<5401> PAKLEDINACZ Nikolaus
oo 
HORNJAK Anna/
† 16.04.1900 Batsch

<5402> PALMKAS Martinus rk
Lebensort: Batsch   
oo 08.07.1782 Batsch Qu: Batsch HM 1782 Tz : Benyei Josephus, Kollar Paul, Batsch
NAGY Barbara rk
Lebensorte: Batsch   

<5403> PARCSTICS Johannes /32 rk
Lebensorte: Sombor Batsch  
2.oo 06.08.1872 Batsch Qu: Batsch HM 1872 Tz : Medve Franz, Bartholovich Anton
KATHREIN Maria /22 rk
Lebensorte: Batsch   

<5404> PARTZ ALIAS KOLB Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HLAVINKA Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Barbara * 14.04.1826 Batsch  Qu: Batsch TM 1826
Tp 1. Hübler Kaspar, Szarka Barbara, Batsch

<5405> PATOSEVICH Anna /21 rk < 3500.1
* um.1873 Hodschag Lebensorte: Hodschag Batsch  
Mutter: , Krebs Anna
1. o-o Jung Magdalena/24 * 28.07.1895 Batsch
oo 13.02.1919 Batsch, Fischer Johannes/27 > 1189

<5406> PAUL Martin
oo 
EGGERT Elisabeth /24 rk 2.oo 1883
Lebensorte: Batsch   

<5407> PAULICH Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 
N. Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna ˜ 13.04.1729 Batsch  Qu: Batsch TM 1729
Tp 1. Katharina, Gattin des Gyrkos, Batsch

<5408> PAULICH Karl rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAULICH VH Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Matthias ˜ 23.02.1766 Batsch  Qu: Batsch TM 1766
Tp 1. Kaidich Johannes, Batsch

<5409> PAULICH Michael rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAULICH VH Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Johannes ˜ 20.01.1795 Batsch  Qu: Batsch TM 1795
Tp 1. Horvath Michael und Katharina, Batsch

<5410> PAULICH Magdalena Td Josef und Eva 9Jhr rk
† 27.04.1846 Batsch Qu: Batsch StM 1846 Lebensort: Batsch   

<5411> PAULICH Andreas Sd Anton und Martha 2Jhr rk
† 26.08.1846 Batsch Qu: Batsch StM 1846 Lebensort: Batsch   

<5412> PAULICH Anna Td Josef und Apollonia 8Ta rk
† 01.04.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<5413> PAULICH Johann Sd josef und Apollonia 3Jhr rk
† 14.06.1868 Batsch Qu: Batsch StM 1868 Lebensort: Batsch   

<5414> PAULICH Stefan Sd Josef und Apollonia 1Jhr 6Mo rk
† 05.02.1869 Batsch Qu: Batsch StM 1869 Lebensort: Batsch   

<5415> PAULICH Eva Td Josef und Apollonia 11Ta rk
† 16.07.1870 Batsch Qu: Batsch StM 1870 Lebensort: Batsch   

<5416> PAULICH Michael Sd Josef und Apollonia 1Jhr rk
† 27.09.1872 Batsch Qu: Batsch StM 1872 Lebensort: Batsch   

<5417> PAULICH Anton rk
* 17.05.1816 Batsch Qu: Batsch TM 1816

<5418> PAULICH Maria Td Matthias und Katharina 22Jhr rk
* um.1851 † 11.02.1873 Batsch Qu: Batsch StM 1873 Lebensort: Batsch   

<5419> PAULICH Anton rk
* 25.06.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862

<5420> PAULICH Anna rk
* 26.03.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864

<5421> PAULICH Anna rk
* 23.02.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<5422> PAUSCHERT Josef/28 rk < 5423.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Pauschert Peter , Bruder Barbara
oo 11.02.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Eichinger Johannes und Schuhmacher Peter
HEHN Franziska/19 rk < 1705.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hehn Nikolaus , Manz Katharina

1. Magdalena * 27.10.1919 Batsch
2. Stefan * 02.1921 Batsch
Tp 1. Hajnalik Magdalena, Kaiser Stefan 2. Kaiser Stefan, Hajnalik Magdalena

<5423> PAUSCHERT Peter
oo 
BRUDER Barbara


1. Josef/28
oo 11.02.1919 Batsch, Hehn Franziska/19 > 5422


<5424> PAUSCHERT Anton 23 rk
Lebensort: Hodschag   
oo 20.07.1922 Batsch Qu: Batsch HM 1922 Tz : Riesz Josef und Bilek Johannes
KÖLBLI Maria/17 rk < 3253.2
* 01.05.1905 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kölbli Bernhardt , Ries Barbara

<5425> PAUSCHERT Peter/30 rk < 5426.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Pauschert Peter , Makkay Eva
oo 26.05.1936 Batsch Qu: Batsch HM 1936 Tz : Gasparovski Bernhart und Leist Josef
GASPAROVSKI Theresia/29 rk < 1397.4
* 10.10.1907 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Gasparovski Augustin , Kölbli Anna/18

<5426> PAUSCHERT Peter
oo 
MAKKAY Eva


1. Peter/30
oo 26.05.1936 Batsch, Gasparovski Theresia/29 > 5425


<5427> PAUSCHERT Josef rk
* 12.10.1845 Batsch Qu: Batsch TM 1845

<5428> PAVLICSEK Emmerich /30 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HLAVINKA Juliana /16 rk
* 07.03.1870 Batsch Qu: Batsch TM 1870 Lebensorte: Batsch   

1. Rosa * 29.12.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888 † 01.12.1900 Batsch
2. Michael * 14.12.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
3. Maria * 18.11.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
2.oo 01.02.1892 Batsch Qu: Batsch HM 1892 Tz : Unyi Michael, Neumayer Anton
SEIDL Anna /24 rk
* 08.07.1867 Batsch Qu: Batsch TM 1867 Lebensorte: Batsch   

4. Anna * 27.08.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
Tp 1. Sovany Rosa Gd Unyi Stefan 2. Godany Rosa und Unyi Michael (+25.12.1890) 3. Godany Rosalia und Unyi Michael 4. Neumayer Anton und Schneider Theresia

<5429> PAVLICSEK Matthias /19 rk
Lebensort: Batsch   
oo 03.11.1853 Batsch Qu: Batsch HM 1853 Tz : Szabo Andreas, Bencsich Stefan
KALMANY Agnes /18 rk
Lebensorte: Batsch   

<5430> PAVLICSEK Michael rk
Lebensort: Batsch   
oo 
OBER Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina// † 28.03.1901 Batsch
2. Maria * 16.02.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898 † 30.03.1901 Batsch
Tp 2. Reitter Josef und toth Elisabeth

<5431> PAVLICSEK Franz rk
* 06.10.1844 Batsch Qu: Batsch TM 1844
oo 
LEIST Eva /21 rk < 3835.1
* 11.12.1846 Batsch Qu: Batsch TM 1846 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Leist Bernhard , Halasz Maria

1. Franz * 18.01.1869 Batsch  Qu: Batsch TM 1869
Tp 1. Morvai Franz und Neszler Anna(+16.02.1869)

<5432> PAWLITSCH Johannes rk
Lebensort: Szombor   
oo 29.05.1720 Batsch Qu: Batsch HM 1720 Tz : Margitich Markus u.Pavletich Marco, Szombor
LUTEROVICH Katharina Wwe des Nikolaus rk
Lebensorte: Vaiska   

<5433> PAWLITSCH Anton rk
Lebensort: Batsch   
oo 12.01.1825 Batsch Qu: Batsch HM 1825 Tz : Sheftzovits Matthia, Klentz Antonio, Batsch
ARNAUT Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

<5434> PAWLITSCH István /21 rk
Lebensort: Batsch   
oo 29.11.1837 Batsch Qu: Batsch HM 1837 Tz : Matesich Andreas, Juvacsev Mihály
TYELICH Mari /18 rk
Lebensorte: Batsch   

<5435> PAWLITSCH Josef /29 rk Wagner < 5456.1
† 03.06.1927 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Pawlitsch Johannes/24 , Neumayer Theresia/20
2.oo 12.08.1889 Batsch Qu: Batsch HM 1889 Tz : Medve Johann, Franz Xaver Knöbl
HECKL Xaver


<5436> PAWLITSCH Josef /25 rk
Lebensort: Batsch   
oo 28.08.1883 Batsch Qu: Batsch HM 1883 Tz : Hanus Franziskus Dns., Medve Johann
STEIGER Anna /17 rk
Lebensorte: Palanka Batsch  

1. Johannes/24
oo 20.06.1911 Batsch, Neumayer Theresia/20 > 5456


<5437> PAWLITSCH Mate /20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 16.10.1849 Batsch Qu: Batsch HM 1849 Tz : Schreiber Johann, Pall Stefan
HARTUSCH Katharina /19 rk
Lebensorte: Batsch   

<5438> PAWLITSCH Matthias /29 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 19.05.1858 Batsch Qu: Batsch HM 1858 Tz : Morvay Franz, Szilber Michael
GAZAFFY Maria /30 rk
Lebensorte: Towarisch   

<5439> PAWLITSCH Josef /27 rk
† 01.06.1897 Batsch Lebensort: Batsch   
2.oo 07.11.1859 Batsch Qu: Batsch HM 1859 Tz : Kolich Franz, Blashkovich Anton
REITER Apollonia /24 rk
† 04.04.1910 Batsch Lebensorte: Batsch   

<5440> PAWLITSCH Franz rk
Lebensort: Plavna   
oo 
N. Anastasia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina ˜ 18.04.1728 Batsch  Qu: Batsch TM 1728
Tp 1. Illiana aus Plavna

<5441> PAWLITSCH Anton rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAWLITSCH VH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Markus ˜ 11.04.1756 Batsch  Qu: Batsch TM 1756
Tp 1. Peich Katharina, Batsch

<5442> PAWLITSCH Karl rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAWLITSCH VH Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef ˜ 28.09.1767 Batsch  Qu: Batsch TM 1767
Tp 1. Kaidich Lukas, Batsch

<5443> PAWLITSCH Eva rk 0.oo 2207 oo 2212
Lebensort: Batsch   
1. o-o Horvath Stefan Sd Stefan 9Jhr ˜ 11.10.1777 Batsch  Qu: Batsch TM 1777 † 11.04.1786 Batsch Qu: Batsch StM 1786
Tp 1. Szalai Franz und Anna, Batsch

<5444> PAWLITSCH Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAWLITSCH VH Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna ˜ 16.09.1786 Batsch  Qu: Batsch TM 1786
2.oo 
TABOR Anna rk
Lebensorte: Batsch   

2. Johannes ˜ 12.10.1793 Batsch  Qu: Batsch TM 1793
3. Barbara * 19.08.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
Tp 1. Juhasz Matthias und Katharina. Batsch 2. Zombori Matthias, Batsch 3. Zombori Barbara Td Matthias, Batsch

<5445> PAWLITSCH Michael rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAWLITSCH VH Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton * 01.07.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
Tp 1. Horvath Katharina und Michael, Batsch

<5446> PAWLITSCH Martha rk oo 3978
Lebensort: Batsch   
1. o-o Rogich Karl * 23.09.1802 Batsch  Qu: Batsch TM 1802
Tp 1. Tadianovich Karl Sd Andreas, Batsch

<5447> PAWLITSCH Elisabeth Td Anton und Katharina 6Mo rk
† 19.07.1826 Batsch Qu: Batsch StM 1826 Lebensort: Batsch   

<5448> PAWLITSCH Johann Sd Matio und Katharina 8Ta rk
† 09.11.1850 Batsch Qu: Batsch StM 1850 Lebensort: Batsch   

<5449> PAWLITSCH Johann Sd Anton und Martha 2Jhr rk
† 14.11.1846 Batsch Qu: Batsch StM 1846 Lebensort: Batsch   

<5450> PAWLITSCH Anton Sd Anton und Martha 7Jhr rk
† 23.12.1846 Batsch Qu: Batsch StM 1846 Lebensort: Batsch   

<5451> PAWLITSCH Franz Sd Anton und Martha 6Mo rk
† 09.03.1848 Batsch Qu: Batsch StM 1848 Lebensort: Batsch   

<5452> PAWLITSCH Karolina Td Matthias und Katharina 15Mo rk
† 15.11.1856 Batsch Qu: Batsch StM 1856 Lebensort: Batsch   

<5453> PAWLITSCH Anton Sd Matthias und Theresia 2Jhr rk
† 11.11.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858 Lebensort: Batsch   

<5454> PAWLITSCH Josef Sd Josef und Theresia 2Wo rk
† 06.07.1892 Batsch Qu: Batsch StM 1892 Lebensort: Batsch   

<5455> PAWLITSCH Josef rk
1. o-o Pawlitsch Anna/19
oo , Bauer Stefan/22 > 301

<5456> PAWLITSCH Johannes/24 rk < 5436.1
† 10.11.1928 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Pawlitsch Josef /25 , Steiger Anna /17
oo 20.06.1911 Batsch Qu: Batsch HM 1911 Tz : Medve Johannes und Fischer Johannes
NEUMAYER Theresia/20 rk < 5125.1
* 05.01.1891 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Neumayer Johann / Josef , Fiehn Magdalena

1. Josef /29
2.oo 12.08.1889 Batsch, Heckl Xaver > 5435
2. Johannes * 11.12.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
3. Josef * 24.05.1912 Batsch
oo 24.04.1940 Batsch, Fleischmann Maria > 5489
4. Johann Markus * 22.04.1914 Batsch
5. Magdalena/22 * 25.06.1916 Batsch
oo 17.02.1938 Batsch, Öffenberger Anton/23 > 5397

Tp 2. Medve Johannes und Schweizer Anna 4. Riesz Josef, Fischer Magdalena 5. Fischer Magdalena, Ries Johann

<5457> PAWLITSCH Josef/21 rk < 5460.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Pawlitsch Josef , Wolf Theresia
oo 10.02.1920 Batsch Qu: Batsch HM 1920 Tz : Medve Johannes und Schäffer Karl
JERKOVICH Maria/23 rk
† 24.12.1921 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Stefan * 27.05.1921 Batsch
Tp 1. Rosanovich Stefan,Hering Johanna

<5458> PAWLITSCH Josef/23 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
JERKOVICH Maria


1. Stefan * 30.07.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867 † 08.09.1921 Batsch
2.oo 18.05.1922 Batsch Qu: Batsch HM 1922 Tz : Rozanovich Stefan und Orth Adam
ROTH Anna/23 rk < 6153.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Roth Stefan/20 , Holzschuh Eva/17
Tp 1. Zsivolich Stefan und Gattin Topalich Maria

<5459> PAWLITSCH Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
ROTH Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 02.03.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Rozanovich Stefan und Hering Theresia

<5460> PAWLITSCH Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
WOLF Theresia rk
* 17.04.1869 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Josef/21
oo 10.02.1920 Batsch, Jerkovich Maria/23 > 5457
2. Josef * 18.06.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 06.07.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892
3. Maria * 30.07.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893 † 04.04.1903 Batsch
4. Anton * 06.06.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
5. Josef * 26.09.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
6. Paula * 03.05.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904 † 13.02.1910 Batsch
7. Karolina * 01.11.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908 † 13.01.1909 Batsch
Tp 2. Medve Johannes und Schweizer Anna 3. Medve Johannes und Schweizer Anna 4. Medve Johannes und Schweitzer Anna 5. Medve Johannes und Schweitzer Anna 6. Medve Johannes und Schweitzer Anna 7. Schweitzer Anna und Medve Johannes

<5461> PAWLITSCH Theresia Gd Agoti Josef 52Jhr rk
* um.1796 † 28.11.1848 Batsch Qu: Batsch StM 1848 Lebensort: Batsch   

<5462> PAWLITSCH Anton Gd Kubanovich Martha 56Jhr rk
* um.1800 † 10.03.1856 Batsch Qu: Batsch StM 1856 Lebensort: Batsch   

<5463> PAWLITSCH Josepha rk
* 11.10.1809 Batsch Qu: Batsch TM 1809

<5464> PAWLITSCH Theresia rk
* 15.04.1814 Batsch Qu: Batsch TM 1814

<5465> PAWLITSCH Eva rk
* 17.12.1815 Batsch Qu: Batsch TM 1815

<5466> PAWLITSCH Matthias rk
* 02.01.1827 Batsch Qu: Batsch TM 1827

<5467> PAWLITSCH Anton rk
* 15.10.1828 Batsch Qu: Batsch TM 1828

<5468> PAWLITSCH Josef rk
* 09.08.1829 Batsch Qu: Batsch TM 1829

<5469> PAWLITSCH Josef rk
* 08.02.1833 Batsch Qu: Batsch TM 1833

<5470> PAWLITSCH Maria rk
* 24.04.1835 Batsch Qu: Batsch TM 1835

<5471> PAWLITSCH Anton rk
* 19.05.1840 Batsch Qu: Batsch TM 1840 † 17.11.1917 Batsch

<5472> PAWLITSCH Eva Gd Salai Franz 54Jhr rk
* um.1840 † 15.01.1894 Batsch Qu: Batsch StM 1894 Lebensort: Batsch   

<5473> PAWLITSCH Johannes rk
* 12.11.1844 Batsch Qu: Batsch TM 1844

<5474> PAWLITSCH Andreas rk
* 12.11.1844 Batsch Qu: Batsch TM 1844

<5475> PAWLITSCH Franz rk
* 17.09.1847 Batsch Qu: Batsch TM 1847

<5476> PAWLITSCH Johannes rk
* 03.11.1850 Batsch Qu: Batsch TM 1850

<5477> PAWLITSCH Marianna rk
* 02.04.1852 Batsch Qu: Batsch TM 1852

<5478> PAWLITSCH Anna rk
* 07.03.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

<5479> PAWLITSCH Anton rk
* 10.01.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<5480> PAWLITSCH Juliana rk
* 12.02.1859 Batsch Qu: Batsch TM 1859

<5481> PAWLITSCH Anna rk
* 08.09.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860

<5482> PAWLITSCH Josef rk
* 18.09.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860

<5483> PAWLITSCH Johannes rk
* 05.05.1865 Batsch Qu: Batsch TM 1865

<5484> PAWLITSCH Eva rk
* 05.07.1870 Batsch Qu: Batsch TM 1870

<5485> PAWLITSCH Michael rk
* 07.09.1871 Batsch Qu: Batsch TM 1871

<5486> PAWLITSCH Anna rk
* 12.06.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<5487> PAWLITSCH Paulina rk
* 28.01.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<5488> PAWLITSCH Laura rk
* 10.08.1890 Batsch Qu: Batsch TM 1890 † 29.04.1903 Batsch

<5489> PAWLITSCH Josef rk < 5456.3
* 24.05.1912 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Pawlitsch Johannes/24 , Neumayer Theresia/20
oo 24.04.1940 Batsch Tz : Ries Josef, Keller Peter
FLEISCHMANN Maria rk < 1262.2
* um.1921 Palona Lebensorte: Palona   
Eltern: Fleischmann Johannes , Eisinger Eva

1. Herbert Paul * 27.07.1941 Batsch  Qu: Batsch TM 1941
Tp 1. Keller Peter und Krieg Eva

<5490> PECY Ludwig rk
Lebensort: Batsch   
oo 
NAGY Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Julianna * 31.03.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
Tp 1. Visnjocki Katharina und Wittmann Franz

<5491> PEKETICH Matyás /40 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 13.01.1840 Batsch Qu: Batsch HM 1840 Tz : Szentivansky Antal, Fillipovich János, Batsch
KASZACS Martha /40 rk
Lebensorte: Batsch   

<5492> PEKETICH Bonaventura /19 rk
Lebensort: Batsch   
oo 25.01.1843 Batsch Qu: Batsch HM 1843 Tz : Szentivansky Antal, Katich Ferencz, Batsch
KAJDICH Agnes /19 rk
Lebensorte: Batsch   

<5493> PEKETICH Anton /18 rk
† 09.07.1932 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 19.11.1867 Batsch Qu: Batsch HM 1867 Tz : Shimudvaracz Josef, Filippovich Nikolaus
OSZICSAN Elisabeth /24 rk
† 06.09.1932 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Marin † 01.10.1902 Batsch

<5494> PEKETICH Josef /21 rk
Lebensort: Batsch   
oo 31.01.1871 Batsch Qu: Batsch HM 1871 Tz : Shimudvaracz Josef, Moravi FRanz
KUBAN Juliana /22 rk
† 04.04.1899 Batsch Lebensorte: Batsch   

<5495> PEKETICH Martin Sd Matthias und Anna 15Ta rk
† 15.11.1815 Batsch Qu: Batsch StM 1815 Lebensort: Batsch   

<5496> PEKETICH Katharina Td Bona und Agatha 6Mo rk
† 13.07.1855 Batsch Qu: Batsch StM 1855 Lebensort: Batsch   

<5497> PEKETICH Barbara Td Boni und Martha 4Jhr rk
† 09.08.1855 Batsch Qu: Batsch StM 1855 Lebensort: Batsch   

<5498> PEKETICH Josef Sd Bona und Agatha 6Mo rk
† 06.09.1857 Batsch Qu: Batsch StM 1857 Lebensort: Batsch   

<5499> PEKETICH Johanna Td Johann und Martha 2Wo rk
† 30.10.1861 Batsch Qu: Batsch StM 1861 Lebensort: Batsch   

<5500> PEKETICH Franz Sd Anton und Elisabeth 3Jhr 9Mo rk
† 09.12.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871 Lebensort: Batsch   

<5501> PEKETICH Georg Sd Johann und Martha 4Jhr rk
† 06.07.1873 Batsch Qu: Batsch StM 1873 Lebensort: Batsch   

<5502> PEKETICH Agnes Td Anton und Elisabeth 6Wo rk
† 08.09.1874 Batsch Qu: Batsch StM 1874 Lebensort: Batsch   

<5503> PEKETICH Maria Td Johann und Martha 2Jhr rk
† 24.10.1874 Batsch Qu: Batsch StM 1874 Lebensort: Batsch   

<5504> PEKETICH Anna Td Anton und Elisabeth 3Jhr rk
† 31.10.1874 Batsch Qu: Batsch StM 1874 Lebensort: Batsch   

<5505> PEKETICH Georg Sd Johann und Martha 2Mo rk
† 11.10.1877 Batsch Qu: Batsch StM 1877 Lebensort: Batsch   

<5506> PEKETICH Rosa Td Anton und Anna 12Ta rk
† 25.07.1889 Batsch Qu: Batsch StM 1889 Lebensort: Batsch   

<5507> PEKETICH Josef Sd Vincenz und Maria 2Jhr rk
† 13.12.1894 Batsch Qu: Batsch StM 1894 Lebensort: Batsch   

<5508> PEKETICH Franz/21 rk < 5509.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Peketich Anton
1. o-o Peketich Karolina/19
oo 21.10.1918 Batsch, Vorgich Stefan/21 > 7269

<5509> PEKETICH Anton rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Peketich Franz/21 > 5508

<5510> PEKETICH Josef/51 rk
† 26.12.1817 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 
KUBAN Juliana rk

2.oo 28.08.1899 Batsch Qu: Batsch HM 1899 Tz : Kampel Michael und Kuban Johannes
BARTOLOVICH Paulina/48 rk
Lebensorte: Plavna   

<5511> PEKETICH Matthia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Bartolovich Carolina/23 † 11.03.1911 Batsch

<5512> PEKETICH Anna rk
1. o-o Bukinacz Maria/17 † 28.01.1902 Batsch

<5513> PEKETICH Matthia rk
1. o-o Bartolovich Johannes-/20 † 24.04.1925 Batsch

<5514> PEKETICH Maria rk
1. o-o Filipovich Juliana

<5515> PEKETICH Stefan/24 rk < 5516.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Peketich Anton
oo 28.01.1907 Batsch Qu: Batsch HM 1907 Tz : Warnusz Anton und Hlavinka Andreas
MAROSEVICH Maria/22 rk
† 08.05.1919 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Franz/21
oo 06.11.1928 Batsch, Neumayer Maria Adelheid > 5521
2. Juliana/20
oo 30.04.1935 Batsch, Toth Georg Josef/26 > 7144
3. Magdalena † 25.11.1923 Batsch
4. Franz * 23.11.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
5. Karolina * 11.02.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
6. Juliana /16 * 04.12.1915 Batsch
Tp 4. Neumayer Franz und Bombola Julianna 5. Bombola Julia und Neumayer Franz 6. Bombola Susanna, Neumayer Jakob

<5516> PEKETICH Anton
1. o-o Peketich Stefan/24
oo 28.01.1907 Batsch, Marosevich Maria/22 > 5515

<5517> PEKETICH Vincenz/22 rk < 5518.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Peketich Anton
oo 04.11.1907 Batsch Qu: Batsch HM 1907 Tz : Rozsich Johannes und Bozsin Paul
BARTOLOVICH Martha/17 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Markus/21 * 24.04.1912 Batsch
oo 13.11.1933 Batsch, Ognjanov Maria /18 > 5565

Tp 1. Matisich Maria, Rozsich Stefan

<5518> PEKETICH Anton
1. o-o Peketich Vincenz/22
oo 04.11.1907 Batsch, Bartolovich Martha/17 > 5517

<5519> PEKETICH Vincenz
1. o-o Peketich Anna/17
oo 13.10.1913 Batsch, Sztogrocsich Vinvenz/20 > 7048

<5520> PEKETICH Vincenz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KREMPATICH Martha rk
Lebensorte: Batsch   

1. Margit/19
oo 18.11.1918 Batsch, Kajdich Johannes/21 > 2654


<5521> PEKETICH Franz/21 rk < 5515.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Peketich Stefan/24 , Marosevich Maria/22
1. o-o Peketich Franz * 05.01.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
2. o-o Peketich Stefan * 11.04.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
oo 06.11.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Neumayer Franz und Kempf Florian
NEUMAYER Maria Adelheid rk < 5135.2
* 05.02.1910 Batsch Qu: Batsch TM 1910 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Neumayer Josef/25 , Schnepf Magdalena/19
Tp 1. Sutter Franz und Riesz Theresia 2. Sutter Franz und Riesz Theresia

<5522> PEKETICH Anton/26 rk
Lebensort: Weiska   
oo 07.10.1929 Batsch Qu: Batsch HM 1929 Tz : Pakledinac Anton und Markovich Franz
BOZIN Anna/24 rk
† 27.03.1936 Batsch Lebensorte: Batsch   

<5523> PEKETICH Johannes/22 rk < 5524.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Peketich Vincenz- , Krempatich Maria-
oo 06.09.1932 Batsch Qu: Batsch HM 1932 Tz : Krempatich Johannes und Amsz Josef
ROTH Barbara/17 rk < 6155.1
* 25.12.1914 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Roth Johannes/24 , Mayer Barbara/23

1. Anna * 04.02.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
Tp 1. Holzschuh Katharina und Manz Lorenz

<5524> PEKETICH Vincenz- rk
† 30.10.1915 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 
KREMPATICH Maria-
† 12.02.1942 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Johannes/22
oo 06.09.1932 Batsch, Roth Barbara/17 > 5523
2. Anna * 23.02.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
3. Margit * 09.06.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
4. Stefan * 18.02.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
5. Johannes * 15.08.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
Tp 2. Lakich Rosa und Simudvarac Vincenz 3. Szentivanszki Margit und Bilich Anton 4. Bartolovich Katharina und Kovacsevich Stefan 5. Bartolovich Karolina

<5525> PEKETICH Anna
1. o-o Stogrocsich Katharina

<5526> PEKETICH Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
NEUMAYER Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Franz * 05.01.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
Tp 1. Sutter Franz und Riesz Theresia

<5527> PEKETICH Franz rk
† 10.05.1901 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 
ROZSICH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton * 07.11.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897 † 14.12.1897 Batsch
2. Karolina * 02.01.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
Tp 1. Osicsan Karolina und Bartolovich Anton 2. Osicsan Karolina und Bartolovich Anton

<5528> PEKETICH Matthias Wwr nach Bertich Martha 72Jhr rk
* um.1798 † 06.12.1870 Batsch Qu: Batsch StM 1870 Lebensort: Batsch   

<5529> PEKETICH Martin rk
* 17.06.1813 Batsch Qu: Batsch TM 1813

<5530> PEKETICH Anna rk
* 17.06.1813 Batsch Qu: Batsch TM 1813

<5531> PEKETICH Stefan Gd Petich Illona 77Jhr rk
* um.1815 † 22.03.1892 Batsch Qu: Batsch StM 1892 Lebensort: Batsch   

<5532> PEKETICH Josias rk
* 19.03.1818 Batsch Qu: Batsch TM 1818

<5533> PEKETICH Josepha Wwe nach Kasacs Lukas 61Jhr rk
* um.1819 † 03.04.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<5534> PEKETICH Bonaventur rk
* 05.07.1822 Batsch Qu: Batsch TM 1822

<5535> PEKETICH Bona Gd Kajtich Agatha 62Jhr rk
* um.1822 † 30.11.1884 Batsch Qu: Batsch StM 1884 Lebensort: Batsch   

<5536> PEKETICH Martha rk
* 03.10.1842 Batsch Qu: Batsch TM 1842

<5537> PEKETICH Georg rk
* 19.04.1845 Batsch Qu: Batsch TM 1845

<5538> PEKETICH Anton rk
* 14.01.1846 Batsch Qu: Batsch TM 1846

<5539> PEKETICH Maria rk
* 11.09.1847 Batsch Qu: Batsch TM 1847

<5540> PEKETICH Barbara rk
* 28.11.1849 Batsch Qu: Batsch TM 1849

<5541> PEKETICH Johannesa rk
* 25.12.1851 Batsch Qu: Batsch TM 1851

<5542> PEKETICH Katharina rk
* 03.10.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

<5543> PEKETICH Josef rk
* 03.02.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<5544> PEKETICH Anna rk
* 01.05.1861 Batsch Qu: Batsch TM 1861

<5545> PEKETICH Johannesa rk
* 16.10.1861 Batsch Qu: Batsch TM 1861

<5546> PEKETICH Anton /18 rk
* 03.06.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864 Lebensort: Batsch   
oo 25.10.1882 Batsch Qu: Batsch HM 1882 Tz : Shimudvaracz Vincenz, Samanovics Johann
BOZSIN Anna /19 rk
† 30.12.1941 Batsch Lebensorte: Batsch   

<5547> PEKETICH Vinzens rk
* 28.03.1867 Batsch Qu: Batsch TM 1867

<5548> PEKETICH Franz Seraphin rk
* 03.10.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868

<5549> PEKETICH Georg rk
* 29.03.1870 Batsch Qu: Batsch TM 1870

<5550> PEKETICH Anna rk
* 14.09.1871 Batsch Qu: Batsch TM 1871

<5551> PEKETICH Maria rk
* 31.07.1872 Batsch Qu: Batsch TM 1872

<5552> PEKETICH Agnes rk
* 27.07.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874

<5553> PEKETICH Franz rk
* 12.09.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<5554> PEKETICH Maria rk
* 06.10.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<5555> PEKETICH Georg rk
* 11.11.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<5556> PEKETICH Maria rk
* 27.10.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<5557> PEKETICH Anna rk
* 30.12.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<5558> PEKETICH Anna Td Johann und Martha 15Jhr rk
* um.1879 † 10.12.1894 Batsch Qu: Batsch StM 1894 Lebensort: Batsch   

<5559> PEKETICH Marian rk
* 12.04.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<5560> PEKETICH Katharina rk
* 22.09.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<5561> PEKETICH Stefan rk
* 11.12.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<5562> PEKETICH Vinzenz rk
* 21.07.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<5563> PEKETICH Stefan rk
* 29.03.1888 Batsch Qu: Batsch TM 1888

<5564> PEKETICH Rosa rk
* 12.07.1889 Batsch Qu: Batsch TM 1889

<5565> PEKETICH Markus/21 rk < 5517.1
* 24.04.1912 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Peketich Vincenz/22 , Bartolovich Martha/17
oo 13.11.1933 Batsch Qu: Batsch StM 1933 Tz : Rozsich Stefan und Bartolovich Stefan
OGNJANOV Maria /18 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan * 09.11.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934
2. Vincenz * 15.11.1939 Batsch  Qu: Batsch TM 1939
Tp 1. Farkovich Anna und Rozsich Vincenz 2. Ferkovich Anna und Trutzl ...

<5566> PELLI Michael /24 rk
Lebensort: Batsch   
oo 16.04.1849 Batsch Qu: Batsch HM 1849 Tz : Hartusch Josef, Pelli Wendelin
HECKL Barbara /27 rk
Lebensorte: Batsch   

<5567> PENNAVIN Josef/20 rk
† 17.10.1927 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 19.01.1922 Batsch Qu: Batsch HM 1922 Tz : Fiehn Martin und Lacher Josef
FUCHS Paula/18 rk < 1336.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Fuchs Jakob/58 , Orsohovszki Magdalena

<5568> PENNAVIN Fabian-
oo 
BLASKOVICH Elisabeth-


1. Maria- † 22.08.1912 Batsch

<5569> PENNAVIN Anton /24 rk
* 15.10.1871 Batsch Qu: Batsch TM 1871 Lebensort: Batsch   
oo 19.08.1895 Batsch Qu: Batsch HM 1895 Tz : Pósz Josef, Simunovics Anton
LEGLER Magdalena /17 rk < 3794.4
* 13.03.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878 † 21.06.1899 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Legler Anton , Helleis Eva

1. Laura * 13.05.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896 † 09.04.1901 Batsch
2. Anton * 24.08.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898 † 30.09.1898 Batsch
Tp 1. Ackermann Jakob und Messerschmidt Laura 2. Messerschmidt Laura und Ackermann Jakob

<5570> PERKI Maria


<5571> PERKO Augustin rk
Lebensorte: Batsch Hodschag  
oo 
SUTTER Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anton * 22.03.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
2. Augustin * 10.10.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 1. Krebs Josef und Schwager Lorenz 2. Krabs Josef und Schwager Laura

<5572> PERKO August /25 rk < 5573.1
* um.1869 Vinkovci Lebensorte: Vinkovci Batsch  
Eltern: Perko Gottfried /23 , Kölbli Magdalena /18
oo 07.05.1894 Batsch Qu: Batsch HM 1894 Tz : Helleisz Nikolaus, Krämer Josef
SCHROFF Apollonia /22 rk < 6456.1
* um.1872 Erdevik Lebensorte: Erdevik Milititsch Batsch 
Eltern: Schroff Peter , May (Majovszki) Eva

<5573> PERKO Gottfried /23 rk
* um.1871 Vinkovci Lebensorte: Vinkovci Batsch  
oo 16.02.1852 Batsch Qu: Batsch HM 1852 Tz : Hübler Kaspar, Klemm Georg
KÖLBLI Magdalena /18 rk
* um.1876 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. August /25 * um.1869 Vinkovci
oo 07.05.1894 Batsch, Schroff Apollonia /22 > 5572


<5574> PETER Jakob /43 rk
Lebensort: Parabutsch   
oo 
FISCHER Karharina /24 rk
Lebensorte: Batsch   

<5575> PETER Alois
1. o-o Peter Anna * 26.08.1827 Parabutsch
oo 15.02.1847 Parabutsch, Schwager Heinrich > 6653

<5576> PETER Martin
* 03.02.1817 Parabutsch
1. o-o Peter Heinrich * 19.09.1841 Parabutsch
oo 10.02.1868 Parabutsch, Holzschuh Katharina > 5577

<5577> PETER Heinrich rk < 5576.1
* 19.09.1841 Parabutsch † 08.01.1925 Parabutsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Eltern: Peter Martin , Schäfer Eva
oo 10.02.1868 Parabutsch
HOLZSCHUH Katharina rk < 1722.1
* 04.12.1844 Parabutsch † 25.03.1933 Parabutsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Eltern: Holzschuh Josef , Heimburger Katharina

1. Georg * 04.08.1871 Batsch  Qu: Batsch TM 1871
Tp 1. Piller Georg und Korti Anna Maria

<5578> PETER/PETRI Anna Maria /50 rk oo 1537 2.oo 2854
* Parabutsch Lebensort: Parabutsch   
1. o-o Hartusch Annemaria
2. o-o Hartusch Annemarie
3. o-o Purgat Stefan /22 * um.1848
oo 19.03.1870 Batsch, Korti Anna Maria > 5770

<5579> PETIKE Michael rk
Lebensort: Davos   
oo 
HORVATH Agnes rk
Lebensorte: Batsch   

1. Eva * 18.02.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
2. Josef * 10.10.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
Tp 1. Szmolenszky Eva ---- 2. Jaksich Anastasia und Vodenicsar Anton

<5580> PETÖ Ludwig/22 rk
Lebensort: Dorosolo   
oo 17.09.1907 Batsch Qu: Batsch HM 1907 Tz : Kiraly Emmerich und Farkas Emmerich
FARKAS Maria/19 rk < 963.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Farkas Johannes

1. Maria/19 † 21.06.1933 Batsch
2. Rosa/24
oo 13.01.1930 Batsch, Nagy Johannes/24 > 4914
3. Maria * 23.10.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
4. Eva /20 * 03.07.1918 Batsch † 30.05.1934 Batsch
Tp 3. Farkas Rosa ---- 4. Petö Rosa, Butter Anna

<5581> PETÖ Emmerich rk
Lebensort: Gombos   
oo 
HORN Margit rk
Lebensorte: Szentivan   

1. Maria Magdalena * 08.09.1942 Batsch  Qu: Batsch TM 1942
Tp 1. Holzschuh Maria und Roth Valentin

<5582> PETRICH Josef rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Petrich Anton * 10.01.1904 Batsch
2. o-o Petrich Amalia * 05.03.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
3. o-o Petrich Florian * 26.04.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 1. Schäfer Julianne, Mayer Andreas 2. Mayer Amalia und Riesz Josef 3. Schäfer Julianna und Mayer Andreas

<5583> PETRIK Josef rk
* Batsch Qu: Batsch TM 1902 Lebensort: Hodschag   
2.oo 16.08.1898 Hodschag
BRUNNER Katharina rk o-o 598
* 14.07.1874 † 1946 Gakowo Lebensorte: Hodschag   

1. Amalia
2. Florian
3. Andreas * 22.08.1899 Batsch
4. Josef * 02.02.1902 Batsch
5. Anton * 10.01.1904 Batsch

<5584> PETROVICH Anton /61 rk
Lebensort: Plavna   
2.oo 13.09.1880 Batsch Qu: Batsch HM 1880 Tz : Szotinacz Georg, Terzics Johann
LUTROV Anna /48 rk
Lebensorte: Waiska Batsch  

<5585> PETROVICH Paula oo 608
1. o-o Burger Stefan jo

<5586> PETSCHNER Hans Peter
* 1918 Kleck/Banat † 1992 München
oo 
KEMPF Magdalena/20 rk < 2884.6
* 13.05.1921 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kempf Florian , Klein Eva

<5587> PEZER Adam rk
Lebensort: Ilok   
oo 
WOHLFAHRT Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Barbara ˜ 10.05.1776 Batsch  Qu: Batsch TM 1776
2. Rosina Td 5Wo ˜ 09.09.1778 Batsch  Qu: Batsch TM 1778 † 25.10.1778 Batsch Qu: Batsch StM 1778
3. Anton Sd Adam ˜ 28.10.1782 Batsch  Qu: Batsch TM 1782 † 04.09.1783 Batsch Qu: Batsch StM 1783
4. Matthias ˜ 24.02.1784 Batsch  Qu: Batsch TM 1784
2.oo 
PEZER VH Anna Gd Adam 36Jhr rk
† 14.10.1785 Batsch Qu: Batsch StM 1785 Lebensorte: Batsch   

5. Franz Xaver ˜ 13.11.1784 Batsch  Qu: Batsch TM 1784
Tp 1. Poller Johannes und Anna Maria, Batsch 2. Temel Rosina, Batsch 3. Temel Josef und Rosina, Batsch 4. Temel Josef und Rosina, Batsch 5. Kettl Balthasar und Rosina, Batsch

<5588> PFAFFL Paul rk
Lebensort: Batsch   
oo 
REMILI Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Georg * 21.10.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
Tp 1. Warnusz Maria und Remili Anton

<5589> PFISTER Karl? rk
Lebensort: Batsch   
Tolna habitans = wohnhaft in der Tolnau/Ungarn
oo 04.10.1750 Batsch Qu: Batsch HM 1750 Tz : Kosak Simon, Schreiner aus Batsch
SCHNEIDER (SARTORIS) Elisabeth Td Franz rk
Lebensorte: Tolna   

<5590> PFUHL Josef/62 rk
Lebensort: Bukin   
oo 
HALTMAYER Katharina < 1521.3
* 28.10.1911 Batsch
Eltern: Haltmayer Jakob , Filko Rosalia
2.oo 22.04.1909 Batsch Qu: Batsch HM 1909 Tz : Streiter Josef und Fischer Martin
MANZ Anna/50 rk 1.oo 5658
Lebensorte: Hodschag   

<5591> PFUHL Georg/26 rk
Lebensort: Bukin   
1. o-o Pfuhl Anna * 20.05.1914 Batsch
oo 
HEMLINGER Maria

Tp 1. Urich Anna, Legler Josef

<5592> PFUHL Josef
oo 
MANZ Anna/59 rk 2.oo 4281
Lebensorte: Hodschag   

<5593> PIEGL Maria
† 24.11.1915 Batsch
oo 
REMILI Wendel


<5594> PIELY Josef
oo 
JONAS Veronika rk
* 02.11.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

1. Katharina † 02.08.1908 Batsch

<5595> PILLER Anton
oo 
WALTER Anna


<5596> PILLER Jakob /25 rk
† 08.01.1923 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 06.02.1877 Batsch Qu: Batsch HM 1877 Tz : Ketterer Georg, Mohr Johann
GAZAFFY Elisabeth /30 rk
† 10.09.1913 Batsch Lebensorte: Towarisch Batsch  

1. Josef * 18.06.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878 † 17.09.1879 Batsch
2. Jakob * 13.02.1880 Batsch  Qu: Batsch TM 1880
Tp 1. Kreff Theresia Gd Fischer Josef 2. Fischer Josef und Greff Theresia

<5597> PILLER Eva rk
Lebensort: Batsch   
Drei ledige Kinder
1. o-o Piller Josef * 19.02.1859 Batsch  Qu: Batsch TM 1859
2. o-o Piller Rosalia * 10.10.1860 Batsch  Qu: Batsch TM 1860
3. o-o Piller Anton * 25.07.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863 † 23.08.1863 Batsch
Tp 1. Wenczler Josef und Millerleili Rosalia 2. Venzler Josef und Gattin Müller Rosalia 3. May Anton, led. und Ries Magdalena, verh.

<5598> PILLER Anton rk < 5624.1
† 12.11.1935 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Piller Anton/25 , Wolf Katharina/18
oo 
KOPP Juliana rk
† 22.01.1900 Batsch Lebensorte: Deronje Batsch  

1. Kaspar * 07.09.1875 Batsch  Qu: Batsch TM 1875 † 30.12.1879 Batsch
2. Anton * 02.12.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876 † 05.01.1880 Batsch
3. Katharina * 18.08.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879 † 26.01.1880 Batsch
4. Anton/25 * 23.01.1881 Batsch
oo 22.05.1906 Batsch, Wolf Katharina/18 > 5624
5. Juliana * 14.12.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883 † 07.10.1914 Batsch > 5625
6. Johannes * 20.12.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
7. Franz * 19.09.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 15.05.1893 Batsch
Tp 1. Kühner Kaspar und Gattin Secskar Katharina 2. Kühner Kaspar und Szecskar Katharina 3. Szecskar Katharina Gd Kühner Kaspar 5. Kühner Kaspar und Gattin Szecskar Katharina 6. Kühner Kaspar und Gattin Sauer Maria 7. Kühner Kaspar und Sauer Marianna

<5599> PILLER Josef Sd Eva 5Mo rk
† 11.07.1859 Batsch Qu: Batsch StM 1859 Lebensort: Batsch   

<5600> PILLER Eva rk
1. o-o Piller Anton Sd Piller Eva 1Mo † 23.08.1863 Batsch Qu: Batsch StM 1863

Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN