899 Batsch, Holzschuh Katharina/17 > 40
7. Theresia * 13.01.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878 † 30.04.1880 Batsch
Tp 1. Neller Theresia Gd Millerlaili Sebastian 2. Millerlaili Sebastian und Nelker Theresia 3. Millerlaili Sebastian und Neller Theresia 4. Fischer Andreas und Neller Theresia 5. Neller Theresia Gd Fischer Andreas 6. Fischer Andreas, Neker Katharina 7. Fischer Andreas und Gattin Neller Theresia

<39> AMBROSI Matthias rk < 38.3
* 05.04.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868 † 19.09.1903 Batsch
Eltern: Ambrosi Matthias /31 , Maucher Katharina /24
oo 
POLGAR Elisabeth /30 rk < 5357.1 o-o 5713
* 30.10.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864 Lebensorte: Batsch   
Mutter: , Oswald Thersia

1. Eva/24
oo 08.04.1918 Batsch, Csaplai Johannes/24 > 646
2. Katharina/27
oo 05.08.1924 Batsch, Matisich Stefan/31 > 4262
3. Katharina * 17.03.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
4. Emmerich/22 * um.1900
oo 16.05.1922 Batsch, Schall Katharina/20 > 41

Tp 3. Waljeker Heinrich und Petrik Katharina

<40> AMBROSI Andreas/25 rk < 38.6
* 06.04.1874 Batsch † 17.03.1940 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ambrosi Matthias /31 , Maucher Katharina /24
oo 17.01.1899 Batsch Qu: Batsch HM 1899 Tz : Groll Andreas und Fischer Andreas
HOLZSCHUH Katharina/17 rk < 2007.1 o-o 2015
† 25.11.1939 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Holzschuh Franz /22 , Berko Maria /23

1. Maria * 10.12.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 20.09.1913 Batsch
2. Johann * 14.01.1915 Batsch † 28.09.1915 Batsch
Tp 1. Majorszki Josef und Hottinger Maria 2. Köhl Susanna, Huff Johann

<41> AMBROSI Emmerich/22 rk < 39.4
* um.1900 † 01.11.1939 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ambrosi Matthias , Polgar Elisabeth /30
oo 16.05.1922 Batsch Qu: Batsch HM 1922 Tz : Riesz Josef und Wisch Lorenz
SCHALL Katharina/20 rk < 6185.1
* 15.12.1919 Batsch † 28.01.1920 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schall Jakob/19 , Amma Elisabeth/17

1. Michael * 26.07.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
2. Emmerich * 29.04.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
3. Anton * 27.09.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
Tp 1. Schuhmacher Michael und König Theresia 2. Schuhmacher Michael und König Theresia 3. Ambrozi Katharina und Matisic Johanna

<42> AMMA Jakob /17 rk
Lebensort: Deronje   
oo 30.01.1838 Batsch Qu: Batsch HM 1838 Tz : Hartus Matthias, Ming Josef
HARTUSCH Gertrud /20 rk
Lebensorte: Batsch   

<43> AMMA Johannes /24 rk < 2022.1
Lebensort: Deronje   
Mutter: , Holzschuh Anna
oo 21.01.1890 Batsch Qu: Batsch HM 1890 Tz : Amma Johann, Bukovics Eduard
WALTER Anna /20 rk < 7283.1
* 03.11.1870 Batsch Qu: Batsch TM 1870 † 18.02.1891 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Walter Franz , Mink Apollonia

1. Johannes- /25
2.oo 14.04.1891 Batsch, Klemm Katharina /17 > 45
2. Anna * 06.02.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891 † 13.02.1891 Batsch
Tp 2. Roth Johannes und Gattin Roth Anna

<44> AMMA Anton /22 rk < 34.1
Lebensort: Deronje   
Eltern: Amann Josef , Schwager Katharina
oo 03.02.1874 Batsch Qu: Batsch HM 1874 Tz : Milla Georg, Schwan Johann
KOZAREVICS Eva /21 rk
Lebensorte: Batsch   

<45> AMMA Johannes- /25 rk < 43.1
† 21.11.1915 Batsch Lebensorte: Deronje Batsch  
Eltern: Amma Johannes /24 , Walter Anna /20
2.oo 14.04.1891 Batsch Qu: Batsch HM 1891 Tz : Schwager Michael, Roth Johann
KLEMM Katharina /17 rk < 3031.5
* 12.03.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Klemm Nikolaus , Mayer Magdalena

1. Johannes/22 * 07.08.1892 Batsch
oo 12.05.1914 Batsch, Holzschuh Anna/18 > 50


<46> AMMA Martin /23 rk < 35.1
* um.1840 Lebensort: Deronje   
Eltern: Amann Johannes , Hartusch Gertrude
oo 27.01.1863 Batsch Qu: Batsch HM 1863 Tz : Schwamm Ignaz, Becker Peter
HELLEIS Anna/22 < 1768.3

Eltern: Helleis Johann , Eisenmann Theresia

<47> AMMA Michael /23 rk < 36.1
* 03.11.1844 Batsch Qu: Batsch TM 1844 † 23.05.1886 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Amann Peter /24 , Schwager Rosalia /22
oo 21.01.1867 Batsch Qu: Batsch HM 1867 Tz : Kathrein Michael, Ackermann Nikolaus
HEHN Elisabeth/22 rk < 1689.1
† 10.11.1926 Batsch Lebensorte: Deronje   
Vater: Hehn Peter

1. Rosalia /24 * 05.04.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867
2.oo 11.11.1890 Batsch, Klentz Johannes /24 > 3093
2. Elisabeth * 10.07.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868
3. Maria * 05.03.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870 † 08.03.1873 Batsch
4. Elisabeth * 29.11.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871
5. Maria * 02.09.1873 Batsch  Qu: Batsch TM 1873 † 25.03.1877 Batsch
6. Georg/22 * um.1876
oo 18.01.1898 Batsch, Hartusch Barbara/19 > 48
7. Michael * 03.04.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878 † 22.04.1878 Batsch
8. Michael/22 * 16.09.1879 Batsch
oo 12.11.1901 Batsch, Bauer Magdalena/22 > 49

Tp 1. Rühmann Georg (aug.Conf.) u.Rosalia Td Katrain Michael 2. Rosalia Td Katrain Michael,Georg Sd Rühmann Andreas (conf.lt) 3. Riemann Georg und Katrain Rosalia 4. Maria Td Katrain Michael und Haicz Franziska 5. Riemann Georg (conf.lt) und Katrein Rosalia 7. Rymann (Riemann) Georg und Katrain Rosalia

<48> AMMA Georg/22 rk < 47.6
* um.1876 † 07.04.1919 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Amma Michael /23 , Hehn Elisabeth/22
oo 18.01.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Riemann Georg und Mayer Johannes
HARTUSCH Barbara/19 rk < 1533.7
* 29.11.1879 Batsch † 05.01.1917 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hartusch Franz /24 , Ams Barbara

1. Anton/21 * 06.03.1898 Batsch
oo 13.02.1919 Batsch, Menrath Theresia/24 > 51
2. Georg * 06.03.1899 Batsch † 15.11.1903 Batsch
3. Georg * 30.06.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
4. Magdalena * 07.10.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
5. Elisabeth/17 * 03.08.1902 Batsch
oo 30.09.1919 Batsch, Schall Jakob/19 > 6185
6. Barbara/19 * 20.06.1904 Batsch
oo 03.05.1923 Batsch, Anashenzl Adam/20 > 86
7. Josef/22 * 04.03.1906 Batsch
oo 17.01.1928 Batsch, Heitz Anna/19 > 52
8. Rosalia * 01.01.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
9. Jakob * 12.07.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910 † 08.04.1981 Bad Walchen
10. Franz * 12.03.1912 Batsch
oo , Kaiser Theresia > 53
11. Michael * 03.05.1913 Batsch
oo 14.01.1942 Deronje, Throner Maria > 54

Tp 3. Kühner Anton und Helleisz Magdalena 4. Kühner Anton und Heleisz Magdalena 8. Helleisz Magdalena und Kühner Anton 9. Kühner Anton und Helleisz Magdalena 10. Kühner Anton, Helleisz Magdalena 11. Kühner Anton, Helleisz Magdalena

<49> AMMA Michael/22 rk < 47.8
* 16.09.1879 Batsch † um.1945 Gakovo Lebensort: Batsch   
Eltern: Amma Michael /23 , Hehn Elisabeth/22
oo 12.11.1901 Batsch Qu: Batsch HM 1901 Tz : Rieman Georg und Klemm Jakob
BAUER Magdalena/22 rk < 293.2
* 15.09.1879 Batsch † 05.12.1945 Gakovo Lebensorte: Batsch   
Eltern: Bauer Johannes /25 , Klemm Magdalena /23

<50> AMMA Johannes/22 rk < 45.1
* 07.08.1892 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Amma Johannes- /25 , Klemm Katharina /17
oo 12.05.1914 Batsch Qu: Batsch HM 1914 Tz : Roth Johannes und Heckl Franz
HOLZSCHUH Anna/18 rk < 2032.3
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Holzschuh Stefan /22 , Drach Barbara /17

1. Johannes-/21 * 19.11.1914 Batsch
oo 22.10.1935 Batsch, Menrath Barbara/17 > 55

Tp 1. Lennert Eva, Kraz Georg

<51> AMMA Anton/21 rk < 48.1
* 06.03.1898 Batsch † 16.10.1955 Lebensort: Batsch   
Eltern: Amma Georg/22 , Hartusch Barbara/19
oo 13.02.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Resch Johannes und Künner Anton
MENRATH Theresia/24 rk < 4577.2
* 25.10.1896 Batsch † 28.09.1952 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Menrath Martin /24 , Landenberger Theresia /18

<52> AMMA Josef/22 rk < 48.7
* 04.03.1906 Batsch † 28.02.1997 Achstetten Lebensort: Batsch   
Eltern: Amma Georg/22 , Hartusch Barbara/19
oo 17.01.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Schwerer Josef und Kühner Anton
HEITZ Anna/19 rk < 1741.2
† 13.10.1943 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Heitz Stefan/24 , König Katharina/17

1. Barbara * 25.11.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929
2. Jakob * 09.09.1932 Batsch  Qu: Batsch StM 1932
3. Stefan * 29.05.1938 Batsch  Qu: Batsch TM 1938
Tp 1. Wittner Barbara und Piller Jakob 2. Poller Jakob und Wottner Barbara 3. Piller Jakob und Woltner Barbara

<53> AMMA Franz rk < 48.10
* 12.03.1912 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Amma Georg/22 , Hartusch Barbara/19
oo 
KAISER Theresia rk
Lebensorte: Bukin   

1. Maria * 13.11.1940 Batsch  Qu: Batsch TM 1940
Tp 1. Kampel Maria und Kampel Johannes

<54> AMMA Michael rk < 48.11
* 03.05.1913 Batsch
Eltern: Amma Georg/22 , Hartusch Barbara/19
oo 14.01.1942 Deronje
THRONER Maria < 6195.1
* 13.06.1919
Eltern: Throner Josef , Schäfer Theresia

1. Franz * 04.06.1943 Deronje

<55> AMMA Johannes-/21 rk < 50.1
* 19.11.1914 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Amma Johannes/22 , Holzschuh Anna/18
oo 22.10.1935 Batsch Qu: Batsch HM 1935 Tz : Kress Georg und Menrath Josef
MENRATH Barbara/17 rk < 4555.1 o-o 4560
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Menrath Adam/53 , Glatz Eva/43

1. Maria * 22.04.1938 Batsch  Qu: Batsch TM 1938
2. Katharina * 11.09.1939 Batsch  Qu: Batsch TM 1939
Tp 1. Bauer Maria und Kaiser Stefan 2. Bauer Maria und Kaiser Stefan

<56> AMS Andreas /24 rk < 69.1
† 29.12.1907 Batsch Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Ams Johann , Flesch Elisabeth
oo 23.01.1866 Batsch Qu: Batsch HM 1866 Tz : Ming Johann, Wahl Andreas
RIES Magdalena rk < 6054.1
† 31.05.1919 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ries Jakob , Boj Katharina

1. Jakob Sd Andreas und Magdalena 4Wo † 31.01.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875
2. Maria Td Andreas und Magdalena 6Mo † 28.03.1882 Batsch Qu: Batsch StM 1882
3. Elisabeth/18
oo 07.01.1902 Batsch, Fischer Georg/21 > 1186
4. Theresia/17
oo 04.05.1903 Batsch, Manz Peter/21 > 4102
5. Markus * 12.11.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866 † 14.11.1866 Batsch
6. Andreas * 06.10.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867
7. Anna Maria /18 * 18.08.1869 Batsch
oo 22.11.1887 Batsch, Millerferli Johannes > 4635
8. Johannes /20 * 28.01.1872 Batsch
oo 23.02.1892 Batsch, Knöbl Maria > 74
9. Markus * 13.11.1873 Batsch  Qu: Batsch TM 1873 † 22.11.1866 Batsch
10. Magdalena * 25.01.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876 † 28.02.1876 Batsch
11. Katharina * 02.04.1877 Batsch  Qu: Batsch TM 1877
12. Andreas * um.1877
oo 24.11.1891 Batsch, Eichinger Theresia > 75
13. Magdalena * 21.04.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879
14. Markus * 29.08.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881
15. Elisabeth * 10.02.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
16. Theresia * 29.10.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
17. Franz * 17.09.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888 † 03.10.1888
18. Jakob * 27.11.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889 † 17.01.1890 Batsch
19. Eva * 16.02.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
oo 15.06.1909 Palanka, Schön Peter > 6455

Tp 5. Neumann Markus und Mettler Maria 6. Reumann Markus und Mettler Maria 8. Reimann Markus, Mettler Maria 9. Reumann Markus und Mettler Maria (+22.11.1873) 10. Reumann Markus und Mettler Maria (+28.02.1876) 11. Reumann Markus und Mettler Maria 13. Reumann Markus und Mettler Maria 14. Reumann Markus und Mettler Anna 15. Boi Katharina Wwe. nach Mettler Bernhard 16. Reumann Maria Gd Milla Franz 17. Reumann Maria Gd Milla Franz 18. Poin Katharina Wwe. 19. Milla Franz und Gattin Reumann Maria

<57> AMS Franz
oo 
FISCHER Apollonia


1. Rosalia/20
oo 04.02.1909 Batsch, Paap Peter/27 > 5398


<58> AMS Josef/20 rk < 73.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Franz /23 , Anashenzl Katharina /20
oo 28.10.1913 Batsch Qu: Batsch HM 1913 Tz : Schneider Georg und Schröder Franz
RADOVICH Barbara/23 rk 1.oo 77 o-o 5838
Lebensorte: Batsch   

1. Johannes-
2. Maria
oo , Millerferli Johannes > 4642
3. Barbara /19 * 27.03.1914 Batsch † 24.02.1915 Batsch
4. Maria/22 * 27.02.1916 Batsch
oo 17.11.1938 Batsch, Remili Josef/24 > 5927
5. Josef * 25.03.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
6. Franz * 09.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
Tp 1. May Barbara, Roth Johann 3. Mayer Barbara, Roth Johann 4. Mayer Barbara, Roth Johann 5. Mayer Barbara und Roth Johanna 6. Mayer Barbara und Roth Johannes

<59> AMS Matthias/26 rk < 72.3
Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Matthias , König Julianna
oo 16.01.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Kaiser Johannes und Bertram Lorenz
KAISER Eva rk
* 12.01.1901 Batsch † 25.01.1981 Schwarzenfeld Lebensorte: Batsch   

1. Nikolaus * 22.05.1920 Batsch
2. Magdalena/19 * 19.12.1921 Batsch † 04.05.1924 Batsch
3. Eva * 02.08.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
oo , Stuber Urban > 6969
4. Georg * 19.09.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927
Tp 1. Fleschler Nikolaus, Remili Magdalena 2. Remili Magdalena, Fleschler Nikolaus 3. Remili Magdalena und Fleschler Michael 4. Fleschler Nikolaus und Remili Magdalena

<60> AMS Josef
oo 
TREUER Maria/26 rk 2.oo 5352
† 16.06.1940 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Katharina/17 * 12.07.1913 Batsch o-o 84
oo 27.09.1930 Batsch, Neumayer Stefan/22 > 5093


<61> AMS Stefan/20 rk < 62.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Stefan , Pivar Maria
oo 24.11.1923 Batsch Qu: Batsch HM 1923 Tz : Kasac Marin und Suhogy Peter
SÖRFÖZÖ Maria/19 rk
Lebensorte: Batsch   

<62> AMS Stefan
oo 
PIVAR Maria


1. Stefan/20
oo 24.11.1923 Batsch, Sörfözö Maria/19 > 61


<63> AMS Franz
oo 
AZASEVAZ Katharina


1. Juliana/30
oo 04.10.1926 Batsch, Wolf Jakob/50 > 7507


<64> AMS Johannes
oo 
OSWALD Katharina


1. Paula/18
oo 27.01.1940 Batsch, Oswald Anton/25 > 5370


<65> AMS Andreas rk
Lebensort: Batsch   
oo 
ORTH Rosa rk
Lebensorte: Plavna   

1. Andreas * 09.02.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929
Tp 1. Legler Anna und Legler Stefan

<66> AMS Matthias
* 12.02.1748 Oberschaffhausen † 21.04.1789 Hodschag
oo 
KRAUS Anna Maria
* um.1749

1. Johann * 22.03.1780 Hodschag
oo , Rack Anna > 67


<67> AMS Johann < 66.1
* 22.03.1780 Hodschag † 30.04.1834 Parabutsch
Eltern: Ams Matthias , Kraus Anna Maria
oo 
RACK Anna
* 26.08.1781 Filipowa † 22.02.1846 Parabutsch

1. Lorenz * 01.06.1804 Parabutsch
oo 24.01.1831 Parabutsch, Walter Eva > 68
2. Johann * 20.12.1816 Parabutsch
2.oo , Flesch Elisabeth > 69


<68> AMS Lorenz rk < 67.1
* 01.06.1804 Parabutsch † 19.10.1850 Batsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Eltern: Ams Johann , Rack Anna
oo 24.01.1831 Parabutsch
WALTER Eva 42Jhr rk < 7296.1
* um.1808 † 22.10.1850 Batsch Qu: Batsch StM 1850 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Walter Lorenz , Ackermann Theresia

1. Johannes /19 * 08.01.1832 Parabutsch
oo 21.01.1851 Batsch, Duhacsek Anna > 70
2. Susanne * 11.08.1840 Parabutsch † 06.12.1859 Batsch
3. Peter * 17.10.1841 Batsch  Qu: Batsch TM 1841 † 21.06.1846 Batsch
4. Lorenz * 20.05.1846 Batsch  Qu: Batsch TM 1846
5. Josef * 22.04.1848 Batsch  Qu: Batsch TM 1848 † 22.04.1848 Batsch
Tp 3. Boosz Peter und Gattin Lorennz Franziska 4. Posz Peter und Gattin Lorenz Franziska 5. Posz Peter und Lorinos Franziska

<69> AMS Johann < 67.2
* 20.12.1816 Parabutsch
Eltern: Ams Johann , Rack Anna
2.oo 
FLESCH Elisabeth
* 28.03.1824 Parabutsch † 26.10.1859 Parabutsch Lebensorte: Parabutsch   

1. Andreas /24
oo 23.01.1866 Batsch, Ries Magdalena > 56


<70> AMS Johannes /19 rk < 68.1
* 08.01.1832 Parabutsch † 27.11.1872 Batsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Eltern: Ams Lorenz , Walter Eva
oo 21.01.1851 Batsch Tz : Boosz Peter, Manz Peter, Batsch
DUHACSEK Anna


1. Franz * 01.09.1851 Batsch  Qu: Batsch TM 1851
2. Josef /23 * 07.10.1852 Batsch
oo 30.01.1877 Batsch, Fiehn Apollonia /20 > 71
3. Barbara * 13.02.1855 Batsch  Qu: Batsch TM 1855
oo 17.11.1874 Batsch, Hartusch Franz /24 > 1533
4. Franz /23 * 30.08.1859 Batsch
oo 22.01.1883 Batsch, Anashenzl Katharina /20 > 73
5. Katharina * 14.04.1864 Batsch  Qu: Batsch TM 1864
Tp 1. Boi Barbara Gd Holzschuh Franz 2. Holzschuh Franz, Boi Barbara 3. Boi Barbara und Holzschuh Franz 5. Holzschuh Franz und Boi Barbara

<71> AMS Josef /23 rk Soldat, Honvéd < 70.2
* 07.10.1852 Batsch † 27.11.1934 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Johannes /19 , Duhacsek Anna
1. o-o Ams Theresia * 09.07.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879
oo 30.01.1877 Batsch Qu: Batsch HM 1877 Tz : Ams Andreas, Fischer Jakob
FIEHN Apollonia /20 rk < 1118.4
* 08.09.1856 Batsch † 26.10.1935 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Fiehn Johannes /21 , Schur Rosalia

2. Apollonia Td Josef und Apollonia 2Wo † 03.10.1886 Batsch Qu: Batsch StM 1886
3. Anna Td Josef und Apollonia 15Ta † 04.10.1886 Batsch Qu: Batsch StM 1886
4. Theresia/20 * 09.07.1879 Batsch
oo 16.05.1899 Batsch, Kempf Stefan/24 > 2882
5. Anna * 18.09.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
6. Apollonia * 18.09.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
7. Rosalia * 09.03.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
Tp 1. Farkas Franz, Tolna, und Jung Theresia 4. Farkas Franz, Jung Theresia 5. Jung Theresia Gd Farkas Franz 6. Jung Theresia Gd Farkas Franz(+03.10.1886) 7. Farkas Franz, Tolna, und Jung Theresia

<72> AMS Matthias rk
* 01.10.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1857 † 13.02.1933 Batsch
oo 08.11.1881 Hodschag
KÖNIG Julianna rk
* 18.10.1881 Hodschag † 15.03.1921 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  

1. Adam Sd Matthias und Juliana 6Mo † 18.01.1892 Batsch Qu: Batsch StM 1892
2. Juliana Td Matthias und Juliana 2Jhr † 02.02.1892 Batsch Qu: Batsch StM 1892
3. Matthias/26
oo 16.01.1919 Batsch, Kaiser Eva > 59
4. Martin/22 * 29.10.1882 Batsch
oo 22.11.1904 Batsch, Ackermann Katharina/17 > 76
5. Josef * 09.05.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
6. Katharina/20 * 10.08.1889 Batsch
oo 08.05.1906 Batsch, Oser Franz/20 > 5351
7. Juliana * 22.05.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
8. Adam * 18.01.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 18.01.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892
9. Matthias * 26.09.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
Tp 5. Aufricht Martin und Bertram Katharina 7. Aufricht Martin und Bertram Katharina 8. Nottaufe durch Hebamme Glatz Barbara 9. Aufricht Martin und Bertram Katharina

<73> AMS Franz /23 rk < 70.4
* 30.08.1859 Batsch † 08.03.1901 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Johannes /19 , Duhacsek Anna
oo 22.01.1883 Batsch Qu: Batsch HM 1883 Tz : Treuer Michael, Hock Andreas
ANASHENZL Katharina /20 rk < 85.1
Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Eltern: Anashenzl Josef , Mayer Theresia

1. Josef/20
oo 28.10.1913 Batsch, Radovich Barbara/23 > 58
2. Franziska * 27.02.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
3. Matthias * 12.07.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
4. Josef * 25.03.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
oo 28.10.1913 Batsch, Radovich Barbara/23 > 77
5. Julianna * 25.12.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
Tp 2. Oser Matthias und Gattin König Franziska 3. Oser Matthias und König Franziska 4. Oser Matthias und König Franziska 5. König Julianna und Amsz Matthias

<74> AMS Johannes /20 rk Bauer < 56.8
* 28.01.1872 Batsch † 10.01.1906 Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Andreas /24 , Ries Magdalena
oo 23.02.1892 Batsch Qu: Batsch HM 1892 Tz : Wolf Josef, Ams Josef
KNÖBL Maria rk < 3106.5
* 14.06.1899 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Knöbl Xaver Franz , Gold Anna

1. Stefan * 20.11.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
2. Anna/22 * 09.06.1897 Batsch
oo 25.02.1919 Batsch, Butter Josef/28 > 628
3. Magdalena/18 * 14.06.1899 Batsch
oo 08.11.1917 Batsch, Helmlinger Johannes/24 > 1779
4. Maria * 18.01.1901 Batsch
oo 25.02.1919 Batsch, Purr Matthias > 5786
5. Johannes/22 * 03.02.1903 Batsch
oo 17.02.1925 Batsch, Schwager Katharina/17 > 82
6. Theresia * 20.10.1905 Batsch
1.oo 14.11.1922 Batsch, Drach Jakob > 724
2.oo 02.12.1937 Batsch, Drach Martin/22 > 725

Tp 1. Neumayer Stefan und Seitz Juliana

<75> AMS Andreas rk < 56.12
* um.1877 † 09.08.1930 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Andreas /24 , Ries Magdalena
oo 24.11.1891 Batsch Qu: Batsch HM 1891 Tz : Knöbl Franz und Adam
EICHINGER Theresia rk < 841.5
* 22.09.1873 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Eichinger Martin , Weber Apollonia

1. Andreas Sd Andreas und Theresia 1Jhr 9Mo † 01.07.1895 Batsch Qu: Batsch StM 1895
2. Peter * 23.08.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
3. Andreas * 30.10.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
4. Martin * 07.07.1895 Batsch
oo 25.07.1930 Batsch, Dupp Eva/20 > 78
5. Johannes/23 * 07.08.1896 Batsch
oo 30.01.1919 Batsch, Dewald Katharina/19 > 79
6. Maria * 14.08.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898 † 04.12.1900 Batsch
7. Adam * 15.10.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900 † 22.10.1900 Batsch
8. Andreas * 11.01.1902 Batsch
oo 16.01.1923 Batsch, Drach Apollonia/23 > 81
9. Adam * 21.06.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903 † 14.04.1904 Batsch
10. Eva * 17.01.1905 Batsch
oo 23.01.1923 Batsch, Groll Valentin > 1473
11. Martin * 31.10.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
12. Anton * 25.01.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 2. Fischer Peter und Hotolich Anna 3. Fischer Peter und Hotolics Anna 4. Fischer Peter, Hotolich Anna 5. Fischer Peter, Hotolich Anna 6. König Adam und Weber Eva 7. König Adam und Weber Eva 8. König Adam, Weber Eva 9. König Adam und Weber Eva 10. Weber Eva, König Adam 11. König Adam und Weber Eva 12. König Adam und Weber Eva

<76> AMS Martin/22 rk < 72.4
* 29.10.1882 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Matthias , König Julianna
oo 22.11.1904 Batsch Qu: Batsch HM 1904 Tz : Aufricht Martin und Mayer Johannes
ACKERMANN Katharina/17 rk < 21.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ackermann Nikolaus /20 , Wenzl Rosalia /18

1. Katharina * 10.08.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
2. Magdalena * 29.10.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
oo 31.01.1898 Batsch, Lennert Josef/22 > 3881
3. Stefan * 14.08.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
4. Anna * 24.07.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910 † 20.01.1912 Batsch
5. Katharina/17 * 09.07.1912 Batsch
oo 23.04.1929 Batsch, Mayer Franz/19 > 4517

Tp 1. Aufricht Martin und Bertram Katharina 2. Kresz Magdalena und Holzschuh Stefan 3. Holzschuh Stefan und Kresz Magdalena 4. Kresz Magdalena und Holzschuh Stefan 5. Kresz Magdalena, Holzschuh Stefan

<77> AMS Josef rk < 73.4
* 25.03.1893 Batsch Qu: Batsch TM 1893
Eltern: Ams Franz /23 , Anashenzl Katharina /20
oo 28.10.1913 Batsch
RADOVICH Barbara/23 rk 0.oo 58 o-o 5838
Lebensorte: Batsch   

<78> AMS Martin rk < 75.4
* 07.07.1895 Batsch † 22.03.1899 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Andreas , Eichinger Theresia
oo 25.07.1930 Batsch Qu: Batsch HM 1930 Tz : Helmberger Johannes und Weing Georg
DUPP Eva/20 rk
Lebensorte: Plavna   

<79> AMS Johannes/23 rk < 75.5
* 07.08.1896 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Andreas , Eichinger Theresia
oo 30.01.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Riesz Jakob und Gangl Johannes
DEWALD Katharina/19 rk
Lebensorte: Bacs   

1. Paulina Theresia * 25.02.1922 Batsch
2. Josef * 21.07.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Fuchs Paulina, Pennavin Josef 2. T. Paula und Pennavin Josef

<80> AMS Magdalena rk
* 14.06.1899 Batsch Qu: Batsch TM 1899 Lebensort: Batsch   

<81> AMS Andreas rk < 75.8
* 11.01.1902 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Andreas , Eichinger Theresia
oo 16.01.1923 Batsch Qu: Batsch HM 1923 Tz : Drahovszki Jakob und Schuhmacher Jakob
DRACH Apollonia/23 rk < 578.1
† 14.02.1928 Batsch Lebensorte: Batsch   
Mutter: , Branz Elisabeth

1. Stefan * 18.10.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
2. Peter * 08.11.1934 † 27.03.2004 München
Tp 1. Legler Stefan und Legler Anna

<82> AMS Johannes/22 rk < 74.5
* 03.02.1903 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Johannes /20 , Knöbl Maria
oo 17.02.1925 Batsch Qu: Batsch HM 1925 Tz : Neumayer Stefan und König Jakob
SCHWAGER Katharina/17 rk < 6642.1
* 08.10.1908 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwager Anton , Klemm Katharina

1. Johannes Mink D. und Kunert Katharina * 11.03.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
2. Anton * 08.08.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
Tp 2. Sutter Johannes und Knöbl Katharina

<83> AMS Theresia rk
* 20.10.1905 Batsch Qu: Batsch TM 1905 Lebensort: Batsch   

<84> AMS Katharina/17 rk < 60.1 oo 5093
* 12.07.1913 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Ams Josef , Treuer Maria/26
1. o-o Neumayer Michael * 28.09.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
Tp 1. Mancz Lorenz und Gabriel Theresia

<85> ANASHENZL Josef rk
oo 
MAYER Theresia rk


1. Katharina /20
oo 22.01.1883 Batsch, Ams Franz /23 > 73


<86> ANASHENZL Adam/20 rk < 91.1
Lebensort: Plavna   
Eltern: Anashenzl Jakob , Himmelsbach Eva
oo 03.05.1923 Batsch Qu: Batsch HM 1923 Tz : Stoffner Valentin und Orovez Franz
AMMA Barbara/19 rk < 48.6
* 20.06.1904 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Amma Georg/22 , Hartusch Barbara/19

1. Wilhelm * 24.05.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
Tp 1. Ama Rosa und Ama Georg

<87> ANASHENZL Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HECKL Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina/22
oo 24.09.1929 Batsch, Orovec Josef/24 > 5283
2. Anna * 11.11.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
Tp 2. Vulcsetov Anna und Hartusch Lorenz

<88> ANASHENZL Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HÄCKL Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna- † 23.05.1921 Batsch
2. Franz * 14.04.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908 † 29.05.1921 Batsch
3. Katharina * 27.09.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 2. Parcsetich Coelestina und Anashänzel Johannes 3. Valentin Hartusch

<89> ANASHENZL Johannes rk
* 15.10.1811 Parabutsch
oo 
REH Apollonia

2.oo 12.09.1831 Parabutsch
KRAUS Katharina rk


1. Johannes * 08.10.1857 Parabutsch
oo , Parecetics Colestina > 90

Tp 1. Holzschuh Franz und Perko Anna Maria

<90> ANASHENZL Johannes rk < 89.1
* 08.10.1857 Parabutsch † 10.02.1896 Batsch Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Anashenzl Johannes , Kraus Katharina
oo 
PARECETICS Colestina


1. Maria * 13.10.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881 † 14.10.1881 Batsch
2. Franz * 26.10.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
3. Johannes * 26.07.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886 † 13.12.1890 Batsch
4. Jakob * 26.07.1886 Batsch
oo , Himmelsbach Eva > 91
5. Vinzenz * 18.04.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888 † 13.12.1890 Batsch
6. Maria * 13.08.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893 † 15.08.1893 Batsch Qu: Batsch TM 1893
7. Katharina/19 * 28.08.1894 Batsch
oo 29.07.1913 Batsch, Horvath Johannes/26 > 2309

Tp 1. Holzschuh Franz und Berko Maria(+14.10.1881) 2. Holzschuh Franz und Borko Maria 3. Nottaufe durch Hebamme Freist (+26.07.1886) 5. Antalovich Vinzenz und Weckerle Katharina 6. Weckerle Katharina und Antalovich Vinzenz

<91> ANASHENZL Jakob rk < 90.4
* 26.07.1886 Batsch Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Anashenzl Johannes , Parecetics Colestina
oo 
HIMMELSBACH Eva rk
Lebensorte: Batsch   

1. Adam/20
oo 03.05.1923 Batsch, Amma Barbara/19 > 86
2. Magdalena
oo 13.04.1909 Batsch, Malina Michael/26 > 4072
3. Theresia * 04.04.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905

<92> ANDRASCHICH Nikolaus
oo 
SCHWERER Magdalena


1. Maria/17
2. Magdalena * 08.03.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
Tp 2. Schwerer Franz und Klemm Magdalena

<93> ANDRES Nikolaus rk
† 01.09.1937 Batsch Lebensorte: Siwatz Batsch  
oo 
SCHWERER Magdalena rk
Lebensorte: Batsch   

1. Nikolaus/22
oo 18.05.1922 Batsch, Roth Theresia/19 > 94
2. Magdalena/ † 11.05.1899 Batsch
3. Franz * 13.09.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894
4. Magdalena * 14.04.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909 † um.1945 Gakovo
Tp 3. Schwerer Franz und Klemm Magdalena 4. Klemm Magdalena und Schwerer Franz

<94> ANDRES Nikolaus/22 rk < 93.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Andres Nikolaus , Schwerer Magdalena
oo 18.05.1922 Batsch Qu: Batsch HM 1922 Tz : Bader Johannes und Schwerer Franz
ROTH Theresia/19 rk < 6151.7
* 08.06.1903 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Roth Jakob , Fath Apollonia /18

1. Lorenz * 17.05.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Knöbl Franziska und Wischt Lorenz

<95> ANDRES Johannes rk < 135.3
Lebensort: Szivacz   
Eltern: Andrics Johann , Pohlmann Apollonia
oo 16.05.1899 Batsch
HOTOLICH Apollonia/22 rk
† 19.09.1919 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Magdalena/19 * 02.03.1900 Batsch
oo 20.02.1919 Batsch, Bertran Josef > 384
2. Josef * 11.03.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 02.06.1902 Batsch
3. Apollonia/19 * 27.06.1903 Batsch
oo 09.02.1922 Batsch, Purr Martin/21 > 5774
4. Johannes * 19.01.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905 † 11.04.1905 Batsch
5. Theresia * 11.07.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906 † 03.10.1906 Batsch
6. Anton * 28.07.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
7. Franziska * 11.08.1911 Batsch
oo , Balazsi Emmerich > 228
8. Johannes * 17.09.1913 Batsch † 08.02.1915 Batsch
Tp 2. Tilli Josef und Brunner Magdalena 4. Tilli Josef und Brunner Magdalena 5. Brunner Magdalena und Tilli Josef 6. Tilli Josef und Brunner Magdalena 7. Tilli Josef,Brunner Magdalena 8. Tilli Josef, Brunner Magdalena

<96> ANDRES Josef
oo 
KÜHNER Elisabeth


1. Josef † 30.09.1938 Batsch

<97> ANDRICS Matthias rk
Lebensort: Plavna   
2.oo 
GORIANOVICH Maria Wwe des Georg rk
Lebensorte: Plavna   

<98> ANDRICS Anton rk
Lebensort: Bukin   
oo 26.11.1782 Batsch Qu: Batsch HM 1782 Tz : Gyanics Bartholomäus, Knexevich Petrus, Bukin
ZSIVOLICH Juliana rk
Lebensorte: Batsch   

<99> ANDRICS Lukas rk
Lebensort: Bukin   
2.oo 07.02.1803 Batsch Qu: Batsch HM 1803 Tz : Homolka Mathia, Apics Antonio, Bukin
SZIJARTO Agatha rk
Lebensorte: Batsch   

<100> ANDRICS Bartholomäus /19 rk
Lebensort: Bukin   
oo 16.01.1805 Batsch Qu: Batsch HM 1805 Tz : Komer Mathias, Andrich Antonio, Bukin
ANTALOWITSCH Maria /18 rk
Lebensorte: Novoselo   

<101> ANDRICS Georg /18 rk
Lebensort: Bukin   
oo 27.11.1805 Batsch Qu: Batsch HM 1805 Tz : Marincsanin Josepho, Bukin, Mutavchich Joan, Batsch
JURIANCSEVICH Maria /18 rk
Lebensorte: Batsch   

<102> ANDRICS Josef rk
Lebensort: Bukin   
2.oo 19.01.1808 Batsch Qu: Batsch HM 1808 Tz : Juranov Antonio, Kryexev Matthao, Bukin
FILIPOVICH Martha /22 rk
Lebensorte: Batsch   

<103> ANDRICS Blazius /18 rk
Lebensort: Bukin   
oo 22.11.1809 Batsch Qu: Batsch HM 1809 Tz : Hermann Caspar, Andrich Laurentio, Bukin
VUKOVICH Maria /18 rk
Lebensorte: Batsch   

<104> ANDRICS Philippus rk
Lebensort: Bukin   
2.oo 13.01.1818 Batsch Qu: Batsch HM 1818 Tz : Horvath Josepho, Andrich Fabiano, Bukin
GYURKOVICH Anna rk
Lebensorte: Batsch   

<105> ANDRICS Paul /20 rk
Lebensort: Bukin   
oo 12.01.1831 Batsch Qu: Batsch HM 1831 Tz : Gxanich Josepho, Andrich Josepho,
KOVACZICH Magdalena /23 rk
Lebensorte: Batsch   

<106> ANDRICS Ferencz /20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 30.11.1837 Batsch Qu: Batsch HM 1837 Tz : Matisich András, Kovács M.
FRANYICH Erzsébet /19 rk
Lebensorte: Batsch   

<107> ANDRICS Nikolaus /22 rk < 135.2
Lebensorte: Siwatz Batsch  
Eltern: Andrics Johann , Pohlmann Apollonia
oo 21.11.1893 Batsch Qu: Batsch HM 1893 Tz : Heitz Johann, Schneider Franz
SCHWERER Magdalena /22 rk < 3389.1
* 20.11.1871 Batsch Qu: Batsch TM 1871 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwerer Josef , Kraus Magdalena

1. Maria * 08.02.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
Tp 1. Klemm Magdalena und Schwerer Franz

<108> ANDRICS Antal /16 rk < 109.1
Lebensort: Bukin   
Eltern: Andrics Andras , Suvakovics Veronika
oo 13.01.1841 Batsch Qu: Batsch HM 1841 Tz : Jagdich Josef u. Martin, Csanin Antal, Bukin
KOVACSEVICH Maria /18 rk
Lebensorte: Batsch   

<109> ANDRICS Andras rk
† 16.08.1837 Bukin Lebensort: Bukin   
oo 
SUVAKOVICS Veronika
† 14.12.1828 Bukin

1. Antal /16
oo 13.01.1841 Batsch, Kovacsevich Maria /18 > 108


<110> ANDRICS Gergö /40 rk
Lebensort: Bukin   
2.oo 19.01.1842 Batsch Qu: Batsch HM 1842 Tz : Jagurich Josef, Pausz Jakob, Bukin
LIPOVATZ Maria /23 rk
Lebensorte: Batsch   

<111> ANDRICS Antal /33 rk
Lebensort: Plavna   
2.oo 03.07.1843 Batsch Qu: Batsch HM 1843 Tz : Balits Istvan, Plavna, Kolarich Laszlo, Batsch
KOLARICH Eva /29 rk
Lebensorte: Batsch   

<112> ANDRICS Stefan /45 rk
Lebensort: Bukin   
2.oo 05.02.1862 Batsch Qu: Batsch HM 1862
BENAK Magdalena /30 rk
Lebensorte: Bogyan Batsch  

<113> ANDRICS Stefan /32 rk
Lebensort: Bukin   
2.oo 06.11.1872 Batsch Qu: Batsch HM 1872 Tz : Mutavcsich Franz, Andrich Nikolaus
KOVACZICH Josefa /20 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria
oo 26.01.1903 Batsch, Kovacsevich Stefan > 3214


<114> ANDRICS Adam /24 rk
Lebensort: Bukin   
oo 19.01.1875 Batsch Qu: Batsch HM 1875 Tz : Dzsanich nton, Andrich Johann
OSZICSAN Anna /23 rk
Lebensorte: Batsch   

<115> ANDRICS Josef /23 rk
† 03.01.1942 Batsch Lebensort: Bukin   
oo 26.11.1879 Batsch Qu: Batsch HM 1879 Tz : Dzsanich Anton, Marincsan Stefan
POZSEGLICH Rosa /19 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Elisabeth/17
oo 11.06.1900 Batsch, Bertran Martin/21 > 367
2. Stefan * 18.01.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
3. Anton * 01.06.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891 † 06.03.1893 Batsch
Tp 2. Szentivanszky Katharina Gd Nagy Stefan 3. Shemudvaracz Katharina Gd Schusterich Michael

<116> ANDRICS Josef /38 rk
Lebensort: Bukin   
2.oo 21.01.1880 Batsch Qu: Batsch HM 1880 Tz : Dzsanich Nikolaus, Mutavcsich Anton
AZASEVAZ Maria /21 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna/17
oo 19.01.1898 Batsch, Lukich Andreas/22 > 3983


<117> ANDRICS Adam /23 rk
Lebensort: Plavna   
oo 28.10.1885 Batsch Qu: Batsch HM 1885 Tz : Adam Fatikovich?, Pennavin Ferdinand
KOVACSEVICH Anna /16 rk
Lebensorte: Batsch   

<118> ANDRICS Paul rk
Lebensort: Plavna   
oo 
N. Lucia rk
Lebensorte: Plavna   

1. Maria ˜ 14.07.1726 Batsch  Qu: Batsch TM 1726
Tp 1. Choszicha Lucia, Plavna

<119> ANDRICS Matthäus rk
Lebensort: Plavna   
oo 
N. Helena rk
Lebensorte: Batsch   

1. Lorenz ˜ 09.08.1726 Batsch  Qu: Batsch TM 1726
2. Martin ˜ 09.04.1737 Batsch  Qu: Batsch TM 1737
Tp 1. Ciosich Lucia, Plavna 2. Topalovich Nikolaus, Plavna

<120> ANDRICS Anton rk
Lebensort: Plavna   
oo 
N. Katharina rk
Lebensorte: Plavna   

1. Lorenz ˜ 18.08.1728 Batsch  Qu: Batsch TM 1728
Tp 1. Julcsich Johann, Plavna

<121> ANDRICS Josef rk
oo 
ANDRICH VH Maria rk


1. Franz ˜ 27.10.1739 Batsch  Qu: Batsch TM 1739
2. Magdalena ˜ 23.12.1742 Batsch  Qu: Batsch TM 1742
Tp 1. Penavich Stefan 2. Sennavich Johannes und Agnes, Batsch

<122> ANDRICS Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 
ANDRICH VH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton ˜ 11.09.1741 Batsch  Qu: Batsch TM 1741
2. Magdalena ˜ 18.02.1743 Batsch  Qu: Batsch TM 1743
Tp 1. Balich Stanislaus, Batsch 2. Balich Maria, Tochter des Stanislaus, Plavna

<123> ANDRICS Matthias rk
Lebensort: Plavna   
oo 
N. Katharina rk
Lebensorte: Plavna   

1. Agatha ˜ 27.02.1746 Batsch  Qu: Batsch TM 1746
2. Adam ˜ 24.12.1751 Batsch  Qu: Batsch TM 1751
Tp 1. Balich Maria, Plavna 2. Balich Anton und Maria, Plavna

<124> ANDRICS N. rk
Lebensort: Plavna   
oo 
N. Lucia rk
Lebensorte: Plavna   

<125> ANDRICS Georg rk
Lebensort: Plavna   
oo 
ANDRICH VH Maria rk
Lebensorte: Plavna   

1. Anna ˜ 02.10.1749 Batsch  Qu: Batsch TM 1749
Tp 1. Giurich Anna, Plavna

<126> ANDRICS Maria rk
Lebensorte: Bukin Batsch  
1. o-o Andrics Juliana * 13.08.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879 † 22.08.1879 Batsch
Lediges Kind
2. o-o Andrics Stefan Sd Andrich Maria 9Mo * 01.1887 Batsch † 06.09.1887 Batsch Qu: Batsch StM 1887
Lediges Kind
3. o-o Andrics Anna * 19.06.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
Lediges Kind
Tp 1. Juliana Td Azashevacz Johannes und Szentivanszky Maria 3. Sotinacz Martha und Pakledinacz Johannes

<127> ANDRICS Josef rk
Lebensort: Bukin   
1. o-o Andrics Maria/18
oo , Bartolovich Marin > 249

<128> ANDRICS Martin/19 rk < 129.1
Lebensort: Palona   
Eltern: Andrics Josef , Zomboracs Maria
oo 14.01.1941 Batsch Qu: Batsch HM 1941 Tz : Dzanich Martin und Somborac Josef
KAMPEL Anna/17 rk
Lebensorte: Batsch   

<129> ANDRICS Josef
Lebensort: Palona   
oo 
ZOMBORACS Maria


1. Martin/19
oo 14.01.1941 Batsch, Kampel Anna/17 > 128


<130> ANDRICS Josef rk
Lebensort: Bestan   
oo 
STRANGASICH Elisabeth rk
Lebensorte: Sombor   

1. Alexander * 12.01.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937
Tp 1. Nemeth Maria und Schultz Stefan

<131> ANDRICS Johannes rk
Lebensort: N.Dorok   
oo 
KISS Juliana rk
Lebensorte: Batsch   

1. Ludwig * 26.09.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
Tp 1. Polyakovich Julianna und Pop Josef

<132> ANDRICS Stefan
oo 
SEBICH Maria


1. Stefan- † 27.11.1914 Batsch
2. Maria- † 20.05.1918 Batsch
3. Katharina * 08.05.1918 Batsch
4. Rosa * 20.06.1919 Batsch † 25.07.1919 Batsch
Tp 3. Nemeth Maria, Csubrik Marin 4. Nemeth Maria, Csubrik Marin

<133> ANDRICS Josef Wwr nach Lajos Magdalena 88Jhr rk
* um.1703 † 04.04.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Bukin   

<134> ANDRICS Michael /48 rk
* um.1805 † 05.01.1885 Batsch Lebensort: Bukin   
2.oo 06.08.1856 Batsch Qu: Batsch HM 1856 Tz : Mutavcsich Mathias, Andrich Stefan, Bukin
KUBANOVICH Martha /50 rk
Lebensorte: Batsch   

<135> ANDRICS Johann 43Jhr rk
* um.1832 † 29.10.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Ruma   
oo 
POHLMANN Apollonia


1. Apollonia /32
oo 03.07.1877 Batsch, Ackermann Martin /33 > 3
2. Nikolaus /22
oo 21.11.1893 Batsch, Schwerer Magdalena /22 > 107
3. Johannes
oo 16.05.1899 Batsch, Hotolich Apollonia/22 > 95


<136> ANDRICS Josef /24 rk Bauer < 138.1
* um.1869 Bukin Lebensorte: Bukin Plavna  
Eltern: Andrits / Andrich Paul /18 , Filipovich Maria /19
oo 01.02.1893 Batsch Qu: Batsch HM 1893 Tz : Lukics Marin, Vukovics Vincenz
KASZACH Magdalena /18 rk
* um. Lebensorte: Batsch   

<137> ANDRICS/ANDRITS Josef
* 12.12.1862 Bukin
oo 19.10.1885 Bukin
DSANITS Elisabeth
* 11.11.1866 Bukin

1. Elisabeth/20
oo 23.11.1904 Batsch, Bartolovich Johannes/19 > 241


<138> ANDRITS / ANDRICH Paul /18 rk
* 20.09.1838 Bukin Lebensort: Bukin   
oo 11.11.1857 Batsch Qu: Batsch HM 1857 Tz : Andrich Stefan, Jagodich Anton
FILIPOVICH Maria /19 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef /24 * um.1869 Bukin
oo 01.02.1893 Batsch, Kaszach Magdalena /18 > 136


<139> ANTALOWITSCH Stefan Sd Stefan rk
Lebensort: Lovas   
oo 04.02.1720 Batsch Qu: Batsch HM 1720 Tz : Mihaglievicz Matthias u. Shipcsevich Matthias
ANTOLOVICH VH Maria Wwe des Gregor rk
Lebensorte: Batsch   

<140> ANTALOWITSCH Matthias


<141> ANTALOWITSCH Josef
oo 
TOTH Elisabeth


1. Maria * 02.02.1834 Batsch  Qu: Batsch TM 1834
Tp 1. Mozer Anna Gd Kovacs Andreas

<142> ANTALOWITSCH Matthias
oo 
OSZICSAN Maria


1. Franz * 02.10.1862 Batsch  Qu: Batsch TM 1862
2. Maria * 23.01.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871 † 24.04.1939 Batsch
3. Eva /19 * 19.12.1873 Batsch
oo 16.11.1892 Batsch, Szecskár Johannes /19 > 7026

Tp 1. Filippovich Jakob und Gattin Maroshevich Maria 2. Marosh Maria Gd Filippovich Jakob

<143> ANTALOWITSCH Adam rk
Lebensort: Batsch   
oo 30.11.1820 Batsch Qu: Batsch HM 1820 Tz : Tushich Joan, Bukinatz Joan, Batsch
BUTIRSZKI Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Theresia * 11.10.1826 Batsch  Qu: Batsch TM 1826
2. Klara * 11.08.1829 Batsch  Qu: Batsch TM 1829
Tp 1. Oltovanyi Eva, Tochter des Lorenz O., Batsch 2. Josepha Td Kampel Anton

<144> ANTALOWITSCH Johannes rk
Lebensort: Csakova   
2.oo 13.11.1821 Batsch Qu: Batsch HM 1821 Tz : Kozarich Joan, Szöke Emericus, Scakova
SZALAY Maria rk
Lebensorte: Batsch   

<145> ANTALOWITSCH Thomas rk
Lebensort: Batsch   
oo 21.11.1822 Batsch Qu: Batsch HM 1822 Tz : Kampel Matthias, Bernardo Olovercsi, Batsch
LOVRICH Lucia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Matthäus * 07.09.1827 Batsch  Qu: Batsch TM 1827 † 27.12.1893 Batsch
2. Eva /18 * 14.12.1834 Batsch
oo 19.11.1851 Batsch, Pozseglich Gregor /20 > 5762
3. Eva * 18.08.1836 Batsch  Qu: Batsch TM 1836
4. Juliana * 08.05.1839 Batsch  Qu: Batsch TM 1839
Tp 1. Eva Td Oltovanyi Lorenz Dns. 3. Oltovanyi Eva, Mädchen 4. Oltovany Juliana, Mädchen

<146> ANTALOWITSCH Adam /40 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 30.06.1831 Batsch Qu: Batsch HM 1831 Tz : Augustinovich Georgio, Vercsibradich Antonio,
SZIVER Francisca /40 rk
Lebensorte: Batsch   

<147> ANTALOWITSCH Bona /18 rk
Lebensort: Batsch   
oo 22.11.1837 Batsch Qu: Batsch HM 1837 Tz : Szanchev Andreas, Bukinacz Tamás
TOPALICH Genoveva /19 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Paul * 24.01.1840 Batsch  Qu: Batsch TM 1840
2. Vincenc 16Jhr * 19.03.1841 Batsch † 08.07.1856 Batsch Qu: Batsch StM 1856
3. Matthias * 25.02.1845 Batsch  Qu: Batsch TM 1845
oo , Vojtan Anna > 179
4. Gregor * 01.03.1847 Batsch
5. Andreas * 23.10.1848 Batsch  Qu: Batsch TM 1848
Tp 1. Moro Theresia und Maroshevich Agnes 3. Moro Rosalia Gd Barashevich Andreas 5. Moro Rosa und Maroshevich Andreas

<148> ANTALOWITSCH Vincent
oo 
KRETZICH Katharina


1. Matthias Franz * 01.11.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
2. Johannes * 01.10.1886 Batsch
Tp 1. Maria Td Szabovljev Georg und Gershich Theresia

<149> ANTALOWITSCH Thomas /40 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 19.08.1850 Batsch Qu: Batsch HM 1850 Tz : Kovatsich Jozsef, Lipovatz Johannes, Batsch
BARTOLOVICH Stefani /35 rk
Lebensorte: Batsch   

<150> ANTALOWITSCH Franz /61 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 14.06.1859 Batsch Qu: Batsch HM 1859 Tz : Filippovich Lorenz, Topalich Karl
FILIPOVICH Eva /56 rk
Lebensorte: Batsch   

<151> ANTALOWITSCH Mathäus /18 rk
Lebensort: Batsch   
oo 16.10.1861 Batsch Qu: Batsch HM 1861 Tz : Filippovich Jakob, Topalich Valentin
OSZICSAN Maria /18 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria- † 24.04.1939 Batsch
2. Vincenz * 08.09.1864 Batsch
oo , Wekerle Katharina > 180
3. Juliana /20 * 03.04.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868
oo 20.05.1889 Batsch, Kajdich Anton /26 > 2652

Tp 3. Marosh Maria Gd Filippovich Jakob

<152> ANTALOWITSCH Thomas /66 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 02.05.1865 Batsch Qu: Batsch HM 1865 Tz : Krempatich Johann, Bozsin Anton
KIRIPOLSZKI Theresia /68 rk
Lebensorte: Podraly Batsch  

<153> ANTALOWITSCH Michael /25 rk
Lebensort: Tompojevci   
oo 13.11.1865 Batsch Qu: Batsch HM 1865 Tz : Turak Martin, Cseke Stefan
SCHULZ Katharina /21 rk
Lebensorte: Hodschag Batsch  

<154> ANTALOWITSCH Bonus /46 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 25.01.1869 Batsch Qu: Batsch HM 1869 Tz : Filippovich Jakob, Sabovljevics Stefan
KOZAREVICH Juliana /45 rk
Lebensorte: Batsch   

<155> ANTALOWITSCH Bonus /60 rk
† 09.12.1884 Batsch Lebensort: Batsch   
2.oo 17.04.1882 Batsch Qu: Batsch HM 1882 Tz : Filippovich Jakob, Szabovljev Stefan
BURIAN Eva /58 rk
Lebensorte: Nemesmilitics   

<156> ANTALOWITSCH Eva rk
1. o-o Pozseglich Johannesa /20

<157> ANTALOWITSCH Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KOVACSEVICH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Elisabeth Td Franz und Maria 4Jhr * 02.11.1826 Batsch  Qu: Batsch TM 1826 † 04.03.1830 Batsch Qu: Batsch StM 1830
2. Matthias * 18.02.1829 Batsch  Qu: Batsch TM 1829
3. Stefan * 07.08.1830 Batsch  Qu: Batsch TM 1830
4. Anna * 17.12.1832 Batsch  Qu: Batsch TM 1832
2.oo 
IVANICH Anna rk
Lebensorte: Batsch   

5. Adam ˜ 21.12.1798 Batsch  Qu: Batsch TM 1798
Tp 1. Szentivanszky Anna,Tochter des Josef Sz.,Batsch 2. Maroshich Matthias und Moro Rosalia 3. Maroshevich Andreas und Moro Rosalia 4. Moro Rosalia Gd Manshevich Andreas 5. Poka Elisabeth, Batsch

<158> ANTALOWITSCH Thomas rk
Lebensort: Batsch   
oo 
N. Magdalena rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria Td Tomo 5Jhr ˜ 03.12.1744 Batsch  Qu: Batsch TM 1744 † 13.05.1749 Batsch Qu: Batsch StM 1749
Tp 1. Rosalia, Gattin des Nikolai Medorisich, Batsch

<159> ANTALOWITSCH Paul rk
Lebensort: Batsch   
oo 
ANTOLOVICH VH Martha rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef Sd Paul 7Ta ˜ 27.03.1765 Batsch  Qu: Batsch TM 1765 † 03.04.1765 Batsch Qu: Batsch StM 1765
2. Mtthäus ˜ 18.09.1766 Batsch  Qu: Batsch TM 1766
3. Margaretha 5Ta ˜ 16.09.1769 Batsch  Qu: Batsch TM 1769 † 23.09.1769 Batsch Qu: Batsch StM 1769
4. Markus ˜ 18.04.1771 Batsch  Qu: Batsch TM 1771
Tp 1. Marianov Josef, Batsch 2. Matisin Josef, Batsch 3. Matissin Mrgaretha, Batsch 4. Matissin Josef und Margaretha, Batsch

<160> ANTALOWITSCH Jakob rk
Lebensort: Batsch   
oo 
ANTOLOVICH VH Maria vh 35Jhr rk 1.oo 162 o-o 187
* um.1751 † 21.03.1786 Batsch Qu: Batsch StM 1786 Lebensorte: Batsch   

1. Martha ˜ 02.03.1769 Batsch  Qu: Batsch TM 1769
2. Theresia ˜ 15.03.1774 Batsch  Qu: Batsch TM 1774
3. Katharina ˜ 18.10.1777 Batsch  Qu: Batsch TM 1777
4. Helena Td Jakob 5Jhr ˜ 23.05.1781 Batsch  Qu: Batsch TM 1781 † 27.02.1786 Batsch Qu: Batsch StM 1786
5. Josefa ˜ 18.10.1784 Batsch  Qu: Batsch TM 1784
2.oo 
ANTOLOVICH VH Elisabeth rk o-o 186
Lebensorte: Batsch   

6. Johannes Sd Jakob 6Ta ˜ 16.05.1776 Batsch  Qu: Batsch TM 1776 † 24.05.1776 Batsch Qu: Batsch StM 1776
3.oo 
ANTOLOVICH VH Magdalena rk
Lebensorte: Batsch   

7. Elisabeth ˜ 28.10.1787 Batsch  Qu: Batsch TM 1787
8. Maria Td Jakob 3Jhr ˜ 06.09.1790 Batsch  Qu: Batsch TM 1790 † 16.04.1790 Batsch Qu: Batsch StM 1790
Tp 1. Kovacsevich Martha, Batsch 2. Kovacsevich Elias, Batsch 3. Kovacsevich Magdalena, Batsch 4. Kovacsevich Magdalena, Batsch 5. Svoboda Johannes und Josepha, Batsch 6. Kovacsevich Elias, Batsch 7. Filippovich Martha, Batsch 8. Nessler Johannes und Maria, Batsch

<161> ANTALOWITSCH Paul rk
Lebensort: Batsch   
oo 
ANTALOWITSCH VH Martha rk
Lebensorte: Batsch   

1. Magdalena ˜ 26.03.1775 Batsch  Qu: Batsch TM 1775
Tp 1. Matissin Anna, Batsch

<162> ANTALOWITSCH Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
ANTOLOVICH VH Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna ˜ 06.12.1781 Batsch  Qu: Batsch TM 1781
2. Franz ˜ 01.11.1793 Batsch  Qu: Batsch TM 1793
2.oo 
ANTOLOVICH VH Maria vh 35Jhr rk 0.oo 160 o-o 187
* um.1751 † 21.03.1786 Batsch Qu: Batsch StM 1786 Lebensorte: Batsch   

3. Matthias ˜ 19.02.1786 Batsch  Qu: Batsch TM 1786
Tp 1. Szalai Franz und Anna, Batsch 2. Nedeczki Georg, Castelanus, Batsch 3. Szalai Franz und Anna, Batsch

<163> ANTALOWITSCH Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
STIVICH Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Thomas * 01.12.1801 Batsch  Qu: Batsch TM 1801
Tp 1. Szalai Stefan, Farkas Katharina. Batsch

<164> ANTALOWITSCH Peter Sd Eisabeth 1Ta rk
† 20.10.1859 Batsch Qu: Batsch StM 1859 Lebensort: Batsch   

<165> ANTALOWITSCH Mate rk
oo 
VORGIES Mathia


1. Lazarus/23 * 07.02.1879 Batsch
oo 06.02.1902 Batsch, Birli Anna/28 > 181


<166> ANTALOWITSCH Franz- rk < 167.1
† 04.12.1922 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Antalowitsch Vincenz , Weckerle Katharina
oo 30.10.1917 Batsch Qu: Batsch HM 1917 Tz : Anashänzel Johannes und Reimann Mark
KREITLER Barbara rk < 3527.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Kreitler Martin

1. Katharina * 24.09.1918 Batsch
2. Anna * 13.02.1921 Batsch
3. Josef * 06.11.1922 Batsch
Tp 1. Antalowitsch J. 2. Fuchs Katharina, Lacher Josef 3. Lacher Josef, Fuchs Katharina

<167> ANTALOWITSCH Vincenz
1. o-o Antalowitsch Franz-
oo 30.10.1917 Batsch, Kreitler Barbara > 166

<168> ANTALOWITSCH Franz
oo 
KRESSLER Barbara


1. Karolin
oo 31.08.1942 Batsch, Kanter Anton/39 > 2803


<169> ANTALOWITSCH Maria rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Antalowitsch Georg * 01.03.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910 † 01.03.1910 Batsch
Tp 1. Butter Anna - Hebamme

<170> ANTALOWITSCH Thomas vh 62Jhr rk
* um.1723 † 19.04.1785 Batsch Qu: Batsch StM 1785 Lebensort: Batsch   
oo 
ANTOLOVICH VH Magdalena rk
Lebensorte: Batsch   

1. Elisabeth ˜ 23.03.1759 Batsch  Qu: Batsch TM 1759
2. Franz ˜ 02.10.1761 Batsch  Qu: Batsch TM 1761
3. Martha Td Thomas 2Jhr ˜ 23.04.1766 Batsch  Qu: Batsch TM 1766 † 18.08.1768 Batsch Qu: Batsch StM 1768
Tp 1. Sovaicsevich Anna, Batsch 2. Suvaigxich Anton, Batsch 3. Kovacsevich Magdalena, Batsch

<171> ANTALOWITSCH Martin /28 rk
* um.1814 Lebensort: Batsch   
oo 
SZLEHOGYI Anna /18 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Klara * 28.07.1831 Batsch  Qu: Batsch TM 1831
2. Michael * 05.09.1833 Batsch  Qu: Batsch TM 1833
3. Georg * 29.12.1834 Batsch  Qu: Batsch TM 1834
2.oo 14.11.1836 Batsch Qu: Batsch HM 1836 Tz : Franciskovich Marcus, Farkas Emerich
SZLEHOGYI Katharina /23 rk
Lebensorte: Batsch   

4. Michael * 26.09.1837 Batsch  Qu: Batsch TM 1837
5. Josef * 26.02.1838 Batsch  Qu: Batsch TM 1838
6. Elisabeth * 13.11.1838 Batsch > 176
Zwei ledige Kinder
7. Josef * 03.03.1843 Batsch  Qu: Batsch TM 1843
8. Rosa * 08.09.1844 Batsch  Qu: Batsch TM 1844
9. Katharina * 29.03.1847 Batsch  Qu: Batsch TM 1847
10. Stefan * 10.08.1849 Batsch  Qu: Batsch TM 1849
11. Juliana * 16.02.1852 Batsch  Qu: Batsch TM 1852
12. Barbara * 03.12.1854 Batsch  Qu: Batsch TM 1854
13. Martin * 24.09.1857 Batsch  Qu: Batsch TM 1857
Tp 1. Szabo Klara Gd Liptak Martin 2. Liptak Georg und Gattin Brozsa Maria 3. Bruxa Katharina Gd Liptak Georg 4. Liptak Georg und Brozsa Katharina 5. Moro Rosa Gd Maroshevich Andreas 7. Broazsa Katharina Gd Bahol Georg 8. Broza Katharina Gd Szaul Georg 9. Broza Katharina und Bahol Georg 10. Kaman Anna und Bahul Georg 11. Kaman Anna Gd Bahol Georg 12. Kamany Anna Gd Bahol Georg 13. Kalman Anna Gd Bahol Georg

<172> ANTALOWITSCH Jakob rk
* 02.05.1825 Batsch Qu: Batsch TM 1825

<173> ANTALOWITSCH Michael rk
* 29.09.1825 Batsch Qu: Batsch TM 1825

<174> ANTALOWITSCH Michael Sd Thomas und Lucia 22Jhr rk Soldat
* um.1831 † 30.10.1853 Batsch Qu: Batsch StM 1853 Lebensort: Batsch   

<175> ANTALOWITSCH Elias rk
* 19.07.1832 Batsch Qu: Batsch TM 1832

<176> ANTALOWITSCH Elisabeth rk < 171.6
* 13.11.1838 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Antalowitsch Martin /28 , Szlehogyi Katharina /23
Zwei ledige Kinder
1. o-o Antalowitsch Peter * 20.10.1859 Batsch  Qu: Batsch TM 1859 † 20.10.1859 Batsch
2. o-o Antalowitsch Peter * 06.08.1861 Batsch  Qu: Batsch TM 1861
Tp 1. Nottaufe durch Hebamme Szabo Maria 2. Szuhogyi Elisabeth Gd Pavlicsek Josef

<177> ANTALOWITSCH Michael rk
* 28.09.1840 Batsch Qu: Batsch TM 1840

<178> ANTALOWITSCH Vinzenz rk
* 19.03.1841 Batsch Qu: Batsch TM 1841

<179> ANTALOWITSCH Matthias rk < 147.3
* 25.02.1845 Batsch Qu: Batsch TM 1845 † 31.03.1912 Batsch
Eltern: Antalowitsch Bona /18 , Topalich Genoveva /19
oo 
VOJTAN Anna


<180> ANTALOWITSCH Vincenz < 151.2
* 08.09.1864 Batsch † 15.07.1957 Batsch
Eltern: Antalowitsch Mathäus /18 , Oszicsan Maria /18
oo 
WEKERLE Katharina
* 18.08.1864 Vajska † 05.12.1948 Batsch

1. Johannes/26
2. Matthias * 15.07.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
3. Maria/21 * 08.06.1889 Batsch
oo 24.11.1910 Batsch, Ognjanov Johannes-/21 > 5278
4. Celestina * 25.02.1891 Batsch † 25.11.1905 Batsch
5. Franz * 07.03.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
6. Josef * 17.02.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894 † 17.02.1894 Batsch Qu: Batsch TM 1894
7. Johannes/30 * 26.12.1894 Batsch
1.oo 11.11.1920 Batsch, Klemm Katharina/19 > 183
2.oo 05.02.1924 Batsch, Klemm Theresia/21
8. Anna * 21.07.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
oo 27.11.1919 Batsch, Klein Josef/19 > 2950
9. Katharina * 16.05.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900 † 26.05.1900 Batsch
10. Julianne * 23.04.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901 † 24.04.1901 Batsch
11. Coelestina * 10.05.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902
Tp 2. Parcsetich Cölestina Gd Anaszhenzl Johannes 5. Anaszhenzl Johannes und Parcsetich Cölestina 6. Anaszhenzl Johannes und Parcsetich Cölestina 7. Anaszhenzl Johannes, Parcsetich Celestina 8. Anashanzel Johannes und Parcsetich Coelestina 9. Anashanzl Johannes und Parcsetich Celestina 10. ---- 11. Szenszl Anna und Parcsetich Coelestin

<181> ANTALOWITSCH Lazarus/23 rk < 165.1
* 07.02.1879 Batsch † 04.05.1905 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Antalowitsch Mate , Vorgies Mathia
oo 06.02.1902 Batsch Qu: Batsch HM 1902 Tz : Sevaracz Stefan und Kaiser Stefan
BIRLI Anna/28 rk < 413.1 o-o 412
Lebensorte: Batsch   
Vater: Birli Johannes

1. Paula * 25.08.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905 † 13.01.1907 Batsch
Tp 1. Birli Eva und Kovacs Emmerich

<182> ANTALOWITSCH Maria rk
* 08.06.1889 Batsch Qu: Batsch TM 1889

<183> ANTALOWITSCH Johannes/30 rk < 180.7
* 26.12.1894 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Antalowitsch Vincenz , Wekerle Katharina
oo 11.11.1920 Batsch
KLEMM Katharina/19 rk < 2999.1
† 09.12.1923 Batsch Lebensorte: Batsch   
Vater: Klemm Jakob/21

1. Johannes * 06.01.1922 Batsch † 13.02.1942 U.D.S.S.R
2.oo 05.02.1924 Batsch Qu: Batsch StM 1924 Tz : Bartolovich Johannes und Hartusch Franz
KLEMM Theresia/21 rk < 2999.2
* 20.10.1903 Batsch † 14.02.1984 Lebensorte: Batsch   
Vater: Klemm Jakob/21

2. Franz * 14.09.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927
oo , Kirchenmayer Theresia > 184
3. Josef * 18.02.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
oo , Schendlinger Katharina > 185

Tp 1. Bartolovich Johann, Hartusch Theresia 2. Bartolovich Johannes und Hartusch Theresia 3. Ognjanov anna und Ognjanov Johannes

<184> ANTALOWITSCH Franz rk < 183.2
* 14.09.1927 Batsch Qu: Batsch TM 1927 Lebensort: Batsch   
Eltern: Antalowitsch Johannes/30 , Klemm Theresia/21
oo 
KIRCHENMAYER Theresia
* 27.02.1933 † 20.08.2001 Berg.-Gladbach

<185> ANTALOWITSCH Josef rk < 183.3
* 18.02.1930 Batsch Qu: Batsch TM 1930 Lebensort: Batsch   
Eltern: Antalowitsch Johannes/30 , Klemm Theresia/21
oo 
SCHENDLINGER Katharina
* 19.07.1934 Palanka † 27.12.2010 Pluwig

1. Hilda * 29.10.1954 Batsch
2. Bernhard * 1961 Bergisch Gladbach

<186> ANTOLOVICH VH Elisabeth rk 0.oo 160
Lebensort: Batsch   
1. o-o Antalowitsch Johannes Sd Jakob 6Ta ˜ 16.05.1776 Batsch  Qu: Batsch TM 1776 † 24.05.1776 Batsch Qu: Batsch StM 1776
Tp 1. Kovacsevich Elias, Batsch

<187> ANTOLOVICH VH Maria vh 35Jhr rk 0.oo 160 oo 162
* um.1751 † 21.03.1786 Batsch Qu: Batsch StM 1786 Lebensort: Batsch   
1. o-o Antalowitsch Martha ˜ 02.03.1769 Batsch  Qu: Batsch TM 1769
2. o-o Antalowitsch Theresia ˜ 15.03.1774 Batsch  Qu: Batsch TM 1774
3. o-o Antalowitsch Katharina ˜ 18.10.1777 Batsch  Qu: Batsch TM 1777
4. o-o Antalowitsch Helena Td Jakob 5Jhr ˜ 23.05.1781 Batsch  Qu: Batsch TM 1781 † 27.02.1786 Batsch Qu: Batsch StM 1786
5. o-o Antalowitsch Josefa ˜ 18.10.1784 Batsch  Qu: Batsch TM 1784
Tp 1. Kovacsevich Martha, Batsch 2. Kovacsevich Elias, Batsch 3. Kovacsevich Magdalena, Batsch 4. Kovacsevich Magdalena, Batsch 5. Svoboda Johannes und Josepha, Batsch

<188> ARNAUT Nikolaus Sd Thomas rk
Lebensort: Batsch   
oo 21.01.1731 Batsch Qu: Batsch HM 1731 Tz : Kovacs Bartholomäus u. Philippovich Blasius, Batsch
BOSNAKOVICH Anna Td Martin rk
Lebensorte: Batsch   

<189> ARNAUT Martinus /26 rk
Lebensort: Batsch   
oo 31.01.1829 Batsch Qu: Batsch HM 1829 Tz : Arnaut Josepho, Shimunecsich Gabriel, Batsch
NAGY Magdalena /21 rk < 4825.2
* 01.04.1808 Batsch Qu: Batsch TM 1808 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Nagy Stefan , Pinter Elisabeth

<190> ARNOLD Georg/31 rk
Lebensort: Borocz   
2.oo 20.10.1908 Batsch Qu: Batsch HM 1908 Tz : Amsz Matthias und Millerferli Johanes
HARTUSCH Anna/27 rk < 1533.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hartusch Franz /24 , Ams Barbara

<191> AROK Stefan /26 rk
† 16.04.1905 Batsch Lebensort: Altkanischa   
oo 08.02.1888 Batsch Qu: Batsch HM 1888 Tz : Palich Franz, Schilly Josef
PIVAR Maria /20 go o-o 5634
† 01.02.1909 Batsch Lebensorte: Sombor Batsch  

1. Elisabeth/19
oo 28.05.1912 Batsch, Sajben Stefan/18 > 6171
2. Franz * 01.10.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
3. Valentin * 25.01.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891 † 03.01.1929 Batsch
4. Elisabeth * 16.07.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
5. Stefan * 09.07.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
Tp 2. Katich Maria Hetzl Valentin 3. Hetzl Valentin und Katich Maria 4. Makkay Elisabeth, ledig, Batsch 5. Matosevich Elisabeth und Loncsar Josef

<192> AROK Franz/24 rk < 5634.1
Lebensort: Batsch   
Mutter: , Pivar Maria /20
oo 26.11.1912 Batsch Qu: Batsch HM 1912 Tz : Sörfözö Anton und Bartolovich Vincenz
SÖRFÖZÖ Juliana/18 rk
Lebensorte: Bacs   

1. Theresia/17 * 08.07.1914 Batsch
oo , Zsigri Josef > 7590
2. Franz/24 * 01.04.1918 Batsch
oo 13.10.1942 Batsch, Kovacs Juliana/23 > 195
3. Juliana/18 * 20.06.1920 Batsch
oo 19.10.1938 Batsch, Kristin Josef/25 > 3568
4. Josef * 18.11.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
5. Stefan * 14.08.1931 Batsch  Qu: Batsch TM 1931
Tp 1. Uracs Theresia, Kovacs Josef 2. Uracs Theresia, Kovacs Josef 3. Uracs Theresia, Kovacs Josef 4. Arok Maria und Arok Stefan 5. Arok Rosa und Arok Valentin

<193> AROK Valentin/26 rk
Lebensort: Batsch   
oo 15.11.1917 Batsch Qu: Batsch HM 1917 Tz : Bartolovich Vincenz und Veziak Anton
DEVIC Anna


1. Rosa/17 * 07.08.1918 Batsch
oo 26.06.1935 Batsch, Nagy Franz/19 > 4918


<194> AROK Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SÖRFÖZÖ Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Martin * 21.09.1924 Batsch  Qu: Batsch TM 1924
2. Maria * 25.06.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927
3. Elisabeth * 28.03.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929
4. Katharina * 19.08.1940 Batsch  Qu: Batsch TM 1940
Tp 1. Feher Martin 2. Fischer Martin und Eilhardt Anne 3. Devich Anna und Arok Valentin 4. Kalozi Elisabeth und Sörfözö Josef

<195> AROK Franz/24 rk < 192.2
* 01.04.1918 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Arok Franz/24 , Sörfözö Juliana/18
oo 13.10.1942 Batsch Qu: Batsch HM 1942 Tz : Krstin Josef und Pavlicsek Michael
KOVACS Juliana/23 ref
Lebensorte: Batsch   

<196> AUER Johannes rk
oo 
N. Josefa rk


1. Jakob ˜ 02.05.1723 Batsch  Qu: Batsch TM 1723
Tp 1. Milincsyek Georgius Dns.

<197> AUFRICHT Martin /28 rk Bauer < 198.1
† 27.02.1922 Batsch Lebensorte: Gajdobra Batsch  
Eltern: Aufricht Filipp , Bläsius Elisabeth
oo 27.07.1880 Batsch Qu: Batsch HM 1880 Tz : Reis Martin, Treuer Lorenz
BERTRAN Katharina /15 rk < 381.1
† 22.09.1940 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Bertran Josef , Menges Anna

1. Anna * 21.07.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
2. Katharina/26 * 22.03.1884 Batsch
oo 09.08.1910 Batsch, Hahn Sebastian/41 > 1514
3. Matthias * 01.11.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885 † 06.11.1885 Batsch
4. Martin * 05.10.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887 † 13.03.1915 Batsch
5. Matthias * 10.07.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890 † 25.04.1893 Batsch
6. Josef * 22.12.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
7. Anna * 08.08.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895 † 18.03.1901 Batsch
8. Julianna * 31.03.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897 † 16.11.1907 Batsch
9. Maria * 06.08.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 22.03.1901 Batsch
10. Johannes * 26.01.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 27.02.1916 Batsch
11. Juliska * 11.09.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906 † 1907 Batsch
12. Maria/16 * 12.09.1908 Batsch
oo 07.10.1924 Batsch, Hering Franz/19 > 1790

Tp 1. Asz Matthias und König Juliana 3. Ams Matthias und König Juliana 4. Ams Matthias und König Juliana 5. Ams Matthias und Gattin König Juliana 6. König Juliana und Ams Matthias 7. Ams Matthias und König Juliana 8. amsz Matthias und König Julianna 9. Amsz Matthias und König Julianna 10. Amsz Matthias und König Julianna 11. Amsz Matthias und König Juliska

<198> AUFRICHT Filipp rk
† 02.09.1902 Batsch
1. o-o Aufricht Martin /28
oo 27.07.1880 Batsch, Bertran Katharina /15 > 197

<199> AUFRICHT Juliana Td Martin und Katharina 8Jhr rk
† 20.12.1889 Batsch Qu: Batsch StM 1889 Lebensort: Batsch   

<200> AUFRICHT Franziska rk
1. o-o Gazaffy Karolina/22 † 25.06.1941 Batsch

Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN