<3601> KUBESCH Stefan Johannes Konrad rk
* 10.11.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<3602> KUBESCH Stefan Julius Johannes rk
* 07.04.1882 Batsch Qu: Batsch TM 1882

<3603> KUBESCH Maria rk
* 14.07.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<3604> KUBESCH Stefan Anton Johannes rk
* 13.06.1885 Batsch Qu: Batsch TM 1885

<3605> KUBESCH Johannes Matthias Jos. rk
* 24.02.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887

<3606> KUHNERT Josef rk
† 30.06.1931 Batsch Lebensorte: Deronje Batsch  
oo 06.02.1860 Parabutsch
KRATZ Eva rk < 2952.1 o-o 3379
* 12.08.1863 Batsch Qu: Batsch TM 1863
Eltern: Kratz Kaspar , Klein Maria Anna

1. Maria * 06.01.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
2. Apollonia * 31.03.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
3. Josef * 12.03.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
4. Julianna * 02.09.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
Tp 1. Zimmermann Josef und Sutter Apollonia 2. Zimmermann Josef und Sutter Apollonia 3. Zimmermann Josef und Sutter Apollonia 4. Zimmermann Josef und Szutter Apollonia

<3607> KUHNERT Josef
oo 
WEBER Juliane


1. Martin/24 * 11.11.1880 Deronje
oo 24.05.1904 Batsch, Fiehn Theresia/21 > 3610

Tp 1. Josef Merkhofer, Magdalena Pal

<3608> KUHNERT Josef rk
Lebensort: Deronje   
oo 
KRATZ Eva rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan * 13.10.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898 † 01.09.1900 Batsch
Tp 1. Zimmermann Josef und Szutter Apollonia

<3609> KUHNERT Martin rk
Lebensort: Deronje   
oo 
FIEHN Theresia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina * 07.02.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
Tp 1. Kräff Katharina und Kämpf Anton

<3610> KUHNERT Martin/24 rk < 3607.1
* 11.11.1880 Deronje Lebensort: Deronje   
Eltern: Kuhnert Josef , Weber Juliane
oo 24.05.1904 Batsch Tz : Amsz Andreas und Polich Josef
FIEHN Theresia/21 rk < 1120.5
* 28.12.1883 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Fiehn Josef /23 , Kraibl Rosalia

1. Anton/21 * 01.08.1904 Batsch
oo 18.11.1924 Batsch, Schneider Anna > 3611
2. Katharina/18 * 07.02.1906 Batsch
oo 09.02.1926 Batsch, Mink Daniel/23 > 4673
3. Theresia * 05.09.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909 † 18.10.1909 Batsch
4. Theresia * 05.07.1913 Batsch
oo 20.06.1930 Batsch, Becker Peter/19 > 329
5. Juliana/18 * 27.01.1919 Batsch
oo 08.04.1937 Batsch, Straub Josef/18 > 6967

Tp 1. Kempf Anton, Kreff Katharina 3. Kräff Katharina und Kämpf Anton 4. Ries Katharina, Klemm Jakob 5. Gräff Katharina, Kempf Anton

<3611> KUHNERT Anton/21 rk < 3610.1
* 01.08.1904 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kuhnert Martin/24 , Fiehn Theresia/21
oo 18.11.1924 Batsch Qu: Batsch StM 1924 Tz : Kempf Anton und Piller Anton
SCHNEIDER Anna rk < 6395.3
* 26.10.1908 Batsch Qu: Batsch TM 1908 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schneider Stefan/20 , Farbas Maria

1. Anton * 24.12.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
2. Stefan * 06.12.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
Tp 1. Farbas Rosina und Kühner Anton 2. Kühner Anton und Farbas Rosina

<3612> KULUNCSICH Felix/25 rk
Lebensort: Batsch   
oo 14.01.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Topalich Emmerich und König Jakob
BURGHARDT Theresia/23 rk < 616.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Burghardt Stefan , Schröder Anna

1. Stefan Sd Franz und Barbara 6Mo † 28.01.1823 Batsch Qu: Batsch StM 1823
2. Franz * 22.09.1919 Batsch † 14.04.1920 Batsch
3. Stefan * 23.11.1921 Batsch
4. Josef * 15.03.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929
Tp 2. Orovecz Franz, Burghardt Maria 3. Orovecz Franz, Burghardt Maria 4. Orovec Theresia und Burghardt ...

<3613> KULUNCSICH Anton rk
Lebensort: Plavna   
oo 29.05.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Tomacsich Johannes und Polgar Karl
JONAS Anna rk < 2526.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Jonas Stefan , Friedrich Katharina

<3614> KULUNVCSICH Vinzenz /19 rk
Lebensort: Batsch   
oo 29.01.1879 Batsch Qu: Batsch HM 1879 Tz : Nagy Mathias, Lovrich Mathias
BAUER Juliana /18 rk < 263.4
* 16.02.1861 Batsch † 10.05.1880 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Bauer Alois /19 , Szentivanszky Barbara

<3615> KUNDER Anna Maria oo 6227
† 21.10.1912 Batsch Lebensort: Bukin   
1. o-o Scheppe Barbara * 24.09.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 1. Perzl Barbara und Scheppe Georg

<3616> KUNERT Josef
oo 
KRATZ Elisabeth


1. Juliana * um.1903
oo 20.10.1923 Batsch, Bartolovich Stefan > 251


<3617> KUPFERSCHMIDT Georg
oo 
AMS Theresia


1. Josef/26 * 07.02.1892 Batsch
oo 25.06.1918 Batsch, Wenzl Maria/25 > 3620


<3618> KUPFERSCHMIDT Paul rk
Lebensort: Filipova   
oo 
KELLER Anna rk
Lebensorte: Filipova   

1. Georg Martin * 11.11.1938 Batsch  Qu: Batsch TM 1938
Tp 1. Martin Johannes und Baumgrätner Rosa

<3619> KUPFERSCHMIDT Theresia
1. o-o Treuer Johanna * 17.01.1737 Weilheim-Würmelingen
oo 17.02.1759 Seitingen, Mink Jakob > 4657

<3620> KUPFERSCHMIDT Josef/26 rk < 3617.1
* 07.02.1892 Batsch Lebensorte: Borocz Batsch  
Eltern: Kupferschmidt Georg , Ams Theresia
oo 25.06.1918 Batsch Qu: Batsch HM 1918 Tz : Schwager Georg und Pavlich Johannes
WENZL Maria/25 rk < 7415.5
* 30.08.1893 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Wenzl Jakob , Schmidt Rosalia

<3621> KURY Paul /27 rk
Lebensorte: Karlovicz Bukin  
oo 08.02.1892 Batsch Qu: Batsch HM 1892 Tz : Pfuhl Josef, Toth Stefan
NOLL Franciska /29 rk
Lebensorte: Batsch   

<3622> KUSZ Margareta
Lebensort: Filipowa   
1. o-o Fessler Agathe * 30.12.1787 Filipowa
oo 27.10.1805 Parabutsch, Oser Gottfried (Friedrich) > 5343

<3623> KÜHN Franz
oo 
BAUMER Maria
Lebensorte: Deronje   

1. Rosalia /23 * um.1855 Deronje
1.oo 16.05.1888 Batsch, Schusteritsch Georg /24 > 6601
2.oo 28.01.1913 Batsch, Neumayer Johann / Josef > 5125


<3624> KÜHNER Matthias /23 rk
Lebensort: Batsch   
oo 27.07.1841 Batsch Qu: Batsch HM 1841
STAPKOVIC Verena /19 rk
Lebensorte: Batsch   

<3625> KÜHNER Kaspar /24 rk
Lebensorte: Filipowa Batsch  
oo 13.01.1874 Batsch Qu: Batsch HM 1874 Tz : Wermhardt Ludwig, Warnusz Josef
SZECSKAR Katharina /21 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Kaspar * 23.12.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
oo , Wolf Agatha > 3645
2. Katharina * 16.09.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
Tp 1. Piller Anton und Kopf Juliana 2. Piller Anton und Kopp Juliana

<3626> KÜHNER Josef /23 rk
† 17.07.1910 Batsch Lebensorte: Filipowa Batsch  
1. o-o Kühner Josef/23
oo 29.08.1904 Batsch, Hartusch Magdalena/19 > 3634
oo 03.11.1874 Batsch Qu: Batsch HM 1874 Tz : Ackermann Nikolaus, Hartusch Mathias
DORNSTÄDTER Franziska /24 rk
Lebensorte: Batsch   

2. Franz/26
oo 24.03.1910 Batsch, Csapo Maria/23 > 3636
3. Josef * 08.05.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881
4. Franziska * 07.02.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887 † 27.03.1900 Batsch
5. Stefan * 25.10.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
Tp 3. Fuchs Johannes und Eichinger Magdalena 4. Fuchs Johannes und Eichinger Magdalena 5. Fuchs Johannes, Bukin und Eichinger Magdalena

<3627> KÜHNER Georg /23 rk
† 05.05.1921 Batsch Lebensorte: Filipowa Batsch  
oo 03.02.1880 Batsch Qu: Batsch HM 1880 Tz : Fleschler Adam, Wentzler Josef
JUNGERT Katharina//
* Bukin † 10.11.1899 Batsch

1. Katharina/ † 28.01.1900 Batsch
2. Stefan * 09.01.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881
3. Apollonia * 09.01.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881
4. Jakob * 25.07.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
5. Anna * 25.07.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
6. Georg * 08.09.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885 † 04.02.1904 Batsch
7. Anna * 18.12.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
8. Maria/20 * 04.12.1891 Batsch
oo 20.06.1911 Batsch, Kempf Franz/24 > 2887
9. Anna 8Mo * 20.11.1894 Batsch † 28.07.1895 Batsch Qu: Batsch StM 1895
Tp 2. Treuer Stefan und Roth Apollonia 3. Treuer Stefan und Roth Apollonia 4. Treuer Stefan und Roth Apollonia 5. Treuer Stefan und Roth Apollonia 6. Treuer Stefan und Roth Apollonia 7. Treuer Stefan und Roth Appolonia, beide Hodschag, 9. Treuer Stefan, Roth Apollonia

<3628> KÜHNER Eva rk
Lebensort: Batsch   
Zwei Kinder unehelich
1. o-o Kühner Valentin * 14.02.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863
2. o-o Kühner Eva * 29.07.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
Tp 1. Neumann Katharina Gd Duhacsek Stefan 2. Ming Eva Gd Ackermann Josef

<3629> KÜHNER Kaspar rk
† 14.06.1897 Batsch Lebensorte: Filipowa Batsch  

<3630> KÜHNER Johann rk
oo 
HAUBRICH Barbara
* Csonoplja

1. Julianna Maria * 24.07.1911 Batsch
Tp 1. Kühner Juliana

<3631> KÜHNER Anna Td Georg und Katharina 8Ta rk
† 26.12.1888 Batsch Qu: Batsch StM 1888 Lebensort: Batsch   

<3632> KÜHNER Katharina Td Kaspar und Katharina 5Jhr rk
† 28.12.1892 Batsch Qu: Batsch StM 1892 Lebensort: Batsch   

<3633> KÜHNER Georg Sd Kaspar und Maria 3Wo rk
† 02.06.1894 Batsch Qu: Batsch StM 1894 Lebensort: Batsch   

<3634> KÜHNER Josef/23 rk < 3626.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Kühner Josef /23
oo 29.08.1904 Batsch Qu: Batsch HM 1904 Tz : Juhasz Johannes und Schwager Nikolaus
HARTUSCH Magdalena/19 rk < 1585.1
Lebensorte: Bacs   
Eltern: Hartusch Valentin , Hehn Magdalena

1. Theresia * 08.08.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
Tp 1. Fuchs Theresia ----

<3635> KÜHNER Georg
1. o-o Kühner Apollonia/27
oo 20.02.1908 Batsch, Krebs Anton/33 > 3507

<3636> KÜHNER Franz/26 rk < 3626.2
Lebensort: Pola   
Eltern: Kühner Josef /23 , Dornstädter Franziska /24
oo 24.03.1910 Batsch Qu: Batsch HM 1910 Tz : Fuch Johannes und Neumayer Franz
CSAPO Maria/23 rk
† 25.05.1929 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Franz Josef * 19.01.1911 Batsch  Qu: Batsch TM 1911
Tp 1. Besztercan Franziska ----

<3637> KÜHNER Kaspar/19 rk < 3638.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Kühner Kaspar , Wolf Johanna
oo 22.11.1932 Batsch Qu: Batsch StM 1932 Tz : Hering Franz und Kempf Stefan
HARTUSCH Rosalia/20 rk < 1554.1
* 12.09.1912 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hartusch Johannes , Drach Anna

1. Jakob * 24.07.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
Tp 1. Schmidt Jakob und König Anna

<3638> KÜHNER Kaspar
oo 
WOLF Johanna


1. Kaspar/19
oo 22.11.1932 Batsch, Hartusch Rosalia/20 > 3637


<3639> KÜHNER Anton rk
Lebensort: Batsch   
oo 
FARBAS Rosina rk
Lebensorte: Batsch   

<3640> KÜHNER Anton rk
* 28.09.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<3641> KÜHNER Magdalena rk
* 01.10.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<3642> KÜHNER Anton/22 rk < 3660.1
* um.1875 † 17.01.1942 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kühner Kaspar , Sauer Maria Anna
oo 21.06.1897 Batsch Qu: Batsch HM 1897 Tz : Piller Anton und Millerferli Johannes
HELLEIS Magdalena < 1770.7
* 21.06.1875 Batsch
Eltern: Helleis Matthias /26 , Scheppe Eva

1. Barbara/21 * 28.01.1898 Batsch
oo 22.04.1919 Batsch, Gräff Andreas/25 > 1457
2. Eva * 06.12.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899 † 11.12.1899 Batsch
3. Maria * 02.02.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901 † 27.12.1907 Batsch
4. Georg/20 * 20.06.1903 Batsch
oo 25.04.1923 Batsch, Schwager Maria/24 > 3653
5. Katharina * 19.12.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905 † 21.12.1905 Batsch
6. Anton/20 * 25.02.1907 Batsch
oo 17.05.1927 Batsch, Farkas Theresia/19 > 3657
7. Michael/19 * 24.09.1909 Batsch
oo 08.05.1928 Batsch, Scheppe Barbara/19 > 3659
8. Adam/19 * 13.12.1913 Batsch
oo 17.11.1932 Batsch, Menrath Eva/17 > 3661
9. Magdalena * 06.04.1916 Batsch † 30.10.1918 Batsch
Tp 2. Hartusch Barbara und ama Georg 3. Ama Georg und Hartusch Barbara 5. Hartusch Barbara und Ama Georg 8. Mink Georg, Hartusch Barbara 9. Hartusch Barbara, Amma Georg

<3643> KÜHNER Katharina rk
* 14.12.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<3644> KÜHNER Johannes rk
* 15.01.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<3645> KÜHNER Kaspar rk < 3625.1
* 23.12.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878
Eltern: Kühner Kaspar /24 , Szecskar Katharina /21
oo 
WOLF Agatha rk < 7485.2 o-o 7534
* 06.03.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Wolf Philipp /23 , Gräff Eva /20

1. Agatha/19 * 10.02.1904 Batsch
oo 07.02.1928 Batsch, Mink Franz/23 > 4652
2. Anton/20 * 22.02.1904 Batsch
oo 24.01.1924 Batsch, Farkas Rosalia/20 > 3654
3. Anna/17 * 26.03.1906 Batsch
oo 01.02.1923 Batsch, Scheppe Adam/20 > 6228
4. Kaspar * 14.04.1913 Batsch
oo , Sauer Maria Anna > 3660
5. Eva/17 * 03.05.1915 Batsch
oo 22.11.1932 Batsch, Farkas Franz/19 > 1082

Tp 4. Schmidt Anton, Ritt Anna 5. Ritt Anna, Schmidt Anna

<3646> KÜHNER Josef rk
* 17.01.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<3647> KÜHNER Anna rk
* 16.03.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<3648> KÜHNER Juliana rk
* 02.01.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<3649> KÜHNER Katharina rk
* 14.03.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<3650> KÜHNER Wendelin rk
* 20.10.1889 Batsch Qu: Batsch TM 1889

<3651> KÜHNER Maria rk
* 04.12.1891 Batsch Qu: Batsch TM 1891

<3652> KÜHNER Anna rk
* 20.11.1894 Batsch Qu: Batsch TM 1894

<3653> KÜHNER Georg/20 rk < 3642.4
* 20.06.1903 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kühner Anton/22 , Helleis Magdalena
oo 25.04.1923 Batsch Qu: Batsch HM 1923 Tz : Orth Stefan und Amma Anton
SCHWAGER Maria/24 rk < 6664.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwager Jakob /25 , Branz Anna /15

1. Josef * 05.01.1924 Batsch  Qu: Batsch TM 1924
Tp 1. Ober Josepha und Schwager Anna

<3654> KÜHNER Anton/20 rk < 3645.2
* 22.02.1904 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kühner Kaspar , Wolf Agatha
oo 24.01.1924 Batsch Qu: Batsch StM 1924 Tz : Schmidt Anton und Kresz Jakob
FARKAS Rosalia/20 rk < 989.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Farkas Josef , Fath Rosina/23

1. Anna Maria * 06.09.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
2. Anton * 04.04.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
3. Rosalia * 29.08.1931 Batsch  Qu: Batsch TM 1931
4. Stefan * 15.08.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
Tp 1. Schneider Anna und Kunert Anton 2. Kunert Anton und Schneider Anna 3. Kunert Anton und Schneider Anna 4. Kunert Anton und Schneider Anna

<3655> KÜHNER Anton rk
* 22.02.1904 Batsch Qu: Batsch TM 1904 Lebensort: Batsch   

<3656> KÜHNER Anna rk
* 26.03.1906 Batsch Qu: Batsch TM 1906 Lebensort: Batsch   

<3657> KÜHNER Anton/20 rk < 3642.6
* 25.02.1907 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kühner Anton/22 , Helleis Magdalena
oo 17.05.1927 Batsch Qu: Batsch HM 1927 Tz : Ama Anton und Drahovszki Jakob
FARKAS Theresia/19 rk < 970.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Farkas Peter , Kress Theresia

1. Jakob * 28.02.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
Tp 1. Jung Jakob und Reiter Eva

<3658> KÜHNER Agatha rk
* 10.02.1909 Batsch Qu: Batsch TM 1909 Lebensort: Batsch   

<3659> KÜHNER Michael/19 rk < 3642.7
* 24.09.1909 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kühner Anton/22 , Helleis Magdalena
oo 08.05.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Ama Anton und Wilhelm Matthias
SCHEPPE Barbara/19 rk < 6227.5
* 24.09.1909 Bukin Lebensorte: Batsch   
Eltern: Scheppe Adam/34 , Kunder Anna Maria

1. Magdalena * 06.08.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932 † 30.09.1932 Batsch
2. Magdalena * 1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933 † 19.03.1934 Batsch
3. Katharina * 24.12.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933X † 16.01.1934 Batsch
4. Johannes Michael * 28.09.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
Tp 1. Purr Magdalena und Menrath Johannes 2. Menrath Johannes und Purr Magdalena 3. Menrath Johannes und Purr Magdalena 4. Menrath Johannes und Purr Magdalena

<3660> KÜHNER Kaspar rk < 3645.4
* 14.04.1913 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kühner Kaspar , Wolf Agatha
oo 
SAUER Maria Anna rk
† 21.04.1927 Batsch Lebensorte: Deronje Batsch  

1. Anton/22 * um.1875
oo 21.06.1897 Batsch, Helleis Magdalena > 3642
2. Franz * 13.11.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891 † 31.03.1901 Batsch
3. Georg * 08.05.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894 † 02.06.1894 Batsch Qu: Batsch TM 1894
4. Stefan * 18.08.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895
Tp 2. Piller Anton und Kopp Juliana 3. Piller Anton und Kopp Juliana 4. Piller Anton und Walter Anna

<3661> KÜHNER Adam/19 rk < 3642.8
* 13.12.1913 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Kühner Anton/22 , Helleis Magdalena
oo 17.11.1932 Batsch Qu: Batsch HM 1932 Tz : Gräff Andreas und Menrath Josef
MENRATH Eva/17 rk < 4577.9
* 11.06.1915 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Menrath Martin /24 , Landenberger Theresia /18

1. Franziska * 07.01.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934
Tp 1. Wals Franziska und May Paul

<3662> KÜHNERT Josef
1. o-o Kuhnert Apollonia/18
oo 18.01.1910 Batsch, Maaz Jakob/25 > 4015

<3663> KÜMICH Gottlob /30 rk
Lebensort: Batsch   
oo 28.02.1838 Batsch Qu: Batsch HM 1838 Tz : Ruha János, Martin Josef
SCHUSTER (SUSZTER) Anna /27 rk
Lebensorte: Batsch   

<3664> KóVAR Martony /27 rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 17.01.1837 Batsch Qu: Batsch HM 1837 Tz : Serfözö Josef, Bahol György
FARKAS Magdalena /18 rk
Lebensorte: Batsch   

<3665> LACHER Anton /20 rk
Lebensort: Bukin   
oo 04.10.1842 Batsch Qu: Batsch HM 1842 Tz : Martin Franz, Schmidt Mathias, Batsch
KAISER Barbara /19 rk
† 08.07.1899 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 17.03.1864 Batsch  Qu: Batsch TM 1864
Tp 1. Hartusch Georg und Eichinger Anna

<3666> LACHER Franz /23 rk
† 08.04.1929 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 28.02.1876 Batsch Qu: Batsch HM 1876 Tz : Hartusch Georg, Kaiser Jakob
KRISZTL Rosina /24 rk
† 28.06.1933 Batsch Lebensorte: Deronje Batsch  

1. Franz * 23.08.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
2. Josef * 13.07.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
Tp 1. Neumayer Johannes, Hodschag, und Fath Katharina 2. Toth Katharina und Neumayer Johannes

<3667> LACHER Anna rk
Lebensort: Batsch   

<3668> LACHER Anton Sd Anton und Barbara 6Mo rk
† 25.06.1847 Batsch Qu: Batsch StM 1847 Lebensort: Batsch   

<3669> LACHER Theresia Td Franz und Rosina 18Mo rk
† 22.11.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<3670> LACHER Franz Sd Franz und Christel 6Jhr rk
† 20.01.1895 Batsch Qu: Batsch StM 1895 Lebensort: Batsch   

<3671> LACHER Anna rk


<3672> LACHER Franz
1. o-o Lacher Rosina/18
oo 27.09.1904 Batsch, Mateovich Andreas/19 > 4230

<3673> LACHER Maria rk
Lebensort: Ruma   
1. o-o Lacher Josef * 30.09.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907 † 04.10.1907 Batsch
Tp 1. Kaiser Magdalena und Brunner Michael

<3674> LACHER Josef
oo 
FUCHS Katharina


1. Josef * 02.10.1917 Batsch † 02.10.1917 Batsch
Tp 1. Hebamme: Butter Anna

<3675> LACHER Anton Gd Kaiser Barbara 52Jhr rk
* um.1820 † 06.12.1872 Batsch Qu: Batsch StM 1872 Lebensort: Batsch   

<3676> LACHER Franz Sd Franz und Rosalia 53Jhr rk
* um.1831 † 05.10.1884 Batsch Qu: Batsch StM 1884 Lebensort: Batsch   

<3677> LACHER Georg rk
* 05.10.1843 Batsch Qu: Batsch TM 1843

<3678> LACHER Georg Sd Anton und Barbara 10Jhr rk
* um.1844 † 30.05.1854 Batsch Qu: Batsch StM 1854 Lebensort: Batsch   

<3679> LACHER Anton rk
* 04.01.1846 Batsch Qu: Batsch TM 1846

<3680> LACHER Anton rk
* 16.02.1851 Batsch Qu: Batsch TM 1851

<3681> LACHER Anton Sd Anton und Barbara 23Jhr rk
* um.1851 † 23.02.1874 Batsch Qu: Batsch StM 1874 Lebensort: Batsch   

<3682> LACHER Franz rk
* 10.06.1853 Batsch Qu: Batsch TM 1853

<3683> LACHER Georg rk
* 01.03.1856 Batsch Qu: Batsch TM 1856

<3684> LACHER Theresia rk
* 17.04.1861 Batsch Qu: Batsch TM 1861

<3685> LACHER Rosalia rk
* 05.02.1866 Batsch Qu: Batsch TM 1866

<3686> LACHER Katharina rk
* 08.01.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<3687> LACHER Theresia rk
* 27.06.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<3688> LACHER Johannes rk
* 05.11.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<3689> LACHER Johann Sd Franz und Rosina 11Jhr rk
* um.1882 † 03.01.1893 Batsch Qu: Batsch StM 1893 Lebensort: Batsch   

<3690> LACHER Franz rk
* 29.10.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<3691> LACHER Rosalia rk
* 03.10.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886

<3692> LADIC Julius
oo 25.03.1951
WALTER Maria rk < 7318.2
* 14.08.1924 Batsch Qu: Batsch TM 1924 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Walter Johannes , Treuer Anna

<3693> LAJENER Anton rk
Lebensort: Plavna   
oo 03.02.1802 Batsch Qu: Batsch HM 1802 Tz : etrovich Joann, Marjanovics Nicolao, Plavna
HORVATH Rosa rk
Lebensorte: Batsch   

<3694> LAKI Peter/20 rk
Lebensort: Weiska   
oo 23.01.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Szmolenczki Johannes und Valozi Johannes
OROVECZ Julia/21 rk < 5293.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Orovecz Johannes , Komaromi Julia

<3695> LAKITY Anton /19 rk
Lebensort: Batsch   
oo 06.11.1833 Batsch Qu: Batsch HM 1833 Tz : Szentivansky Elias, Azatocsity Antonio
SCHUSTER Clara /18 rk
Lebensorte: Batsch   

<3696> LANDENBERGER Katharina Wwe.- rk
† 02.07.1929 Batsch Lebensort: Batsch   
1. o-o Landenberger Adam * 29.03.1867 Batsch  Qu: Batsch TM 1867
Lediges Kind (Piller)
Tp 1. Burzinger Susanna Wwe. nach Wenzler Anton

<3697> LANDENBERGER Adam
oo 
METES Katharina


1. Eva Td Adam und Katharina 4Ta † 04.11.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880
2. Katharina * 08.08.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863
3. Katharina 6Jhr 6Mo * 02.01.1865 Batsch † 13.08.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871
Tp 2. Heck Andreas und Burghardt Anna

<3698> LANDENBERGER Michael Sd Andreas und Apollonia 4Jhr rk
† 28.08.1842 Batsch Qu: Batsch StM 1842 Lebensort: Batsch   

<3699> LANDENBERGER Andreas Sd Paul und Eva 16Mo rk
† 02.05.1859 Batsch Qu: Batsch StM 1859 Lebensort: Batsch   

<3700> LANDENBERGER Katharina Katharina Menn.... 1Wo rk
† 18.10.1863 Batsch Qu: Batsch StM 1863 Lebensort: Batsch   

<3701> LANDENBERGER Apollonia Td Paul und Eva 1Jhr 6Mo rk
† 29.01.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<3702> LANDENBERGER Valentin Sd Paul und Eva 4Jhr rk
† 30.01.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<3703> LANDENBERGER Rosalia Td Paul und Eva 1Jhr 6Mo rk
† 04.02.1864 Batsch Qu: Batsch StM 1864 Lebensort: Batsch   

<3704> LANDENBERGER Nikolaus Sd Paul und Eva 9Ta rk
† 13.12.1871 Batsch Qu: Batsch StM 1871 Lebensort: Batsch   

<3705> LANDENBERGER Josef Sd Adam und Eva 4Jhr rk
† 27.05.1873 Batsch Qu: Batsch StM 1873 Lebensort: Batsch   

<3706> LANDENBERGER Josef Sd Adam und Katharina 8Jhr rk
† 13.01.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<3707> LANDENBERGER Josef Sd Paul und Eva 6Ta rk
† 06.07.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<3708> LANDENBERGER Theresia
1. o-o Menrath Johann /22
oo 17.11.1927 Batsch, Scheppe Rosalia/16 > 4558

<3709> LANDENBERGER Theresia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Menrath Anna * 03.12.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
Tp 1. Kaiser Josef und Reilinger Theresia

<3710> LANDENBERGER Theresia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Menrath Florian * 03.05.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 1. Resch Johannes und Weimann Anna

<3711> LANDENBERGER Simon
1. o-o Landenberger Katharina * 07.03.1795
oo 01.03.1813 Hodschag, Mink Josef > 4659

<3712> LANDENBERGER Andreas Gd Schwager Apollonia 64Jhr rk
* um.1801 † 19.04.1865 Batsch Qu: Batsch StM 1865 Lebensort: Hodschag   

<3713> LANDENBERGER Andreas
* 27.11.1803 Hodschag Lebensort: Hodschag   
oo 
SCHWAGER Apollonia 81Jhr rk
* 25.12.1799 Hodschag † 19.10.1881 Batsch Qu: Batsch StM 1881 Lebensorte: Hodschag   

1. Katharina /20 * 03.11.1824 Hodschag  Qu: OSB Hodschag
oo 13.01.1846 Batsch, Piller Johannes /21 > 5607
2. Paul /24 * 30.06.1831 Hodschag
oo 30.01.1855 Batsch, Märzweiler Eva /20 > 3716


<3714> LANDENBERGER Peter Sd Andreas 15Jhr rk
* um.1826 † 10.11.1841 Batsch Qu: Batsch StM 1841 Lebensort: Batsch   

<3715> LANDENBERGER Theresia Td Andreas und Apollonia 15Jhr rk
* um.1828 † 24.10.1843 Batsch Qu: Batsch StM 1843 Lebensort: Batsch   

<3716> LANDENBERGER Paul /24 rk < 3713.2
* 30.06.1831 Hodschag Lebensort: Batsch   
Eltern: Landenberger Andreas , Schwager Apollonia
oo 30.01.1855 Batsch Qu: Batsch HM 1855 Tz : Jung Stefan, Schneider Valentin
MÄRZWEILER Eva /20 rk


1. Jakob * 29.01.1856 Batsch  Qu: Batsch TM 1856
2. Paul * 15.09.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866
Tp 1. Kelbl Jakob und Leibl Rosalia 2. Kelbl Jakob und Leibl Rosalia

<3717> LANDENBERGER Paul Wwr nach Merzweiler Eva 56Jhr rk
* um.1832 † 13.02.1888 Batsch Qu: Batsch StM 1888 Lebensort: Hodschag   

<3718> LANDENBERGER Michael rk
* 03.01.1839 Batsch Qu: Batsch TM 1839

<3719> LANDENBERGER Jakob Gd Legler Anna 37Jhr rk
* um.1856 † 30.03.1893 Batsch Qu: Batsch StM 1893 Lebensort: Batsch   

<3720> LANDENBERGER Jakob rk
* um.1856 † 30.03.1893 Batsch Lebensort: Temeren   
oo 
LEGLER Anna/38 rk 2.oo 1702
* um.1859 Temeren Lebensorte: Temeren   

1. Theresia /18 * um.1877 Batsch
oo 08.01.1895 Batsch, Menrath Martin /24 > 4577
2. Jakob * 22.03.1881 Batsch  Qu: Batsch TM 1881 † 10.01.1883 Batsch
Tp 2. Oser Georg und Rupprich Theresia

<3721> LANDENBERGER Andreas rk
* 12.01.1858 Batsch Qu: Batsch TM 1858

<3722> LANDENBERGER Valentin rk
* 12.02.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860

<3723> LANDENBERGER Anna rk
* 22.10.1861 Batsch Qu: Batsch TM 1861

<3724> LANDENBERGER Antonia rk
* 09.06.1862 Batsch Qu: Batsch TM 1862

<3725> LANDENBERGER Rosalia Td Paul und Eva 18Jhr rk
* um.1863 † 16.12.1881 Batsch Qu: Batsch StM 1881 Lebensort: Batsch   

<3726> LANDENBERGER Rosalia rk
* 31.07.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864

<3727> LANDENBERGER Adam rk
* 15.12.1866 Batsch Qu: Batsch TM 1866

<3728> LANDENBERGER Josef rk
* 16.03.1868 Batsch Qu: Batsch TM 1868

<3729> LANDENBERGER Josef rk
* 14.02.1869 Batsch Qu: Batsch TM 1869

<3730> LANDENBERGER Andreas rk
* 10.10.1870 Batsch Qu: Batsch TM 1870

<3731> LANDENBERGER Nikolaus rk
* 05.12.1871 Batsch Qu: Batsch TM 1871

<3732> LANDENBERGER Johannes rk
* 06.02.1873 Batsch Qu: Batsch TM 1873

<3733> LANDENBERGER Lorenz rk
* 08.05.1873 Batsch Qu: Batsch TM 1873

<3734> LANDENBERGER Maria rk
* 23.03.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<3735> LANDENBERGER Josef rk
* 30.06.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875

<3736> LANDENBERGER Adam rk
* 20.12.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<3737> LANDENBERGER Josef rk
* 09.09.1878 Batsch Qu: Batsch TM 1878

<3738> LANDENBERGER Georg rk
* 30.05.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<3739> LANDENBERGER Eva rk
* 02.11.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<3740> LANDENBERGER Paul rk
* 24.05.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<3741> LANDENBERGER Rosalia rk
* 04.04.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<3742> LANG Josef
oo 
SPEISER Maria rk 2.oo 3253
* Hodschag Lebensorte: Hodschag   

<3743> LANZINGER Walter
* 09.07.1951 Syrgenstein Lebensort: Giengen   
oo 16.06.1973 Giengen
ORTH Maria-- < 5327.2
* 17.02.1950 Karlovac
Eltern: Orth Franz/24 , Polerecki Anna/19

1. Claudia * 11.02.1977 Giengen

<3744> LAPIHA (LAPCHA?) Josef rk
Lebensort: Batsch   
oo 
MOSER Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Johannes Sd Josef und Katharina 3Jhr * 30.12.1826 Batsch  Qu: Batsch TM 1826 † 13.11.1829 Batsch Qu: Batsch StM 1829
Tp 1. Neszler Johann, Frantz Anna, Batsch

<3745> LAPIKA Josef rk
Lebensort: Bezdan   
oo 14.10.1817 Batsch Qu: Batsch HM 1817 Tz : Blazsek Georgio, Bauer Peter, Batsch
MOSER Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

<3746> LAUBER Georg
Lebensort: Parabutsch   
oo 
KOCH Theresia /20 rk o-o 3153
† 25.09.1912 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Apollonia /21
oo 16.08.1881 Batsch, Naplet Stefan /25 > 5033


<3747> LAUBER Philipp rk
Lebensort: Deronje   
oo 
PILLER Katharina rk
Lebensorte: Deronje   

1. Katharina * 17.10.1799 Batsch  Qu: Batsch TM 1799
Tp 1. Mai Lucaida und Bernhard,Hodschag

<3748> LAUBER Katharina
1. o-o Merkl Jakob * 09.02.1851 Batsch  Qu: Batsch TM 1851
Tp 1. Lauber Marianna Wwe. nach Piller Martin

<3749> LAUBER Franz
oo 
KETTENBACH Elisabeth


1. Anna
oo 26.11.1878 Batsch, Mink Nikolaus > 4650


<3750> LAUDENBACH Anton rk Betriebsschlosser
* 08.02.1929 Semlin Lebensorte: Aglasterhausen Waibstadt  
oo 01.12.1950 Aglasterhausen Qu: Aglasterhausen HM 18/50
STEFAN Rosina rk Verkäuferin, Hausfrau < 6879.1
* 24.01.1929 Batsch Qu: Batsch GM Gde. Lebensorte: Batsch Aglasterhausen Waibstadt 
Eltern: Stefan Josef , Leist Katharina

1. Hans-Jürgen Polizeibeamter * 11.09.1952 Waibstadt  Qu: Waibstadt GM 49/1952
2. Anna Rose Friseuse, Verkäuferin, Selbständig * 06.09.1953 Waibstadt  Qu: Waibstadt GM 44/1953
Tp 1. Fischer Anna 2. Fischer Anna

<3751> LAUER Josef rk
Lebensort: Apatin   
oo 
GLATZ Rosalia rk
Lebensorte: Hodschag   

1. Anna * 14.05.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
2. Stefan * 10.01.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895 † 21.01.1895 Batsch Qu: Batsch TM 1895
3. Adam Johannes * 1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
4. Rosalia * 20.01.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
Tp 1. Kapitany Franz, Hajos, und Mosnicko Franziska, Gusshübel/Bohemia 2. Kapitany Franz, MSchloss.u.Mosniczka Franziska 3. Kapitany Franz und Mrsnicka Franziska 4. Glatz Eva ----

<3752> LEBANOVICH Anna rk 2.oo 5364
Lebensort: Gajdobra   
1. o-o Schwerer Bernhart/23 * 03.04.1878 Batsch
oo 26.06.1901 Batsch, Herrmann Theresia/19 > 6774

<3753> LEBANOVICS Anna /19 rk oo 6709
Lebensort: Gajdobra   
1. o-o Schwerer Eisabeth

<3754> LEBANOVICS Franziska oo 9
1. o-o Ackermann Nikolaus Sd Nikolaus und Franziska 2Jhr 6Mo † 20.12.1869 Batsch Qu: Batsch StM 1869
2. o-o Ackermann Maria Td Nikolaus und Franziska 26Jhr * um.1868 † 08.02.1894 Batsch Qu: Batsch StM 1894

<3755> LEBANOVITS Peter rk Notarius
Lebensort: Batsch   
oo 
KOCH (KOXER?) Amalia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Karl Heinrich Jakob * 11.07.1826 Batsch  Qu: Batsch TM 1826
Tp 1. Antunivits Julius Karl, Dni.ord., Bolla Agneta, Don.Tochter des Franz B.

<3756> LEDPOLD Johannes rk
Lebensort: Karavukovo   
oo 
JÄGER Magdalena

2.oo 19.02.1935 Batsch Qu: Batsch HM 1935 Tz : Branz Franz und Hlavinka Jakob
ZOPF Katharina/47 rk 1.oo 1556
Lebensorte: Batsch   

<3757> LEGLER Florian /22 rk < 3792.1
† 12.03.1901 Batsch Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Legler Christian , Wangler Anna
1. o-o Legler Christian * 18.01.1880 Batsch  Qu: Batsch TM 1880
oo 09.06.1873 Batsch Qu: Batsch HM 1873 Tz : Krämer Stefan, Noll Josef,
LENNERT Katharina /21 rk < 3863.1 o-o 3911
* 28.05.1852 Batsch Qu: Batsch TM 1870 † 26.04.1900 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Lennert Stefan /20 , Hartusch Theresia /21

2. Maria/17
3. Klara/18
oo 25.08.1908 Batsch, Scherer Martin/24 > 6259
4. Franz /21 * 02.03.1874 Batsch  Qu: Batsch TM 1874
oo 29.07.1895 Batsch, Gabriel Anna Maria /17 > 3795
5. Maria * 15.08.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
oo , Ackermann Martin > 23
6. Klara * 08.10.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
Tp 1. Steiger Franz und Gattin Klemm Klara 4. Franz u. Regina Sd u. Td + Steiger Franz 5. Steiger Franz und Klein Katharina 6. Steiger Franz und Klemm Klara

<3758> LEGLER Martin rk
Lebensort: Parabutsch   
1. o-o Legler Theresia /22
oo 19.05.1874 Batsch, Schmidt Jakob /22 > 6298

<3759> LEGLER Christian
1. o-o Legler Anton * um.1854
oo 16.05.1876 Batsch, Müller Katharina > 3793

<3760> LEGLER Anna rk
Lebensorte: Temerin Batsch  
1. o-o Legler Theresia * 29.12.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876
Tp 1. Ozer Georg und Rupprich Theresia

<3761> LEGLER Johann
oo 
KLEIN Anna Maria < 2962.2 2.oo 6387
* 13.10.1781 Parabutsch
Eltern: Klein Johann , Burger Eva

<3762> LEGLER Theresia Td Florian und Katharina 5Jhr rk
† 15.12.1875 Batsch Qu: Batsch StM 1875 Lebensort: Batsch   

<3763> LEGLER Eva Td Anton und Eva 2Wo rk
† 28.03.1881 Batsch Qu: Batsch StM 1881 Lebensort: Batsch   

<3764> LEGLER Franz Sd Florian und Katharina 1Jhr 6Mo rk
† 17.08.1885 Batsch Qu: Batsch StM 1885 Lebensort: Batsch   

<3765> LEGLER Eva Td Anton und Eva 19Wo rk
† 01.06.1886 Batsch Qu: Batsch StM 1886 Lebensort: Batsch   

<3766> LEGLER Theresia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Schmidt Rosalia/19 > 6322

<3767> LEGLER Florian/23 rk < 3768.1
† 12.06.1941 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Florian , Lennert Katharina
oo 16.05.1899 Batsch Qu: Batsch HM 1899 Tz : Steiger Franz und Klein Nikolaus
KAISER Elisabeth/20 rk < 2607.3
* 08.08.1879 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Kaiser Franz , Krämer Katharina

1. Josef/22
2. Katharina/19
oo , Wischt Peter > 7472
3. Stefan/20
oo 23.05.1929 Batsch, Lennert Barbara/16 > 3782
4. Anna/21
oo 1935 Batsch, Branz Franz/25 > 584
5. Josef * 08.05.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
oo , Holzschuh Anna > 3809
6. Apollonia * 17.05.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 24.08.1903 Batsch
7. Katharina * 06.08.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
8. Stefan * 01.10.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906
9. Anna * 15.05.1914 Batsch
Tp 5. Eisele Josef und Heckl Apollonia 6. Eisele Josef und Heckli Apollonia 7. Kaiser Josef und Heckl Apollonia 8. Helleisz Stefan und Häckl Apollonia 9. H. . . Apollonia, Helleisz Stefan

<3768> LEGLER Florian rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Legler Florian/23
oo 16.05.1899 Batsch, Kaiser Elisabeth/20 > 3767

<3769> LEGLER Anton rk


<3770> LEGLER Christian/22 rk < 3771.1
Lebensort: Batsch   
Vater: Legler Florian
oo 04.02.1902 Batsch Qu: Batsch HM 1902 Tz : Urich Konrad und Steiger Franz
LIPOVACZ Susanna/17 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan/20
oo 06.11.1923 Batsch, Legler Anna/16 > 3778
2. Jakob * 26.09.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 12.10.1902 Batsch
3. Stefan * 31.12.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
Tp 2. Drach Jakob und Knebe Theresia 3. Knöbl Theresia und Drach Jakob

<3771> LEGLER Florian rk
1. o-o Legler Christian/22
oo 04.02.1902 Batsch, Lipovacz Susanna/17 > 3770

<3772> LEGLER Theresia rk
1. o-o Schmidt Anton/22
oo 16.02.1903 Batsch, Ritt Anna/21 > 6323

<3773> LEGLER Josef/20 rk < 3794.2
Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Anton , Helleis Eva
oo 09.02.1904 Batsch Qu: Batsch HM 1904 Tz : Lipovacz Elias und Pozs Josef
URICH Anna/17 rk < 7215.3
* 15.02.1887 Batsch Qu: Batsch TM 1887 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Urich Konrad /20 , Mauchert /Anna/Susanna /18

1. Maria/20
oo 19.05.1925 Batsch, Graul Andreas/22 > 1448
2. Maria * 23.07.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
3. Anna * 30.08.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907
Tp 2. Knöbl Maria und Kaiser Johannes 3. Knöbl Maria und Kaiser Johannes

<3774> LEGLER Katharina


<3775> LEGLER Anna
1. o-o Faber Elisabeth/19 * 06.09.1899 Batsch
oo 04.04.1918 Batsch, Neumayer Josef/22 > 5147
Tp 1. Josef Fischer, Elisabeth Horn

<3776> LEGLER Florian/19 rk < 3777.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Stefan , Gabriel Elisabeth
oo 25.10.1921 Batsch Qu: Batsch HM 1921 Tz : Manz Ignaz und Schwager Filipp
KÖNIG Theresia/18 rk < 3295.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: König Franz/22 , Schwerer Magdalena/16

1. Magdalena/16
oo 04.10.1939 Batsch, Manz Josef/18 > 4090
2. Magdalena * 25.04.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
3. Elisabeth * 28.10.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
Tp 2. Klemm Magdalena und Mansz Michael 3. Klemm Magdalena und Manz Michael

<3777> LEGLER Stefan
oo 
GABRIEL Elisabeth


1. Florian/19
oo 25.10.1921 Batsch, König Theresia/18 > 3776


<3778> LEGLER Stefan/20 rk < 3770.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Christian/22 , Lipovacz Susanna/17
oo 06.11.1923 Batsch Qu: Batsch HM 1923 Tz : Kaiser Stefan und Drach Jakob
LEGLER Anna/16 rk < 3779.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Legler Josef , Orth Anna

1. Andreas * 13.12.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925 † 10.08.1942 Batsch
Tp 1. Ams Andreas und Drach Apollonia

<3779> LEGLER Josef
oo 
ORTH Anna


1. Anna/16
oo 06.11.1923 Batsch, Legler Stefan/20 > 3778


<3780> LEGLER Stefan/18 rk < 3781.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Stefan , Gabriel Jelisava
oo 01.05.1928 Batsch Qu: Batsch HM 1928 Tz : Manz ...? und Treuer Stefan
TREUER Theresia/17 rk < 7166.5
* 01.10.1911 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Treuer Martin , Hotolich Katharina

<3781> LEGLER Stefan
oo 
GABRIEL Jelisava


1. Stefan/18
oo 01.05.1928 Batsch, Treuer Theresia/17 > 3780


<3782> LEGLER Stefan/20 rk < 3767.3
Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Florian/23 , Kaiser Elisabeth/20
oo 23.05.1929 Batsch Qu: Batsch HM 1929 Tz : Helleisz Stefan und Schwerer Franz
LENNERT Barbara/16 rk < 3931.1 o-o 3895
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Lennert Andreas/20 , Kress Theresia/17

1. Magdalena * 22.07.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
2. Katharina * 26.01.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
3. Maria * 24.03.1936 Batsch
Tp 1. ams Katharina und Mayer Franz 2. Ams Katharina und May Franz 3. Ama Katharina, Mayer Franz

<3783> LEGLER Maria
1. o-o Ackermann Franz/19
oo 08.11.1932 Batsch, Neumayer Magdalena/19 > 11

<3784> LEGLER Martin
oo 
KÖNIG Magdalena


1. Magdalena * 26.02.1873 Batsch  Qu: Batsch TM 1873
2. Paul/18 * 23.11.1920 Batsch
oo 08.11.1938 Batsch, Neumayer Elisabeth/18 > 3811

Tp 1. Krausz Franz und Linz Magdalena 2. Manz Paul, Neumayer Theresia

<3785> LEGLER Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAVLICSEK Anna rk
Lebensorte: Batsch   

<3786> LEGLER Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
MENRATH Katharina rk < 4557.2
* 14.04.1913 Batsch Lebensorte: Batsch   
Mutter: , Menrath Katharina

1. Barbara * 24.04.1940 Batsch  Qu: Batsch TM 1940
Tp 1. Ams Katharina und Mayer Franz

<3787> LEGLER Anna rk
† 07.01.1909 Batsch Lebensort: Batsch   
1. o-o Haber Elisabeth * 06.09.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
Tp 1. Fischer Josef und Horn Elisabeth

<3788> LEGLER Katharina rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Lennert Adam * 17.12.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
Tp 1. Walter Adam und Burg Katharina

<3789> LEGLER Jakob < 3791.1
Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Legler Christian , Neumayer Eva Maria
oo 
HERRMANN Theresia
Lebensorte: Parabutsch   

1. Christian * um.1823
oo 24.10.1848 Parabutsch, Wangler Anna > 3792


<3790> LEGLER Franz
* um.1740 † 28.02.1792 Parabutsch
1. o-o Legler Christian * um.1760 † 18.04.1843 Parabutsch > 3791

<3791> LEGLER Christian < 3790.1
* um.1760 † 18.04.1843 Parabutsch
Vater: Legler Franz
1. o-o Legler Jakob
oo , Herrmann Theresia > 3789

<3792> LEGLER Christian 66Jhr rk < 3789.1
* um.1823 † 04.10.1889 Batsch Qu: Batsch StM 1889 Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Legler Jakob , Herrmann Theresia
oo 24.10.1848 Parabutsch
WANGLER Anna
* 03.08.1830 Parabutsch

1. Florian /22
oo 09.06.1873 Batsch, Lennert Katharina /21 > 3757
2. Anton * um.1854 Batsch  Qu: Batsch TM 1889
oo 16.05.1876 Batsch, Helleis Eva > 3794

Tp 2. Bosz Josef und Remili Anna

<3793> LEGLER Anton rk < 3759.1
* um.1854 † 25.02.1908 Batsch Lebensort: Temerin   
Vater: Legler Christian
oo 16.05.1876 Batsch Qu: Batsch HM 1876 Tz : Schmidt Jakob, Wölfl Josef
MÜLLER Katharina o-o 4747


<3794> LEGLER Anton rk < 3792.2
* um.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1889 † 25.02.1908 Batsch
Eltern: Legler Christian , Wangler Anna
oo 16.05.1876 Batsch
HELLEIS Eva rk < 1751.6
* 23.11.1859 Batsch Qu: Batsch TM 1859 † 01.07.1920 Batsch
Eltern: Helleis Johannes /22 , Reh Magdalena /19

1. Stefan/25
2. Josef/20
oo 09.02.1904 Batsch, Urich Anna/17 > 3773
3. Anna /16 * 28.01.1877 Batsch  Qu: Batsch TM 1877 > 3797
4. Magdalena /17 * 13.03.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
oo 19.08.1895 Batsch, Pennavin Anton /24 > 5569
5. Stefan/22 * 20.08.1879 Batsch
1.oo , Millerferli Barbara > 3801
2.oo 08.01.1902 Batsch, Gabriel Elisabeth/16
6. Johannes * 22.05.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
oo 17.02.1914 Batsch, Pavlicsek Anna > 3807
7. Franz * 26.07.1911 Batsch
8. Michael * 18.04.1922 Batsch † 04.05.1922 Batsch
Tp 3. Poosz Josef und Remili Anna 4. Poosz Josef und Remili Anna 6. Poosz Josef und Gattin Remili Anna 7. Heckli Apollonia, Helleisz Stefan 8. Manz Michael, Klemm Magdalena

<3795> LEGLER Franz /21 rk < 3757.4
* 02.03.1874 Batsch Qu: Batsch TM 1874 Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Florian /22 , Lennert Katharina /21
oo 29.07.1895 Batsch Qu: Batsch HM 1895 Tz : Millmann Josef, Steiger Franz
GABRIEL Anna Maria /17 rk < 1385.2
* 09.10.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876 † 08.11.1939 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Gabriel Josef , Märzluft Theresia

1. Katharina/1895
oo 07.11.1911 Batsch, Ketterer Nikolaus > 2907
2. Andreas/22 * 24.03.1897 Batsch
oo 14.01.1919 Batsch, Mayer Apollonia/21 > 3808
3. Martin/21 * 11.11.1899 Batsch
Tp 2. Hunger Andreas, Ams Katharina 3. Hunger Andreas, Ams Katharina

<3796> LEGLER Florian rk
* 26.09.1876 Batsch Qu: Batsch TM 1876

<3797> LEGLER Anna /16 rk < 3794.3
* 28.01.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877 Lebensort: Batsch   
Eltern: Legler Anton , Helleis Eva
1. o-o Faber Franz/21
oo 30.12.1918 Batsch, Krämer Anna/28 > 885

<3798> LEGLER Johannes rk
* 29.12.1877 Batsch Qu: Batsch TM 1877

<3799> LEGLER Martin rk
* 17.08.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<3800> LEGLER Stefan 67Jhr rk Landwirt
* 20.08.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879 † 25.03.1946 Gakowa Qu: Gakowa Rie-Li †Urs: Vernichtungslager Lebensort: Batsch   

Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN