<601> BUKINACZ Mark /20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 16.01.1839 Batsch Qu: Batsch HM 1839 Tz : Zsivolich Antal, Szentivansky Antal
PEKETICH Jozefa /17 rk
Lebensorte: Batsch   

<602> BUKINACZ Martin /26 rk
Lebensort: Batsch   
oo 24.11.1880 Batsch Qu: Batsch HM 1880 Tz : May Josef, Gjurgjevich Franz
PEKETICH Anna /19 rk
† 02.01.1925 Batsch Lebensorte: Batsch   

<603> BUKOVICH Erke
oo 
WALTER Katharina


1. Katharina
oo 24.01.1905 Batsch, Trutzl Anton/22 > 7187


<604> BURGART Thomas rk
Lebensort: Batsch   
2.oo 06.03.1848 Batsch Qu: Batsch HM 1848 Tz : Jung Stefan, Merkl Jakob
PETER Maria rk 1.oo 1266
Lebensorte: Batsch   

<605> BURGATH Anton/26 rk
† 24.12.1907 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 26.05.1936 Batsch Qu: Batsch HM 1936 Tz : Hartusch Georg und Bartolovich Stefan
FARKAS Katharina/17 rk < 975.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Farkas Peter , Kress Theresia

1. Josef * 31.08.1937 Batsch

<606> BURGER Sandor
* Obrovac Lebensort: Obrovac   
oo 
GALLO Anna
Lebensorte: Obrovac   

1. Theresia * 18.07.1919 Obrovac
oo , Piller Georg > 5629


<607> BURGER Andreas
oo 
KLEIN Margareta < 2962.4
* 12.07.1795 Parabutsch
Eltern: Klein Johann , Burger Eva

<608> BURGER Johannes
† 09.03.1930 Batsch
oo 
PETROVICH Paula o-o 5585


1. Oskar/29
oo 21.11.1933 Batsch, Becherer Anna/19 > 609
2. Stefan Johannes/24 * 20.01.1908 Batsch
oo 09.05.1932 Batsch, Kampel Maria > 614


<609> BURGER Oskar/29 rk < 608.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Burger Johannes , Petrovich Paula
oo 21.11.1933 Batsch Qu: Batsch HM 1933 Tz : Bacherer Karl und Nagy Ludwig
BECHERER Anna/19 rk < 317.7
* 19.02.1913 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Becherer Anton , Eggert Theresia

1. Kornelia Rosalia * 10.01.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Becherer Rosalia und Koich Stefan

<610> BURGER Anton
oo 13.04.1761 Prinzbach
KEMPF Maria-Luigardia < 2861.1
* 30.07.1739 Prinzbach † um.1767
Eltern: Kempf Johann-Georg , Mayer Anna-Maria

<611> BURGER Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHREDER Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan * 25.02.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
2. Anton * 28.05.1910 Batsch  Qu: Batsch TM 1910
Tp 1. König Jakob und Schwager Anna 2. König Jakob und Schwager Anna

<612> BURGER Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PETROVICH Paula rk
Lebensorte: Batsch   

1. Stefan Johannes * 20.01.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
Tp 1. Matheisz Theresia und R. Stefan

<613> BURGER Paul
oo 
MERKLINGER Eva


1. Stefan * 29.12.1922 Batsch
Tp 1. Berger Stefan, Wolf Theresia

<614> BURGER Stefan Johannes/24 rk < 608.2
* 20.01.1908 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Burger Johannes , Petrovich Paula
oo 09.05.1932 Batsch Qu: Batsch HM 1932 Tz : Erdudacz Daniel und Bartolovich Stefan
KAMPEL Maria
* um.1913

1. Anna * 15.03.1933 Batsch  Qu: Batsch StM 1933
2. Rosina * 06.09.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Jakich Anna und Evetovich Daniel 2. Evetovich Rosa und Evetovich Daniel

<615> BURGHARD Theresia rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Burghard Katharina * 02.03.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
Lediges Kind
Tp 1. Florian Sd Legler Christ.u.Kath.Td Lennert Stefan(+22.12.1870)

<616> BURGHARDT Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHRÖDER Anna rk
* 15.04.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

1. Theresia/23
oo 14.01.1919 Batsch, Kuluncsich Felix/25 > 3612
2. Jakob * 28.07.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
3. Anna/17 * 12.11.1893 Batsch
oo 21.04.1910 Batsch, Berger Paul/19 > 357
4. Anton * 15.05.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
5. Apollonia * 31.03.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
6. Magdalena * 21.02.1914 Batsch
Tp 2. König Jakob 4. Hönig Jakob und Schwager Anna 5. Schröder Katharina ---- 6. Schwager Anna, König Jakob

<617> BURGHARDT Stefan
1. o-o Burghardt Maria/17
oo , Orovec Franz > 5284

<618> BURGHARDT Stefan
oo 
SCHULDHAUS Anna


1. Apollonia/17
oo 19.01.1926 Batsch, Rabsky Johannes/27 > 5791


<619> BURGHARDT Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
BECKER Magdalena rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna * 12.02.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
2. Georg * 13.11.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
Tp 1. Kaiser Anna und Weing Georg 2. Weing Georg und Kaiser Anna

<620> BURGHARDT Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHRÖDER Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina * 06.03.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
Tp 1. König Jakob und Schwager Anna

<621> BURGHARDT Franz Wwr 22Jhr rk
* um.1836 † 18.12.1858 Batsch Qu: Batsch StM 1858 Lebensort: Batsch   

<622> BURGHART Susanne
1. o-o Schwetz Josef/23
oo 03.07.1899 Batsch, Schneider Theresia/20 > 6791

<623> BURKHARDT Stefan/19 rk
Lebensort: Batsch   
oo 18.05.1922 Batsch Qu: Batsch HM 1922 Tz : König Jakob und May Josef
BECKER Magdalena/20 rk < 1548.1
Lebensorte: Batsch   
Mutter: , Hartusch Julia

1. Anna- † 21.10.1938 Batsch

<624> BURáSI Franz /25 rk
Lebensorte: Bogojevo Batsch  
oo 13.01.1885 Batsch Qu: Batsch HM 1885 Tz : Burási Paul, Hubert Martin
MÜLLER Maria /20 rk < 4752.3
* 12.02.1865 Batsch Qu: Batsch TM 1865 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Müller Balthasar/68 , Hehn Eva

<625> BUTIRACZ Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PAWLITSCH Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Barbara * 28.10.1805 Batsch  Qu: Batsch TM 1805
Tp 1. Tarisznyar Barbara Gd Karlovich Georg, Batsch

<626> BUTTER Johann
oo 
SCHECK Eleonora
Lebensorte: Hodschag   

1. Nikolaus * 26.06.1856 Hodschag
oo , Ackermann Katharina > 633


<627> BUTTER Josef /24 rk Tischler
Lebensort: Hodschag   
oo 03.07.1837 Batsch Qu: Batsch HM 1837 Tz : Hartus Matthias, Mejer szasz János
KOBES (KUBES?) Katharina /23 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Paul * 25.11.1841 Batsch  Qu: Batsch TM 1841
2. Rosina * 09.03.1850 Batsch  Qu: Batsch TM 1850
3. Franz * 01.10.1851 Batsch  Qu: Batsch TM 1851
4. Andreas * 28.11.1856 Batsch  Qu: Batsch TM 1856
Tp 1. Varter Andreas und Jurkovich Josepha 2. Jurkovich Josepha und Walter Anton 3. Jurkovich Josepha Gd Walter Andreas 4. Walter Andreas

<628> BUTTER Josef/28 rk < 631.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Butter Michael , Haltmayer Anna
oo 25.02.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Kölbl Bernhart und Neumayer Stefan
AMS Anna/22 rk < 74.2
* 09.06.1897 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ams Johannes /20 , Knöbl Maria

1. Valentin * 09.02.1920 Batsch
2. Florian * 02.05.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926 † 18.07.1927 Batsch
Tp 1. Neumayer Valentin, Supp Maria 2. Neumayer Valentin und supp Maria

<629> BUTTER Jakob rk < 630.1
Lebensort: Hodschag   
Eltern: Butter Martin , Fischer Rosalia
oo 08.10.1929 Batsch Qu: Batsch HM 1929 Tz : Fischer Andreas und Kolbatus Valentin
SCHWERER Anna/18 rk < 6740.4
* 24.05.1911 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwerer Josef/19 , Urich Eva/17

<630> BUTTER Martin
oo 
FISCHER Rosalia


1. Jakob
oo 08.10.1929 Batsch, Schwerer Anna/18 > 629


<631> BUTTER Michael rk
Lebensort: Hodschag   
oo 
HALTMAYER Anna rk
Lebensorte: Hodschag   

1. Josef/28
oo 25.02.1919 Batsch, Ams Anna/22 > 628
2. Anton * 22.11.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
3. Franz/24 * 10.05.1907 Batsch
oo 20.01.1931 Batsch, Mathes Maria/18 > 634
4. Maria * 22.03.1912 Batsch
oo , Neumayer Matthias > 5100

Tp 2. Helleisz Eva und Legler Anton 3. Helleis Eva, Legler Anton 4. Legler Eva

<632> BUTTER Nikolaus
oo 
MANZ Elisabeth


1. Barbara * 09.06.1851 Hodschag
oo 28.11.1871 Hodschag, Treuer Lorenz > 7164


<633> BUTTER Nikolaus < 626.1
* 26.06.1856 Hodschag
Eltern: Butter Johann , Scheck Eleonora
oo 
ACKERMANN Katharina rk < 9.4
* 04.07.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864
Eltern: Ackermann Nikolaus , Lebanovics Franziska

1. Stefan * 28.01.1883 Batsch  Qu: Batsch TM 1883
Tp 1. Lang Apollonia und Kubesch Stefan

<634> BUTTER Franz/24 rk < 631.3
* 10.05.1907 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Butter Michael , Haltmayer Anna
oo 20.01.1931 Batsch Qu: Batsch HM 1931 Tz : Mayer Georg und Lutrov Josef
MATHES Maria/18 rk < 4252.6
* 23.02.1912 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Mathes Stefan , Heitz Theresia

1. Johannes * 01.01.1932 Batsch  Qu: Batsch TM 1932
2. Hildegard * 27.04.1936 Batsch  Qu: Batsch TM 1936
Tp 1. Valent Johannes und Mathes Theresia 2. Mathes Theresia und Valent Johannes

<635> BUZER Friedrich /30 rk
Lebensorte: Lality Batsch  
2.oo 29.02.1876 Batsch Qu: Batsch HM 1876 Tz : May Anton, Schwager Stefan
KRAUS Annamaria /24 rk < 3390.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Kraus Josef

<636> BÜCKLER Franz/23 rk
Lebensort: Kukujevacz   
oo 29.10.1908 Batsch Qu: Batsch HM 1908 Tz : Stemmer Arthur und Schwerer N.
SCHERER Magdalena/17 rk < 6261.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Scherer Georg , Klemm Katharina

<637> BÜRGL Adam/22 rk
Lebensort: ZOMBOR   
oo 23.08.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Milla Georg und May Josef
MAY Anna/20 rk < 4291.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: May Anton /23 , Pollich Katharina /16

<638> CANADI Michael
oo 
HETZL Theresia


1. Eva/21
2. Maria * 31.01.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
Tp 2. Ambrosi Eva und Csaplai Johannes

<639> CAPELLA Emil/28 rk
Lebensort: Selence   
oo 30.03.1937 Batsch Qu: Batsch HM 1937 Tz : Berkes Franz und Kovacsev Ludwig
HORNJAK Margit/25 rk < 2124.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hornjak Stefan , Kanka Hermine

<640> CAPLEJI Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
AMBROSI Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Theresia * 08.06.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927
Tp 1. Hetzl Theresia und Csanadi Michael

<641> CHRIST Simon
Lebensort: Seelbach-Litschental   
oo 
FEIST Anna-Maria
Lebensorte: Schwarzwald   

1. Maria-Elisabeth * 11.08.1748 Seelbach
oo 19.02.1770 Prinzbach, Kempf Jakob-Georg > 2862


<642> CSAJAGHI Alexander Dns. rk
Lebensort: Batsch   
oo 
RIES Elisabeth rk
Lebensorte: Batsch   

1. Martin K B E L * 02.11.1803 Batsch  Qu: Batsch TM 1803
Tp 1. Karacsony Lazarus ProfDomin und Csapar Eva, Batsch

<643> CSALANOSI Franz/28 rk
Lebensort: Palona   
oo 08.08.1915 Batsch Qu: Batsch HM 1915 Tz : Evetovich Anton
MAJDA Sofia/28 rk < 4023.1
Lebensorte: USCE   
Vater: Majda Matthias

<644> CSANADI Michael/21 rk
Lebensort: Palona   
oo 17.02.1914 Batsch Qu: Batsch HM 1914 Tz : Bader Stefan und Csaplai Johannes
HETZL Theresia/18 rk < 1828.3
* 28.03.1896 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hetzl Valentin /27 , Katich Maria /20

1. Eva * 31.01.1915 Batsch > 7438
2. Johann * 06.01.1920 Batsch
3. Michael * 28.04.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Ambrosi Eva 2. Csaplai Johann, Ambrosi Eva 3. Hetzl Maria und Hetzl Paul

<645> CSAPANDA Daniel /24 rk
Lebensorte: Sombor Waiska  
oo 28.02.1870 Batsch Qu: Batsch HM 1870 Tz : Lampert Georg, Horvath Ladislaus
WILHELM Juliana /24 rk
Lebensorte: Hodschag Batsch  

<646> CSAPLAI Johannes/24 rk < 648.2
Lebensort: Batsch   
Eltern: Csaplaj Johannes , Lutrov Theresia /30
oo 
ZSIVOLICH Anna

2.oo 08.04.1918 Batsch Qu: Batsch StM 1918 Tz : Hetzl Valentin und Walcher Milchior
AMBROSI Eva/24 rk < 39.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ambrosi Matthias , Polgar Elisabeth /30

1. Michael * 08.06.1920 Batsch
2. Franz * 23.07.1922 Batsch † 25.02.1933 Batsch
3. Josef * 06.04.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
Tp 1. Csanadi, Michael, Hetzl Theresia 2. Bagdi Franz, Gebauer Olga 3. Csanadi Michael und Hetzl Theresia

<647> CSAPLAI Anton
† 13.12.1919 Batsch
oo 
MAYER Eva /21 rk
Lebensorte: Batsch   

<648> CSAPLAJ Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
LUTROV Theresia /30 rk
† 16.11.1907 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Theresia/24
2. Johannes/24
1.oo , Zsivolich Anna > 646
2.oo 08.04.1918 Batsch, Ambrosi Eva/24
3. Maria * 02.11.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
4. Anton * 09.06.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
Tp 3. Tomashich Rosalia und Lutrov Bonaventura 4. Hetzl Valentin und Katich Maria

<649> CSAPO Anton rk
Lebensort: Batsch   
oo 
GROLL Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria Antonia * 17.01.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
2. Franz * 19.11.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
Tp 1. Leist Franz und Vilagos Elisabeth 2. Leist Franz und Vilagos Elisabeth

<650> CSAPO Elisabeth rk
Lebensort: Batsch   

<651> CSAPO Anton rk
* 02.06.1892 Batsch Qu: Batsch TM 1892
oo 21.01.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Blaskovits Anton und Ripszam Johannes
GROLL Katharina/21 rk < 1470.2
* 06.09.1898 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Groll Valentin , Beck Anna

1. Maria- † 20.01.1929 Batsch
2. Elisabeth/16 * 23.09.1920 Batsch
oo 20.10.1936 Batsch, Bertran Lorenz > 370

Tp 2. Vilagos Elisabeth, Lennert Franz

<652> CSEKE Johann
oo 
KALMANN Elisabeth


1. Katharina/24
2. Franziska/20
3. Johannes/20
4. Elias * 23.07.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
5. Katharina * 23.08.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884
6. Elisabeth * 13.04.1891 Batsch
7. Matthias/24/32 * 24.02.1896 Batsch
1.oo 13.02.1920 Batsch, Hartusch Eva/20 > 656
2.oo 03.01.1931 Batsch, Zundl Eva/18
8. Stefan * 28.08.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
9. Maria * 01.04.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
10. Julianna * 05.02.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
11. Josef * 05.09.1907 Batsch  Qu: Batsch TM 1907 † 25.06.1918 Batsch
Tp 4. Elias Sd Pavliscek Stefan 5. Eilhardt Katharina Gd Balgavi Paul 8. Tallosi Ilona und Orovecz Franz 9. Janicsek Emmerich und Kalman Maria 10. Kalman Peter und Jagodich Josef 11. Kalman Anna und Jagodich Josef

<653> CSEKE Andreas /23 rk
Lebensort: Batsch   
oo 30.10.1861 Batsch Qu: Batsch HM 1861 Tz : Cseke Michael, Erdudatz Michael
BOMBOLA Eva /20 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Andreas// † 21.04.1901 Batsch

<654> CSEKE Franz- rk
† 28.11.1933 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 
SCHWAGER Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Eva * 18.06.1921 Batsch
2. Katharina * 28.04.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
Tp 1. Schwager Laura, Krebs Josef 2. Schwager Laura und Krebs Josef

<655> CSEKE Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHWAGER Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 22.08.1932 Batsch  Qu: Batsch StM 1932
Tp 1. Holzschuh Katharina und Manz Lorenz

<656> CSEKE Matthias/24/32 rk < 652.7
* 24.02.1896 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Cseke Johann , Kalmann Elisabeth
oo 13.02.1920 Batsch Qu: Batsch HM 1920 Tz : Janicsek Emmerich und Kaiser Georg
HARTUSCH Eva/20 rk < 1546.4
* 01.11.1900 Batsch † 27.01.1930 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Hartusch Johannes , Schmidt Rosalia

1. Johannes /22 * 05.12.1921 Batsch
2. Franz * 14.12.1924 Batsch  Qu: Batsch TM 1924
3. Maria * 13.09.1926 Batsch  Qu: Batsch TM 1926
2.oo 03.01.1931 Batsch
ZUNDL Eva/18 rk < 7596.1 o-o 7594
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Zundl Michael , Schmidt Katharina

4. Eva * 26.01.1931 Batsch  Qu: Batsch TM 1931
Tp 1. Szabo Viktoria, Orzsag Franz 2. Orzsag Franz und Szabo Viktoria 3. Sabo Viktoria und Orsag Franz 4. Szabo Viktoria und Orsag Franz

<657> CSEKE(Y) Franz /39 rk
Lebensorte: Kalotscha Batsch  
2.oo 03.02.1863 Batsch Qu: Batsch HM 1863 Tz : Bauer Peter, Noll Josef
WILHELM Theresia /22 rk < 7442.1
Lebensorte: Hodschag Batsch  
Vater: Wilhelm Jakob

<658> CSELICH Franz
† 27.02.1928 Batsch
oo 
FARKAS Katharina/65 rk 2.oo 679
Lebensorte: Batsch   

<659> CSELICH Stefan-
† 10.05.1915 Batsch
oo 
HORVATH Anna-


<660> CSERCSEVICH Andreas/24 rk
Lebensort: Batsch   
oo 08.07.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Müller Josef und Rabszki Johannes
MENRATH Katharina/20 rk < 4538.4
* 10.09.1899 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Menrath Josef , Piller Eva

<661> CSERCSEVICH Martin rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HEITZ Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria Theresia * 18.12.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908
Tp 1. Himmelsbach Theresia und Pusz Josef

<662> CSERCSOVICH Adam/32 rk
Lebensort: Deronje   
2.oo 03.06.1901 Batsch Qu: Batsch HM 1901 Tz : Polereczki Johannes und Merli Adam
HOFFMANN Juliana/21 rk < 1976.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Hoffmann Johannes

<663> CSERNOK Johannes /24 rk
Lebensorte: Jankovac Batsch  
oo 27.04.1875 Batsch Qu: Batsch HM 1875 Tz : Schefcsik Paul, Farkas Franz
MAJ (MAJOROS) Elisabeth rk o-o 4018
Lebensorte: Topolya Batsch Terschanik 

1. Georg * 10.04.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
Tp 1. Sütö Helena und Kovacs Matthias, Debeljak

<664> CSIZMAR Michael rk
Lebensorte: Kutzura Batsch Terschanik 
oo 
FARKAS Barbara rk
Lebensorte: Kutzura Batsch Terschanik 

1. Katharina * 27.08.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895
Tp 1. Fischer Katharina Wwe.

<665> CSOBAN Peter rk
Lebensorte: Sonta Batsch Debeljak 
oo 
TAVIAN Eva rk
Lebensorte: Sonta Batsch Debeljak 

1. Franz * 23.12.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
Tp 1. Menrath Franz und Gattin Szabovljevich Rosa

<666> CSOBAN Peter rk
Lebensorte: Batsch Debeljak  
oo 
ANDRASCHICH Paula rk
Lebensorte: Batsch Debeljak  

1. Anton * 12.06.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
Tp 1. Ispan Agnes Gd Bosnyak Nikolaus

<667> CSOBAN Stefan rk
Lebensorte: Sonta Batsch Debeljak 
1. o-o Csoban Eva * 19.12.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
Tp 1. Szuvajcsich Anna und Varga Ignaz

<668> CSOBAN Anton Sd Stefan und Katharina 10Mo rk
† 18.05.1890 Batsch Qu: Batsch StM 1890 Lebensort: Batsch   

<669> CSOBAN Franz Sd Peter und Eva 1Jhr 6Mo rk
† 23.06.1890 Batsch Qu: Batsch StM 1890 Lebensort: Batsch   

<670> CSOBAN Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
RIES Rosalia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 13.10.1932 Batsch  Qu: Batsch StM 1932
Tp 1. Riesz Josef und Lemli Magdalena

<671> CSOBAN Stefan rk
Lebensort: Szonta   
oo 
KOVACS Katharina rk
Lebensorte: Szonta   

1. Stefan * 28.08.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900
Tp 1. Kovacs Ilona ----

<672> CSOBAN Stefan rk
Lebensort: Batsch   
oo 
TADIANOVICH Katharina rk
Lebensorte: Szonta   

1. Josepha * 23.04.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
Tp 1. Flok Katharina und Knöbl Josef

<673> CSOBAN Rosalia rk
* 04.11.1886 Batsch Qu: Batsch TM 1886 Lebensorte: Batsch Debeljak  

<674> CSOBAN Anton rk
* 11.07.1889 Batsch Qu: Batsch TM 1889 Lebensorte: Batsch Debeljak  

<675> CSOBAN Katharina rk
* 02.05.1895 Batsch Qu: Batsch TM 1895 Lebensorte: Batsch Debeljak  

<676> CSUBRIK Anton/56 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
PEKETICH Maria
† 30.08.1932 Batsch

<677> DANICH Matthias
oo 
ANDRICS Maria


1. Katharina/26

<678> DANIEL Juliana /19 rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Hock Eva * 23.03.1879 Batsch  Qu: Batsch TM 1879
Tp 1. Pavlicsek Eva Gd Szalay Franz

<679> DEVICH Michael/62 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
FARKAS Eva


1. Juliana/23
oo 08.10.1929 Batsch, Farkas Johannes/20 > 971

2.oo 29.01.1935 Batsch Qu: Batsch HM 1935 Tz : Kampel Johannes und Pavlecsek Michael
FARKAS Katharina/65 rk 1.oo 658
Lebensorte: Batsch   

<680> DJURKOVICH Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HLAVINKA Eva rk
Lebensorte: Batsch   

1. Paula * 29.12.1919 Batsch
2. Franz * 05.04.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Hlavinka Josef 2. Hlavinka Josef und Hlavinka Hermina

<681> DOLENCSITS Josef/26 rk
Lebensort: Sombor   
2.oo 20.11.1900 Batsch Qu: Batsch HM 1900 Tz : Schwerer Josef und Tuffer Johannes
MENRATH Anna/21 rk < 4574.1
Lebensorte: Hodschag   
Eltern: Menrath Matthias , Leibli Magdalena

<682> DOMBAY Johannes /20 rk
Lebensort: Batsch   
oo 25.11.1835 Batsch Qu: Batsch HM 1835 Tz : Kiraly Antonio, Janny Georgio?, Ehe geschieden
FARKAS NN ? /20 rk
Lebensorte: Batsch   

<683> DOMBOVICH Ignaz/32 rk < 6060.1
Lebensort: Apatin   
Mutter: , Ries Rosina
oo 06.10.1896 Batsch Qu: Batsch HM 1896 Tz : Kubesch Anton und Schieber David
KUBESCH Juliana Apollonia/18 rk < 3582.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Kubesch Stefan

<684> DORNSTÄDTER Theresia rk < 688.2
* Parabutsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Dornstädter Florian , Mayer Barbara
1. o-o König Magdalena /24 * 14.10.1846 Batsch
oo 31.01.1871 Batsch, Lennert Josef /24 > 3864

<685> DORNSTÄDTER Fabian Sd Franz und Anna 3Mo rk
† 23.03.1889 Batsch Qu: Batsch StM 1889 Lebensort: Batsch   

<686> DORNSTÄDTER Fabian Sd Franz und Anna 4Ta rk
† 21.10.1894 Batsch Qu: Batsch StM 1894 Lebensort: Batsch   

<687> DORNSTÄDTER Magdalena rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Kölbli Maria Magdalena * 11.04.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
Tp 1. Fiala Michael und Simunovich Anna

<688> DORNSTÄDTER Florian rk
* 04.05.1801 Hodschag Lebensort: Parabutsch   
oo 15.01.1822 Parabutsch
MAYER Barbara rk


1. Theresia /18
2.oo 16.02.1841 Batsch, König Johannes > 3263
2. Theresia * Parabutsch > 684
3. Franz /25 * um.1824
oo 21.08.1849 Batsch, Fath Anna /18 > 690


<689> DORNSTÄDTER Theresia Gd König Johann 57Jhr rk
* um.1822 † 01.01.1879 Batsch Qu: Batsch StM 1879 Lebensort: Parabutsch   

<690> DORNSTÄDTER Franz /25 rk < 688.3
* um.1824 Lebensort: Batsch   
Eltern: Dornstädter Florian , Mayer Barbara
oo 21.08.1849 Batsch Qu: Batsch HM 1849 Tz : Kämpf Franz, Fath Matthias
FATH Anna /18 rk
* um.1831 Lebensorte: Batsch   

1. Matthias * 22.10.1852 Batsch  Qu: Batsch TM 1852
2. Juliana * 04.11.1855 Batsch  Qu: Batsch TM 1855
3. Anton * 10.05.1858 Batsch  Qu: Batsch TM 1858
4. Franz * 14.06.1860 Batsch  Qu: Batsch TM 1860
1.oo 11.11.1884 Batsch, Glatz Anna > 691
2.oo 22.02.1898 Hodschag, Menrath Magdalena
5. Magdalena * 21.07.1862 Batsch  Qu: Batsch TM 1862
6. Juliana /19 * 06.02.1865 Batsch
oo 19.08.1884 Batsch, Vukovich Ferdinand /26 > 7278

Tp 1. Hartusch Matthias und Jabzielli Juliana 2. Hartusch Matthias und Gattin Gabriel Juliana 3. Hartusch Matthias und Gabriel Juliana 4. Hartusch Matthias und Gattin Gabriel Juliana 5. Hubert? Matthias und Gattin Gabriel Juliana

<691> DORNSTÄDTER Franz rk Maurer < 690.4
* 14.06.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860 † 14.10.1909 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Dornstädter Franz /25 , Fath Anna /18
oo 11.11.1884 Batsch Tz : Ertl Stefan, Ober Georg
GLATZ Anna < 1440.1
* 08.01.1860 Hodschag Lebensorte: Hodschag   
Eltern: Glatz Stefan , Hofscheuer Katharina

1. Josef * 15.08.1885 Batsch  Qu: Batsch TM 1885 † 02.09.1885 Batsch
2. Franz * 24.03.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
3. Fabian * 24.02.1889 Batsch  Qu: Batsch TM 1889 † 23.03.1889 Batsch
4. Stefan * 05.06.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
5. Anna * 16.09.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891 † 05.10.1909 Batsch
6. Josef * 18.10.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894 † 02.09.1895 Batsch
7. Fabian * 18.10.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894 † 21.10.1894 Batsch Qu: Batsch TM 1894
8. Karolina * 05.04.1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897 † 16.04.1901 Batsch
2.oo 22.02.1898 Hodschag Qu: Hodschag OSB Hod 00890 Tz : nicht bekannt
MENRATH Magdalena 71Jhr rk < 4574.2 o-o 4578
* 13.04.1875 Hodschag Qu: Hodschag OSB Hod 04821 † 06.02.1946 Gakowa Qu: Gakowa Rie-Li 1713 Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Menrath Matthias , Leibli Magdalena

9. Magdalena/21 * 17.11.1898 Batsch
oo 09.01.1919 Batsch, Kölbli Paul/26 > 3255
10. Maria * 31.12.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
11. Anton * 29.01.1905 Batsch  Qu: Batsch TM 1905
oo 18.10.1927 Batsch, Nemeth Maria/19 > 693

Tp 1. Josef und Paulina Sd und Td Höger Georg (+02.09.1885) 2. Höger Josef und Treuer Theresia, Höger Paulina 3. Fallosy Fabian, Dorosolo, und Pavlicsek Anna 4. Fallosi Fabian und Pavlicsek Anna (+08.05.1890) 5. Falosi Fabian und Gattin Pavlicsek Anna 6. Tallosi Fabian, Schuster, u. Pavlicsek Anna 7. Tallosi Fabian, Schuster, und Pavlicsek Anna 8. Pavlicsek Anna und Tallosy Fabian 10. Tallosi Fabian und Pavlicsek Anna 11. Pavlicsek Anna und Tallosi Fabian

<692> DORNSTÄDTER Franz
* 14.06.1860 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 
MENRATH Maria
* 13.04.1875 Hodschag Lebensorte: Hodschag   

<693> DORNSTÄDTER Anton rk < 691.11
* 29.01.1905 Batsch Qu: Batsch TM 1905 Lebensort: Hodschag   
Eltern: Dornstädter Franz , Menrath Magdalena
oo 18.10.1927 Batsch
NEMETH Maria/19 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Katharina * 12.10.1928 Batsch  Qu: Batsch TM 1928
2. Franz * 20.11.1932 Batsch  Qu: Batsch StM 1932
Tp 1. Lutrov Maria und Gasparovski Matthias 2. Gasparovski Michael und Lutrov Maria

<694> DOSIACH Marianna oo 4590
1. o-o Merkl Marianna

<695> DR. SINKOVICH Matthias rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HUFF Maria rk
Lebensorte: Batsch   

1. Viktor Stefan Matthias * 28.06.1934 Batsch  Qu: Batsch TM 1934
Tp 1. Huff Stefan und Huff Johannes

<696> DR. STEFAN Johannes rk
Lebensort: Prigli   
oo 
WEINGÄRTNER Anna rk
Lebensorte: Prigli   

1. Olga Jela * 18.08.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927
Tp 1. Gebauer Olga und Bag... Franz

<697> DR. SZENTIVANCZKI Stefan Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
WEISSGÄRTNER Anna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria Elisabeth * 19.11.1933 Batsch  Qu: Batsch TM 1933
Tp 1. Gebauer Olga und Bagyi Franz

<698> DRACH Martin /24 rk Bauer < 719.1
† 01.04.1939 Batsch Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Drach Martin/22 , Branz Elisabeth
oo 14.05.1888 Batsch Qu: Batsch HM 1888 Tz : Heckl Martin, Mauchert Stefan
SCHNEIDER Magdalena < 6426.4
† 16.01.1927 Batsch
Eltern: Schneider Johannes , Eichinger Susanne

1. Katharina/22
oo 18.11.1916 Batsch, Klemm Josef/21 > 3013
2. Georg/29
oo 10.02.1919 Batsch, Schwerer Katharina/17 > 706
3. Martin/24
oo 31.03.1921 Batsch, Eggert Rosa/22 > 707
4. Anna * 26.10.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
5. Theresia * 24.02.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
6. Valentin/21 * 30.09.1891 Batsch
oo 28.11.1912 Batsch, Lorenz Magdalena/21 > 721
7. Anna * 14.03.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893
8. Katharina * 06.12.1894 Batsch  Qu: Batsch TM 1894
9. Martin * 1897 Batsch  Qu: Batsch TM 1897
10. Georg * 04.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
Tp 4. Schneider Valentin und Neumayer Anna 5. Schneider Valentin und Neumayer Anna 7. Schneider Valentin und Neumayer Anna 8. Schneider Valentin und Neumayer Anna 9. Schneider Valentin und Neumayer Anna 10. Schneider Valentin und Neumayer Anna

<699> DRACH Apollonia Td Peter und Anna 3Jhr rk
† 16.08.1882 Batsch Qu: Batsch StM 1882 Lebensort: Batsch   

<700> DRACH Anna Td Martin und Magdalena 5Mo rk
† 09.03.1889 Batsch Qu: Batsch StM 1889 Lebensort: Batsch   

<701> DRACH Peter Sd Adam und Maria 10Ta rk
† 18.09.1893 Batsch Qu: Batsch StM 1893 Lebensort: Batsch   

<702> DRACH Theresia Td Martin und Magdalena 14Mo rk
† 27.04.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

<703> DRACH Lorenz Sd Adam und Maria 3Mo rk
† 29.09.1891 Batsch Qu: Batsch StM 1891 Lebensort: Batsch   

<704> DRACH Franz Sd Franz und Anna 4Jhr rk
† 06.01.1892 Batsch Qu: Batsch StM 1892 Lebensort: Batsch   

<705> DRACH Adam Sd Adam und Maria 2Wo rk
† 03.10.1892 Batsch Qu: Batsch StM 1892 Lebensort: Batsch   

<706> DRACH Georg/29 rk < 698.2
Lebensort: Batsch   
Eltern: Drach Martin /24 , Schneider Magdalena
oo 10.02.1919 Batsch Qu: Batsch HM 1919 Tz : Schmidt Josef und Schneider Valentin
SCHWERER Katharina/17 rk < 6734.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schwerer Jakob/22 , Mohr Theresia/19

1. Katharina Barbara * 04.12.1919 Batsch
2. Magdalena/17 * 19.05.1922 Batsch
oo 08.02.1938 Batsch, Glanz Anton/27 > 1435

Tp 1. Oser Katharina, Ripsam Stefan 2. oser Katharina, Ripsam Stefan

<707> DRACH Martin/24 rk < 698.3
Lebensort: Batsch   
Eltern: Drach Martin /24 , Schneider Magdalena
oo 31.03.1921 Batsch Qu: Batsch HM 1921 Tz : Blesius Johannes und Bader Stefan
EGGERT Rosa/22 rk < 789.2
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Eggert Johannes /20 , Schneider Katharina

1. Maria * 06.07.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923 † 24.02.1928 Batsch
2. Maria * 02.06.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929
3. Alois * 15.10.1930 Batsch  Qu: Batsch TM 1930
Tp 1. Egerth Katharina und Ozer Jakob 2. Becker Anna und Eckert Theresia 3. Sauer Eva und Manz Anton

<708> DRACH Adam-
† 19.12.1938 Batsch
oo 
ZWICK Anna


1. Katharina/17 * 28.11.1914 Batsch
oo 29.01.1931 Batsch, Klemm Franz/21 > 3015

Tp 1. Lorenz Katharina, Klemm Nikolaus

<709> DRACH Jakob
oo 
KNÖBL Theresia rk
Lebensorte: Batsch   

1. Jakob/20
oo 26.02.1935 Batsch, Holzschuh Theresia/16 > 710
2. Barbara * 03.12.1902 Batsch  Qu: Batsch TM 1902 † 04.04.1914 Batsch
3. Martin * 12.04.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904 † 16.12.1904 Batsch
4. Jakob/19 * 01.07.1915 Batsch
5. Anna/16 * 26.07.1916 Batsch
oo 13.09.1932 Batsch, Manz Johannes/20 > 4106

Tp 2. Legler Kristian und Lipovacz Susanna 3. Legler .... und Lipovacz Susanna 4. Lipovacz Susanna, Legler Christian 5. Lipovacz Susanna, Legler Christian

<710> DRACH Jakob/20 rk < 709.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Drach Jakob , Knöbl Theresia
oo 26.02.1935 Batsch Qu: Batsch HM 1935 Tz : Schwerer Johannes und Schneider Valentin
HOLZSCHUH Theresia/16 rk < 2037.2
* 07.07.1919 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Holzschuh Johannes , Klemm Anna/17

1. Stefan * 11.04.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935 † 16.04.1935 Batsch
2. Johannes * 17.06.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937
Tp 1. Warnus Stefan und Hotolich Jela 2. Warnus Stefan und Hotolich Juliana

<711> DRACH Franz
Lebensort: Hodschag   
oo 
KLESZ Anna
Lebensorte: Gajdobre   

1. Barbara * 17.07.1890 Batsch  Qu: Batsch TM 1890
Tp 1. Oser Adam und Gattin Schwerer Magdalena

<712> DRACH Georg-
† 01.09.1908 Batsch
oo 
LORENZ Theresia-
† 02.11.1907 Batsch

1. Franz * 05.06.1886 Batsch
1.oo 12.02.1884 Batsch, Bläsius Anna > 720
2.oo 09.01.1906 Batsch, Anaszhänzel Katharina/42


<713> DRACH Adam--
† 27.05.1942 Batsch
oo 
HELMLINGER Maria


<714> DRACH Adam
* 20.11.1817 Hodschag Lebensort: Hodschag   
oo 16.11.1841 Hodschag
LORENZ Apollonia
* 24.12.1822 Hodschag Lebensorte: Hodschag   

1. Peter * 07.10.1842 Hodschag
oo 12.02.1866 Hodschag, Fischer Anna > 716


<715> DRACH Michael /35 rk
* 13.08.1826 Hodschag † 19.04.1895 Batsch Lebensort: Hodschag   
oo 03.02.1863 Batsch Qu: Batsch HM 1863 Tz : Rubrich Christian, Hartusch Josef
RACK Eva /26 rk
† 19.05.1896 Batsch Lebensorte: Batsch   

1. Eva * 19.11.1863 Batsch  Qu: Batsch TM 1863
2. Maria * 20.03.1865 Batsch  Qu: Batsch TM 1865 † 10.03.1866 Batsch
3. Katharina * 04.10.1866 Batsch  Qu: Batsch TM 1866 † 03.08.1869 Batsch
4. Franz * 13.06.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868 † 13.06.1868 Batsch
5. Franz * 05.02.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870 † 02.05.1895 Batsch
6. Apollonia * 24.08.1873 Batsch  Qu: Batsch TM 1873
7. Michael * 30.11.1876 Batsch  Qu: Batsch TM 1876 † 30.01.1878 Batsch
Tp 1. Stemmer Georg und Medve Eva 2. Straut(b) Georg und Wendel Eva 3. Wendl Eva Gd Straub Georg 4. Nottaufe durch Hebamme Freiszt Eva 5. Geszler Franz und Mayer Apollonia 6. Geszler Franz und Mayer Apollonia 7. Gerster Franz und Mayer Apollonia

<716> DRACH Peter rk < 714.1
* 07.10.1842 Hodschag † 03.06.1925 Batsch Lebensort: Hodschag   
Eltern: Drach Adam , Lorenz Apollonia
oo 12.02.1866 Hodschag
FISCHER Anna
* 22.03.1843 Hodschag † 09.09.1926 Batsch Lebensorte: Hodschag   

1. Barbara /17 * Hodschag
oo 30.01.1883 Batsch, Holzschuh Stefan /22 > 2032
2. Jakob Sd Peter und Anna 1Jhr 3Mo † 24.02.1872 Batsch Qu: Batsch StM 1872
3. Anna/17
oo 17.02.1890 Batsch, Eichinger Johannes > 816
4. Katharina /18 * um.1863
oo 05.07.1881 Batsch, Klemm Jakob/23 > 3062
5. Adam /22 * 11.10.1867 Hodschag
oo 17.02.1890 Batsch, Hunger Maria Katharina > 717
6. Jakob * 24.12.1870 Batsch  Qu: Batsch TM 1870
7. Maria /20 * 08.03.1875 Batsch  Qu: Batsch TM 1875 o-o 718
oo 29.01.1895 Batsch, Orth Stefan /24 > 5319
8. Martin/22 * 09.11.1877 Batsch
oo 14.11.1899 Batsch, Branz Elisabeth > 719
9. Apollonia * 28.01.1880 Batsch  Qu: Batsch TM 1880
10. Jakob * 26.07.1882 Batsch  Qu: Batsch TM 1882
Tp 6. Schwager Jakob und Lauber Katharina 7. Schwager Jakob und Lauber Katharina 9. Schwager Jakob und Gattin Lauber Katharina 10. Schwager Jakob und Lauber Katharina

<717> DRACH Adam /22 rk < 716.5
* 11.10.1867 Hodschag Lebensorte: Hodschag Batsch  
Eltern: Drach Peter , Fischer Anna
oo 17.02.1890 Batsch Qu: Batsch HM 1890 Tz : Walter Adam, Helleisz Lorenz
HUNGER Maria Katharina rk < 2454.1
† 20.03.1943 Batsch Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Eltern: Hunger Johannes , Marx Elisabeth

1. Lorenz/23
2. Magdalena/17 * 19.03.1889 Batsch
oo 15.05.1906 Batsch, Kress Josef/20 > 3545
3. Lorenz * 19.06.1891 Batsch  Qu: Batsch TM 1891
4. Adam * 16.09.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892 † 08.12.1900 Batsch
5. Peter * 09.09.1893 Batsch  Qu: Batsch TM 1893 † 18.09.1893 Batsch Qu: Batsch TM 1893
6. Barbara/18 * 02.11.1894 Batsch
oo 22.10.1912 Batsch, Klemm Josef/18 > 3011
7. Lorenz * 20.07.1896 Batsch  Qu: Batsch TM 1896
oo 18.02.1919 Batsch, Walter Anna > 723
8. Adam * 09.04.1899 Batsch  Qu: Batsch TM 1899
9. Maria Katharina * 07.12.1909 Batsch  Qu: Batsch TM 1909
Tp 2. Oser Adam, Schwerer Magdalena 3. Helleisz Lorenz und Gattin Plank Barbara 4. Helleisz Lorenz und Plank Barbara 5. Helleisz Lorenz und Plank Barbara 6. Helleis Lorenz, Plank Barbara 7. Helleisz Lorenz und Plank Barbara 8. Helleisz Lorenz und Lang Barbara 9. Lorenz Katharina und Klemm Nikolaus

<718> DRACH Maria /20 rk < 716.7 oo 5319
* 08.03.1875 Batsch Qu: Batsch TM 1875 Lebensort: Batsch   
Eltern: Drach Peter , Fischer Anna
1. o-o Drach Adam * 26.01.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
Tp 1. Hunger Maria und Drach Adam

<719> DRACH Martin/22 rk < 716.8
* 09.11.1877 Batsch
Eltern: Drach Peter , Fischer Anna
oo 14.11.1899 Batsch Qu: Batsch HM 1899 Tz : Schneider Valentin und Schwager Jakob
BRANZ Elisabeth


1. Martin /24
oo 14.05.1888 Batsch, Schneider Magdalena > 698
2. Apollonia † Batsch
3. Jakob * 27.04.1903 Batsch  Qu: Batsch TM 1903
oo 14.11.1922 Batsch, Ams Theresia > 724
4. Maria * 05.09.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906 † 24.11.1907 Batsch
5. Elisabeth * 09.12.1912 Batsch † 23.11.1914 Batsch
6. Martin/22 * 23.03.1915 Batsch
oo 02.12.1937 Batsch, Ams Theresia > 725

Tp 3. Drahovski Jakob und Treuer Apollonia 4. Treuer Apollonia und Drahovszki Jakob 5. Drahovski Jakob, Treuer Apollonia 6. Treuer Apollonia, Drahovski Jakob

<720> DRACH Franz rk < 712.1
* 05.06.1886 Batsch † 01.08.1934 Batsch Lebensort: Hodschag   
Eltern: Drach Georg- , Lorenz Theresia-
oo 12.02.1884 Batsch
BLÄSIUS Anna
* um.1863 † 07.02.1905 Batsch Lebensorte: Gajdobre   

1. Adam * 02.08.1884 Batsch  Qu: Batsch TM 1884
2. Magdalena * 05.06.1886 Batsch  Qu: Batsch TM 1886
oo 02.03.1905 Batsch, Kempf Florian > 2884
3. Franz * 21.01.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888
4. Franz * 09.01.1895 Batsch  Qu: Batsch TM 1895
5. Franz * 09.01.1895 Batsch
oo 17.02.1919 Hodschag, Schlitz Apollonia > 722

2.oo 09.01.1906 Batsch Qu: Batsch HM 1906 Tz : Oser Adam und Schneider Georg
ANASZHÄNZEL Katharina/42 rk
Lebensorte: Paripas   
Tp 1. Oser Adam und Schwerer Magdalena 2. Oser Adam und Gattin Schwerer Magdalena 3. Ozer Adam jun. und Schwerer Magdalena 4. Oser Adam und Schwerer Magdalena

<721> DRACH Valentin/21 rk < 698.6
* 30.09.1891 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Drach Martin /24 , Schneider Magdalena
oo 28.11.1912 Batsch Qu: Batsch HM 1912 Tz : Neumayer Franz und Ozer Adam
LORENZ Magdalena/21 rk < 3947.1
Lebensorte: Bacs   
Eltern: Lorenz Adam /24 , Fath Magdalena /19

1. Magdalena/19 * 18.09.1913 Batsch
oo 20.12.1932 Batsch, Treuer Stefan/22 > 7173

Tp 1. Schwerer Magdalena, Roth Jakob

<722> DRACH Franz < 720.5
* 09.01.1895 Batsch
Eltern: Drach Franz , Bläsius Anna
oo 17.02.1919 Hodschag
SCHLITZ Apollonia
* 05.08.1891 Hodschag

1. Emma/17
1.oo 22.08.1938 Batsch, Milla Franz/25 > 4622
2.oo , Greifenstein n.n. > 1459
2. Johann Matthias * 12.11.1920 Batsch † 23.11.1920 Batsch
3. Maria Emilia * 06.12.1921 Batsch
Tp 2. Bazler Eva, Bazler Stefan 3. Fischer Theresia, Leszmeister Stefan

<723> DRACH Lorenz rk < 717.7
* 20.07.1896 Batsch Qu: Batsch TM 1896 † 17.06.1970 Bad Schönborn Lebensort: Parabutsch   
Eltern: Drach Adam /22 , Hunger Maria Katharina
oo 18.02.1919 Batsch
WALTER Anna rk < 7314.3
* 30.03.1903 Batsch Qu: Batsch TM 1903 † 05.04.1976 Bad Schönborn Lebensorte: Batsch Bad Schönborn  
Eltern: Walter Adam , Purr Katharina

1. Jakob * 02.02.1921 Batsch † 10.05.1996 Bad Schönborn
2. Lorenz * 15.08.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
oo , Orth Katharina > 726

Tp 1. Orth Jakob, Drahovski Elisabeth 2. Orth Jakob und Drahovski Elisabeth

<724> DRACH Jakob rk < 719.3
* 27.04.1903 Batsch Qu: Batsch TM 1903 † 04.01.1931 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Drach Martin/22 , Branz Elisabeth
oo 14.11.1922 Batsch Tz : Stefan Neumayer, Drahovski n.
AMS Theresia rk < 74.6 2.oo 725
* 20.10.1905 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ams Johannes /20 , Knöbl Maria

1. Apollonia * 16.05.1900 Batsch  Qu: Batsch TM 1900 † 14.02.1928 Batsch
2. Josef * 15.03.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908 † 07.02.1928 Batch
3. Josef * 30.11.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923
4. Jakob * 11.09.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929X
Tp 1. Drahovszki Jakob und Treuer Apollonia 2. Drahovszki Jakob und Treuer Apollonia 3. Remili Josef und Müllerferli Theresia 4. Remili Josef und Millerferli Theresia

<725> DRACH Martin/22 rk < 719.6
* 23.03.1915 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Drach Martin/22 , Branz Elisabeth
oo 02.12.1937 Batsch Qu: Batsch HM 1937 Tz : Ams Johannes und Purr Magdalena
AMS Theresia rk < 74.6 1.oo 724
* 20.10.1905 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Ams Johannes /20 , Knöbl Maria

<726> DRACH Lorenz rk < 723.2
* 15.08.1923 Batsch Qu: Batsch TM 1923 Lebensorte: Batsch Bad Schönborn  
Eltern: Drach Lorenz , Walter Anna
oo 
ORTH Katharina rk < 5324.1
* 13.09.1928 Batsch Qu: Batsch TM 1928 Lebensorte: Batsch   
Eltern: Orth Peter/20 , Ackermann Maria/17

1. Helmut Kfz.-Meister * 02.01.1947 Bad Schönborn
2. Manfred * 16.05.1950 Bad Schönborn

<727> DRAHOVSKI Franz /29 rk
Lebensort: Filipowa   
oo 10.02.1863 Batsch Qu: Batsch HM 1863
GRININGER Anna /23 rk
Lebensorte: Militisch   

1. Eva * 10.12.1868 Batsch  Qu: Batsch TM 1868
Tp 1. Reh Katharina Gd Richter Jakob

<728> DRAHOVSKI Katharina /19 rk
Lebensort: Batsch   
1. o-o Jung Theresia /21 * 25.01.1858 Batsch
oo 18.02.1879 Batsch, Farkas Franz > 1054

<729> DRAHOVSKI Josef /23 rk
† 30.03.1919 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 25.01.1876 Batsch Qu: Batsch HM 1876 Tz : Ams Andreas, Wahl Ignaz
KLEMM Margaretha /20 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Josef * 16.03.1878 Batsch  Qu: Batsch TM 1878
Tp 1. Klemm Jakob und Sutri Barbara

<730> DRAHOVSKI Apollonia Td Josef und Katharina 9Ta rk
† 04.10.1845 Batsch Qu: Batsch StM 1845 Lebensort: Batsch   

<731> DRAHOVSKI Georg Sd Josef und Katharina 6Mo rk
† 19.05.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849 Lebensort: Batsch   

<732> DRAHOVSKI Eva Td Josef und Margaretha 2Ta rk
† 17.01.1880 Batsch Qu: Batsch StM 1880 Lebensort: Batsch   

<733> DRAHOVSKI Josef Sd Josef und Margaretha 10Jhr rk
† 11.10.1888 Batsch Qu: Batsch StM 1888 Lebensort: Batsch   

<734> DRAHOVSKI Jakob/20 rk < 741.1
Lebensort: Batsch   
Eltern: Drahovski Georg /23 , Kiszili Katharina
1. o-o Drahovski Anton/20 * 28.11.1902 Batsch
oo 24.01.1922 Batsch, Fischer Magdalena/17 > 755
oo 22.10.1901 Batsch Qu: Batsch HM 1901 Tz : Kelbl Jakob und Amsz Josef
FARKAS Theresia


2. Maria * 07.12.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901 † 10.12.1901 Batsch
3. Jakob * 11.01.1906 Batsch  Qu: Batsch TM 1906 † 08.02.1906 Batsch
4. Katharina * 05.09.1908 Batsch  Qu: Batsch TM 1908 † 19.02.1911 Batsch
5. Theresia/19 * 09.12.1911 Batsch
oo , Malina Josef/22 > 4073

Tp 1. Jung Anton, Rapski Maria 2. Jung Anton und Rapski Maria 3. Jung Anton und Rapszki Maria 4. Rabszki Maria und Jung Anton

<735> DRAHOVSKI Jakob
oo 
TREUER Apollonia


1. Theresia/17 * 11.10.1904 Batsch
oo 10.11.1921 Batsch, Schwerer Franz > 6784


<736> DRAHOVSKI Andreas Wwr 59Jhr rk
* um.1787 † 20.12.1846 Batsch Qu: Batsch StM 1846 Lebensort: Batsch   

<737> DRAHOVSKI Josef Gd Schmidt Katharina 34Jhr rk
* um.1822 † 02.06.1856 Batsch Qu: Batsch StM 1856 Lebensort: Batsch   
oo 
SCHMIDT Katharina /22 rk
Lebensorte: Batsch   

1. Jakob * 26.07.1846 Batsch  Qu: Batsch TM 1846
Tp 1. Ketterer Nikolaus und Knöbl Apollonia

<738> DRAHOVSKI Katharina Gd Jung Bernhard 42Jhr rk
* um.1826 † 20.09.1868 Batsch Qu: Batsch StM 1868 Lebensort: Filippova   

<739> DRAHOVSKI Eva Wwe Gd Hartus Josef 39Jhr rk
* um.1827 † 05.11.1866 Batsch Qu: Batsch StM 1866 Lebensort: Filipowa   

<740> DRAHOVSKI Anna Td Andreas und Anna 14Jhr rk
* um.1833 † 17.11.1847 Batsch Qu: Batsch StM 1847 Lebensort: Batsch   

<741> DRAHOVSKI Georg /23 rk
* 01.11.1848 Batsch Lebensort: Batsch   
oo 12.02.1878 Batsch Qu: Batsch HM 1878 Tz : Kühner Kaspar, Branz Johann
KISZILI Katharina
† 08.09.1927 Batsch

1. Jakob/20
oo 22.10.1901 Batsch, Farkas Theresia > 734
2. Apollonia
oo 04.02.1897 Batsch, Klein Jakob/24 > 2946
3. Katharina * 29.01.1887 Batsch  Qu: Batsch TM 1887
Tp 3. Kälbl Jakob und Fischer Apollonia

<742> DRAHOVSKI Georg rk
* 01.11.1848 Batsch Qu: Batsch TM 1848

<743> DRAHOVSKI Justina rk
* 29.04.1850 Batsch Qu: Batsch TM 1850

<744> DRAHOVSKI Josef rk
* 15.03.1852 Batsch Qu: Batsch TM 1852

<745> DRAHOVSKI Georg Gd Giszela Katharina 33Jhr rk
* um.1855 † 30.01.1888 Batsch Qu: Batsch StM 1888 Lebensort: Batsch   

<746> DRAHOVSKI Katharina rk
* 17.12.1864 Batsch Qu: Batsch TM 1864

<747> DRAHOVSKI Jakob rk
* 26.03.1867 Batsch Qu: Batsch TM 1867

<748> DRAHOVSKI Jakob/23 rk < 992.1
* 01.11.1876 Batsch † 05.03.1947 Aglasterhausen Lebensort: Batsch   
Mutter: , Farkas Theresia
oo  Tz : Klemm Jakob und Majovszki Josef
TREUER Apollonia/17 rk < 7165.8 1.oo 749
* 07.09.1882 Batsch † 07.09.1952 Aglasterhausen Lebensorte: Batsch   
Eltern: Treuer Stefan /23 , Roth Apollonia/17

<749> DRAHOVSKI Jakob rk
* 01.11.1876 Batsch † 05.03.1947 Aglasterhausen Lebensort: Batsch   
oo 
TREUER Apollonia/17 rk < 7165.8 0.oo 748
* 07.09.1882 Batsch † 07.09.1952 Aglasterhausen Lebensorte: Batsch   
Eltern: Treuer Stefan /23 , Roth Apollonia/17

1. Theresia * 11.10.1904 Batsch  Qu: Batsch TM 1904
Tp 1. Brancz Elisabeth und Drach Martin

<750> DRAHOVSKI Apollonia rk
* 04.04.1879 Batsch Qu: Batsch TM 1879

<751> DRAHOVSKI Eva rk
* 15.01.1880 Batsch Qu: Batsch TM 1880

<752> DRAHOVSKI Jakob rk
* 24.03.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<753> DRAHOVSKI Georg rk
* 01.02.1883 Batsch Qu: Batsch TM 1883

<754> DRAHOVSKI Josef rk
* 19.09.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<755> DRAHOVSKI Anton/20 rk < 734.1
* 28.11.1902 Batsch Lebensort: Batsch   
Vater: Drahovski Jakob/20
oo 24.01.1922 Batsch Qu: Batsch HM 1922 Tz : Berger Paul und Drahovszki Jakob
FISCHER Magdalena/17 rk < 1215.6
* 25.07.1905 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Fischer Paul , Aufricht Elisabeth

1. Maria-
2. Franz * 17.04.1923 Batsch  Qu: Batsch TM 1923 † 19.01.1930 Batsch
3. Anton * 08.09.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
4. Anna * 26.07.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927
5. Jakob * 20.11.1931 Batsch  Qu: Batsch TM 1931
6. Franz * 24.08.1935 Batsch  Qu: Batsch TM 1935
Tp 2. Branz Franz und Knöbl Maria 3. Branz Franz und Knöbl Maria 4. Knöbl Maria und Branz Franz 5. Branz Franz und Knöbl Maria 6. Branz Franz und Knöbl Maria

<756> DRAHOVSKY Andreas
oo 
LAUSCHEK Maria


1. Katharina
oo 25.01.1848 Batsch, Jung Bernhard /44 > 2560


<757> DRESCHER Katharina oo 2797
† 31.05.1908 Batsch
1. o-o Kauka Franz/22
oo 13.10.1908 Batsch, Steiger Katharina(20 > 2835

<758> DRESCHMIDT Franz/23 rk
Lebensort: Towarisch   
oo 13.11.1900 Batsch Qu: Batsch HM 1900 Tz : Hotolich Anna und Belli Ignaz
REMILI Theresia/22 rk < 5084.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Remili Josef , Neumayer Anna

<759> DUAHTSEK Adam
oo 09.11.1841 Parabutsch
KEMPF Barbara < 2869.3 o-o 2874
* 02.05.1825 Parabutsch
Eltern: Kempf Franz , Birli Theresia
2.oo 30.10.1848 Parabutsch
HUNGER Elisabeth rk o-o 2452
Lebensorte: Batsch   

<760> DUFEK Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 08.01.1799 Batsch Qu: Batsch HM 1799 Tz : Hibler Caspar, Kovacsits Joann, Batsch
MUTTER Anna rk
Lebensorte: Batsch   

<761> DUHA Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
MUTTER Eva rk
Lebensorte: Batsch   

1. Magdalena * 23.02.1803 Batsch  Qu: Batsch TM 1803
Tp 1. Hübler Kaspar und Rosalia, Batsch

<762> DUHACSEK Johannes /23 rk < 2452.1
Lebensorte: Parabutsch Batsch  
Mutter: , Hunger Elisabeth
oo 08.01.1883 Batsch Qu: Batsch HM 1883 Tz : Ozer Adam, Schröder Franz
HECKL Katharina /19 rk < 1623.1
Lebensorte: Batsch   
Vater: Heckl Andreas

<763> DUHACSEK Stefan /47 rk
Lebensort: Batsch   
oo 
KEMPF Katharina rk


1. Katharina /18 * um.1833
oo , Ams Johannes /19 > 70

2.oo 13.01.1852 Batsch Qu: Batsch HM 1852 Tz : Manz Peter, Lesediczky Johann
REIMANN Katharina /25 rk
Lebensorte: Hodschag   

<764> DUHACSEK Adam
1. o-o Duhacsek Theresia * 14.11.1846 Parabutsch
oo 27.02.1865 Parabutsch, Korti Johannes > 3200

<765> DUHACSEK Stefan
oo 
JÄRGLER Anna


1. Magdalena /19 * 25.11.1848 Batsch
oo 25.02.1868 Batsch, Treuer Michael /25 > 7148

Tp 1. Resch Kathraina

<766> DUPP Katharina oo 1782
1. o-o Helmlinger Johannes/24
oo 08.11.1917 Batsch, Ams Magdalena/18 > 1779

<767> DURANOVICH David
oo 
FISCHER Katharina


1. Katharina/22
oo 21.05.1930 Batsch, Reimann Stefan/26 > 5867
2. Rosalia * 09.07.1914 Batsch
3. Eva * 08.10.1918 Batsch † 10.01.1920 Batsch
4. Magdalena * 12.02.1921 Batsch † 18.02.1921 Batsch
Tp 2. Haltmayer Anna, Butter Michael 3. Bevardi Eva, Radovich Franz 4. Legler Katharina, Lennert Johann

<768> DURANOVICH David rk
Lebensort: Towarisch   
oo 
FISCHER Katharina rk
Lebensorte: Towarisch   

1. Johannes * 20.07.1927 Batsch  Qu: Batsch TM 1927
Tp 1. Legler Katharina und Lennert Johannes

<769> DURANSKI Franz rk
Lebensorte: Futok Batsch  
oo 
TOMASICH Anna rk
Lebensorte: Selence Batsch  

1. Anna * 18.10.1929 Batsch  Qu: Batsch TM 1929
Tp 1. Vrabcemjek Eva und Horvath Stefan

<770> DURATH Josef
Lebensort: Parabutsch   
oo 
BOJ Anna


1. Anna * 10.11.1837 Parabutsch o-o 771
oo 15.02.1858 Parabutsch, Krämer Stefan /49 > 3486


<771> DURATH Anna rk < 770.1 0.oo 3460 oo 3486
* 10.11.1837 Parabutsch † 18.05.1883 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Durath Josef , Boj Anna
1. o-o Krämer Anna /23 > 3436

<772> DURCANOVICH David rk
Lebensort: Batsch   
oo 
FISCHER Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Maria * 28.01.1925 Batsch  Qu: Batsch TM 1925
Tp 1. Legler Katharina und Lennert Johanna

<773> DURCSAK Franz
1. o-o Durcsak Katharina * 26.04.1912 Batsch
oo 16.06.1931 Batsch, Mink Martin > 4672
Tp 1. Daniel Katharina, Molnar Stefan

<774> DURCSAK Josef/28 rk
Lebensort: Batsch   
oo 08.02.1898 Batsch Qu: Batsch HM 1898 Tz : Lorenz Josef und Kühner Josef
FUCHS Franziska/20 rk < 829.1
Lebensorte: Batsch   
Eltern: Fuchs Johannes , Eichinger Magdalena

1. Theresia/19
2. Magdalena- † 06.02.1914 Batsch
3. Theresia * 10.04.1901 Batsch  Qu: Batsch TM 1901
Tp 3. Fuchs Josef und fuchs Theresia

<775> DURCSAK Franz/22 rk
Lebensort: Batsch   
oo 13.04.1937 Batsch Qu: Batsch HM 1937 Tz : Ceke Johannes und Kopat Josef
NAGY Eva/18 rk < 4905.2
* 27.09.1919 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Nagy Georg/26 , Orovecz Elisabeth/23

1. Johannes /20 * 04.07.1914 Batsch
2. Franz * 23.05.1937 Batsch  Qu: Batsch TM 1937
3. Elisabeth * 01.07.1943 Batsch  Qu: Batsch TM 1943
Tp 1. Cseke Johann, Bottyan Anna 2. Nagy Franz und Arok Rosa 3. Nagy Franz und Arok Rosalia

<776> DZSANICH Stefan /30 rk Soldat, 4.Rgt.Huszaroni Klattau
Lebensort: Batsch   
oo 27.05.1868 Batsch Qu: Batsch HM 1868 Tz : Farkas Michael, Bartolovich Lukas
HORVATH Barbara /41 rk
Lebensorte: Batsch   

<777> DZSANICH Franz rk
Lebensort: Batsch   
oo 
HARTUSCH Julianna rk
Lebensorte: Batsch   

1. Franz * 12.04.1911 Batsch  Qu: Batsch TM 1911
Tp 1. Prohodovszki Julis und Sörfözö Paul

<778> EGERT Elisabeth Td Jakob und Magdalena 1Ta rk
† 24.06.1854 Batsch Qu: Batsch StM 1854 Lebensort: Batsch   

<779> EGERT Apollonia Td Jakob und Magdalena 10Mo rk
† 25.12.1856 Batsch Qu: Batsch StM 1856 Lebensort: Batsch   

<780> EGERT Magdalena
1. o-o Neumayer Magdalena/17 * 01.10.1913 Batsch
Tp 1. Lipovacz Katharina, Holzschuh Georg

<781> EGERT Johannes rk
Lebensort: Batsch   
oo 
SCHNEIDER Katharina rk
Lebensorte: Batsch   

1. Anna/20 * 18.04.1894 Batsch
oo 05.05.1914 Batsch, Horvath Jakob/24 > 2311
2. Rosalia * 24.01.1898 Batsch  Qu: Batsch TM 1898
Tp 1. Puder Franz, Fath Theresia 2. Pader Franz und Fath Theresia

<782> EGERT Agatha Td Josef und Eva 17Jhr rk
* um.1835 † 12.08.1852 Batsch Qu: Batsch StM 1852 Lebensort: Rac Militich   

<783> EGERT Franz rk
* 28.07.1845 Batsch Qu: Batsch TM 1845

<784> EGERT Elisabeth 1. rk
* 07.06.1854 Batsch Qu: Batsch TM 1854

<785> EGERT Apollonia rk
* 06.02.1856 Batsch Qu: Batsch TM 1856

<786> EGERT Elisabeth rk
* 20.11.1857 Batsch Qu: Batsch TM 1857

<787> EGERT Johannes rk
* 24.04.1860 Batsch Qu: Batsch TM 1860

<788> EGERT Jakob Gd Jegler Theresia 48Jhr rk
* um.1901 † 13.07.1849 Batsch Qu: Batsch StM 1849 Lebensort: Batsch   

<789> EGGERT Johannes /20 rk < 791.1
† 10.12.1927 Batsch Lebensort: Batsch   
Eltern: Eggert Jakob , Wiedemann Magdalena
oo 11.05.1880 Batsch Qu: Batsch HM 1880 Tz : Landenberger Paul,Hartusch Johann
SCHNEIDER Katharina rk < 6375.2
† 25.04.1926 Batsch Lebensorte: Batsch   
Eltern: Schneider Valentin , Groll Rosalia

1. Katharina
oo 11.11.1902 Batsch, Krämer Stefan > 3497
2. Rosa/22
oo 31.03.1921 Batsch, Drach Martin/24 > 707
3. Magdalena * 04.05.1886 Batsch
oo 17.05.1904 Batsch, Neumayer Franz/21 > 5139
4. Franz * 24.07.1888 Batsch  Qu: Batsch TM 1888 † 14.09.1898 Batsch
5. Johannes * 01.05.1892 Batsch  Qu: Batsch TM 1892
Tp 3. Bader Franz, Fath Theresia 4. Toth Theresia Gd Bader Franz 5. Bader Franz und TOTH Theresia, Batsch

<790> EGGERT Elisabeth rk
1. o-o Kress Josef/20
oo 15.05.1906 Batsch, Drach Magdalena/17 > 3545

<791> EGGERT Jakob
1. o-o Eggert Johannes /20
oo 11.05.1880 Batsch, Schneider Katharina > 789
oo 
WIEDERMANN Magdalena


2. Elisabeth /19 * 20.11.1857 Batsch
oo 22.01.1877 Batsch, Kress Georg /23 > 3535

Tp 2. Josef Jendl, Elisabeth Oswald

<792> EGGERT Theresia rk
Lebensort: Batsch   

<793> EGGERT Josef
oo 
BIEDERMANN Magdalena
† 15.05.1901 Batsch

<794> EGGERT Jakob
* 15.04.1808 Hodschag
oo 26.05.1829 Hodschag
ORTH Theresia
* 01.04.1801 Hodschag
2.oo 06.02.1832 Hodschag
JERGLER Theresia
* 18.06.1812 Hodschag Lebensorte: Hodschag   

1. Elisabeth * 20.04.1843 Batsch  Qu: Batsch TM 1843
Tp 1. Schlagettin Elisabeth und Jurkovich Franz

<795> EGGERT Magdalena rk
* 22.11.1847 Batsch Qu: Batsch TM 1847

<796> EGGERT Theresia rk
* 25.10.1881 Batsch Qu: Batsch TM 1881

<797> EGGERT Katharina rk
* 23.02.1884 Batsch Qu: Batsch TM 1884

<798> EGGERT Jakob rk
* 03.08.1890 Batsch Qu: Batsch TM 1890

<799> EGGERT Anna rk
* 18.05.1894 Batsch Qu: Batsch TM 1894

<800> EGGI Andreas
* um.1792 † 27.06.1849 Parabutsch
oo 
HAHN Anna Maria < 1515.1
* 29.11.1795 Parabutsch † 25.03.1862 Parabutsch
Eltern: Hahn Matthias , Kern Ursula

1. Matthias * um.1828
oo 16.11.1852 Parabutsch, Becker Katharina > 801


Stand : 02.01.2015
Erstellt mit PC-AHNEN