<3401> KRAUS Magdalena Td Peter und Apollonia 2Jhr rk
† 20.04.1874 Batsch Qu: Batsch StM 1874 Lebensort: Batsch   

<3402> KRAUS Anna Td Franz und Magdalena 6Jhr rk
† 02.11.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Parabutsch   

<3403> KRAUS Katharina Td Franz und Magdalena 3Jhr rk
† 09.11.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<3404> KRAUS Anna Td Franz und Magdalena 1Jhr 9Mo rk
† 07.10.1878 Batsch Qu: Batsch StM 1878 Lebensort: Batsch   

<3405> KRAUS Heinrich Sd Franz und Magdalena 17Mo rk
† 27.03.1888 Batsch Qu: Batsch StM 1888 Lebensort: Batsch   

<3406> KRAUS Maria
1. o-o Szmolenzski Maria/18

<3407> KRAUS Magdalena
1. o-o Schwerer Theresia/21
oo 30.08.1910 Batsch, Flesch Johannes/19 > 1263

<3408> KRAUS Anna- rk
* Hodschag † 15.11.1899 Batsch

<3409> KRAUS Matthias-
oo 
UDVARY Magdalena
† 28.10.1903 Batsch

<3410> KRAUS Anna-Maria oo 6147
* 12.06.1790 Hodschag † 1810
1. o-o Roth Josef * 09.01.1785 Hodschag

<3411> KRAUS Magdalena Wwe 66Jhr rk
* um.1793 † 25.11.1859 Batsch Qu: Batsch StM 1859 Lebensort: Batsch   

<3412> KRAUS Eva Gd Martin Franz 40Jhr rk
* um.1811 † 17.04.1851 Batsch Qu: Batsch StM 1851 Lebensort: Batsch   

<3413> KRAUS Katharina Gd Anashänzel Johann 76Jhr rk
* um.1813 † 21.07.1889 Batsch Qu: Batsch StM 1889 Lebensort: Hodschag   

<3414> KRAUS Josef Gd Udvari Magdalena 62Jhr rk
* um.1824 † 26.03.1886 Batsch Qu: Batsch StM 1886 Lebensort: Rac Milititsch   

<3415> KRAUS Franz Gd Hartus Maria 42Jhr rk
* um.1836 † 18.03.1878 Batsch Qu: Batsch StM 1878 Lebensort: Batsch   

<3416> KRAUS Maria rk
* 03.09.1851 Batsch Qu: Batsch TM 1851

<3417> KRAUS Josef rk
* 16.01.1853 Batsch Qu: Batsch TM 1853

<3418> KRAUS Theresia rk
* 18.02.1856 Batsch Qu: Batsch TM 1856

<3419> KRAUS Michael Sd Josef und Magdalena 24Jhr rk
* um.1856 † 18.11.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<3420> KRAUS Johannes rk
* 22.09.1859 Batsch Qu: Batsch TM 1859

<3421> KRAUS Katharina rk
* 21.10.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860

<3422> KRAUS Eva rk
* 30.10.1863 Batsch Qu: Batsch TM 1863

<3423> KRAUS Eva Td Josef und Magdalena 17Jhr rk
* um.1863 † 14.12.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<3424> KRAUS Theresia rk
* 27.11.1866 Batsch Qu: Batsch TM 1866

<3425> KRAUS Magdalena rk
* 11.01.1872 Batsch Qu: Batsch TM 1872

<3426> KRAUS Katharina rk
* 12.08.1872 Batsch Qu: Batsch TM 1872

<3427> KRAUS Anton Josef rk
* 12.10.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<3428> KRAUS Anna rk
* 25.03.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<3429> KRAUS Anna rk
* 02.02.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<3430> KRAUS Maria rk
* 27.02.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<3431> KRAUS Peter rk
* 28.06.1882 Batsch Qu: Batsch TM 1882

<3432> KRAUS Heinrich rk
* 11.10.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<3433> KRAUSE Magdalena Td Franz und Anna Maria 15Jhr rk
* um.1858 † 19.08.1873 Batsch Qu: Batsch StM 1873 Lebensort: Hodschag   

<3434> KRAUSEK Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KRAUSEK VH Barbara rk
Lebensorte: Batsch   

1. Matthias ˜ 13.02.1797 Batsch  Qu: Batsch TM 1797
Tp 1. Vavra Matthias und Maria, Batsch

<3435> KRÄMER Josef
oo 
KURZ Susanna


1. Katharina * 02.08.1842 Batsch  Qu: Batsch TM 1842
Tp 1. Gabriel Katharina und Belli Wendelin

<3436> KRÄMER Anna /23 rk < 771.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Krämer Stefan , Durath Anna
1. o-o Klemm Stefan// † 07.04.1903 Batsch

<3437> KRÄMER Hermann rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Krämer Anna /18 * um.1844
oo 25.11.1862 Batsch, Resch Jakob /26 > 5980

<3438> KRÄMER Theresia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Waimann Barbara /29
oo , Walter Franz /24 > 7284

<3439> KRÄMER Anna rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Krämer Nikolaus * 21.05.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
Lediges Kind
Tp 1. Fischer Eva Td verst.F.Johannes und Gattin Himmelspach Anna

<3440> KRÄMER Elisabeth Td Bernhard und Elisabeth 5Jhr rk
† 13.12.1818 Batsch Qu: Batsch StM 1818 Lebensort: Batsch   

<3441> KRÄMER Bernhard Sd Josef und Elisabeth 3Jhr rk
† 17.12.1818 Batsch Qu: Batsch StM 1818 Lebensort: Batsch   

<3442> KRÄMER Juliana Td Bernhard und Juliana 1Jhr rk
† 12.01.1819 Batsch Qu: Batsch StM 1819 Lebensort: Batsch   

<3443> KRÄMER Anna Td Wwe Elisabeth 3Mo rk
† 23.03.1822 Batsch Qu: Batsch StM 1822 Lebensort: Batsch   

<3444> KRÄMER Katharina Td Hermann und Anna 6Jhr rk
† 03.11.1832 Batsch Qu: Batsch StM 1832 Lebensort: Batsch   

<3445> KRÄMER Matthias Sd Hermann und Anna 5Jhr rk
† 16.03.1833 Batsch Qu: Batsch StM 1833 Lebensort: Batsch   

<3446> KRÄMER Josef Sd Hermann und Marianna 6Mo rk
† 31.03.1837 Batsch Qu: Batsch StM 1837 Lebensort: Batsch   

<3447> KRÄMER Julia Gd Martin Josef 1Mo rk
† 06.04.1837 Batsch Qu: Batsch StM 1837 Lebensort: Batsch   

<3448> KRÄMER Josef Sd Josef und Theresia 8Ta rk
† 24.02.1838 Batsch Qu: Batsch StM 1838 Lebensort: Batsch   

<3449> KRÄMER Eva Td Peyer Hermann 2Jhr rk
† 25.07.1838 Batsch Qu: Batsch StM 1838 Lebensort: Batsch   

<3450> KRÄMER Anna Td Herman und Maria 1Jhr rk
† 15.04.1840 Batsch Qu: Batsch StM 1840 Lebensort: Batsch   

<3451> KRÄMER Matthias Sd ? und Theresia 6Jhr rk
† 04.09.1848 Batsch Qu: Batsch StM 1848 Lebensort: Batsch   

<3452> KRÄMER Stefan Sd Stefan und Anna ?Jhr rk
† 16.09.1862 Batsch Qu: Batsch StM 1862 Lebensort: Batsch   

<3453> KRÄMER Eva Td Stefan und Anna 11Ta rk
† 20.11.1867 Batsch Qu: Batsch StM 1867 Lebensort: Batsch   

<3454> KRÄMER Stefan Sd Stefan Anna 10Jhr rk
† 14.07.1873 Batsch Qu: Batsch StM 1873 Lebensort: Batsch   

<3455> KRÄMER Stefan Sd Stefan und Anna 1Wo rk
† 05.04.1874 Batsch Qu: Batsch StM 1874 Lebensort: Batsch   

<3456> KRÄMER Johann Sd Stefan und Anna 1Jhr 6Mo rk
† 25.03.1877 Batsch Qu: Batsch StM 1877 Lebensort: Batsch   

<3457> KRÄMER Andreas Sd Josef und Magdalena 6Mo rk
† 18.06.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<3458> KRÄMER Theresia/17 rk < 3459.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Krämer Stefan
1. o-o Bertran Magdalena * 05.10.1902 Batsch o-o 385
oo 03.02.1919 Batsch, Schwerer Nikolaus > 6782

<3459> KRÄMER Stefan rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Krämer Theresia/17 > 3458

<3460> KRÄMER Stephan
oo 
DURATH Anna rk < 770.1 o-o 771 1.oo 3486
* 10.11.1837 Parabutsch † 18.05.1883 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Durath Josef , Boj Anna

<3461> KRÄMER Stefan
† 21.10.1904 Batsch
oo 
EGGERT Katharina/21 2.oo 5350
Lebensorte: Batsch   

<3462> KRÄMER Josef
oo 
OSER Maria


1. Ilona/16

<3463> KRÄMER Johannes/22 rk < 3464.1
Lebensort: Hodschag   
Eltern: Krämer Kaspar , Wiemann Eva
oo 08.08.1920 Batsch Qu: Batsch HM 1920 Tz : Walter Wendel und Becker Josef
WALTER Julianna rk < 7312.11
* 13.02.1902 Batsch Qu: Batsch TM 1902 Lebensorte: Deronye   
Eltern: Walter Stefan /24 , Kuhnert Magdalena /27

1. Andreas * 05.09.1921 Batsch
2. Stefan * 21.10.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 2. Greff Andreas und Kühner Barbara

<3464> KRÄMER Kaspar
oo 
WIEMANN Eva


1. Johannes/22
oo 08.08.1920 Batsch, Walter Julianna > 3463


<3465> KRÄMER Theresia


<3466> KRÄMER Jakob/36 rk
Lebensort: Veprovac   
oo 
KUHMANN Rosalia

2.oo 30.08.1929 Batsch Qu: Batsch HM 1929 Tz : Kobal? Stefan .....
GABRIEL Katharina/18 rk < 1386.5
* 07.11.1911 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Gabriel Peter , Holzschuh Katharina

1. Ingrid * 14.08.1939 Batsch  Qu: Batsch TM 1939
Tp 1. Gabriel Maria und Holzschuh Katharina

<3467> KRÄMER Theresia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Krämer Lorenz * 12.01.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898 † 29.01.1898 Batsch
Tp 1. Lennert Josef und Amsz Magdalena

<3468> KRÄMER Hermina Lt
Lebensort: Bulkesz   
1. o-o Gebauer Emilian Josef * 12.11.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
Tp 1. Vrarakasevich Josefina und Dr. Hannig Georg

<3469> KRÄMER Theresia rk
Lebensort: Batsch   

<3470> KRÄMER Katharina--
† 18.12.1930 Batsch

<3471> KRÄMER Bernhard rk
* um.1767 † 07.03.1821 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 08.01.1801 Batsch Qu: Batsch HM 1801 Tz : Horvath Nicolaus,Batsch
RETEL Rosa rk
Lebensorte: Batsch   
2.oo 
WEBER Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 08.09.1815 Batsch  Qu: Batsch TM 1815
Tp 1. Leist Josef, Batsch

<3472> KRÄMER Bernhard vh Elisabeth Weber 54Jhr rk
* um.1767 † 07.03.1821 Batsch Qu: Batsch StM 1821 Lebensort: Batsch   

<3473> KRÄMER Christian
* um.1773
oo 24.11.1794 Parabutsch
BELLI Anna Maria
* 04.08.1776 Karawukowa

1. Nikolaus * 15.01.1815 Parabutsch
oo , Herrmann Katharina > 3479


<3474> KRÄMER Anna Gd Szeifried Phillip 55Jhr rk
* um.1788 † 18.08.1843 Batsch Qu: Batsch StM 1843 Lebensort: Batsch   

<3475> KRÄMER Hermann 50Jhr rk
* um.1795 † 16.02.1845 Batsch Qu: Batsch StM 1845 Lebensort: Batsch   
oo 
BAJER Anna Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna * 08.02.1833 Batsch  Qu: Batsch TM 1833
2. Katharina Td Hermann und Anna 1Jhr 6Mo * 19.12.1834 Batsch  Qu: Batsch TM 1834 † 11.06.1835 Batsch Qu: Batsch StM 1835
3. Josef * 05.11.1836 Batsch  Qu: Batsch TM 1836 † 31.03.1837 Batsch
4. Eva * 05.11.1836 Batsch  Qu: Batsch TM 1836
5. Josef * 23.07.1841 Batsch  Qu: Batsch TM 1841 † 01.01.1859 Batsch
6. Anna * 08.04.1844 Batsch  Qu: Batsch TM 1844
Tp 1. Svendfailer Susanna, Mädchen 2. Haitz Katharina, Mädchen 3. Vilman Magdalena 4. Vilman Magdalena 5. Haus Katharina Gd Horn Josef 6. Villmann Magdalena Wwe.

<3476> KRÄMER Rosalia rk
* 03.09.1812 Batsch Qu: Batsch TM 1812

<3477> KRÄMER Rosalie Td Martin und Josepha 27Jhr rk
* um.1812 † 25.03.1839 Batsch Qu: Batsch StM 1839 Lebensort: Batsch   

<3478> KRÄMER Elisabeth rk
* 10.12.1813 Batsch Qu: Batsch TM 1813

<3479> KRÄMER Nikolaus < 3473.1
* 15.01.1815 Parabutsch Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Krämer Christian , Belli Anna Maria
oo 
HERRMANN Katharina
* 13.01.1816 Parabutsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  

1. Stefan * 20.12.1836 Parabutsch > 3485
2. Stefan /49 * 20.12.1836 Parabutsch
1.oo 15.02.1858 Parabutsch, Durath Anna > 3486
2.oo 03.06.1884 Batsch, Moritz Eva /51


<3480> KRÄMER Juliana rk
* 30.09.1817 Batsch Qu: Batsch TM 1817

<3481> KRÄMER Elisabeth Gd Keresztely Theresia 24Jhr rk
* um.1823 † 27.11.1847 Batsch Qu: Batsch StM 1847 Lebensort: Batsch   

<3482> KRÄMER Josef Gd Kirchhofer Rosalia 45Jhr rk
* um.1829 † 05.01.1874 Batsch Qu: Batsch StM 1874 Lebensort: Filipowa   

<3483> KRÄMER Anton 18Jhr rk
* um.1832 † 13.04.1850 Batsch Qu: Batsch StM 1850 Lebensort: Batsch   
oo 
MAYER Marianne


<3484> KRÄMER Barbara Td Paul und Eva 15Jhr rk
* um.1834 † 16.09.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849 Lebensort: Batsch   

<3485> KRÄMER Stefan < 3479.1
* 20.12.1836 Parabutsch
Eltern: Krämer Nikolaus , Herrmann Katharina
1. o-o Krämer Anna /23 > 3436

<3486> KRÄMER Stefan /49 rk < 3479.2
* 20.12.1836 Parabutsch † 01.09.1898 Batsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Eltern: Krämer Nikolaus , Herrmann Katharina
oo 15.02.1858 Parabutsch Tz : Valentin Hedrrmann, Xaver Gross
DURATH Anna rk < 770.1 o-o 771 0.oo 3460
* 10.11.1837 Parabutsch † 18.05.1883 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Durath Josef , Boj Anna

1. Katharina * 07.07.1858 Parabutsch
2. Andreas * 23.12.1859 Parabutsch
3. Josef /18 * 17.11.1860 Batsch
oo 11.02.1879 Batsch, Oser Magdalena/18 > 3492
4. Stefan * 16.09.1862 Batsch  Qu: Batsch TM 1862 † 16.09.1862 Batsch
5. Stefan * 04.11.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863 † 14.07.1873 Batsch
6. Anna /23 * 06.02.1865 Batsch
oo 24.05.1887 Batsch, Klemm Nikolaus /23 > 2980
7. Eva * 09.11.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867 † 20.11.1867 Batsch
8. Nikolaus * 04.04.1869 Batsch
oo 07.06.1892 Batsch, Mink Katharina /17 > 3494
9. Stefan * 30.03.1874 Batsch  Qu: Batsch TM 1874 † 05.04.1874 Batsch
10. Johannes * 28.12.1875 Batsch  Qu: Batsch TM 1875
11. Theresia * 21.08.1881 Batsch
oo 31.05.1898 Batsch, Bertran Lorenz > 383

2.oo 03.06.1884 Batsch Qu: Batsch HM 1884 Tz : Ozer Adam, Legler Christian
MORITZ Eva /51 rk
* um.1833 † 07.09.1904 Batsch Lebensorte: Parabutsch   
Tp 4. Nottaufe durch Kaiser Theresia, Hebamme 5. Rakoncza Josef und Duhacsek Katharina 6. Neumann Josef, Duhascsek Katharina 7. Reumann Josef und Gattin Durcsak Katharina 9. Duhacsek Katharina Gd Reumann Josef (+05.04.1874) 10. Bläsius Johannes und Steiger Anna

<3487> KRÄMER Maria Td Stefan und Anna 43Jhr rk
* um.1836 † 27.12.1879 Batsch Qu: Batsch StM 1879 Lebensort: Batsch   

<3488> KRÄMER Magdalena Td Hermann und Maria 22Jhr rk
* um.1839 † 14.04.1861 Batsch Qu: Batsch StM 1861 Lebensort: Batsch   

<3489> KRÄMER Anna Gd Resch Jakob 25Jhr rk
* um.1844 † 02.11.1869 Batsch Qu: Batsch StM 1869 Lebensort: Batsch   

<3490> KRÄMER Elisabeth rk
* 19.10.1845 Batsch Qu: Batsch TM 1845

<3491> KRÄMER Theresia rk
* 09.03.1848 Batsch Qu: Batsch TM 1848

<3492> KRÄMER Josef /18 rk < 3486.3
* 17.11.1860 Batsch † 24.04.1929 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Krämer Stefan /49 , Durath Anna
oo 11.02.1879 Batsch Qu: Batsch HM 1879 Tz : Eichinger Georg, Bläsius Johann
OSER Magdalena/18 rk < 5344.8
* 20.07.1862 Batsch † 20.07.1941 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Oser Adam , Satz Magdalena

1. Theresia * 09.05.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
2. Stefan * 20.06.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884
oo 11.11.1902 Batsch, Eggert Katharina > 3497
3. Anna * 27.02.1890 Batsch
oo 25.10.1906 Batsch, Urich Stefan > 7218

Tp 1. Schwerer Andreas und Knöbl Theresia 2. Schwerer Andreas und Knöbl Theresia

<3493> KRÄMER Franz rk
* 26.02.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868

<3494> KRÄMER Nikolaus rk Bauer < 3486.8
* 04.04.1869 Batsch † 02.10.1904 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Krämer Stefan /49 , Durath Anna
oo 07.06.1892 Batsch
MINK Katharina /17 rk < 4650.4
* 21.02.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Mink Nikolaus , Helleis Katharina /16

1. Daniel * 24.06.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894 † 13.07.1894 Batsch Qu: Batsch TM 1894
2. Maria Magdalena * 18.03.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896 † 09.04.1896 Batsch
3. Katharina * 06.06.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897 † 25.05.1903 Batsch
4. Nikolaus * 07.06.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 17.05.1903 Batsch
5. Stefan * 04.12.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901 † 06.12.1901 Batsch
6. Magdalena/19 * 25.11.1902 Batsch
oo 27.01.1921 Batsch, Tilli Johannes o|o > 7094
7. Daniel * 02.10.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904 † 13.07.1894 Batsch
8. Andreas * 30.11.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905 † 31.03.1908 Batsch
9. Anna * 19.05.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
10. Katharina * 19.05.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
11. Josef * 15.10.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
oo 28.01.1931 Bukin, Laubert Anna > 3498

Tp 1. Fleschler Daniel und Walter Magdalena 2. Fleschler Daniel und Walter Magdalena 3. Fleschler Daniel und Walter Magdalena 4. Fleschler Daniel und Walter Magdalena 5. Fleschler Daniel und Walter Magdalena 7. ---- 8. Walter Magdalena und Fleschler Daniel 9. Fleschler Daniel und Walter Magdalena 10. Fleschler Daniel und Walter Magdalena 11. Fleschler Daniel und Walter Magdalena

<3495> KRÄMER Maria rk
* 07.11.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<3496> KRÄMER Andreas rk
* 24.12.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<3497> KRÄMER Stefan rk < 3492.2
* 20.06.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884 Lebensort: Batsch   
Eltern: Krämer Josef /18 , Oser Magdalena/18
oo 11.11.1902 Batsch Qu: Batsch HM 1902 Tz : Schwerer Andreas und Pader Franz
EGGERT Katharina rk < 789.1

Eltern: Eggert Johannes /20 , Schneider Katharina

<3498> KRÄMER Josef rk < 3494.11
* 15.10.1910 Batsch Qu: Batsch TM 1910 Lebensort: Batsch   
Eltern: Krämer Nikolaus , Mink Katharina /17
oo 28.01.1931 Bukin
LAUBERT Anna rk
* 24.07.1911 Bukin Lebensorte: Bukin   

1. Anna * 22.05.1931 Batsch  Qu: Batsch TM 1931
2. Peter * 01.08.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
3. Nikolaus * 10.01.1938 Batsch  Qu: Batsch TM 1938
4. Anna * 11.05.1942 Batsch  Qu: Batsch TM 1942
5. Josef * 30.04.1944 Batsch
Tp 1. Gräff Anna und Weber Petra 2. Weber Peter und Gräff Anna 3. Weber Peter und Gräff Anna 4. Gräff Anna und Weber Peter 5. Weber Peter, Gräff Anna

<3499> KREBS Johannes /35 rk
Lebensorte: Hodschag Batsch  
oo 13.08.1883 Batsch Qu: Batsch HM 1883 Tz : Tomasich Valentinus nobil., Hoffmann Nikolaus
GéCZI Theresia /25 rk
† 29.11.1900 Batsch Lebensorte: Deronje Batsch  

<3500> KREBS Anna rk oo 2816
Lebensort: Hodschag   
1. o-o Patosevich Anna /21 * um.1873 Hodschag > 5405

<3501> KREBS Anna Td Johann und Theresia 4Wo rk
† 10.10.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<3502> KREBS Johann Sd Johann und Theresia 6Jhr rk
† 18.02.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<3503> KREBS Katharina Td Johann und Theresia 4Jhr rk
† 25.02.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<3504> KREBS Valentin Sd Johann und Theresia 18Mo rk
† 02.03.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<3505> KREBS Theresia Td Johann und Theresia 6Mo rk
† 27.10.1878 Batsch Qu: Batsch StM 1878 Lebensort: Batsch   

<3506> KREBS Josef/26 rk
Lebensort: Batsch   
oo 07.02.1901 Batsch Qu: Batsch HM 1901 Tz : Tomacsich Johannes und Mayer Michael
SCHWAGER Eleonora/19 rk < 6615.3
* 20.08.1881 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwager Martin- , Boj Laura (Eleonora)

<3507> KREBS Anton/33 rk
Lebensort: Dernye   
oo 
SEIFRIED Barbara

2.oo 20.02.1908 Batsch Qu: Batsch StM 1908 Tz : Treuer Stefan und Kampel Fabian
KÜHNER Apollonia/27 rk < 3635.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Kühner Georg

<3508> KREBS Josef
oo 
SCHWAGER Laura


1. August † 30.05.1920 Batsch
2. Franziska/21 * 12.11.1901 Batsch
oo 07.11.1922 Batsch, Marx Georg/22 > 4229


<3509> KREBS Theresia
1. o-o Krebs Katharina
oo 09.06.1936 Batsch, Piller Stefan/25 > 5628

<3510> KREBS Martin/30 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
POPP Magdalena


1. Barbara Josepha * 19.01.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935 † 07.02.1935 Batsch
2. Jakob * 24.12.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937 † 02.10.1938 Batsch
2.oo 25.06.1940 Batsch Qu: Batsch HM 1940 Tz : Stumpegger Martin und Kelbi Paul
KARLOVICH Augustin/32 rk 1.oo 5789
Lebensorte: Batsch   
Tp 1. Pesl Barbara und Hubert Josef 2. Eppli Jakob und Jung Katharina

<3511> KREBS Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHWAGER Laura rk
† 03.06.1939 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Franziska * 12.11.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
2. Johannes * 04.03.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904 † 12.08.1904 Batsch
3. Theresia * 05.02.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
4. Josef * 25.12.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907 † 14.10.1918 Batsch
5. Martin * 26.02.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
6. Anna * 02.06.1912 Batsch † 28.03.1920 Batsch
7. Josef * 10.01.1920 Batsch † 24.01.1920 Batsch
8. Georg * 16.04.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Durcsak Josef und Fuchs Franziska 2. Konrad Theresia und Mink Johannes 3. Schwager Theresia ---- 4. Perko Augustin und Szutter Elisabeth 5. Perko Augustin und Szutter Elisabeth 6. Horn Anna 7. Schwager Maria, Cseke Franz 8. Schwager Maria und Cseke Franz

<3512> KREBS Martin rk
Lebensort: Batsch   
oo 
BURGATH Apollonia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Martin * 28.12.1940 Batsch  Qu: Batsch TM 1940
Tp 1. Eppli Jakob und Jung Katharina

<3513> KREBS Stefan
† 20.06.1903 Batsch
oo 
LENNERT Anna-


<3514> KREBS Katharina Gd Schröder Josef 43Jhr rk
* um.1817 † 30.10.1860 Batsch Qu: Batsch StM 1860 Lebensort: Hodschag   

<3515> KREBS Maria Gd Kanto Franz 58Jhr rk
* um.1824 † 24.08.1882 Batsch Qu: Batsch StM 1882 Lebensort: Hodschag   

<3516> KREBS Johannes /23 rk
* 21.06.1840 Hodschag † 16.04.1910 Batsch Lebensort: Hodschag   
oo 24.11.1863 Batsch Qu: Batsch HM 1863 Tz : Glancz Johann, Kaiser Jakob
MÜHLMANN Theresia /21 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina * 24.08.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871
Tp 1. Tomashich Valentin und Neumayer Katharina nobilis

<3517> KREBS Anna rk
* 12.09.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864

<3518> KREBS Valentin rk
* 19.10.1865 Batsch Qu: Batsch TM 1865

<3519> KREBS Johannes rk
* 06.10.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868

<3520> KREBS Valentin rk
* 16.08.1873 Batsch Qu: Batsch TM 1873

<3521> KREBS Josef rk
* 26.10.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<3522> KREBS Theresia rk
* 19.05.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<3523> KREBS Josepha rk
* 06.09.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884 Lebensorte: Batsch Terschanik  

<3524> KREITLER Adam /25 rk
Lebensort: Hodschag   
oo 18.10.1864 Batsch Qu: Batsch HM 1864 Tz : Rack Adam, Hirschenberger Stefan
PLESCH Anna /18 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Johannes * 21.06.1865 Batsch  Qu: Batsch TM 1865
2. Juliana * 25.05.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868 † 25.11.1869 Batsch
3. Matthias * 01.03.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871 † 20.12.1871 Batsch
4. Adam * 16.12.1872 Batsch  Qu: Batsch TM 1872 † 27.10.1873 Batsch
5. Martin * 29.11.1874 Batsch  Qu: Batsch TM 1874
6. Anna * 09.05.1877 Batsch  Qu: Batsch TM 1877
7. Juliana * 11.08.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879
8. Josef * 23.11.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
2.oo 05.03.1889 Batsch
EISELE Theresia /34 rk o-o 850
† 02.04.1901 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  

9. Adam * 15.12.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
10. Maria Katharina * 06.09.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 16.05.1898 Batsch
11. Theresia * 29.08.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894 † 31.08.1894 Batsch Qu: Batsch TM 1894
Tp 1. Korti Johannes und Duhacsek Theresia 2. Pohl Matthias und Wolf Juliana 3. Bohl Matthias und Wolf Juliana 4. Pohl Matthias und Wolf Juliana 5. Pohl Matthias und Wolf Juliana 6. Wolf Juliana Gd Pohl Matthias 7. Pohl Matthias und Wolf Juliana 8. Weber Peter und Marschal Juliana 9. Pavlovich Eleonora, ledig 10. Eisele Katharina und Menrath Michael 11. Eisele Katharina und Menrath Michael

<3525> KREITLER Anna Td Adam und Anna 4Jhr rk
† 21.08.1881 Batsch Qu: Batsch StM 1881 Lebensort: Batsch   

<3526> KREITLER Adam Sd Adam und Theresia 2Jhr rk
† 18.11.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

<3527> KREITLER Martin
1. o-o Kreitler Barbara
oo 30.10.1917 Batsch, Antalowitsch Franz- > 166

<3528> KREITLER Peter/20 rk < 3529.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Kreitler Martin , Stricski Anna
oo 27.02.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Radovich Franz und Knöbl Jakob
KLEIN Magdalena/17 rk < 2949.1
† 17.09.1929 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Klein Michael , Radovich Theresia

1. Theresia 2Ta * 20.01.1920 Batsch
2. Anton * 04.06.1922 Batsch
3. Martin * 15.06.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
Tp 1. Amma Anton, Menrath Franz 2. Amma Anton, Menrath Theresia 3. Ama Anton und Maurer Theresia

<3529> KREITLER Martin
oo 
STRICSKI Anna


1. Peter/20
oo 27.02.1919 Batsch, Klein Magdalena/17 > 3528


<3530> KREITLER Peter rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KLEMM Magdalena rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna * 29.10.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928 † 08.11.1928 Batsch
Tp 1. Menrath Theresia und Ams Anton

<3531> KREMPATICH Franz/25 rk
Lebensort: Batsch   
oo 11.08.1934 Batsch Qu: Batsch HM 1934 Tz : Pavlicsek Michael und Simunovich Karolina
WARNUS Karoline/30 rk < 7342.8
* 13.11.1914 Batsch † 23.01.1936 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Warnus Anton , Simunovich Karolina

<3532> KREMPATICH Stefan /18 rk
* 11.08.1867 Batsch Qu: Batsch TM 1867 † 22.08.1937 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 21.10.1885 Batsch Qu: Batsch HM 1885 Tz : Bauer Alois, Shimudvaracz Jakob
NAGY Josepha /16 rk
* 21.03.1869 Batsch Qu: Batsch TM 1869 Lebensorte: Batsch   

1. Stefan

<3533> KRESS Josef
* Batsch
oo 
BOJ Magdalena
* 09.06.1828 Parabutsch

<3534> KRESS Franz rk
Lebensort: Parabutsch   
1. o-o Kress Theresia /33
3.oo 24.03.1881 Batsch, Heckl Martin /22/35/40 > 1612
oo 
ACKERMANN Eva 53Jhr rk 1.oo 7360
* um.1802 † 23.09.1855 Batsch Qu: Batsch StM 1855 Lebensorte: Batsch   

2. Johann * um.1833 Batsch
oo 10.02.1852 Parabutsch, Boj Magdalena /27 > 3556


<3535> KRESS Georg /23 rk < 3556.1
† 14.05.1937 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kress Johann , Boj Magdalena /27
oo 22.01.1877 Batsch Qu: Batsch HM 1877 Tz : Kaiser Georg, Landenberger Paul
EGGERT Elisabeth /19 rk < 791.2
* 20.11.1857 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Eggert Jakob , Wiedermann Magdalena

1. Jakob † 11.07.1902 Batsch
2. Maria/16 * 01.02.1882 Batsch
oo 10.05.1898 Batsch, Manz Stefan/19 > 4101
3. Magdalena * 03.10.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
4. Georg * 20.11.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
Tp 3. Knöbl Rosalia Gd Scheppe Josef 4. Scheppe Josef und Knebl Rosalia

<3536> KRESS Theresia rk
Lebensort: Parabutsch   
1. o-o Kress Anna /18
oo 17.01.1888 Batsch, Heckl Georg /23 > 1671
2. o-o Kressler Barbara * 11.05.1913 Batsch
oo , Kanter Franz > 2804
Tp 2. Drach Barbara, Klemm Joschi

<3537> KRESS Josef Sd Johann und Magdalena 5Jhr rk
† 21.04.1859 Batsch Qu: Batsch StM 1859 Lebensort: Batsch   

<3538> KRESS Josef Sd Georg und Elisabeth 7Ta rk
† 07.05.1878 Batsch Qu: Batsch StM 1878 Lebensort: Batsch   

<3539> KRESS Rosalia Td Georg und Elisabeth 12Ta rk
† 20.02.1881 Batsch Qu: Batsch StM 1881 Lebensort: Batsch   

<3540> KRESS Jakob Sd Georg und Elisabeth 14Ta rk
† 28.04.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<3541> KRESS Georg Sd Georg und Elisabeth 20Ta rk
† 02.05.1879 Batsch Qu: Batsch StM 1879 Lebensort: Batsch   

<3542> KRESS Johann Sd Georg und Elisabeth 9Mo rk
† 08.12.1884 Batsch Qu: Batsch StM 1884 Lebensort: Batsch   

<3543> KRESS Georg rk
Lebensort: Batsch   
oo 
LENNERT Eva/20 rk < 3865.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Lennert Stefan /23/37

1. Maria- † 17.03.1921 Batsch
2. Anna * 12.01.1915 Batsch † 24.05.1922 Batsch > 3566
3. Maria * 24.08.1919 Batsch
oo , Manz Stefan/47 > 4089

Tp 2. Holzschuh Anna, Amma Johann 3. Holzschuh Anna, Amma Johann

<3544> KRESS Georg
1. o-o Kress Magdalena/17
oo 16.05.1905 Batsch, Holzschuh Stefan/22 > 2017

<3545> KRESS Josef/20 rk < 790.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Kress Georg , Eggert Elisabeth
oo 15.05.1906 Batsch Qu: Batsch HM 1906 Tz : Helleisz Lorenz und Scheppe Josef
DRACH Magdalena/17 rk < 717.2
* 19.03.1889 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Drach Adam /22 , Hunger Maria Katharina

1. Anton/21
oo 09.02.1928 Batsch, Hotolich Katharina/16 > 3551
2. Josef
oo 14.02.1928 Batsch, Neumayer Anna > 3552
3. Anton * 08.06.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
4. Josef * 03.02.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 3. Fischer Anton und Pauz Barbara 4. Fischer Anton und Brancz Barbara

<3546> KRESS Georg
1. o-o Kress Josef/20
oo 15.05.1906 Batsch, Drach Magdalena/17 > 3545

<3547> KRESS Michael
1. o-o Berger Paul/19
oo 21.04.1910 Batsch, Burger Anna/17 > 357

<3548> KRESS Georg
1. o-o Kress Theresia/17
oo 13.01.1914 Batsch, Lennert Andreas/20 > 3931

<3549> KRESS Georg
1. o-o Kress Georg/22

<3550> KRESS Anna
1. o-o Heckl Rosina/19 * 20.03.1895 Batsch
oo 19.02.1914 Batsch, Thon Adam/20 > 7067

<3551> KRESS Anton/21 rk < 3545.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Kress Josef/20 , Drach Magdalena/17
oo 09.02.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Fischer Anton und Orth Adam
HOTOLICH Katharina/16 rk < 2432.2
* 19.10.1912 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hotolich Anton , Knöbl Anna

1. Peter * 11.12.1938 Batsch  Qu: Batsch TM 1938
Tp 1. Orth Peter und Ackermann Maria

<3552> KRESS Josef rk < 3545.2
Lebensort: Batsch   
Eltern: Kress Josef/20 , Drach Magdalena/17
oo 14.02.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Fischer Anton und Knöbl Adam
NEUMAYER Anna rk < 5145.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Neumayer Anton/18 , Eichinger Apollonia/17

1. Anton * 09.08.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929
2. Josef * 15.02.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
Tp 1. Treuer Anton und Ketterer Apollonia 2. Treuer Anton und Ketterer Apollonia

<3553> KRESS Georg
oo 
LENNERT Eva


1. Magdalena/16
oo 17.08.1937 Batsch, Helmlinger Josef/18 > 1783
2. Eva/16 * 13.02.1917 Batsch
oo 26.01.1932 Batsch, Treuer Stefan/20 > 7174
3. Magdalena/38 * 28.05.1922 Batsch
Tp 2. Holzschuh Anna, Amma Anna 3. Holzschuh Anna, Legler Josef

<3554> KRESS Johannes rk
Lebensort: ...?   
1. o-o Kress Emmerich * 11.11.1941 Batsch  Qu: Batsch TM 1941
Tp 1. Misaros Ilona und G. Josef

<3555> KRESS Georg rk
Lebensort: Batsch   
oo 
EGERT Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Jakob * 09.07.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902
Tp 1. Scheppe Josef und Knebe Rosalia

<3556> KRESS Johann 26Jhr rk < 3534.2
* um.1833 Batsch † 17.10.1855 Batsch Qu: Batsch StM 1855 Lebensort: Batsch   
Eltern: Kress Franz , Ackermann Eva
oo 10.02.1852 Parabutsch
BOJ Magdalena /27 rk < 483.1 3.oo 4649 2.oo 6979
* 09.06.1828 Parabutsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Boj Ignaz , Birli Katharina

1. Georg /23
oo 22.01.1877 Batsch, Eggert Elisabeth /19 > 3535


<3557> KRESS Georg 1. rk
* 08.11.1853 Batsch Qu: Batsch TM 1853

<3558> KRESS Josef rk
* 30.04.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<3559> KRESS Georg rk
* 13.04.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<3560> KRESS Jakob rk
* 11.04.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<3561> KRESS Rosalia rk
* 05.02.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<3562> KRESS Maria rk
* 01.02.1882 Batsch Qu: Batsch TM 1882

<3563> KRESS Johannes rk
* 13.04.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<3564> KRESS Josef rk
* 20.02.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<3565> KRESS Anna rk
* 06.07.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886 Lebensorte: Batsch Terschanik  

<3566> KRESS Anna < 3543.2
* 12.01.1915 Batsch † 24.05.1922 Batsch
Eltern: Kress Georg , Lennert Eva/20
1. o-o Hackl Theresia/18
oo 21.11.1911 Batsch, Fischer Andreas/23 > 1188

<3567> KRISTIN Stefan/20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 24.02.1936 Batsch Qu: Batsch HM 1936 Tz : Margetich Georg und Orovec Josef
OROVECZ Anna/21 rk < 5294.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Orovecz Franz , Burgath Maria

<3568> KRISTIN Josef/25 rk
Lebensort: Batsch   
oo 19.10.1938 Batsch Qu: Batsch HM 1938 Tz : Sörfözö Anton und Jesenski Josef
AROK Juliana/18 rk < 192.3
* 20.06.1920 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Arok Franz/24 , Sörfözö Juliana/18

<3569> KRIZSANY Paul rk
Lebensort: Batsch   
oo 25.11.1824 Batsch Qu: Batsch HM 1824 Tz : Kallovits Georgio, Jancsik Josepho, Batsch
MAY Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

<3570> KRKUJAK Andreas/22 rk < 3571.1
Lebensort: Novoselo   
Eltern: Krkujak Peter , Walter Maria
oo 12.06.1933 Batsch Qu: Batsch StM 1933 Tz : Metzger Martin und Stanko Martin
WEBER Apollonia/19 rk < 7356.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Weber Peter , Regerth Apollonia/26

<3571> KRKUJAK Peter
oo 
WALTER Maria


1. Andreas/22
oo 12.06.1933 Batsch, Weber Apollonia/19 > 3570


<3572> KROMANN Georg
oo 
MILLERFERLI Theresia


1. Eurelija
oo 16.02.1931 Batsch, Stefan Michael/29 > 6875


<3573> KRSTIN Stefan rk
† 07.08.1943 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 
OROVECZ Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan * 16.09.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Bartolovich Stefan und Burgath Magdalena

<3574> KUBANICH Felix rk
Lebensort: Batsch   
oo 
BURGHARDT Theresia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Franz * 05.08.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
Tp 1. Orovec Franz und Burghardt Maria

<3575> KUBANOVICH Antal /22 rk
Lebensort: Batsch   
oo 22.11.1837 Batsch Qu: Batsch HM 1837 Tz : Simudvaracz András, Zsivolich Gaspár
PAWLITSCH Magdalena /19 rk
Lebensorte: Batsch   

<3576> KUBANOVICH Michael rk
oo 
HOLZMANN Anna rk


1. Juliana * 13.02.1803 Batsch  Qu: Batsch TM 1803
Tp 1. Mihalfi Johannes, Pattos Stefan und Katharina, Silbas

<3577> KUBANOVICH Johannes/25 rk
* 10.02.1915 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 1940 Batsch Qu: Batsch HM 1940 Tz : Csubrik Markus und Kovacsich Franz
BAUER Anna/18 rk < 275.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Bauer Anton/20 , Jurkovich Anna/15

1. Anton Vincenz * 18.07.1942 Batsch  Qu: Batsch TM 1942
Tp 1. Blaskovich Anton und Semudvarac Anna

<3578> KUBANOVICS Paul rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 20.11.1787 Batsch Qu: Batsch HM 1787 Tz : Novak Andreas, Bartolovics Josephus, Batsch
HORVATH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

<3579> KUBESCH Elisabeth /18 rk < 3591.1 oo 5760
Lebensort: Batsch   
Eltern: Kubesch Johann// , Ackermann Anna//
1. o-o Kubesch Franziska Anna * 11.09.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885
Tp 1. Kobetich Anna Gd Menrath Stefan

<3580> KUBESCH Elisabeth Td Johann und Barbara 6Jhr rk
† 28.12.1844 Batsch Qu: Batsch StM 1844 Lebensort: Batsch   

<3581> KUBESCH Stefan Sd Stefan und Apollonia 1Mo rk
† 10.12.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<3582> KUBESCH Stefan rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Kubesch Juliana Apollonia/18
oo 06.10.1896 Batsch, Dombovich Ignaz/32 > 683

<3583> KUBESCH Elisabeth rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Poczt Maria/20
oo 15.09.1898 Batsch, König Georg/32 > 3298

<3584> KUBESCH Karolina rk
Lebensort: Hodschag   
1. o-o Kanyo Abel/28

<3585> KUBESCH Stefan
1. o-o Kubesch Vilma/25
oo 31.01.1904 Batsch, Bartolovich Heinrich/26 > 240

<3586> KUBESCH Stefan/34 rk < 3587.1
† 26.01.1919 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kubesch Stefan- , Lang Apollonia
oo 25.01.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Resch Josef und Schneider Johannes
MARTIN Theresia < 4138.1
Lebensorte: Bacs   
Eltern: Martin Johannes , Seifridt Theresia

<3587> KUBESCH Stefan-
† 05.05.1914 Batsch
oo 
LANG Apollonia


1. Stefan/34
oo 25.01.1919 Batsch, Martin Theresia > 3586


<3588> KUBESCH Josef/51 rk < 3589.1
Lebensort: Hodschag   
Eltern: Kubesch Johannes , Willmann Magdalena
oo 27.01.1921 Batsch Qu: Batsch StM 1921 Tz : Resch Josef und Schneider ---
MARTIN Theresia/24 rk 1.oo 3590
Lebensorte: Bacsordas   

<3589> KUBESCH Johannes
oo 
WILLMANN Magdalena


1. Josef/51
oo 27.01.1921 Batsch, Martin Theresia/24 > 3588


<3590> KUBESCH Stefan
oo 
MARTIN Theresia/24 rk 2.oo 3588
Lebensorte: Bacsordas   

<3591> KUBESCH Johann//
oo 
ACKERMANN Anna//
† 07.02.1901 Batsch

1. Elisabeth /18 o-o 3579
oo 16.06.1868 Batsch, Potzta Stefan /22 > 5760


<3592> KUBESCH Anna rk
* 26.12.1843 Batsch Qu: Batsch TM 1843

<3593> KUBESCH Josef Sd Johann und Anna 12Jhr rk
* um.1846 † 03.12.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858 Lebensort: Batsch   

<3594> KUBESCH Josef rk
* 18.01.1847 Batsch Qu: Batsch TM 1847

<3595> KUBESCH Anton rk
* 03.01.1853 Batsch Qu: Batsch TM 1853

<3596> KUBESCH Franz rk
* 14.10.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

<3597> KUBESCH Anton rk
* 25.12.1855 Batsch Qu: Batsch TM 1855

<3598> KUBESCH Anna rk
* 19.01.1858 Batsch Qu: Batsch TM 1858

<3599> KUBESCH Juliana Apollonia Anna rk
* 09.02.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<3600> KUBESCH Wilhelmina rk
* 14.04.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN